Indekss 
Protokols
PDF 252kWORD 195k
Pirmdiena, 2015. gada 18. maijs - Strasbūra
1.Sesijas atsākšana
 2.Piemiņas brīdis
 3.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 4.Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana (termiņš kandidatūru iesniegšanai)
 5.Parlamenta 2016. gada sesiju kalendārs
 6.Parlamenta sastāvs
 7.Pilnvaru pārbaude
 8.Komiteju un delegāciju sastāvs
 9.Rakstiska deklarācija (Reglamenta 136. pants)
 10.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
 11.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 12.Dokumentu iesniegšana
 13.Padomes nosūtītie nolīgumu teksti
 14.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 15.Darba kārtība
 16.Indeksi, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos ***I (debates)
 17.Attīstības finansēšana (debates)
 18.Nolīgumi par tabakas izstrādājumiem (debates)
 19.PVN noteikumi, kas Eiropas Savienībā tiek piemēroti digitālajiem pakalpojumiem, grāmatām un laikrakstiem, un vienas pieturas miniaģentūra šajā jomā (debates)
 20.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 21.Drošāka veselības aprūpe Eiropā (īss izklāsts)
 22.Videi draudzīgas izaugsmes iespējas maziem un vidējiem uzņēmumiem (īss izklāsts)
 23.Nākamās sēdes darba kārtība
 24.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums. Eiropas gads pret sievietēm vērstas vardarbības apkarošanai (rakstiska deklarācija)


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.05.


2. Piemiņas brīdis

Priekšsēdētājs Parlamenta vārdā godināja 2015. gada 5. maijā mūžībā aizgājušā Hans Jansen piemiņu.


3. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


4. Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana (termiņš kandidatūru iesniegšanai)

Pamatojoties uz priekšsēdētāja ierosinājumu, tika noteikts, ka kandidatūras Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām ir iesniedzamas līdz otrdienai, 2015. gada 19. maijam, plkst. 18.00.

Vēlēšanas notiks trešdien, 2015. gada 20. maijā, plkst. 12.00.


5. Parlamenta 2016. gada sesiju kalendārs

Priekšsēdētāju konference 2015. gada 30. aprīļa sanāksmē pieņēma Parlamenta 2016. gada sesiju kalendāra projektu, kurā ir ierosināti šādi sesiju datumi:

- 18.–21. janvāris,

- 1.–4. februāris,

- 24. un 25. februāris,

- 7.– 10. marts,

- 11.–14. aprīlis,

- 27. un 28. aprīlis,

- 9.–12. maijs,

- 25. un 26. maijs,

- 6.–9. jūnijs,

- 22. un 23. jūnijs,

- 4.–7. jūlijs,

- 12.–15. septembris,

- 3.–6. oktobris,

- 24.–27. oktobris,

- 21.–24. novembris,

- 30. novembris un 1. decembris,

- 12.–15. decembris.

Grozījumu iesniegšanas termiņš: otrdiena, 2015. gada 19. maijs, plkst. 12.00.

Balsojums: trešdiena, 2015. gada 20. maijs, plkst. 12.00 (20.5.2015. protokola 10.2. punkts).


6. Parlamenta sastāvs

Ņemot vērā Hans Jansen nāvi, Parlaments saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. punktu paziņoja, ka, sākot ar 2015. gada 6. maiju, ir atbrīvojusies deputāta vieta.

°
° ° °

Somijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Sampo Terho vietā par Eiropas Parlamenta deputāti, sākot ar 2015. gada 27. aprīli, ir iecelta Pirkko Ruohonen-Lerner.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Pirkko Ruohonen-Lerner pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par domstarpībām, un ar noteikumu, ka viņa pirms tam ir parakstījusi rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņa darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņu attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


7. Pilnvaru pārbaude

Pēc JURI komitejas priekšlikuma Parlaments nolēma apstiprināt Hannu Takkula mandātu, sākot ar 2015. gada 27. aprīli.


8. Komiteju un delegāciju sastāvs

Sēdes vadītājs ir saņēmis ECR grupas un EFDD grupas pieprasījumus izdarīt turpmāk minētās izmaiņas komiteju un delegāciju sastāvā.

Delegācija ĀKK un ES Apvienotajā parlamentārajā asamblejā: Tomasz Piotr Poręba — Ian Duncan vietā.

Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm: Pirkko Ruohonen-Lerner — Sampo Terho vietā.

ECON komiteja: Pirkko Ruohonen-Lerner — Sampo Terho vietā.

Delegācija ES un Melnkalnes stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā: Marco Zullo vairs nav šīs komitejas loceklis.

Izmaiņas komiteju un delegāciju sastāvā uzskatīs par apstiprinātām, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


9. Rakstiska deklarācija (Reglamenta 136. pants)

Sēdes vadītājs informēja Parlamentu, ka Parlamenta deputātu vairākums ir parakstījis turpmāk minēto rakstisko deklarāciju.

Rakstiskā deklarācija Nr. 4/2015 par Eiropas gadu pret sievietēm vērstas vardarbības apkarošanai, kuru iesniedzis deputāts Marc Tarabella un 14 citi deputāti.

Saskaņā ar Reglamenta 136. panta 4. punktu minētā rakstiskā deklarācija ir publicēta šajā protokolā, norādot parakstītāju vārdus (18.5.2015. protokola 1. pielikums ).


10. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par maksātnespējas procedūrām (pārstrādāta redakcija) (00031/2015/LEX - C8-0129/2015 - 2012/0360(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (00030/2015/LEX - C8-0128/2015 - 2013/0025(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par līdzekļu pārvedumiem pievienoto informāciju un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1781/2006 (00029/2015/LEX - C8-0127/2015 - 2013/0024(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 850/98, (EK) Nr. 2187/2005, (EK) Nr. 1967/2006, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 254/2002, (EK) Nr. 2347/2002 un (EK) Nr. 1224/2009, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1379/2013 un (ES) Nr. 1380/2013 attiecībā uz izkraušanas pienākumu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1434/98 (00011/2015/LEX - C8-0126/2015 - 2013/0436(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1304/2013 attiecībā uz Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas atbalstītajām darbības programmām izmaksāto papildu sākotnējo priekšfinansējuma summu (00019/2015/LEX - C8-0125/2015 - 2015/0026(COD)).


11. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Saskaņā ar Reglamenta 105. panta 6. punktu Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājs ir paziņojis Parlamenta priekšsēdētājam, ka nav izteikti iebildumi pret turpmāk minētajiem aktiem.

AGRI komitejas ieteikums lēmumam par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2015. gada 27. aprīļa deleģēto regulu, ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA)) (B8-0439/2015).

Ja kāda politiskā grupa vai vismaz četrdesmit deputāti 24 stundu laikā nebūs iebilduši pret šo ieteikumu, to uzskatīs par apstiprinātu. Pretējā gadījumā to iesniegs balsošanai.

Ieteikums ir pieejams tīmekļa vietnē “Europarl” attiecīgās sesijas laikā.


12. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Revīzijas palātas locekļa iecelšana — Bettina Michelle Jakobsen (DK) (08487/2015 - C8-0122/2015 – 2015/0803(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Apvienotajiem Arābu Emirātiem par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (07185/2015 - C8-0124/2015 – 2015/0062(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET

2. Parlamenta komitejas

2.1. Ziņojumi

- Ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu (pamatojoties uz Padomes gada ziņojumu Eiropas Parlamentam par kopējo ārpolitiku un drošības politiku) (2014/2220(INI)) - AFET komiteja - Referents: Arnaud Danjean (A8-0054/2015).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Eiropas konvenciju par tiesisko aizsardzību pakalpojumiem, kas pamatojas uz ierobežotu piekļuvi vai nodrošina to (05651/2012 - C7-0069/2012 - 2010/0361(NLE)) - JURI komiteja - Referents: Pavel Svoboda (A8-0071/2015).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos (COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)) - ECON komiteja - Referente: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to, lai nostiprinātu nevainīguma prezumpcijas un tiesību piedalīties klātienē lietas izskatīšanā tiesā konkrētus aspektus kriminālprocesā (COM(2013)0821 - C7-0427/2013 - 2013/0407(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015).

- Ziņojums par videi draudzīgas izaugsmes iespējām maziem un vidējiem uzņēmumiem (2014/2209(INI)) - ITRE komiteja - Referents: Philippe De Backer (A8-0135/2015).

- Ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas finansēšanu (2014/2258(INI)) - AFET komiteja - BUDG komiteja - Referenti: Eduard Kukan, Indrek Tarand (A8-0136/2015).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1291/2013 un Regulu (ES) Nr. 1316/2013 (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD)) - BUDG komiteja - ECON komiteja - Referenti: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann (A8-0139/2015).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības sistēmu konfliktu skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes alvas, tantala, volframa, to rūdu un zelta atbildīgu importētāju pašsertifikācijai attiecībā uz piegādes ķēdes pienācīgu pārbaudi (COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)) - INTA komiteja - Referents: Iuliu Winkler (A8-0141/2015).

- Ziņojums par drošāku veselības aprūpi Eiropā — pacientu drošības uzlabošana un cīņa pret mikrobu rezistenci (2014/2207(INI)) - ENVI komiteja - Referents: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015).

- Ziņojums par attīstības finansēšanu (2015/2044(INI)) - DEVE komiteja - Referents: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par aizsardzības pasākumiem, kas paredzēti Eiropas Ekonomikas kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgumā (kodificēta redakcija) (COM(2014)0305 - C8-0009/2014 - 2014/0158(COD)) - JURI komiteja - Referents: Andrzej Duda (A8-0145/2015).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu papildprotokolu Tirdzniecības, attīstības un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Dienvidāfrikas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE)) - DEVE komiteja - Referents: Davor Ivo Stier (A8-0146/2015).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Viktor Uspaskich imunitāti (2014/2203(IMM)) - JURI komiteja - Referente: Laura Ferrara (A8-0149/2015).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Janusz Korwin-Mikke imunitāti (2015/2049(IMM)) - JURI komiteja - Referents: Kostas Chrysogonos (A8-0150/2015).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Theodoros Zagorakis imunitāti (II) (2015/2071(IMM)) - JURI komiteja - Referents: Andrzej Duda (A8-0151/2015).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Jérôme Lavrilleux imunitāti (2015/2014(IMM)) - JURI komiteja - Referente: Heidi Hautala (A8-0152/2015).

- Ziņojums par Eiropas aizsardzības tirgos notiekošo norišu ietekmi uz drošības un aizsardzības spējām Eiropā (2015/2037(INI)) - AFET komiteja (iesaistītā komiteja) - Referente: Ana Gomes (A8-0159/2015).

2.2. Ieteikumi otrajam lasījumam

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (05933/4/2015 - C8-0109/2015 - 2013/0025(COD)) - ECON komiteja - LIBE komiteja - Referenti: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0153/2015).

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par līdzekļu pārvedumiem pievienoto informāciju un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1781/2006 (05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)) - ECON komiteja - LIBE komiteja - Referenti: Peter Simon, Timothy Kirkhope (A8-0154/2015).

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par maksātnespējas procedūrām (pārstrādāta redakcija) (16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)) - JURI komiteja - Referents: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015).


13. Padomes nosūtītie nolīgumu teksti

Padome ir nosūtījusi oficiāli apstiprinātas kopijas turpmāk minētajiem dokumentiem:

- Papildprotokols Nolīgumam par tirdzniecību, attīstību un sadarbību starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Dienvidāfrikas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai;

- Nolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Islandi, no otras puses, par Islandes dalību Eiropas Savienības, tās dalībvalstu un Islandes saistību kopīgajā izpildē Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām pievienotā Kioto protokola otrajā saistību periodā;

- Asociācijas nolīgums starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses;

- Asociācijas nolīgums starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses;

- Labojumu verbālprocess Nolīgumam par Bulgārijas Republikas un Rumānijas dalību Eiropas Ekonomikas zonā.


14. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 128. pants):

- (O-000028/2015), kuru uzdeva Jerzy Buzek ITRE komitejas vārdā Komisijai: Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER) - cilvēkresursi, kas vajadzīgi, lai pildītu likumā noteiktos pienākumus uzraudzīt enerģijas vairumtirgus (2015/2627(RSP)) (B8-0118/2015);

- (O-000049/2015), kuru uzdeva Iratxe García Pérez un Maria Arena FEMM komitejas vārdā Padomei: Grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma direktīva (2015/2655(RSP)) (B8-0119/2015);

- (O-000050/2015), kuru uzdeva Iratxe García Pérez un Maria Arena FEMM komitejas vārdā Komisijai: Grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma direktīva (2015/2655(RSP)) (B8-0120/2015);

- (O-000051/2015), kuru uzdeva Marita Ulvskog EMPL komitejas vārdā Padomei: Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva - nepieciešamība to ātri īstenot dalībvalstu līmenī (2015/2679(RSP)) (B8-0551/2015).


15. Darba kārtība

Bija izdalīts 2015. gada maija pirmās sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 557.487/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 152. pants).

Sēdes vadītājs pēc apspriešanās ar politiskajām grupām ierosināja šādus grozījumus:

- balsošanu par Arnaud Danjean ziņojumu (A8-0054/2015), Eduard Kukan un Indrek Tarand ziņojumu (A8-0136/2015) un Ana Gomes ziņojumu (A8-0159/2015), kuri saistīti ar kopīgajām debatēm par KDAP (galīgā darba kārtības projekta 37., 38. un 87. punkts), rīkot ceturtdien;

- balsošanu par Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. .../..., ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 376/2008 attiecībā uz pienākumu uzrādīt licenci, importējot lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu, un atceļ Regulu (EK) Nr. 2336/2003, ar ko ievieš sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Padomes Regulu (EK) Nr. 670/2003, ar ko nosaka īpašus pasākumus attiecībā uz lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta tirgu, rīkot trešdien.

Parlaments apstiprināja šo ierosinājumu.

Uzstājās Inês Cristina Zuber un Daniele Viotti.

Pirmdiena

Grozījumi nav ierosināti.

Otrdiena

Verts/ALE grupas un S&D grupas pieprasījums paredzēt rezolūcijas priekšlikumu iesniegšanu pēc debatēm, kas sekos Padomes un Komisijas paziņojumiem par stāvokli Ungārijā.

Uzstājās Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā un Enrique Guerrero Salom S&D grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu.

Sēdes vadītājs paziņoja, ka ir saņēmis Padomes prezidentvalsts 2015. gada 14. maija vēstuli, kurā tā ir informējusi, ka Padome nevēlas piedalīties debatēs, jo tai nav izdevies definēt nostāju šajā jautājumā.

Sēdes vadītājs arī paziņoja, ka ir saņēmis Ungārijas premjerministra Viktor Orbán vēstuli, kurā premjerministrs paudis vēlēšanos piedalīties debatēs.

Sēdes vadītājs aicināja politisko grupu priekšsēdētājus kopā ar viņu izstrādāt turpmākās rīcības plānu.

Uzstājās Sophia in 't Veld, atbalstot pieprasījumu, un József Szájer, iebilstot pret pieprasījumu.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (181 par, 114 pret, 6 atturas).

Parlaments nolēma rīkot balsošanu par rezolūcijas priekšlikumiem jūnija pirmajā sesijā. Termiņš priekšlikumu iesniegšanai tiks noteikts jūnijā.

Uzstājās Marie-Christine Vergiat.

Trešdiena

Grozījumi nav ierosināti.

Ceturtdiena

S&D grupas pieprasījums pārcelt debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants) uz ceturtdienas rītu. Balsošana par rezolūciju priekšlikumiem norisinātos pusdienlaikā.

Uzstājās Enrique Guerrero Salom S&D grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, un Cristian Dan Preda, kurš iebilda pret to.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (185 par, 106 pret, 2 atturas).

°
° ° °

Līdz ar to darba kārtība tika noteikta.


16. Indeksi, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015).

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Cora van Nieuwenhuizen iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Jonathan Hill (Komisijas loceklis).

Uzstājās Marisa Matias (ITRE komitejas atzinuma sagatavotāja), Luděk Niedermayer PPE grupas vārdā, Jonás Fernández S&D grupas vārdā, Kay Swinburne ECR grupas vārdā, Sylvie Goulard ALDE grupas vārdā, Josu Juaristi Abaunz GUE/NGL grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Bernard Monot, pie grupām nepiederošs deputāts, Eva Paunova, Pervenche Berès, Stanisław Ożóg, Barbara Kappel, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Massimiliano Salini, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Zbigniew Kuźmiuk un Daniel Buda.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Igor Šoltes un Doru-Claudian Frunzulică.

Uzstājās Jonathan Hill un Cora van Nieuwenhuizen.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 19.5.2015. protokola 5.11. punkts.


17. Attīstības finansēšana (debates)

Ziņojums par attīstības finansēšanu [2015/2044(INI)] - Attīstības komiteja. Referents: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015).

Pedro Silva Pereira iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Neven Mimica (Komisijas loceklis).

Uzstājās Charles Goerens (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs).

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Paul Rübig PPE grupas vārdā, Norbert Neuser S&D grupas vārdā, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE grupas vārdā, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL grupas vārdā, Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā, Olaf Stuger, pie grupām nepiederošs deputāts, Davor Ivo Stier, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Elly Schlein, João Ferreira, Nathan Gill, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Doru-Claudian Frunzulică un Heidi Hautala, Franz Obermayr, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom, Lidia Senra Rodríguez, Eleftherios Synadinos, Adam Szejnfeld, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva João Ferreira, Patrizia Toia un Louis Aliot.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Michela Giuffrida, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos un Igor Šoltes.

Uzstājās Neven Mimica un Pedro Silva Pereira.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 19.5.2015. protokola 5.12. punkts.


18. Nolīgumi par tabakas izstrādājumiem (debates)

Komisijas paziņojums: Nolīgumi par tabakas izstrādājumiem (2015/2686(RSP)).

Kristalina Georgieva (Komisijas priekšsēdētāja vietniece) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Petri Sarvamaa PPE grupas vārdā, Inés Ayala Sender S&D grupas vārdā, Martina Dlabajová ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Dennis de Jong GUE/NGL grupas vārdā, Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā, Marco Zanni EFDD grupas vārdā, Edouard Ferrand, pie grupām nepiederošs deputāts, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Andreas Schwab un Jérôme Lavrilleux, Ingeborg Gräßle, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Nathan Gill, Frédérique Ries, José Bové, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, David Coburn, Claudia Schmidt, Jens Geier, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva José Bové, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Karl-Heinz Florenz un Julie Girling.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marijana Petir, Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić un João Ferreira.

Uzstājās Kristalina Georgieva.

Debates tika slēgtas.

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētāja vietnieks


19. PVN noteikumi, kas Eiropas Savienībā tiek piemēroti digitālajiem pakalpojumiem, grāmatām un laikrakstiem, un vienas pieturas miniaģentūra šajā jomā (debates)

Komisijas paziņojums: PVN noteikumi, kas Eiropas Savienībā tiek piemēroti digitālajiem pakalpojumiem, grāmatām un laikrakstiem, un vienas pieturas miniaģentūra šajā jomā (2015/2682(RSP)).

Andrus Ansip (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Andreas Schwab PPE grupas vārdā, Neena Gill S&D grupas vārdā, Syed Kamall ECR grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Matt Carthy GUE/NGL grupas vārdā, Helga Trüpel Verts/ALE grupas vārdā, Dario Tamburrano EFDD grupas vārdā, Dominique Bilde, pie grupām nepiederoša deputāte, Jiří Pospíšil, Tibor Szanyi, Kazimierz Michał Ujazdowski, Dita Charanzová, Miguel Urbán Crespo, Molly Scott Cato, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Pervenche Berès, Vicky Ford, Fredrick Federley, Eva Paunova, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Antanas Guoga, Ildikó Gáll-Pelcz, Alessia Maria Mosca, Marcus Pretzell, Kaja Kallas, Siegfried Mureşan, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Jérôme Lavrilleux, Dariusz Rosati un Romana Tomc.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Michaela Šojdrová un Michał Boni.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Brunon Wenta, José Blanco López, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emmanouil Glezos un Ernest Maragall.

Uzstājās Andrus Ansip.

Debates tika slēgtas.


20. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 163. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Pál Csáky, Victor Negrescu, Marcus Pretzell, Ivo Vajgl, Neoklis Sylikiotis, Petr Mach, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Jonás Fernández, Beatrix von Storch, Ilhan Kyuchyuk, Josu Juaristi Abaunz, Karima Delli, Philippe Loiseau, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Notis Marias, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Max Andersson, Franc Bogovič, Adam Gierek, Marek Jurek, Seán Kelly, Alessia Maria Mosca, Alojz Peterle un Jude Kirton-Darling.


21. Drošāka veselības aprūpe Eiropā (īss izklāsts)

Ziņojums par drošāku veselības aprūpi Eiropā — pacientu drošības uzlabošana un cīņa pret mikrobu rezistenci [2014/2207(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015).

Piernicola Pedicini iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Paul Rübig, João Ferreira, Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi un Seán Kelly.

Sēdes vadītājs pārtrauca Seán Kelly uzstāšanos, lai lūgtu Doru-Claudian Frunzulică, kurš traucēja sēdi, atstāt sēžu zāli.

Doru-Claudian Frunzulică atstāja sēžu zāli.

Uzstājās Andrus Ansip (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 19.5.2015. protokola 5.13. punkts.


22. Videi draudzīgas izaugsmes iespējas maziem un vidējiem uzņēmumiem (īss izklāsts)

Ziņojums par videi draudzīgas izaugsmes iespējām maziem un vidējiem uzņēmumiem [2014/2209(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Philippe De Backer (A8-0135/2015).

Philippe De Backer iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Paul Rübig, Notis Marias, João Ferreira, Igor Šoltes un Bronis Ropė.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 19.5.2015. protokola 5.14. punkts.


23. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 557.487/OJMA).


24. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.50.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Lope Fontagné, López, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pittella, Plenković, Poc, Poche, Pogliese, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Crowley, Gabriel, Händel, Herranz García, Liberadzki, Morvai, Picierno, Piecha


1. pielikums. Eiropas gads pret sievietēm vērstas vardarbības apkarošanai (rakstiska deklarācija)

Rakstiskā deklarācija Nr. 4/2015 par Eiropas gadu pret sievietēm vērstas vardarbības apkarošanai1 (18.5.2015. protokola 9. punkts), kuru saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 136. pantu iesnieguši deputāti Marc Tarabella, Iratxe García Pérez, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Barbara Matera, Constance Le Grip, Mariya Gabriel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Izaskun Bilbao Barandica, Catherine Bearder, Inês Cristina Zuber, Kostadinka Kuneva, Terry Reintke, Ernest Urtasun un Jana Žitňanská un parakstījuši 413 deputāti.

Rakstiskās deklarācijas teksts

1.   Jēdziens “vardarbība pret sievietēm” apzīmē visus ar dzimumu saistītas vardarbības aktus, kuru rezultātā sievietēm tiek vai var tikt nodarīts kaitējums vai sagādātas ciešanas fiziskā, seksuālā, psiholoģiskā vai ekonomiskā ziņā, tostarp draudi veikt šādus aktus, piespiedu darbības vai patvaļīgu brīvības atņemšanu neatkarīgi no tā, vai tas notiek sabiedriskajā vai privātajā dzīvē.

2.   Vardarbība pret sievietēm ietver noziegumus, kas nesamērīgi smagi skar sievietes, tādus kā seksuāla aizskaršana, seksuāla uzmākšanās, izvarošana, vajāšana un vardarbība ģimenē, un tā pārkāpj sieviešu pamattiesības attiecībā uz cieņu, līdztiesību un tiesu iestāžu pieejamību.

3.   Vardarbība pret sievietēm ir būtisks šķērslis dzimumu līdztiesībai un viens no izplatītākajiem cilvēktiesību pārkāpumiem, kuram nav ne ģeogrāfisku, ne finansiālu, ne kultūras, ne sociālu barjeru.

4.   Vardarbība pret sievietēm ir nopietna problēma ES, kur katra trešā sieviete cieš no seksuālas un/vai fiziskas vardarbības.

5.   Tādēļ Komisija tiek aicināta noteikt 2016. gadu par Eiropas gadu pret sievietēm vērstas vardarbības apkarošanai.

6.   Šo deklarāciju kopā ar parakstītāju vārdiem nosūta Komisijai.

____________

1 Saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 136. panta 4. un 5. punktu, ja deklarāciju ir parakstījis Parlamenta deputātu vairākums, to publicē protokolā kopā ar parakstītāju vārdiem un nosūta adresātiem, tomēr neuzliekot Parlamentam saistības.

Parakstītāju saraksts:

Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Nedzhmi Ali, Lucy Anderson, Martina Anderson, Max Andersson, Eric Andrieu, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Pervenche Berès, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Biljana Borzan, Victor Boștinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Cristian-Silviu Bușoi, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Enrique Calvet Chambon, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Bodil Ceballos, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Michel Dantin, Rachida Dati, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Karima Delli, Mady Delvaux, Fabio De Masi, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Marielle de Sarnez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Damian Drăghici, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Frank Engel, Linnéa Engström, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Laura Ferrara, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Lampros Fountoulis, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Evelyne Gebhardt, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Juan Carlos Girauta Vidal, Julie Girling, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Martin Häusling, Heidi Hautala, Anna Hedh, Esther Herranz García, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Sophia in 't Veld, Iliana Iotova, Carlos Iturgaiz, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Rikke Karlsson, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jan Keller, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Dietmar Köster, Elisabeth Köstinger, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Ilhan Kyuchyuk, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Constance Le Grip, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, David McAllister, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Ivana Maletić, Svetoslav Hristov Malinov, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Louis-Joseph Manscour, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Gesine Meissner, Jean-Luc Mélenchon, Susanne Melior, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureșan, Alessandra Mussolini, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Péter Niedermüller, Cora van Nieuwenhuizen, Liadh Ní Riada, Maria Noichl, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Younous Omarjee, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Pașcu, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Eva Paunova, Piernicola Pedicini, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Gianni Pittella, Andrej Plenković, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Maurice Ponga, Soraya Post, Cristian Dan Preda, Gabriele Preuß, Franck Proust, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurențiu Rebega, Julia Reda, Viviane Reding, Evelyn Regner, Olli Rehn, Michel Reimon, Terry Reintke, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Michèle Rivasi, Liliana Rodrigues, Maria João Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ulrike Rodust, Claude Rolin, Bronis Ropė, Virginie Rozière, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Massimiliano Salini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Lidia Senra Rodríguez, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Csaba Sógor, Igor Šoltes, Renate Sommer, Maria Spyraki, Bart Staes, Sergei Stanishev, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Beatrix von Storch, Dubravka Šuica, Richard Sulík, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Charles Tannock, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Yana Toom, Evžen Tošenovský, Giovanni Toti, Ulrike Trebesius, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Claude Turmes, István Ujhelyi, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Marco Valli, Ángela Vallina, Monika Vana, Kathleen Van Brempt, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Henna Virkkunen, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss, Elissavet Vozemberg, Julie Ward, Renate Weber, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tatjana Ždanoka, Janusz Zemke, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Marco Zullo, Milan Zver

Juridisks paziņojums - Privātuma politika