Indeks 
Protokół
PDF 262kWORD 197k
Poniedziałek, 18 maja 2015 r. - Strasburg
1.Wznowienie sesji
 2.In Memoriam
 3.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (termin składania kandydatur)
 5.Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu na 2016 r.
 6.Skład Parlamentu
 7.Weryfikacja mandatów
 8.Skład komisji i delegacji
 9.Oświadczenie pisemne (art. 136 Regulaminu)
 10.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 11.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 12.Składanie dokumentów
 13.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 14.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 15.Porządek obrad
 16.Wskaźniki w instrumentach finansowych i umowach finansowych ***I (debata)
 17.Finansowanie rozwoju (debata)
 18.Umowy w sprawie wyrobów tytoniowych (debata)
 19.Przepisy dotyczące podatku VAT i małego punktu kompleksowej obsługi VAT (MOSS) od usług cyfrowych, książek i gazet w UE (debata)
 20.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 21.Bezpieczniejsza opieka zdrowotna w Europie (krótka prezentacja)
 22.Możliwości dla MŚP w związku z ekologicznym wzrostem gospodarczym (krótka prezentacja)
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia
 24.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Ustanowienie europejskiego roku walki z przemocą wobec kobiet (oświadczenie pisemne)


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 17:05.


2. In Memoriam

W imieniu Parlamentu przewodniczący oddał hołd Hansowi Jansenowi, który zmarł w dniu 5 maja 2015 r.


3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


4. Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (termin składania kandydatur)

Na wniosek przewodniczącego termin składania kandydatur w wyborach wiceprzewodniczącego ustalono na wtorek 19 maja 2015 r. o godz. 18.00.

Wybór odbędzie się w środę 20 maja 2015 r. o godz. 12.00.


5. Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu na 2016 r.

Na posiedzeniu w dniu 30 kwietnia 2015 r. Konferencja Przewodniczących przyjęła następujący projekt kalendarza sesji miesięcznych w roku parlamentarnym 2016:

- 18-21 stycznia

- 1-4 lutego

- 24 i 25 lutego

- 7-10 marca

- 11-14 kwietnia

- 27 i 28 kwietnia

- 9-12 maja

- 25-26 maja

- 6-9 czerwca

- 22 i 23 czerwca

- 4-7 lipca

- 12-15 września

- 3-6 października

- 24-27 października

- 21-24 listopada

- 30 listopada i 1 grudnia

- 12-15 grudnia

Termin składania poprawek: wtorek 19 maja 2015 r. o godz. 12.00.

Głosowanie: środa 20 maja 2015 r. o godz. 12.00 (pkt 10.2 protokołu z dnia 20.5.2015).


6. Skład Parlamentu

W związku ze śmiercią Hansa Jansena Parlament, zgodnie z art. 4 ust. 1 Regulaminu, stwierdził wakat z dniem 6 maja 2015 r.

°
° ° °

Właściwe władze fińskie powiadomiły o wyborze Pirkko Ruohonen-Lerner w miejsce Sampa Terha na posłankę do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 27 kwietnia 2015 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Pirkko Ruohonen-Lerner bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem że przedstawiła uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdziła, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posłanki do Parlamentu Europejskiego.


7. Weryfikacja mandatów

Zgodnie z propozycją komisji JURI Parlament zatwierdził mandat Hannu Takkuli ze skutkiem od dnia 27 kwietnia 2015 r.


8. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grup ECR i EFDD następujące wnioski o nominację:

Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE: Tomasz Piotr Poręba w miejsce Iana Duncana

Delegacja do spraw Stosunków ze Stanami Zjednoczonymi: Pirkko Ruohonen-Lerner w miejsce Sampa Terha

komisja ECON: Pirkko Ruohonen-Lerner w miejsce Sampa Terha

Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Czarnogóra: Marco Zullo nie jest już członkiem.

Niniejsze nominacje zostaną uznane za zatwierdzone, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia tego protokołu, nikt nie zgłosi sprzeciwu.


9. Oświadczenie pisemne (art. 136 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że następujące oświadczenie pisemne zostało podpisane przez większość posłów do Parlamentu Europejskiego:

Oświadczenie pisemne nr 4/2015 w sprawie ustanowienia europejskiego roku walki z przemocą wobec kobiet, złożone przez następujących posłów: Marc Tarabella oraz 14 innych posłów.

Zgodnie z art. 136 ust. 4 Regulaminu oświadczenie to jest publikowane w niniejszym protokole wraz z nazwiskami sygnatariuszy (załącznik 1 protokołu z dnia 18.5.2015).


10. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w środę do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) (00031/2015/LEX - C8-0129/2015 - 2012/0360(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (00030/2015/LEX - C8-0128/2015 - 2013/0025(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 (00029/2015/LEX - C8-0127/2015 - 2013/0024(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 850/98, (WE) nr 2187/2005, (WE) nr 1967/2006, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 254/2002, (WE) nr 2347/2002 i (WE) nr 1224/2009 oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 i (UE) nr 1380/2013 w odniesieniu do obowiązku wyładunku oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1434/98 (00011/2015/LEX - C8-0126/2015 - 2013/0436(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1304/2013 w zakresie dodatkowej kwoty początkowych płatności zaliczkowych wypłacanych na rzecz programów operacyjnych wspieranych w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodzieży (00019/2015/LEX - C8-0125/2015 - 2015/0026(COD))


11. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Zgodnie z art. 105 ust. 6 Regulaminu przewodniczący Konferencji Przewodniczących Komisji powiadomił przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, że nie zgłoszono sprzeciwu wobec:

Zalecenia komisji AGRI dotyczące decyzji o niewnoszeniu sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 27 kwietnia 2015 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA)) (B8-0439/2015).

Jeżeli w terminie dwudziestu czterech godzin żadna grupa polityczna ani grupa co najmniej czterdziestu posłów nie wyrazi sprzeciwu wobec tego zalecenia, zostanie ono uznane za przyjęte. W przeciwnym wypadku zostanie ono poddane pod głosowanie.

Zalecenie to jest dostępne na stronie internetowej Europarl przez czas trwania bieżącej sesji miesięcznej.


12. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Bettina Michelle Jakobsen (DK) (08487/2015 - C8-0122/2015 - 2015/0803(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

CONT

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, umowy między Unią Europejską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (07185/2015 - C8-0124/2015 - 2015/0062(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

opinia:

AFET

2) przez komisje parlamentarne

2.1) sprawozdania:

- Sprawozdanie w sprawie wdrażania wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (na podstawie sprawozdania rocznego Rady dla Parlamentu Europejskiego na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa) (2014/2220(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Europejskiej konwencji o prawnej ochronie usług opartych lub polegających na dostępie warunkowym (05651/2012 - C7-0069/2012 - 2010/0361(NLE)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Pavel Svoboda (A8-0071/2015)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki w instrumentach i umowach finansowych (COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnienia określonych aspektów domniemania niewinności i prawa do obecności na rozprawie w postępowaniu karnym (COM(2013)0821 - C7-0427/2013 - 2013/0407(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015)

- Sprawozdanie w sprawie możliwości dla MŚP w związku z ekologicznym wzrostem gospodarczym (2014/2209(INI)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Philippe De Backer (A8-0135/2015)

- Sprawozdanie w sprawie finansowania wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (2014/2258(INI)) - komisja AFET - komisja BUDG - Sprawozdawcy: Eduard Kukan, Indrek Tarand (A8-0136/2015)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD)) - komisja BUDG - komisja ECON - Sprawozdawcy: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann (A8-0139/2015)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego unijny system certyfikacji własnej w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw odpowiedzialnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka (COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

- Sprawozdanie w sprawie bezpieczniejszej opieki zdrowotnej w Europie: zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta i przeciwdziałanie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (2014/2207(INI)) - komisja ENVI - Sprawozdawca: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015)

- Sprawozdanie w sprawie finansowania rozwoju (2015/2044(INI)) - komisja DEVE - Sprawozdawca: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochronnych przewidzianych w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską (tekst jednolity) (COM(2014)0305 - C8-0009/2014 - 2014/0158(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Andrzej Duda (A8-0145/2015)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich protokołu dodatkowego do umowy o handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE)) - komisja DEVE - Sprawozdawca: Davor Ivo Stier (A8-0146/2015)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Viktora Uspaskicha (2014/2203(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Laura Ferrara (A8-0149/2015)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Janusza Korwin-Mikkego (2015/2049(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Kostas Chrysogonos (A8-0150/2015)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Theodorosa Zagorakisa (II) (2015/2071(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Andrzej Duda (A8-0151/2015)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Jérôme’a Lavrilleux (2015/2014(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0152/2015)

- Sprawozdanie w sprawie wpływu zmian na europejskim rynku wyposażenia obronnego na możliwości w zakresie obronności i bezpieczeństwa w Europie (2015/2037(INI)) - komisja AFET (zaangażowana komisja) - Sprawozdawczyni: Ana Gomes (A8-0159/2015)

2.2) zalecenia do drugiego czytania:

- ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (05933/4/2015 - C8-0109/2015 - 2013/0025(COD)) - komisja ECON - komisja LIBE - Sprawozdawcy: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0153/2015)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczącego stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 (05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)) - komisja ECON - komisja LIBE - Sprawozdawcy: Peter Simon, Timothy Kirkhope (A8-0154/2015)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu z myślą o przyjęciu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie postępowania upadłościowego (przekształcenie) (16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)


13. Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczone kopie następujących dokumentów:

- Protokół dodatkowy do umowy o handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Chorwacji do Unii Europejskiej,

- Porozumienie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islandią, z drugiej strony, dotyczące uczestnictwa Islandii we wspólnej realizacji zobowiązań Unii Europejskiej, jej państw członkowskich i Islandii w drugim okresie rozliczeniowym Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu,

- Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony,

- Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony,

- Protokół sprostowania Umowy o udziale Republiki Bułgarii oraz Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym.


14. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej zostały złożone przez posłów (art. 128 Regulaminu):

- (O-000028/2015), które skierował Jerzy Buzek, w imieniu komisji ITRE, do Komisji: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) - zasoby ludzkie niezbędne do wypełnienia prawnego zobowiązania do monitorowania hurtowych rynków energii (2015/2627(RSP)) (B8-0118/2015);

- (O-000049/2015), które skierowały Iratxe García Pérez i Maria Arena, w imieniu komisji FEMM, do Rady: Dyrektywa w sprawie urlopu macierzyńskiego (2015/2655(RSP)) (B8-0119/2015);

- (O-000050/2015), które skierowały Iratxe García Pérez i Maria Arena, w imieniu komisji FEMM, do Komisji: Dyrektywa w sprawie urlopu macierzyńskiego (2015/2655(RSP)) (B8-0120/2015);

- (O-000051/2015), które skierowała Marita Ulvskog, w imieniu komisji EMPL, do Rady: Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - konieczność szybkiego wdrożenia na szczeblu państw członkowskich (2015/2679(RSP)) (B8-0551/2015).


15. Porządek obrad

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych I sesji majowej 2015 (PE 557.487/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 152 Regulaminu):

Przewodniczący, po konsultacji z grupami politycznymi, zaproponował następujące zmiany:

- głosowanie nad sprawozdaniami Arnaud Danjeana (A8-0054/2015), Eduarda Kukana i Indreka Taranda (A8-0136/2015) oraz Any Gomes (A8-0159/2015) w ramach wspólnej debaty nad WPBiO (pkt 38, 37 i 87 PDOJ) odbędzie się w czwartek;

- głosowanie nad rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) …/… zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 376/2008 w odniesieniu do obowiązku przedstawiania pozwolenia na przywóz alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 2336/2003 wprowadzające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 670/2003 ustanawiającego szczególne środki dotyczące rynku alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego odbędzie się w środę.

Parlament zatwierdził wniosek.

Głos zabrali: Inês Cristina Zuber i Daniele Viotti.

Poniedziałek

Bez zmian.

Wtorek

Wniosek grup Verts/ALE i S&D o zakończenie debaty nad oświadczeniami Rady i Komisji w sprawie sytuacji na Węgrzech złożeniem projektów rezolucji.

Głos zabrali: Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE i Enrique Guerrero Salom w imieniu grupy S&D, którzy uzasadnili wniosek.

Przewodniczący poinformował, że otrzymał pismo urzędującej prezydencji Rady z dnia 14 maja 2015 r., w którym zapowiedziała ona, że nie chce uczestniczyć w debacie, ponieważ Rada nie zdołała określić stanowiska.

Przewodniczący poinformował też, że otrzymał pismo premiera Węgier Viktora Orbána, w którym wyraził on chęć uczestnictwa w debacie.

Przewodniczący zwrócił się do przewodniczących grup, aby określili z nim sposób dalszego postępowania.

Głos zabrali: Sophia in 't Veld za wnioskiem i József Szájer przeciwko wnioskowi.

W GE (przy (181 głosach za, 114 głosach przeciw i 6 głosach wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

Parlament postanowił poddać pod głosowanie projekty rezolucji podczas I sesji czerwcowej. Terminy składania zostaną określone w czerwcu.

Głos zabrała Marie-Christine Vergiat.

Środa

Bez zmian.

Czwartek

Wniosek grupy S&D o przesunięcie na rano debaty na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu). Projekty rezolucji będą poddane pod głosowanie w południe.

Głos zabrali: Enrique Guerrero Salom w imieniu grupy S&D, który uzasadnił wniosek, i Cristian Dan Preda przeciwko wnioskowi.

W GE (przy (185 głosach za, 106 głosach przeciw i 2 głosach wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

°
° ° °

Niniejszym porządek obrad został ustalony.


16. Wskaźniki w instrumentach finansowych i umowach finansowych ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wskaźników w instrumentach finansowych i umowach finansowych [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Cora van Nieuwenhuizen przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Jonathan Hill (członek Komisji).

Głos zabrali: Marisa Matias (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ITRE), Luděk Niedermayer w imieniu grupy PPE, Jonás Fernández w imieniu grupy S&D, Kay Swinburne w imieniu grupy ECR, Sylvie Goulard w imieniu grupy ALDE, Josu Juaristi Abaunz w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Bernard Monot niezrzeszony, Eva Paunova, Pervenche Berès, Stanisław Ożóg, Barbara Kappel, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Massimiliano Salini, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Zbigniew Kuźmiuk i Daniel Buda.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Igor Šoltes i Doru-Claudian Frunzulică.

Głos zabrali: Jonathan Hill i Cora van Nieuwenhuizen.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.11 protokołu z dnia 19.5.2015.


17. Finansowanie rozwoju (debata)

Sprawozdanie w sprawie finansowania rozwoju [2015/2044(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015)

Pedro Silva Pereira przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Neven Mimica (członek Komisji).

Głos zabrał Charles Goerens (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG).

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Paul Rübig w imieniu grupy PPE, Norbert Neuser w imieniu grupy S&D, Beatriz Becerra Basterrechea w imieniu grupy ALDE, Lola Sánchez Caldentey w imieniu grupy GUE/NGL, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, Olaf Stuger niezrzeszony, Davor Ivo Stier, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Elly Schlein, João Ferreira, Nathan Gill, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę i Heidi Hautalę, Franz Obermayr, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom, Lidia Senra Rodríguez, Eleftherios Synadinos, Adam Szejnfeld, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez João Ferreirę, Patrizia Toia i Louis Aliot.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Michela Giuffrida, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos i Igor Šoltes.

Głos zabrali: Neven Mimica i Pedro Silva Pereira.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.12 protokołu z dnia 19.5.2015.


18. Umowy w sprawie wyrobów tytoniowych (debata)

Oświadczenie Komisji: Umowy w sprawie wyrobów tytoniowych (2015/2686(RSP))

Kristalina Georgieva (wiceprzewodnicząca Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Petri Sarvamaa w imieniu grupy PPE, Inés Ayala Sender w imieniu grupy S&D, Martina Dlabajová w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Dennis de Jong w imieniu grupy GUE/NGL, Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Zanni w imieniu grupy EFDD, Edouard Ferrand niezrzeszony, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Andreasa Schwaba i Jérôme'a Lavrilleux, Ingeborg Gräßle, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Inés Ayalę Sender, Derek Vaughan, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Nathana Gilla, Frédérique Ries, José Bové, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, David Coburn, Claudia Schmidt, Jens Geier, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez José Bové, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Karl-Heinz Florenz i Julie Girling.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Marijana Petir, Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić i João Ferreira.

Głos zabrała Kristalina Georgieva.

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący


19. Przepisy dotyczące podatku VAT i małego punktu kompleksowej obsługi VAT (MOSS) od usług cyfrowych, książek i gazet w UE (debata)

Oświadczenie Komisji: Przepisy dotyczące podatku VAT i małego punktu kompleksowej obsługi VAT (MOSS) od usług cyfrowych, książek i gazet w UE (2015/2682(RSP))

Andrus Ansip (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Andreas Schwab w imieniu grupy PPE, Neena Gill w imieniu grupy S&D, Syed Kamall w imieniu grupy ECR, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Matt Carthy w imieniu grupy GUE/NGL, Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE, Dario Tamburrano w imieniu grupy EFDD, Dominique Bilde niezrzeszona, Jiří Pospíšil, Tibor Szanyi, Kazimierz Michał Ujazdowski, Dita Charanzová, Miguel Urbán Crespo, Molly Scott Cato, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Pervenche Berès, Vicky Ford, Fredrick Federley, Eva Paunova, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Antanas Guoga, Ildikó Gáll-Pelcz, Alessia Maria Mosca, Marcus Pretzell, Kaja Kallas, Siegfried Mureşan, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Jérôme Lavrilleux, Dariusz Rosati i Romana Tomc.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Michaela Šojdrová i Michał Boni.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Bogdan Brunon Wenta, José Blanco López, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emmanouil Glezos i Ernest Maragall.

Głos zabrał Andrus Ansip.

Debata została zamknięta.


20. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

Na podstawie art. 163 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Pál Csáky, Victor Negrescu, Marcus Pretzell, Ivo Vajgl, Neoklis Sylikiotis, Petr Mach, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Jonás Fernández, Beatrix von Storch, Ilhan Kyuchyuk, Josu Juaristi Abaunz, Karima Delli, Philippe Loiseau, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Notis Marias, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Max Andersson, Franc Bogovič, Adam Gierek, Marek Jurek, Seán Kelly, Alessia Maria Mosca, Alojz Peterle i Jude Kirton-Darling.


21. Bezpieczniejsza opieka zdrowotna w Europie (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie bezpieczniejszej opieki zdrowotnej w Europie: zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta i przeciwdziałanie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe [2014/2207(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015)

Piernicola Pedicini dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Paul Rübig, João Ferreira, Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi i Seán Kelly.

Przewodniczący przerwał Seánowi Kelly'emu, aby zwrócić się do Doru-Claudiana Frunzulicy, który zakłócał posiedzenie, o opuszczenie sali posiedzeń plenarnych.

Doru-Claudian Frunzulică opuścił salę posiedzeń plenarnych.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Seán Kelly.

Głos zabrał Andrus Ansip (wiceprzewodniczący Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 5.13 protokołu z dnia 19.5.2015.


22. Możliwości dla MŚP w związku z ekologicznym wzrostem gospodarczym (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie możliwości dla MŚP w związku z ekologicznym wzrostem gospodarczym [2014/2209(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Philippe De Backer (A8-0135/2015)

Philippe De Backer dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Paul Rübig, Notis Marias, João Ferreira, Igor Šoltes i Bronis Ropė.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 5.14 protokołu z dnia 19.5.2015.


23. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 557.487/OJMA).


24. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 22:50.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Lope Fontagné, López, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pittella, Plenković, Poc, Poche, Pogliese, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Gabriel, Händel, Herranz García, Liberadzki, Morvai, Picierno, Piecha


Załącznik 1 - Ustanowienie europejskiego roku walki z przemocą wobec kobiet (oświadczenie pisemne)

Oświadczenie pisemne nr 4/2015 złożone na podstawie art. 136 Regulaminu przez posłów: Marc Tarabella, Iratxe García Pérez, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Barbara Matera, Constance Le Grip, Mariya Gabriel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Izaskun Bilbao Barandica, Catherine Bearder, Inês Cristina Zuber, Kostadinka Kuneva, Terry Reintke, Ernest Urtasun i Jana Žitňanská w sprawie ustanowienia europejskiego roku walki z przemocą wobec kobiet1 (pkt 9 protokołu z dnia 18.5.2015) i podpisane przez 413 posłów.

Tekst oświadczenia pisemnego:

1.   Pod pojęciem przemocy wobec kobiet oznacza każdy akt przemocy ze względu na płeć, który prowadzi, lub może prowadzić, do powstania szkody fizycznej, seksualnej, psychologicznej lub ekonomicznej lub do cierpienia kobiet, a także groźby dotyczące dokonania takich czynów, wywieranie przymusu lub arbitralne pozbawianie wolności, mające miejsce tak w życiu publicznym, jak i prywatnym.

2.   Przemoc wobec kobiet obejmuje przestępstwa, które mają nieproporcjonalny wpływ na kobiety, takie jak napastowanie seksualne, molestowanie seksualne, gwałt, nękanie i przemoc domowa, i stanowi pogwałcenie podstawowych praw kobiet w odniesieniu do godności, równości i dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

3.   Przemoc wobec kobiet jest główną przeszkodą w dążeniu do równości kobiet i mężczyzn, a także najbardziej powszechnym naruszeniem praw człowieka wykraczającym poza granice geograficzne, gospodarcze, kulturowe czy społeczne.

4.   Przemoc wobec kobiet jest poważnym problemem w UE, gdzie jedna trzecia kobiet pada ofiarą przemocy fizycznej i/lub seksualnej.

5.   W związku z tym wzywa się Komisję do ustanowienia roku 2016 jako europejskiego roku walki z przemocą wobec kobiet.

6.   Niniejsze oświadczenie wraz z nazwiskami sygnatariuszy zostaje przekazane Komisji.

____________

1 Zgodnie z art. 136 ust. 4 i 5 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, jeżeli pod oświadczeniem podpisze się większość członków Parlamentu, zostaje ono opublikowane w protokole wraz z nazwiskami sygnatariuszy i przekazane adresatom. Nie jest ono jednak wiążące dla Parlamentu.

Lista sygnatariuszy:

Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Nedzhmi Ali, Lucy Anderson, Martina Anderson, Max Andersson, Eric Andrieu, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Pervenche Berès, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Biljana Borzan, Victor Boștinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Cristian-Silviu Bușoi, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Enrique Calvet Chambon, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Bodil Ceballos, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Michel Dantin, Rachida Dati, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Karima Delli, Mady Delvaux, Fabio De Masi, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Marielle de Sarnez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Damian Drăghici, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Frank Engel, Linnéa Engström, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Laura Ferrara, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Lampros Fountoulis, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Evelyne Gebhardt, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Juan Carlos Girauta Vidal, Julie Girling, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Martin Häusling, Heidi Hautala, Anna Hedh, Esther Herranz García, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Sophia in 't Veld, Iliana Iotova, Carlos Iturgaiz, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Rikke Karlsson, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jan Keller, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Dietmar Köster, Elisabeth Köstinger, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Ilhan Kyuchyuk, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Constance Le Grip, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, David McAllister, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Ivana Maletić, Svetoslav Hristov Malinov, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Louis-Joseph Manscour, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Gesine Meissner, Jean-Luc Mélenchon, Susanne Melior, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureșan, Alessandra Mussolini, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Péter Niedermüller, Cora van Nieuwenhuizen, Liadh Ní Riada, Maria Noichl, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Younous Omarjee, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Pașcu, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Eva Paunova, Piernicola Pedicini, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Gianni Pittella, Andrej Plenković, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Maurice Ponga, Soraya Post, Cristian Dan Preda, Gabriele Preuß, Franck Proust, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurențiu Rebega, Julia Reda, Viviane Reding, Evelyn Regner, Olli Rehn, Michel Reimon, Terry Reintke, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Michèle Rivasi, Liliana Rodrigues, Maria João Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ulrike Rodust, Claude Rolin, Bronis Ropė, Virginie Rozière, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Massimiliano Salini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Lidia Senra Rodríguez, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Csaba Sógor, Igor Šoltes, Renate Sommer, Maria Spyraki, Bart Staes, Sergei Stanishev, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Beatrix von Storch, Dubravka Šuica, Richard Sulík, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Charles Tannock, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Yana Toom, Evžen Tošenovský, Giovanni Toti, Ulrike Trebesius, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Claude Turmes, István Ujhelyi, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Marco Valli, Ángela Vallina, Monika Vana, Kathleen Van Brempt, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Henna Virkkunen, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss, Elissavet Vozemberg, Julie Ward, Renate Weber, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tatjana Ždanoka, Janusz Zemke, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Marco Zullo, Milan Zver

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności