Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 249kWORD 169k
Maanantai 18. toukokuuta 2015 - Strasbourg
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Muistosanat
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 4.Euroopan parlamentin varapuhemiehen vaali (ehdokasasettelujen määräaika)
 5.Euroopan parlamentin vuoden 2016 istuntokalenteri
 6.Parlamentin kokoonpano
 7.Valtakirjojen tarkastus
 8.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 9.Kirjallinen kannanotto (työjärjestyksen 136 artikla)
 10.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 11.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 12.Vastaanotetut asiakirjat
 13.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 14.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 15.Käsittelyjärjestys
 16.Rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina käytettävät indeksit ***I (keskustelu)
 17.Kehitystyön rahoitus (keskustelu)
 18.Tupakkasopimukset (keskustelu)
 19.Alv-säännöt ja keskitetty alv-minipalvelupiste digitaalisille palveluille, kirjoille ja lehdille EU:ssa (keskustelu)
 20.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 21.Turvallisempi terveydenhuolto Euroopassa (lyhyt esittely)
 22.Vihreään kasvuun liittyvät mahdollisuudet pk-yrityksille (lyhyt esittely)
 23.Seuraavan istunnon esityslista
 24.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen teemavuoden julistaminen (kirjallinen kannanotto)


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 17.05.


2. Muistosanat

Puhemies piti parlamentin puolesta puheen 5. toukokuuta 2015 menehtyneen Hans Jansenin muistoksi.


3. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


4. Euroopan parlamentin varapuhemiehen vaali (ehdokasasettelujen määräaika)

Puhemiehen ehdotuksesta varapuhemiehen vaalin ehdokasasettelujen määräajaksi vahvistettiin tiistai 19. toukokuuta 2015 klo 18.00.

Vaali toimitetaan keskiviikkona 20. toukokuuta 2015 klo 12.00.


5. Euroopan parlamentin vuoden 2016 istuntokalenteri

Puheenjohtajakokous hyväksyi 30. huhtikuuta 2015 pitämässään kokouksessa seuraavan ehdotuksen vuoden 2016 istuntokalenteriksi:

- 18.-21. tammikuuta

- 1.-4. helmikuuta

- 24.-25. helmikuuta

- 7.-10. maaliskuuta

- 11.-14. huhtikuuta

- 27.-28. huhtikuuta

- 9.-12. toukokuuta

- 25.-26. toukokuuta

- 6.-9. kesäkuuta

- 22.-23. kesäkuuta

- 4.-7. heinäkuuta

- 12.-15. syyskuuta

- 3.-6. lokakuuta

- 24.-27. lokakuuta

- 21.-24. marraskuuta

- 30. marraskuuta - 1. joulukuuta

- 12.-15. joulukuuta

Tarkistusten käsiteltäväksi jättämisen määräaika: tiistai 19. toukokuuta 2015 klo 12.00.

Äänestys: keskiviikko 20. toukokuuta 2015 klo 12.00 (istunnon pöytäkirja 20.5.2015, kohta 10.2).


6. Parlamentin kokoonpano

Parlamentti totesi työjärjestyksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti edustajantoimen vapautuneen 6. toukokuuta 2015 alkaen Hans Jansenin kuoleman johdosta.

°
° ° °

Toimivaltaiset Suomen viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Pirkko Ruohonen-Lerner on nimitetty parlamentin jäseneksi Sampo Terhon tilalle 27. huhtikuuta 2015 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Pirkko Ruohonen-Lerner osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, ettei hänellä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.


7. Valtakirjojen tarkastus

Parlamentti päätti JURI-valiokunnan ehdotuksesta julistaa päteväksi seuraavan jäsenen valtakirjan: Hannu Takkula 27. huhtikuuta 2015 alkaen.


8. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut ECR- ja EFDD-ryhmiltä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Ian Duncanin tilalle Tomasz Piotr Poręba

suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta: Sampo Terhon tilalle Pirkko Ruohonen-Lerner

ECON-valiokunta: Sampo Terhon tilalle Pirkko Ruohonen-Lerner

valtuuskunta EU:n ja Montenegro parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa: Marco Zullo ei ole enää jäsen.

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


9. Kirjallinen kannanotto (työjärjestyksen 136 artikla)

Puhemies ilmoitti parlamentille, että parlamentin jäsenten enemmistö on allekirjoittanut seuraavan kirjallisen kannanoton:

kirjallinen kannanotto 4/2015 naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen eurooppalaisen teemavuoden julistamiseen, jonka Marc Tarabella ja 14 muuta jäsentä ovat jättäneet käsiteltäväksi.

Työjärjestyksen 136 artiklan 4 kohdan mukaisesti tämä kirjallinen kannanotto ja allekirjoittajien nimet julkaistaan tässä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 18.5.2015 liite 1).


10. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus maksukyvyttömyysmenettelyistä (uudelleenlaadittu) (00031/2015/LEX - C8-0129/2015 - 2012/0360(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (00030/2015/LEX - C8-0128/2015 - 2013/0025(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus varainsiirtojen mukana toimitettavista tiedoista ja asetuksen (EY) N:o 1781/2006 kumoamisesta (00029/2015/LEX - C8-0127/2015 - 2013/0024(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus neuvoston asetusten (EY) N:o 850/98, (EY) N:o 2187/2005, (EY) N:o 1967/2006, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 254/2002, (EY) N:o 2347/2002 ja (EY) N:o 1224/2009 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1379/2013 ja (EU) N:o 1380/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse purkamisvelvoitteesta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1434/98 kumoamisesta (00011/2015/LEX - C8-0126/2015 - 2013/0436(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EU) N:o 1304/2013 muuttamisesta nuorisotyöllisyysaloitteesta tuettaville toimenpideohjelmille maksettavan ylimääräisen ensimmäisen ennakkomaksun osalta (00019/2015/LEX - C8-0125/2015 - 2015/0026(COD)).


11. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan mukaisesti valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja on ilmoittanut parlamentin puhemiehelle, että seuraavia suosituksia ei ollut vastustettu:

AGRI-valiokunnan suositus olla vastustamatta 27. huhtikuuta 2015 annettua komission delegoitua asetusta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitteen I muuttamisesta (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA)) (B8-0439/2015).

Mikäli poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä ei vastusta tätä suositusta 24 tunnin kuluessa, se katsotaan hyväksytyksi. Muussa tapauksessa suosituksesta äänestetään.

Suositus on saatavilla Europarl-sivustolla tämän istuntojakson ajan.


12. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Tilintarkastustuomioistuimen uuden jäsenen nimittäminen - Bettina Michelle JAKOBSEN (DK) (08487/2015 - C8-0122/2015 - 2015/0803(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (07185/2015 - C8-0124/2015 - 2015/0062(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET

2) parlamentin valiokunnilta

2.1) mietinnöt

- Mietintö yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta (neuvoston Euroopan parlamentille yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta antamaan vuosittaiseen selvitykseen perustuen) (2014/2220(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

- *** Suositusluonnos esityksestä neuvoston päätökseksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (05651/2012 - C7-0069/2012 - 2010/0361(NLE)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Pavel Svoboda (A8-0071/2015)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina käytettävistä indekseistä (COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi eräiden syyttömyysolettamaan liittyvien näkökohtien ja läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskevan oikeuden lujittamisesta rikosoikeudellisissa menettelyissä (COM(2013)0821 - C7-0427/2013 - 2013/0407(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015)

- Mietintö vihreään kasvuun liittyvistä mahdollisuuksista pk-yrityksille (2014/2209(INI)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Philippe De Backer (A8-0135/2015)

- Mietintö yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan rahoituksesta (2014/2258(INI)) - AFET-valiokunta - BUDG -valiokunta - Esittelijät: Eduard Kukan, Indrek Tarand (A8-0136/2015)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan strategisten investointien rahastosta ja asetusten (EU) N:o 1291/2013 ja (EU) N:o 1316/2013 muuttamisesta (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD)) - BUDG -valiokunta - ECON-valiokunta - Esittelijät: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann (A8-0139/2015)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien tinan, tantaalin ja volframin, niiden malmien ja kullan toimitusketjuun sovellettavan, vastuullisten tuojien omaehtoiseen vakuutukseen perustuvan unionin due diligence -järjestelmän perustamisesta (COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

- Mietintö turvallisemmasta terveydenhuollosta Euroopassa: potilasturvallisuuden parantaminen ja mikrobilääkeresistenssin torjunta (2014/2207(INI)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015)

- Mietintö kehitystyön rahoituksesta (2015/2044(INI)) - DEVE -valiokunta - Esittelijä: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimuksessa määrätyistä suojatoimenpiteistä (kodifikaatio) (COM(2014)0305 - C8-0009/2014 - 2014/0158(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Andrzej Duda (A8-0145/2015)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan väliseen kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimukseen liitettävän lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE)) - DEVE-valiokunta - Esittelijä: Davor Ivo Stier (A8-0146/2015)

- Mietintö Viktor Uspaskichin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2014/2203(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Laura Ferrara (A8-0149/2015)

- Mietintö Janusz Korwin-Mikken koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2015/2049(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Kostas Chrysogonos (A8-0150/2015)

- Mietintö Theodoros Zagorakisin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (II) (2015/2071(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Andrzej Duda (A8-0151/2015)

- Mietintö Jérôme Lavrilleux’n koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2015/2014(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Heidi Hautala (A8-0152/2015)

- Mietintö Euroopan puolustustarvikemarkkinoiden kehityksen vaikutuksesta Euroopan turvallisuuteen ja puolustuskykyyn (2015/2037(INI)) - AFET-valiokunta (valiokuntien yhteistyömenettely) - Esittelijä: Ana Gomes (A8-0159/2015)

2.2) suositukset toiseen käsittelyyn

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (05933/4/2015 - C8-0109/2015 - 2013/0025(COD)) - ECON -valiokunta - LIBE-valiokunta - Esittelijät: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0153/2015)

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi varainsiirtojen mukana toimitettavista tiedoista ja asetuksen (EY) N:o 1781/2006 kumoamisesta (05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)) - ECON -valiokunta - LIBE-valiokunta - Esittelijät: Peter Simon, Timothy Kirkhope (A8-0154/2015)

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi maksukyvyttömyysmenettelyistä (uudelleenlaadittu) (16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)


13. Neuvoston toimittamat sopimustekstit

Neuvosto on toimittanut seuraavien asiakirjojen oikeaksi todistetut jäljennökset:

- lisäpöytäkirja Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan väliseen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevaan sopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

- Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Islannin välinen sopimus Islannin osallistumisesta Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden yhteiseen täyttämiseen ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisella toisella velvoitekaudella

- Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välinen assosiaatiosopimus

- Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välinen assosiaatiosopimus

- oikaisupöytäkirja Bulgarian tasavallan ja Romanian osallistumisesta Euroopan talousalueeseen tehtyyn sopimukseen.


14. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 128 artikla):

- (O-000028/2015) Jerzy Buzek ITRE-valiokunnan puolesta komissiolle: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER) - viraston lakisääteisten energian tukkumarkkinoiden valvontaan liittyvien tehtävien täyttämiseen tarvittavat henkilöstöresurssit (2015/2627(RSP)) (B8-0118/2015)

- (O-000049/2015) Iratxe García Pérez ja Maria Arena FEMM-valiokunnan puolesta neuvostolle: Äitiyslomadirektiivi (2015/2655(RSP)) (B8-0119/2015)

- (O-000050/2015) Iratxe García Pérez ja Maria Arena FEMM-valiokunnan puolesta komissiolle: Äitiyslomadirektiivi (2015/2655(RSP)) (B8-0120/2015)

- (O-000051/2015) Marita Ulvskog EMPL-valiokunnan puolesta neuvostolle: Nuorisotyöllisyyttä koskeva aloite ja tarve sen pikaiseen toteuttamiseen jäsenvaltioissa (2015/2679(RSP)) (B8-0551/2015).


15. Käsittelyjärjestys

Toukokuun I 2015 istuntojen lopullinen esityslistaluonnos (PE 557.487/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 152 artikla):

Puhemies ehdotti poliittisia ryhmiä kuultuaan seuraavia muutoksia:

- äänestys YTPP:tä koskevassa yhteiskeskustelussa käsitellyistä Arnaud Danjeanin (A8-0054/2015), Eduard Kukanin ja Indrek Tarandin (A8-0136/2015) ja Ana Gomesin (A8-0159/2015) mietinnöistä (lopullisen esityslistaluonnoksen kohdat 38, 37 ja 87) toimitetaan torstaina

- äänestys komission delegoidusta asetuksesta asetuksen (EY) N:o 376/2008 muuttamisesta siltä osin kuin kyseessä on vaatimus esittää maatalousperäisen etyylialkoholin tuontitodistus sekä maatalousperäisen etyylialkoholin markkinoihin liittyvistä erityistoimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 670/2003 yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2336/2003 kumoamisesta toimitetaan keskiviikkona.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen.

Puheenvuorot: Inês Cristina Zuber ja Daniele Viotti.

Maanantai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

Tiistai

Verts/ALE- ja S&D-ryhmät ovat pyytäneet, että neuvoston ja komission Unkarin tilanteesta antamista julkilausumista käytävän keskustelun päätteeksi jätetään päätöslauselmaesityksiä.

Puheenvuorot: Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Enrique Guerrero Salom S&D-ryhmän puolesta perustelivat pyynnön.

Puhemies ilmoitti vastaanottaneensa neuvoston puheenjohtajavaltion edustajalta 14. toukokuuta 2015 päivätyn kirjeen, jossa tämä totesi olevansa haluton osallistumaan keskusteluun, koska neuvosto ei ole päässyt sopimukseen kannastaan.

Puhemies ilmoitti vastaanottaneensa myös Unkarin pääministeriltä Viktor Orbánilta kirjeen, jossa tämä ilmoitti olevansa valmis osallistumaan keskusteluun.

Puhemies pyysi ryhmien puheenjohtajia päättämään kanssaan toimenpiteistä asian suhteen.

Puheenvuorot: Sophia in 't Veld, joka kannatti pyyntöä, ja József Szájer, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (181 puolesta, 114 vastaan, 6 tyhjää).

Parlamentti päätti, että päätöslauselmaesityksistä äänestetään kesäkuun istuntojaksolla. Määräajat vahvistetaan kesäkuussa.

Marie-Christine Vergiat käytti puheenvuoron.

Keskiviikko

Muutoksia ei ole ehdotettu.

Torstai

S&D-ryhmä on pyytänyt, että keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (työjärjestyksen 135 artikla) siirretään aamupäivälle ja että päätöslauselmaesityksistä äänestetään puoleltapäivin.

Puheenvuorot: S&D-ryhmän puolesta Enrique Guerrero Salom, joka perusteli pyynnön, ja Cristian Dan Preda, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (185 puolesta, 106 vastaan, 2 tyhjää).

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.


16. Rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina käytettävät indeksit ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina käytettävistä indekseistä [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Cora van Nieuwenhuizen esitteli mietinnön.

Jonathan Hill (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Marisa Matias (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Luděk Niedermayer PPE-ryhmän puolesta, Jonás Fernández S&D-ryhmän puolesta, Kay Swinburne ECR-ryhmän puolesta, Sylvie Goulard ALDE-ryhmän puolesta, Josu Juaristi Abaunz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Bernard Monot, Eva Paunova, Pervenche Berès, Stanisław Ożóg, Barbara Kappel, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Massimiliano Salini, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Zbigniew Kuźmiuk ja Daniel Buda.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Igor Šoltes ja Doru-Claudian Frunzulică.

Puheenvuorot: Jonathan Hill ja Cora van Nieuwenhuizen.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.5.2015, kohta 5.11.


17. Kehitystyön rahoitus (keskustelu)

Mietintö kehitystyön rahoituksesta [2015/2044(INI)] - Kehitysvaliokunta. Esittelijä: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015)

Pedro Silva Pereira esitteli mietinnön.

Neven Mimica (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Charles Goerens (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Puheenvuorot: Paul Rübig PPE-ryhmän puolesta, Norbert Neuser S&D-ryhmän puolesta, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE-ryhmän puolesta, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL-ryhmän puolesta, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Olaf Stuger, Davor Ivo Stier, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Elly Schlein, João Ferreira, Nathan Gill, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică ja Heidi Hautala, Franz Obermayr, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom, Lidia Senra Rodríguez, Eleftherios Synadinos, Adam Szejnfeld, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla João Ferreira, Patrizia Toia ja Louis Aliot.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Michela Giuffrida, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos ja Igor Šoltes.

Puheenvuorot: Neven Mimica ja Pedro Silva Pereira.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.5.2015, kohta 5.12.


18. Tupakkasopimukset (keskustelu)

Komission julkilausuma: Tupakkasopimukset (2015/2686(RSP))

Kristalina Georgieva (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Petri Sarvamaa PPE-ryhmän puolesta, Inés Ayala Sender S&D-ryhmän puolesta, Martina Dlabajová ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Dennis de Jong GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Zanni EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Edouard Ferrand, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Andreas Schwab ja Jérôme Lavrilleux, Ingeborg Gräßle, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Nathan Gill, Frédérique Ries, José Bové, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, David Coburn, Claudia Schmidt, Jens Geier, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla José Bové, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Karl-Heinz Florenz ja Julie Girling.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marijana Petir, Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić ja João Ferreira.

Kristalina Georgieva käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Puhetta johti
varapuhemies Antonio TAJANI


19. Alv-säännöt ja keskitetty alv-minipalvelupiste digitaalisille palveluille, kirjoille ja lehdille EU:ssa (keskustelu)

Komission julkilausuma: Alv-säännöt ja keskitetty alv-minipalvelupiste digitaalisille palveluille, kirjoille ja lehdille EU:ssa (2015/2682(RSP))

Andrus Ansip (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Andreas Schwab PPE-ryhmän puolesta, Neena Gill S&D-ryhmän puolesta, Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Matt Carthy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Helga Trüpel Verts/ALE-ryhmän puolesta, Dario Tamburrano EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dominique Bilde, Jiří Pospíšil, Tibor Szanyi, Kazimierz Michał Ujazdowski, Dita Charanzová, Miguel Urbán Crespo, Molly Scott Cato, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Pervenche Berès, Vicky Ford, Fredrick Federley, Eva Paunova, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Antanas Guoga, Ildikó Gáll-Pelcz, Alessia Maria Mosca, Marcus Pretzell, Kaja Kallas, Siegfried Mureşan, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Jérôme Lavrilleux, Dariusz Rosati ja Romana Tomc.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Michaela Šojdrová ja Michał Boni.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Bogdan Brunon Wenta, José Blanco López, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emmanouil Glezos ja Ernest Maragall.

Andrus Ansip käytti puheenvuoron

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


20. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 163 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Pál Csáky, Victor Negrescu, Marcus Pretzell, Ivo Vajgl, Neoklis Sylikiotis, Petr Mach, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Jonás Fernández, Beatrix von Storch, Ilhan Kyuchyuk, Josu Juaristi Abaunz, Karima Delli, Philippe Loiseau, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Notis Marias, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Max Andersson, Franc Bogovič, Adam Gierek, Marek Jurek, Seán Kelly, Alessia Maria Mosca, Alojz Peterle ja Jude Kirton-Darling.


21. Turvallisempi terveydenhuolto Euroopassa (lyhyt esittely)

Mietintö turvallisemmasta terveydenhuollosta Euroopassa: potilasturvallisuuden parantaminen ja mikrobilääkeresistenssin torjunta [2014/2207(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015)

Piernicola Pedicini esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Paul Rübig, João Ferreira, Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi ja Seán Kelly.

Puhemies keskeytti Seán Kellyn ja pyysi Doru-Claudian Frunzulicăa, joka häiritsi istuntoa, poistumaan istuntosalista.

Doru-Claudian Frunzulică poistui istuntosalista.

Seán Kelly käytti "catch the eye"-menettelyn mukaisen puheenvuoron.

Andrus Ansip (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.5.2015, kohta 5.13.


22. Vihreään kasvuun liittyvät mahdollisuudet pk-yrityksille (lyhyt esittely)

Mietintö vihreään kasvuun liittyvistä mahdollisuuksista pk-yrityksille [2014/2209(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Philippe De Backer (A8-0135/2015)

Philippe De Backer esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Paul Rübig, Notis Marias, João Ferreira, Igor Šoltes ja Bronis Ropė.

Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.5.2015, kohta 5.14.


23. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 557.487/OJMA).


24. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.50.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Lope Fontagné, López, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pittella, Plenković, Poc, Poche, Pogliese, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Crowley, Gabriel, Händel, Herranz García, Liberadzki, Morvai, Picierno, Piecha


Liite 1 - Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen teemavuoden julistaminen (kirjallinen kannanotto)

Kirjallinen kannanotto 4/2015 naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen teemavuoden julistamiseen1 (istunnon pöytäkirja 18.5.2015, kohta 9), jonka Marc Tarabella, Iratxe García Pérez, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Barbara Matera, Constance Le Grip, Mariya Gabriel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Izaskun Bilbao Barandica, Catherine Bearder, Inês Cristina Zuber, Kostadinka Kuneva, Terry Reintke, Ernest Urtasun ja Jana Žitňanská ovat jättäneet käsiteltäväksi työjärjestyksen 136 artiklan mukaisesti, on saanut 413 jäsenen allekirjoitukset.

Kirjallisen kannanoton teksti:

1.   Naisiin kohdistuva väkivalta käsittää kaikki sukupuoleen perustuvat väkivallanteot, jotka aiheuttavat tai todennäköisesti aiheuttavat naisille fyysistä, seksuaalista, psykologista tai taloudellista vahinkoa tai kärsimystä, sekä tällaisilla teoilla uhkailun, pakottamisen tai mielivaltaisen vapaudenriiston, tapahtuipa se julkisesti tai yksityiselämässä.

2.   Naisiin kohdistuva väkivalta käsittää rikoksia, jotka suhteettoman usein kohdistuvat naisiin, kuten seksuaalisen väkivallan, seksuaalisen häirinnän, raiskauksen, vainoamisen ja perheväkivallan, ja jotka loukkaavat naisten ihmisarvoon, tasa-arvoon ja oikeusturvaan liittyviä perusoikeuksia.

3.   Naisiin kohdistuva väkivalta on merkittävä este sukupuolten tasa-arvon toteutumiselle. Se on ihmisoikeusloukkauksista laaja-alaisimpia eikä tunne maantieteellisiä, taloudellisia, kulttuurisia tai sosiaalisia rajoja.

4.   Naisiin kohdistuva väkivalta on vakava ongelma EU:ssa, missä yksi kolmesta naisesta on seksuaalisen ja/tai fyysisen väkivallan uhri.

5.   Komissiota kehotetaan näin ollen julistamaan vuosi 2016 naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiseksi eurooppalaiseksi teemavuodeksi.

6.   Tämä kannanotto ja allekirjoittajien nimet välitetään komissiolle.

____________

1 Euroopan parlamentin työjärjestyksen 136 artiklan 4 ja 5 kohdassa määrätään, että jos parlamentin jäsenten enemmistö on allekirjoittanut kannanoton, kannanotto ja allekirjoittajien nimet julkaistaan pöytäkirjassa ja välitetään kannanotossa mainituille tahoille. Kannanotto ei kuitenkaan sido parlamenttia.

Allekirjoittajien luettelo:

Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Nedzhmi Ali, Lucy Anderson, Martina Anderson, Max Andersson, Eric Andrieu, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Pervenche Berès, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Biljana Borzan, Victor Boștinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Cristian-Silviu Bușoi, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Enrique Calvet Chambon, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Bodil Ceballos, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Michel Dantin, Rachida Dati, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Karima Delli, Mady Delvaux, Fabio De Masi, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Marielle de Sarnez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Damian Drăghici, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Frank Engel, Linnéa Engström, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Laura Ferrara, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Lampros Fountoulis, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Evelyne Gebhardt, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Juan Carlos Girauta Vidal, Julie Girling, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Martin Häusling, Heidi Hautala, Anna Hedh, Esther Herranz García, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Sophia in 't Veld, Iliana Iotova, Carlos Iturgaiz, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Rikke Karlsson, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jan Keller, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Dietmar Köster, Elisabeth Köstinger, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Ilhan Kyuchyuk, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Constance Le Grip, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, David McAllister, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Ivana Maletić, Svetoslav Hristov Malinov, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Louis-Joseph Manscour, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Gesine Meissner, Jean-Luc Mélenchon, Susanne Melior, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureșan, Alessandra Mussolini, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Péter Niedermüller, Cora van Nieuwenhuizen, Liadh Ní Riada, Maria Noichl, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Younous Omarjee, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Pașcu, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Eva Paunova, Piernicola Pedicini, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Gianni Pittella, Andrej Plenković, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Maurice Ponga, Soraya Post, Cristian Dan Preda, Gabriele Preuß, Franck Proust, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurențiu Rebega, Julia Reda, Viviane Reding, Evelyn Regner, Olli Rehn, Michel Reimon, Terry Reintke, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Michèle Rivasi, Liliana Rodrigues, Maria João Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ulrike Rodust, Claude Rolin, Bronis Ropė, Virginie Rozière, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Massimiliano Salini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Lidia Senra Rodríguez, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Csaba Sógor, Igor Šoltes, Renate Sommer, Maria Spyraki, Bart Staes, Sergei Stanishev, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Beatrix von Storch, Dubravka Šuica, Richard Sulík, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Charles Tannock, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Yana Toom, Evžen Tošenovský, Giovanni Toti, Ulrike Trebesius, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Claude Turmes, István Ujhelyi, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Marco Valli, Ángela Vallina, Monika Vana, Kathleen Van Brempt, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Henna Virkkunen, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss, Elissavet Vozemberg, Julie Ward, Renate Weber, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tatjana Ždanoka, Janusz Zemke, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Marco Zullo, Milan Zver

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö