Index 
Notulen
PDF 256kWORD 173k
Maandag 18 mei 2015 - Straatsburg
1.Hervatting van de zitting
 2.In memoriam
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 4.Verkiezing van een ondervoorzitter van het Europees Parlement (indieningstermijn voordrachten)
 5.Rooster van de vergaderperioden van het Parlement - 2016
 6.Samenstelling Parlement
 7.Onderzoek geloofsbrieven
 8.Samenstelling commissies en delegaties
 9.Schriftelijke verklaring (artikel 136 van het Reglement)
 10.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 11.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 12.Ingekomen stukken
 13.Van de Raad ontvangen verdragsteksten
 14.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 15.Regeling van de werkzaamheden
 16.Indices die als benchmarks worden gebruikt voor financiële instrumenten en financiële contracten ***I (debat)
 17.Financiële middelen voor ontwikkeling (debat)
 18.Tabaksovereenkomsten (debat)
 19.De btw-regels en het mini-éénloketsysteem van de btw voor digitale diensten, boeken en kranten in de EU (debat)
 20.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 21.Veiligere gezondheidszorg in Europa (korte presentatie)
 22.Groene groeimogelijkheden voor kmo´s (korte presentatie)
 23.Agenda van de volgende vergadering
 24.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Instelling van een Europees Jaar van de bestrijding van geweld tegen vrouwen (schriftelijke verklaring)


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 17.05 uur geopend.


2. In memoriam

De Voorzitter gedenkt namens het Parlement Hans Jansen, die op 5 mei 2015 is overleden.


3. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


4. Verkiezing van een ondervoorzitter van het Europees Parlement (indieningstermijn voordrachten)

Op voorstel van de Voorzitter wordt de termijn voor de indiening van voordrachten voor de verkiezing van een ondervoorzitter vastgesteld op dinsdag 19 mei 2015 om 18.00 uur.

De stemming vindt plaats op woensdag 20 mei 2015 om 12.00 uur.


5. Rooster van de vergaderperioden van het Parlement - 2016

De Conferentie van voorzitters heeft tijdens haar vergadering van 30 april 2015 haar goedkeuring gehecht aan het ontwerprooster van de vergaderperioden voor het parlementaire jaar 2016, met de volgende data:

- 1 t/m 21 januari

- 1 t/m 4 februari

- 24 en 25 februari

- 7 t/m 10 maart

- 11 t/m 14 april

- 27 en 28 april

- 9 t/m 12 mei

- 25 en 26 mei

- 6 t/m 9 juni

- 22 en 23 juni

- 4 t/m 7 juli

- 12 t/m 15 september

- 3 t/m 6 oktober

- 24 t/m 27 oktober

- 21 t/m 24 november

- 30 november en 1 december

- 12 t/m 15 december

Indieningstermijn amendementen: 19 mei 2015, 12.00 uur.

Stemming: woensdag 20 mei 2015, 12.00 uur (punt 10.2 van de notulen van 20.5.2015).


6. Samenstelling Parlement

Naar aanleiding van het overlijden van Hans Jansen constateert het Parlement, overeenkomstig artikel 4, lid 1, van het Reglement, dat de zetel met ingang van 6 mei 2015 vacant is.

°
° ° °

De bevoegde Finse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Pirkko Ruohonen-Lerner tot lid van het Parlement, ter vervanging van Sampo Terho, met ingang van 27 april 2015.

Zolang de geloofsbrieven niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren niet is beslist, neemt Pirkko Ruohonen-Lerner, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat zij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.


7. Onderzoek geloofsbrieven

Op voorstel van de Commissie juridische zaken besluit het Parlement het mandaat van Hannu Takkula met ingang van 27 april 2015 te bekrachtigen.


8. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de ECR-Fractie en de EFDD-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU: Tomasz Piotr Poręba in plaats van Ian Duncan

Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten: Pirkko Ruohonen-Lerner in plaats van Sampo Terho

Commissie ECON: Pirkko Ruohonen-Lerner in plaats van Sampo Terho

Delegatie in het parlementaire Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Montenegro: Marco Zullo is niet langer lid.

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


9. Schriftelijke verklaring (artikel 136 van het Reglement)

De voorzitter deelt het Parlement mee dat de volgende schriftelijke verklaring door de meerderheid van de leden van het Parlement is ondertekend:

Schriftelijke verklaring nr. 4/2015 over een Europees Jaar van de bestrijding van geweld tegen vrouwen, ingediend door de volgende leden: Marc Tarabella en 14 ondertekenaars.

Overeenkomstig artikel 136, lid 4, van het Reglement wordt deze schriftelijke verklaring gepubliceerd in de notulen, met vermelding van de namen van de ondertekenaars (bijlage 1 van de notulen van 18.5.2015).


10. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede woensdag tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen te zullen ondertekenen:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende insolventieprocedures (herschikking) (00031/2015/LEX - C8-0129/2015 - 2012/0360(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (00030/2015/LEX - C8-0128/2015 - 2013/0025(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006 (00029/2015/LEX - C8-0127/2015 - 2013/0024(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 850/98, (EG) nr. 2187/2005, (EG) nr. 1967/2006, (EG) nr. 1098/2007, (EG) nr. 254/2002, (EG) nr. 2347/2002 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad, en Verordeningen (EU) nr. 1379/2013 en (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad, in verband met de aanlandingsverplichting, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1434/98 van de Raad (00011/2015/LEX - C8-0126/2015 - 2013/0436(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1304/2013 inzake een aanvullend initieel voorfinancieringsbedrag dat wordt uitgekeerd aan door het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief gesteunde operationele programma's (00019/2015/LEX - C8-0125/2015 - 2015/0026(COD))


11. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Overeenkomstig artikel 105, lid 6, van het Reglement deelt de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters aan de Voorzitter van het Parlement mede dat geen enkel bezwaar is gemaakt tegen:

De aanbeveling van de Commissie AGRI om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 27 april 2015 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA)) (B8-0439/2015).

Indien tegen deze aanbeveling geen bezwaar wordt gemaakt door een fractie of ten minste veertig leden binnen een termijn van vierentwintig uur, wordt zij geacht te zijn goedgekeurd. Is dit wel het geval, dan wordt zij in stemming gebracht.

De aanbeveling staat gedurende deze vergaderperiode op Europarl.


12. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Bettina Michelle Jakobsen (DK) (08487/2015 - C8-0122/2015 - 2015/0803(NLE))

verwezen naar

ten principale :

CONT

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Arabische Emiraten inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (07185/2015 - C8-0124/2015 - 2015/0062(NLE))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET

2) van de parlementaire commissies

2.1) verslagen

- Verslag over de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (op basis van het jaarverslag van de Raad aan het Europees Parlement over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid) (2014/2220(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van het Europees Verdrag betreffende de rechtsbescherming van diensten gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke toegang (05651/2012 - C7-0069/2012 - 2010/0361(NLE)) - commissie JURI - Rapporteur: Pavel Svoboda (A8-0071/2015)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende indices die als benchmarks worden gebruikt voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten (COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)) - commissie ECON - Rapporteur: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de versterking van bepaalde aspecten van het vermoeden van onschuld en van het recht om in strafprocedures bij het proces aanwezig te zijn (COM(2013)0821 - C7-0427/2013 - 2013/0407(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015)

- Verslag over groene groeimogelijkheden voor kmo's (2014/2209(INI)) - commissie ITRE - Rapporteur: Philippe De Backer (A8-0135/2015)

- Verslag over de financiering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (2014/2258(INI)) - commissie AFET - commissie BUDG - Rapporteurs: Eduard Kukan, Indrek Tarand (A8-0136/2015)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013 (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD)) - commissie BUDG - commissie ECON - Rapporteurs: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann (A8-0139/2015)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Uniesysteem voor zelfcertificering van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor verantwoordelijke importeurs van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden (COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)) - commissie INTA - Rapporteur: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

- Verslag over veiligere gezondheidszorg in Europa: verbetering van de patiëntveiligheid en bestrijding van antimicrobiële resistentie (2014/2207(INI)) - commissie ENVI - Rapporteur: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015)

- Verslag over financiële middelen voor ontwikkeling (2015/2044(INI)) - commissie DEVE - Rapporteur: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vrijwaringsmaatregelen bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat (codificatie) (COM(2014)0305 - C8-0009/2014 - 2014/0158(COD)) - commissie JURI - Rapporteur: Andrzej Duda (A8-0145/2015)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het aanvullende protocol bij de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE)) - commissie DEVE - Rapporteur: Davor Ivo Stier (A8-0146/2015)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Viktor Uspaskich (2014/2203(IMM)) - commissie JURI - Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0149/2015)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Janusz Korwin-Mikke (2015/2049(IMM)) - commissie JURI - Rapporteur: Kostas Chrysogonos (A8-0150/2015)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Theodoros Zagorakis (II) (2015/2071(IMM)) - commissie JURI - Rapporteur: Andrzej Duda (A8-0151/2015)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Jérôme Lavrilleux (2015/2014(IMM)) - commissie JURI - Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0152/2015)

- Verslag over de gevolgen van de ontwikkelingen op de Europese defensiemarkten voor de veiligheids- en defensiecapaciteiten in Europa (2015/2037(INI)) - commissie AFET (medeverantwoordelijke commissie) - Rapporteur: Ana Gomes (A8-0159/2015)

2.2) aanbevelingen voor de tweede lezing

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (05933/4/2015 - C8-0109/2015 - 2013/0025(COD)) - commissie ECON - commissie LIBE - Rapporteurs: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0153/2015)

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006 (05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)) - commissie ECON - commissie LIBE - Rapporteurs: Peter Simon, Timothy Kirkhope (A8-0154/2015)

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende insolventieprocedures (herschikking) (16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)) - commissie JURI - Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)


13. Van de Raad ontvangen verdragsteksten

De Raad heeft het Parlement een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift doen toekomen van de volgende documenten:

- aanvullend protocol bij de overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie,

- overeenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en IJsland, anderzijds, betreffende de deelname van IJsland voor de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering,

- associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds,

- associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds,

- proces-verbaal van verbetering van de overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Bulgarije en de Republiek Roemenië aan de Europese Economische Ruimte.


14. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord zijn door de leden ingediend (artikel 128 van het Reglement):

- (O-000028/2015) van Jerzy Buzek, namens de Commissie ITRE, aan de Commissie: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) - noodzakelijk personele middelen voor het vervullen van het statutaire mandaat van toezicht op groothandelsmarkten voor energie (2015/2627(RSP)) (B8-0118/2015);

- (O-000049/2015) van Iratxe García Pérez en Maria Arena, namens de Commissie FEMM, aan de Raad: Richtlijn moederschapsverlof (2015/2655(RSP)) (B8-0119/2015);

- (O-000050/2015) van Iratxe García Pérez en Maria Arena, namens de Commissie FEMM, aan de Commissie: Richtlijn moederschapsverlof (2015/2655(RSP)) (B8-0120/2015);

- (O-000051/2015) van Marita Ulvskog, namens de Commissie EMPL, aan de Raad: Noodzaak van een snelle tenuitvoerlegging van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief door de lidstaten (2015/2679(RSP)) (B8-0551/2015).


15. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van mei I 2015 (PE 557.487/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 152 van het Reglement):

De Voorzitter stelt, na raadpleging van de fracties, de volgende wijzigingen voor:

- de stemming over de verslagen Arnaud Danjean (A8-0054/2015), Eduard Kukan en Indrek Tarand (A8-0136/2015 ) en Ana Gomes (A8-0159/2015) in het kader van de gecombineerde behandeling van het GVDB (punten 38, 37 et 87 PDOJ) vindt donderdag plaats;

- de stemming over de Gedelegeerde Verordening (EU) …/... van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 376/2008 wat betreft de verplichte overlegging van een certificaat voor de invoer van ethylalcohol uit landbouwproducten, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2336/2003 houdende vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 670/2003 van de Raad tot vaststelling van specifieke maatregelen betreffende de markt voor ethylalcohol uit landbouwproducten vindt woensdag plaats.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het voorstel.

Het woord wordt gevoerd door Inês Cristina Zuber en Daniele Viotti.

Maandag

Geen wijzigingen.

Dinsdag

Verzoek van de Verts/ALE-Fractie en de S&D-Fractie om het debat over de verklaringen van de Raad en de Commissie over de situatie in Hongarije af te sluiten met de indiening van ontwerpresoluties.

Het woord wordt gevoerd door Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, en Enrique Guerrero Salom, namens de S&D-Fractie, die het verzoek toelichen.

De Voorzitter deelt mede dat hij een brief d.d. 14 mei 2015 heeft ontvangen van het fungerend voorzitterschapvan de Raad waarin dit mededeelt niet aan het debat te willen deelnemen, aangezien de Raad er niet in is geslaagd een standpunt te bepalen.

De Voorzitter deelt tevens mede dat hij een brief van Viktor Orbán, premier van Hongarije, heeft ontvangen waarin deze verklaart aan het debat te willen deelnemen.

De Voorzitter verzoekt de fractievoorzitters met hem de te nemen stappen te bespreken.

Het woord wordt gevoerd door Sophia in 't Veld die zich uitspreekt voor het verzoek, en József Szájer die zich uitspreekt tegen het verzoek.

Bij ES (181 voor, 114 tegen, 6 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

Het Parlement besluit de ontwerpresoluties tijdens de vergaderperiode van juni I in stemming te brengen. De indieningstermijnen worden in juni vastgesteld.

Het woord wordt gevoerd door Marie-Christine Vergiat.

Woensdag

Geen wijzigingen.

Donderdag

Verzoek van de S&D-Fractie om het debat over gevallen van schending van de mensenrechten, van de democratie en de rechtstaat (artikel 135 van het Reglement) naar de ochtend te verzetten. De ontwerpresoluties worden om 12.00 uur in stemming gebracht.

Het woord wordt gevoerd door Enrique Guerrero Salom, namens de S&D-Fractie, die het verzoek toelicht, en Cristian Dan Preda, die zich uitspreekt tegen het verzoek.

Bij ES (185 voor, 106 tegen, 2 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.


16. Indices die als benchmarks worden gebruikt voor financiële instrumenten en financiële contracten ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende indices die als benchmarks worden gebruikt voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Cora van Nieuwenhuizen leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Jonathan Hill (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Marisa Matias (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Luděk Niedermayer, namens de PPE-Fractie, Jonás Fernández, namens de S&D-Fractie, Kay Swinburne, namens de ECR-Fractie, Sylvie Goulard, namens de ALDE-Fractie, Josu Juaristi Abaunz, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Bernard Monot, niet-fractiegebonden lid, Eva Paunova, Pervenche Berès, Stanisław Ożóg, Barbara Kappel, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Massimiliano Salini, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Zbigniew Kuźmiuk en Daniel Buda.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Igor Šoltes en Doru-Claudian Frunzulică.

Het woord wordt gevoerd door Jonathan Hill en Cora van Nieuwenhuizen.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.11 van de notulen van 19.5.2015.


17. Financiële middelen voor ontwikkeling (debat)

Verslag over financiële middelen voor ontwikkeling [2015/2044(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015)

Pedro Silva Pereira leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Charles Goerens (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG).

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Paul Rübig, namens de PPE-Fractie, Norbert Neuser, namens de S&D-Fractie, Beatriz Becerra Basterrechea, namens de ALDE-Fractie, Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, Olaf Stuger, niet-fractiegebonden lid, Davor Ivo Stier, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Elly Schlein, João Ferreira, Nathan Gill, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Doru-Claudian Frunzulică en Heidi Hautala, Franz Obermayr, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom, Lidia Senra Rodríguez, Eleftherios Synadinos, Adam Szejnfeld, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van João Ferreira, Patrizia Toia en Louis Aliot.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Michela Giuffrida, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos en Igor Šoltes.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica en Pedro Silva Pereira.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.12 van de notulen van 19.5.2015.


18. Tabaksovereenkomsten (debat)

Verklaring van de Commissie: Tabaksovereenkomsten (2015/2686(RSP))

Kristalina Georgieva (vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Petri Sarvamaa, namens de PPE-Fractie, Inés Ayala Sender, namens de S&D-Fractie, Martina Dlabajová, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Dennis de Jong, namens de GUE/NGL-Fractie, Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Zanni, namens de EFDD-Fractie, Edouard Ferrand, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Andreas Schwab en Jérôme Lavrilleux, Ingeborg Gräßle, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Nathan Gill, Frédérique Ries, José Bové, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, David Coburn, Claudia Schmidt, Jens Geier, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van José Bové, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Karl-Heinz Florenz en Julie Girling.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marijana Petir, Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić en João Ferreira.

Het woord wordt gevoerd door Kristalina Georgieva.

Het debat wordt gesloten.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Ondervoorzitter


19. De btw-regels en het mini-éénloketsysteem van de btw voor digitale diensten, boeken en kranten in de EU (debat)

Verklaring van de Commissie: De btw-regels en het mini-éénloketsysteem van de btw voor digitale diensten, boeken en kranten in de EU (2015/2682(RSP))

Andrus Ansip (vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Andreas Schwab, namens de PPE-Fractie, Neena Gill, namens de S&D-Fractie, Syed Kamall, namens de ECR-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Matt Carthy, namens de GUE/NGL-Fractie, Helga Trüpel, namens de Verts/ALE-Fractie, Dario Tamburrano, namens de EFDD-Fractie, Dominique Bilde, niet-fractiegebonden lid, Jiří Pospíšil, Tibor Szanyi, Kazimierz Michał Ujazdowski, Dita Charanzová, Miguel Urbán Crespo, Molly Scott Cato, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Pervenche Berès, Vicky Ford, Fredrick Federley, Eva Paunova, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Antanas Guoga, Ildikó Gáll-Pelcz, Alessia Maria Mosca, Marcus Pretzell, Kaja Kallas, Siegfried Mureşan, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Jérôme Lavrilleux, Dariusz Rosati en Romana Tomc.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Michaela Šojdrová en Michał Boni.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Brunon Wenta, José Blanco López, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emmanouil Glezos en Ernest Maragall.

Het woord wordt gevoerd door Andrus Ansip.

Het debat wordt gesloten.


20. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 163 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Pál Csáky, Victor Negrescu, Marcus Pretzell, Ivo Vajgl, Neoklis Sylikiotis, Petr Mach, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Jonás Fernández, Beatrix von Storch, Ilhan Kyuchyuk, Josu Juaristi Abaunz, Karima Delli, Philippe Loiseau, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Notis Marias, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Max Andersson, Franc Bogovič, Adam Gierek, Marek Jurek, Seán Kelly, Alessia Maria Mosca, Alojz Peterle en Jude Kirton-Darling.


21. Veiligere gezondheidszorg in Europa (korte presentatie)

Verslag over veiligere gezondheidszorg in Europa: verbetering van de patiëntveiligheid en bestrijding van antimicrobiële resistentie [2014/2207(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015)

Piernicola Pedicini presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Paul Rübig, João Ferreira, Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi en Seán Kelly.

De Voorzitter onderbreekt Seán Kelly om aan Doru-Claudian Frunzulică, die de zitting stoorde, te vragen de vergaderzaal te verlaten.

Doru-Claudian Frunzulică verlaat de vergaderzaal.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Andrus Ansip (vicevoorzitter van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 5.13 van de notulen van 19.5.2015.


22. Groene groeimogelijkheden voor kmo´s (korte presentatie)

Verslag over groene groeimogelijkheden voor kmo´s [2014/2209(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Philippe De Backer (A8-0135/2015)

Philippe De Backer presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Paul Rübig, Notis Marias, João Ferreira, Igor Šoltes en Bronis Ropė.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 5.14 van de notulen van 19.5.2015.


23. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 557.487/OJMA).


24. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.50 uur gesloten.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Lope Fontagné, López, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pittella, Plenković, Poc, Poche, Pogliese, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Crowley, Gabriel, Händel, Herranz García, Liberadzki, Morvai, Picierno, Piecha


Bijlage 1 - Instelling van een Europees Jaar van de bestrijding van geweld tegen vrouwen (schriftelijke verklaring)

Schriftelijke verklaring nr. 4/2015 ingediend overeenkomstig artikel 136 van het Reglement van het Parlement, door de leden Marc Tarabella, Iratxe García Pérez, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Barbara Matera, Constance Le Grip, Mariya Gabriel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Izaskun Bilbao Barandica, Catherine Bearder, Inês Cristina Zuber, Kostadinka Kuneva, Terry Reintke, Ernest Urtasun en Jana Žitňanská, over een Europees Jaar van de bestrijding van geweld tegen vrouwen1 (punt 9 van de notulen van 18.5.2015) en ondertekend door 413 leden.

Tekst van de schriftelijke verklaring

1.   'Geweld tegen vrouwen' duidt op alle vormen van gendergerelateerd geweld die (waarschijnlijk) leiden tot fysieke, seksuele, psychologische of economische schade voor, of lijden van vrouwen, met inbegrip van het dreigen met dergelijk geweld, dwang of willekeurige vrijheidsberoving, zowel in het openbare als in het privéleven.

2.   Geweld tegen vrouwen omvat criminele daden die een onevenredige impact op vrouwen hebben, zoals seksueel geweld, seksuele intimidatie, verkrachting, stalking en huiselijk geweld, en betekent een schending van de fundamentele rechten van vrouwen ten aanzien van waardigheid, gelijkheid en toegang tot de rechter.

3.   Geweld tegen vrouwen vormt een groot obstakel voor de gendergelijkheid en is een van de meest voorkomende schendingen van de mensenrechten, die geen geografische, financiële, culturele of maatschappelijke grenzen kent.

4.   Geweld tegen vrouwen is een ernstig probleem in de EU, waar een op de drie vrouwen slachtoffer is van seksueel en/of fysiek geweld.

5.   De Commissie wordt daarom gevraagd het jaar 2016 tot Europees Jaar van de bestrijding van geweld tegen vrouwen uit te roepen.

6.   Deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, wordt toegezonden aan de Raad en de Commissie.

____________

1 Overeenkomstig artikel 136, lid 4 en lid 5, van het Reglement van het Parlement wordt een verklaring die door de meerderheid van de leden van het Parlement is ondertekend met de namen van de ondertekenaars in de notulen vermeld en aan de adressaten toegezonden. De verklaring heeft echter voor het Parlement geen bindende werking.

Lijst van ondertekenaars:

Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Nedzhmi Ali, Lucy Anderson, Martina Anderson, Max Andersson, Eric Andrieu, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Pervenche Berès, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Biljana Borzan, Victor Boștinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Cristian-Silviu Bușoi, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Enrique Calvet Chambon, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Bodil Ceballos, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Michel Dantin, Rachida Dati, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Karima Delli, Mady Delvaux, Fabio De Masi, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Marielle de Sarnez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Damian Drăghici, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Frank Engel, Linnéa Engström, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Laura Ferrara, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Lampros Fountoulis, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Evelyne Gebhardt, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Juan Carlos Girauta Vidal, Julie Girling, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Martin Häusling, Heidi Hautala, Anna Hedh, Esther Herranz García, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Sophia in 't Veld, Iliana Iotova, Carlos Iturgaiz, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Rikke Karlsson, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jan Keller, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Dietmar Köster, Elisabeth Köstinger, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Ilhan Kyuchyuk, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Constance Le Grip, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, David McAllister, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Ivana Maletić, Svetoslav Hristov Malinov, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Louis-Joseph Manscour, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Gesine Meissner, Jean-Luc Mélenchon, Susanne Melior, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureșan, Alessandra Mussolini, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Péter Niedermüller, Cora van Nieuwenhuizen, Liadh Ní Riada, Maria Noichl, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Younous Omarjee, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Pașcu, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Eva Paunova, Piernicola Pedicini, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Gianni Pittella, Andrej Plenković, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Maurice Ponga, Soraya Post, Cristian Dan Preda, Gabriele Preuß, Franck Proust, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurențiu Rebega, Julia Reda, Viviane Reding, Evelyn Regner, Olli Rehn, Michel Reimon, Terry Reintke, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Michèle Rivasi, Liliana Rodrigues, Maria João Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ulrike Rodust, Claude Rolin, Bronis Ropė, Virginie Rozière, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Massimiliano Salini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Lidia Senra Rodríguez, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Csaba Sógor, Igor Šoltes, Renate Sommer, Maria Spyraki, Bart Staes, Sergei Stanishev, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Beatrix von Storch, Dubravka Šuica, Richard Sulík, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Charles Tannock, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Yana Toom, Evžen Tošenovský, Giovanni Toti, Ulrike Trebesius, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Claude Turmes, István Ujhelyi, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Marco Valli, Ángela Vallina, Monika Vana, Kathleen Van Brempt, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Henna Virkkunen, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss, Elissavet Vozemberg, Julie Ward, Renate Weber, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tatjana Ždanoka, Janusz Zemke, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Marco Zullo, Milan Zver

Juridische mededeling - Privacybeleid