Index 
Jegyzőkönyv
PDF 261kWORD 194k
2015. május 18., Hétfő - Strasbourg
1.Az ülésszak folytatása
 2.Megemlékezés
 3.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 4.Az Európai Parlament egy alelnökének megválasztása (a jelölések benyújtásának határideje)
 5.A Parlament 2016. évi ülésnaptára
 6.A Parlament tagjai
 7.Mandátumvizsgálat
 8.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 9.Írásbeli nyilatkozat (az eljárási szabályzat 136. cikke)
 10.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)
 11.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 12.Dokumentumok benyújtása
 13.Megállapodások szövegeinek a Tanács általi továbbítása
 14.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 15.Ügyrend
 16.A pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként használt indexek ***I (vita)
 17.Fejlesztésfinanszírozás (vita)
 18.Dohánymegállapodások (vita)
 19.A digitális szolgáltatások, könyvek és újságok héájára vonatkozó szabályok és szűkített egyablakos héaügyintézés (vita)
 20.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 21.Biztonságosabb egészségügyi ellátás Európában (rövid ismertetés)
 22.A kkv-k zöld növekedési lehetőségei (rövid ismertetés)
 23.A következő ülésnap napirendje
 24.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
 1. melléklet - A nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem európai évének létrehozása (írásbeli nyilatkozat)


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 17.05-kor nyitják meg.


2. Megemlékezés

Az elnök a Parlament nevében tisztelettel adózik a 2015. május 5-én elhunyt Hans Jansen emlékének.


3. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


4. Az Európai Parlament egy alelnökének megválasztása (a jelölések benyújtásának határideje)

Az elnök javaslatára az egyik alelnök megválasztására a jelölések benyújtásának határideje 2015. május 19., kedd, 18.00 óra.

A szavazásra 2015. május 20-án, szerdán, 12.00 órakor kerül sor.


5. A Parlament 2016. évi ülésnaptára

Az Elnökök Értekezlete 2015. április 30-i ülésén elfogadta a Parlament 2016. évi ülésnaptárának tervezetét, mely a következőképpen alakul:

- január 18–21.

- február 1–4.

- február 24. és 25.

- március 7–10.

- április 11–14.

- április 27. és 28.

- május 9–12.

- május 25. és 26.

- június 6–9.

- június 22. és 23.

- július 4–7.

- szeptember 12–15.

- október 3–6.

- október 24–27.

- november 21–24.

- november 30. és december 1.

- december 12–15.

A módosítások benyújtásának határideje: 2015. május 19., kedd, 12.00 óra.

Szavazás: 2015. május 20., szerda, 12.00 óra (2015.5.20-i jegyzőkönyv, 10.2. pont ).


6. A Parlament tagjai

Hans Jansen halálát követően a Parlament eljárási szabályzata 4. cikke (1) bekezdésének megfelelően, 2015. május 6-i hatállyal megállapítja a képviselő helyének megüresedését.

°
° ° °

Az illetékes finn hatóságok bejelentették Pirkko Ruohonen-Lerner kinevezését Sampo Terho helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2015. április 27.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Pirkko Ruohonen-Lerner elfoglalhatja a helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesz, amely szerint nem folytat az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.


7. Mandátumvizsgálat

A Jogi Bizottság javaslatára a Parlament úgy határoz, hogy 2015. április 27-i hatállyal érvényesnek nyilvánítja Hannu Takkula képviselői mandátumát.


8. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnök az ECR és az EFDD képviselőcsoporttól az alábbi kinevezési kérelmeket kapta:

Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Ian Duncan helyett Tomasz Piotr Poręba

Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Sampo Terho helyett Pirkko Ruohonen-Lerner

ECON bizottság: Sampo Terho helyett Pirkko Ruohonen-Lerner

Az EU–Montenegró Stabilizációs és Társulási Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség: Marco Zullo nem tag többé.

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


9. Írásbeli nyilatkozat (az eljárási szabályzat 136. cikke)

Az elnök tájékoztatja a Parlamentet, hogy az alábbi írásbeli nyilatkozatot a parlamenti képviselők többsége aláírta:

4/2015. számú, a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem európai évének létrehozásáról szóló írásbeli nyilatkozat, benyújtották az alábbi képviselők: Marc Tarabella és 14 másik képviselő.

Ezt az írásbeli nyilatkozatot az eljárási szabályzat 136. cikke (4) bekezdésének megfelelően e jegyzőkönyvben tesszük közzé az aláírók neveivel együtt (A 2015.5.18-i jegyzőkönyv 1. melléklete).


10. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)

Az elnök közli, hogy szerdán a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályokat írja alá:

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a fizetésképtelenségi eljárásról (átdolgozás) (00031/2015/LEX - C8-0129/2015 - 2012/0360(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (00030/2015/LEX - C8-0128/2015 - 2013/0025(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a pénzátutalásokat kísérő adatokról és a 1781/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (00029/2015/LEX - C8-0127/2015 - 2013/0024(COD))

- Az európai Parlament és a Tanács rendelete a 850/98/EK, a 2187/2005/EK, az 1967/2006/EK, az 1098/2007/EK, a 254/2002/EK, a 2347/2002/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendeletnek, valamint az 1379/2013/EU és az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kirakodási kötelezettség tekintetében történő módosításáról, valamint az 1434/98/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (00011/2015/LEX - C8-0126/2015 - 2013/0436(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 1304/2013/EU rendeletnek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés által támogatott operatív programokra folyósított kiegészítő kezdeti előfinanszírozási összeg tekintetében való módosításáról (00019/2015/LEX - C8-0125/2015 - 2015/0026(COD))


11. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az eljárási szabályzat 105. cikke (6) bekezdésének megfelelően a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnöke arról tájékoztatta a Parlament elnökét, hogy nem érkezett kifogás az alábbi ajánlás ellen:

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2015. április 27-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzéséről szóló, az AGRI bizottság által tett ajánlás (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA)) (B8-0439/2015).

Amennyiben huszonnégy órán belül bármelyik képviselőcsoport vagy legalább negyven képviselő nem emel kifogást ellene, az ajánlást elfogadottnak kell tekinteni. Ellenkező esetben szavazásra kell bocsátani.

Az ajánlás az ülés időtartama alatt elérhető az Europarl weboldalon.


12. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Bettina Michelle Jakobsen (DK) (08487/2015 - C8-0122/2015 - 2015/0803(NLE))

utalva

illetékes:

CONT

- Javaslat az Európai Unió és az Egyesült Arab Emírségek közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (07185/2015 - C8-0124/2015 - 2015/0062(NLE))

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

AFET

2) a parlamenti bizottságok

2.1) jelentések:

- Jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról (a Tanács által az Európai Parlament számára készített, a közös kül- és biztonságpolitikáról szóló éves jelentés alapján) (2014/2220(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

- *** Ajánlás a feltételes hozzáférésen alapuló vagy abból álló szolgáltatások jogi védelméről szóló európai egyezménynek az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (05651/2012 - C7-0069/2012 - 2010/0361(NLE)) - JURI bizottság - Előadó: Pavel Svoboda (A8-0071/2015)

- ***I Jelentés a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként használt indexekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

- ***I Jelentés a büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme egyes vonatkozásainak és a saját tárgyaláson való jelenlét jogának megerősítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0821 - C7-0427/2013 - 2013/0407(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015)

- Jelentés a kkv-k zöld növekedési lehetőségeiről (2014/2209(INI)) - ITRE bizottság - Előadó: Philippe De Backer (A8-0135/2015)

- Jelentés a közös biztonság- és védelempolitika finanszírozásáról (2014/2258(INI)) - AFET bizottság - BUDG bizottság - Előadók: Eduard Kukan, Indrek Tarand (A8-0136/2015)

- ***I Jelentés az Európai Stratégiai Beruházási Alapról, valamint az 1291/2013/EU és az 1316/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD)) - BUDG bizottság - ECON bizottság - Előadók: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann (A8-0139/2015)

- ***I Jelentés a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany felelősségteljes importőrei körében a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc tekintetében alkalmazott öntanúsítás uniós rendszerének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

- Jelentés biztonságosabb egészségügyi ellátás Európában: a betegbiztonság javítása és az antimikrobiális rezisztencia leküzdése (2014/2207(INI)) - ENVI bizottság - Előadó: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015)

- Jelentés a fejlesztésfinanszírozásról (2015/2044(INI)) - DEVE bizottság - Előadó: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015)

- ***I Jelentés az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött megállapodásban előírt védintézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (kodifikált szöveg) irányuló javaslatról (COM(2014)0305 - C8-0009/2014 - 2014/0158(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Andrzej Duda (A8-0145/2015)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság közötti kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült kiegészítő jegyzőkönyv megkötésére vonatkozó tanácsi határozattervezetről (07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE)) - DEVE bizottság - Előadó: Davor Ivo Stier (A8-0146/2015)

- Jelentés a Viktor Uspaskich mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2014/2203(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Laura Ferrara (A8-0149/2015)

- Jelentés a Janusz Korwin-Mikke mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2015/2049(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Kostas Chrysogonos (A8-0150/2015)

- Jelentés a Theodoros Zagorakis mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (II) (2015/2071(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Andrzej Duda (A8-0151/2015)

- Jelentés a Jérôme Lavrilleux mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2015/2014(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Heidi Hautala (A8-0152/2015)

- Jelentés az európai védelmieszköz-piacokon végbemenő változásoknak az európai biztonsági és védelmi képességekre kifejtett hatásáról (2015/2037(INI)) - AFET bizottság (társbizottság) - Előadó: Ana Gomes (A8-0159/2015)

2.2) ajánlások második olvasatra:

- ***II Ajánlás második olvasatra a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (05933/4/2015 - C8-0109/2015 - 2013/0025(COD)) - ECON bizottság - LIBE bizottság - Előadók: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0153/2015)

- ***II Ajánlás második olvasatra a pénzátutalásokat kísérő adatokról és az 1781/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)) - ECON bizottság - LIBE bizottság - Előadók: Peter Simon, Timothy Kirkhope (A8-0154/2015)

- ***II Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról a fizetésképtelenségi eljárásról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (átdolgozás) (16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)


13. Megállapodások szövegeinek a Tanács általi továbbítása

A Tanács a következő dokumentumok hitelesített másolatát továbbította:

- kiegészítő jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság közötti kereskedelemi, fejlesztési és együttműködési megállapodáshoz, a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából,

- megállapodás egyrészről az Európai Unió, annak tagállamai másrészről Izland között Izlandnak a kiotói jegyzőkönyv második kötelezettségvállalási időszakában az Európai Unióra, annak tagállamaira és Izlandra háruló kötelezettségek közös teljesítésében való részvételéről,

- társulási megállapodás egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia között,

- társulási megállapodás egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről a Moldovai Köztársaság között,

- helyesbítő jegyzőkönyv a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodáshoz.


14. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

A képviselők az alábbi szóbeli választ igénylő kérdéseket nyújtották be (az eljárási szabályzat 128. cikke):

- (O-000028/2015), felteszi: Jerzy Buzek, az ITRE bizottság nevében, a Bizottsághoz: Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) - a nagykereskedelmi energiapiacok ellenőrzését előíró jogszabályi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges emberi erőforrások (2015/2627(RSP)) (B8-0118/2015);

- (O-000049/2015), felteszi: Iratxe García Pérez és Maria Arena, a FEMM bizottság nevében, a Tanácshoz: A szülési szabadságról szóló irányelv (2015/2655(RSP)) (B8-0119/2015);

- (O-000050/2015), felteszi: Iratxe García Pérez és Maria Arena, a FEMM bizottság nevében, a Bizottsághoz: A szülési szabadságról szóló irányelv (2015/2655(RSP)) (B8-0120/2015);

- (O-000051/2015), felteszi: Marita Ulvskog, az EMPL bizottság nevében, a Tanácshoz: Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés - tagállami szinten gyors végrehajtásra van szükség (2015/2679(RSP)) (B8-0551/2015).


15. Ügyrend

Kiosztották a 2015. májusi I. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 557.487/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 152. cikke):

Az elnök a képviselőcsoportokkal folytatott konzultációt követően az alábbi módosításokat javasolja:

- a KBVP-ről folytatott közös vita tárgyát képező, Arnaud Danjean (A8-0054/2015), Eduard Kukan és Indrek Tarand (A8-0136/2015 ), valamint Ana Gomes (A8-0159/2015) jelentéseiről (a PDOJ 38., 37. és 87. pontja) a szavazást csütörtökön tartják;

- szerdán kerül sor a szavazásra az alábbi témában: A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 376/2008/EK rendeletnek a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol behozatalára vonatkozó engedélybemutatási kötelezettség tekintetében történő módosításáról, valamint a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol piacával kapcsolatos egyedi intézkedések megállapításáról szóló 670/2003/EK tanácsi rendelet egyes részletes alkalmazási szabályainak bevezetéséről szóló 2336/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

A Parlament elfogadja a javaslatot.

Felszólal: Inês Cristina Zuber és Daniele Viotti.

Hétfő

Nincs javasolt változtatás.

Kedd

A Verts/ALE és az S&D képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy a Tanács és a Bizottság A magyarországi helyzetről szóló nyilatkozatairól folytatott vitát állásfoglalási indítványok benyújtásával zárják.

Felszólal: Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Enrique Guerrero Salom, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, akik indokolják a kérelmet.

Az elnök közli, hogy 2015. május 14-én levelet kapott a Tanács soros elnökségétől, melyben közlik, hogy nem kívánnak részt venni a vitában, mivel a Tanácsnak nem sikerült álláspontra jutnia.

Az elnök közli továbbá, hogy levelet kapott a magyar miniszterelnöktől, Orbán Viktortól, melyben közli, hogy hajlandó részt venni a vitán.

Az elnök felkéri a képviselőcsoportok elnökeit, hogy vele együtt határozzák meg a követendő lépéseket.

Felszólal: Sophia in 't Veld, a kérelem védelmében és József Szájer, a kérelem ellen.

A Parlament elektronikus szavazással jóváhagyja a kérelmet (181 mellette, 114 ellene, 6 tartózkodás).

A Parlament úgy határoz, hogy a júniusi I. ülésen szavaz az állásfoglalási indítványokról. A benyújtási határidőket júniusban állapítják meg.

Felszólal: Marie-Christine Vergiat.

Szerda

Nincs javasolt változtatás.

Csütörtök

Az S&D képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy hozzák előre reggelre az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről szóló vitát (az eljárási szabályzat 135. cikke), mivel az állásfoglalási indítványokról délben szavaznak.

Felszólal: Enrique Guerrero Salom, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet, és Cristian Dan Preda, a kérelem ellen.

A Parlament elektronikus szavazással jóváhagyja a kérelmet (185 mellette, 106 ellene, 2 tartózkodás).

°
° ° °

Az ügyrendet megállapítják.


16. A pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként használt indexek ***I (vita)

Jelentés a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként használt indexekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Cora van Nieuwenhuizen előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Jonathan Hill (a Bizottság tagja).

Felszólal: Marisa Matias (az ITRE bizottság véleményének előadója), Luděk Niedermayer, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jonás Fernández, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Kay Swinburne, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sylvie Goulard, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Josu Juaristi Abaunz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Bernard Monot, független, Eva Paunova, Pervenche Berès, Stanisław Ożóg, Barbara Kappel, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Massimiliano Salini, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Zbigniew Kuźmiuk és Daniel Buda.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Igor Šoltes és Doru-Claudian Frunzulică.

Felszólal: Jonathan Hill és Cora van Nieuwenhuizen.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.5.19-i jegyzőkönyv, 5.11. pont .


17. Fejlesztésfinanszírozás (vita)

Jelentés a fejlesztésfinanszírozásról [2015/2044(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015)

Pedro Silva Pereira előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Neven Mimica (a Bizottság tagja).

Felszólal: Charles Goerens (a BUDG bizottság véleményének előadója).

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Felszólal: Paul Rübig, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Norbert Neuser, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Beatriz Becerra Basterrechea, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Lola Sánchez Caldentey, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Olaf Stuger, független, Davor Ivo Stier, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Elly Schlein, João Ferreira, Nathan Gill, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică és Heidi Hautala, Franz Obermayr, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom, Lidia Senra Rodríguez, Eleftherios Synadinos, Adam Szejnfeld, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: João Ferreira, Patrizia Toia és Louis Aliot.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Csaba Sógor, Michela Giuffrida, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos és Igor Šoltes.

Felszólal: Neven Mimica és Pedro Silva Pereira.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.5.19-i jegyzőkönyv, 5.12. pont .


18. Dohánymegállapodások (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Dohánymegállapodások (2015/2686(RSP))

Kristalina Georgieva (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Petri Sarvamaa, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Inés Ayala Sender, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Martina Dlabajová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Dennis de Jong, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bart Staes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Zanni, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Edouard Ferrand, független, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Andreas Schwab és Jérôme Lavrilleux, Ingeborg Gräßle, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Nathan Gill, Frédérique Ries, José Bové, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, David Coburn, Claudia Schmidt, Jens Geier, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: José Bové, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Karl-Heinz Florenz és Julie Girling.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marijana Petir, Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić és João Ferreira.

Felszólal: Kristalina Georgieva.

A vitát berekesztik.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI alelnök


19. A digitális szolgáltatások, könyvek és újságok héájára vonatkozó szabályok és szűkített egyablakos héaügyintézés (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A digitális szolgáltatások, könyvek és újságok héájára vonatkozó szabályok és szűkített egyablakos héaügyintézés (2015/2682(RSP))

Andrus Ansip (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Andreas Schwab, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Neena Gill, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Syed Kamall, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Matt Carthy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Helga Trüpel, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Dario Tamburrano, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Dominique Bilde, független, Jiří Pospíšil, Tibor Szanyi, Kazimierz Michał Ujazdowski, Dita Charanzová, Miguel Urbán Crespo, Molly Scott Cato, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Pervenche Berès, Vicky Ford, Fredrick Federley, Eva Paunova, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Antanas Guoga, Ildikó Gáll-Pelcz, Alessia Maria Mosca, Marcus Pretzell, Kaja Kallas, Siegfried Mureşan, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Jérôme Lavrilleux, Dariusz Rosati és Romana Tomc.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Michaela Šojdrová és Michał Boni.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogdan Brunon Wenta, José Blanco López, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emmanouil Glezos és Ernest Maragall.

Felszólal: Andrus Ansip.

A vitát berekesztik.


20. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 163. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Pál Csáky, Victor Negrescu, Marcus Pretzell, Ivo Vajgl, Neoklis Sylikiotis, Petr Mach, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Jonás Fernández, Beatrix von Storch, Ilhan Kyuchyuk, Josu Juaristi Abaunz, Karima Delli, Philippe Loiseau, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Notis Marias, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Max Andersson, Franc Bogovič, Adam Gierek, Marek Jurek, Seán Kelly, Alessia Maria Mosca, Alojz Peterle és Jude Kirton-Darling.


21. Biztonságosabb egészségügyi ellátás Európában (rövid ismertetés)

Jelentés a biztonságosabb egészségügyi ellátásról Európában: a betegbiztonság javítása és az antimikrobiális rezisztencia leküzdése [2014/2207(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015)

Piernicola Pedicini rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Paul Rübig, João Ferreira, Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi és Seán Kelly.

Az elnök félbeszakítja Seán Kelly felszólalását, és felkéri az ülést megzavaró Doru-Claudian Frunzulicăt, hogy hagyja el az üléstermet.

Doru-Claudian Frunzulică elhagyja az üléstermet.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly.

Felszólal: Andrus Ansip (a Bizottság alelnöke).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2015.5.19-i jegyzőkönyv, 5.13. pont .


22. A kkv-k zöld növekedési lehetőségei (rövid ismertetés)

Jelentés a kkv-k zöld növekedési lehetőségeiről [2014/2209(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Philippe De Backer (A8-0135/2015)

Philippe De Backer rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Paul Rübig, Notis Marias, João Ferreira, Igor Šoltes és Bronis Ropė.

Felszólal: Elżbieta Bieńkowska (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2015.5.19-i jegyzőkönyv, 5.14. pont .


23. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 557.487/OJMA).


24. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.50-kor berekesztik.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Lope Fontagné, López, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pittella, Plenković, Poc, Poche, Pogliese, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Crowley, Gabriel, Händel, Herranz García, Liberadzki, Morvai, Picierno, Piecha


1. melléklet - A nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem európai évének létrehozása (írásbeli nyilatkozat)

4/2015. számú, a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem európai évének létrehozásárólszóló írásbeli nyilatkozat1 (2015.5.18-i jegyzőkönyv, 9. pont), amelyet a Parlament eljárási szabályzatának 136. cikke alapján az alábbi képviselők nyújtottak be: Marc Tarabella, Iratxe García Pérez, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Barbara Matera, Constance Le Grip, Mariya Gabriel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Izaskun Bilbao Barandica, Catherine Bearder, Inês Cristina Zuber, Kostadinka Kuneva, Terry Reintke, Ernest Urtasun és Jana Žitňanská, és amelyet 413 képviselő írt alá.

Az írásbeli nyilatkozat szövege:

1.   A nőkkel szembeni erőszak fogalmába tartozik minden olyan, nemi alapú erőszakos cselekmény, amely a nőknek fizikai, szexuális, pszichológiai sérülést vagy szenvedést, illetve gazdasági kárt okoz vagy nagy valószínűséggel okozhat, beleértve az ilyen cselekményekkel való fenyegetést, a kényszert vagy a szabadságtól való önkényes megfosztást, függetlenül attól, hogy az a magánéletben vagy azon kívül történik-e.

2.   A nőkkel szembeni erőszak fogalma kiterjed a nőket aránytalanul érintő olyan bűncselekményekre, mint a szexuális támadás, a szexuális zaklatás, az erőszakos közösülés, a zaklatás és a családon belüli erőszak, továbbá sérti a nők méltósághoz, egyenlőséghez és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáféréshez fűződő alapvető jogait.

3.   A nőkkel szembeni erőszak a nők és férfiak közötti egyenlőség egyik jelentős akadálya, és az emberi jogok megsértésének egyik leggyakoribb esete, amely nem ismer földrajzi, gazdasági, kulturális vagy társadalmi határokat.

4.   A nőkkel szembeni erőszak súlyos problémát jelent az EU-ban, ahol minden harmadik nő szexuális és/vagy fizikai erőszak áldozata.

5.   Ezek alapján felkérjük a Bizottságot, hogy 2016-ot nyilvánítsa a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem európai évének.

6.   Jelen nyilatkozat az aláírók nevével együtt továbbításra kerül a Bizottságnak.

____________

1 Az eljárási szabályzat 136. cikkének (4) és (5) bekezdése értelmében, ha a nyilatkozatot a parlamenti képviselők többsége aláírja, az aláírók nevével együtt közzé kell tenni a jegyzőkönyvben – anélkül, hogy a Parlamentre nézve kötelező erejű lenne – és a címzettek részére továbbítani kell.

Az aláírók listája:

Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Nedzhmi Ali, Lucy Anderson, Martina Anderson, Max Andersson, Eric Andrieu, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Pervenche Berès, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Biljana Borzan, Victor Boștinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Cristian-Silviu Bușoi, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Enrique Calvet Chambon, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Bodil Ceballos, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Michel Dantin, Rachida Dati, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Karima Delli, Mady Delvaux, Fabio De Masi, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Marielle de Sarnez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Damian Drăghici, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Frank Engel, Linnéa Engström, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Laura Ferrara, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Lampros Fountoulis, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Evelyne Gebhardt, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Juan Carlos Girauta Vidal, Julie Girling, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Martin Häusling, Heidi Hautala, Anna Hedh, Esther Herranz García, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Sophia in 't Veld, Iliana Iotova, Carlos Iturgaiz, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Rikke Karlsson, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jan Keller, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Dietmar Köster, Elisabeth Köstinger, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Ilhan Kyuchyuk, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Constance Le Grip, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, David McAllister, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Ivana Maletić, Svetoslav Hristov Malinov, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Louis-Joseph Manscour, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Gesine Meissner, Jean-Luc Mélenchon, Susanne Melior, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureșan, Alessandra Mussolini, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Péter Niedermüller, Cora van Nieuwenhuizen, Liadh Ní Riada, Maria Noichl, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Younous Omarjee, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Pașcu, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Eva Paunova, Piernicola Pedicini, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Gianni Pittella, Andrej Plenković, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Maurice Ponga, Soraya Post, Cristian Dan Preda, Gabriele Preuß, Franck Proust, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurențiu Rebega, Julia Reda, Viviane Reding, Evelyn Regner, Olli Rehn, Michel Reimon, Terry Reintke, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Michèle Rivasi, Liliana Rodrigues, Maria João Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ulrike Rodust, Claude Rolin, Bronis Ropė, Virginie Rozière, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Massimiliano Salini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Lidia Senra Rodríguez, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Csaba Sógor, Igor Šoltes, Renate Sommer, Maria Spyraki, Bart Staes, Sergei Stanishev, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Beatrix von Storch, Dubravka Šuica, Richard Sulík, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Charles Tannock, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Yana Toom, Evžen Tošenovský, Giovanni Toti, Ulrike Trebesius, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Claude Turmes, István Ujhelyi, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Marco Valli, Ángela Vallina, Monika Vana, Kathleen Van Brempt, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Henna Virkkunen, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss, Elissavet Vozemberg, Julie Ward, Renate Weber, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tatjana Ždanoka, Janusz Zemke, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Marco Zullo, Milan Zver

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat