Index 
Proces-verbal
PDF 256kWORD 201k
Luni, 18 mai 2015 - Strasbourg
1.Reluarea sesiunii
 2.Omagiu postum
 3.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 4.Alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului European (termen de depunere a candidaturilor)
 5.Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului - 2016
 6.Componența Parlamentului
 7.Verificarea prerogativelor
 8.Componența comisiilor și delegațiilor
 9.Declarație scrisă [articolul 136 din Regulamentul de procedură]
 10.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 11.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 12.Depunere de documente
 13.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor
 14.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 15.Ordinea lucrărilor
 16.Indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare ***I (dezbatere)
 17.Finanțarea pentru dezvoltare (dezbatere)
 18.Acordurile privind tutunul (dezbatere)
 19.Normele privind TVA și minighișeul unic pentru TVA (MOSS) pentru serviciile, cărțile și ziarele digitale din UE (dezbatere)
 20.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 21.Asigurarea de îngrijiri medicale mai sigure în Europa (prezentare succintă)
 22.Oportunitățile de creștere ecologică pentru IMM-uri (prezentare succintă)
 23.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 24.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
 Anexa 1 - Instituirea unui An european penbtru combaterea violenței împotriva femeilor (declarație scrisă)


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

1. Reluarea sesiunii

Ședința a fost deschisă la ora 17.05.


2. Omagiu postum

În numele Parlamentului, Președintele aduce un omagiu memoriei lui Hans Jansen, decedat le 5 mai 2015.


3. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


4. Alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului European (termen de depunere a candidaturilor)

La propunerea Președintelui, termenul de depunere a candidaturilor pentru alegerea unui vicepreședinte este fixat pentru marți 19 mai 2015 la ora 18.00.

Alegerea va avea loc miercuri 20 mai 2015 la ora 12.00.


5. Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului - 2016

La reuniunea sa din 30 avril 2015, Conferința președinților a adoptat proiectul de calendar al perioadelor de sesiune din anul parlementar 2016, care arată după cum urmează:

- 18 - 21 ianuarie

- 1 - 4 februarie

- 24 și 25 februarie

- 7 - 10 martie

- 11 - 14 aprilie

- 27 și 28 aprilie

- 9 - 12 mai

- 25 și 26 mai

- 6 - 9 iunie

- 22 și 23 iunie

- 4 - 7 iulie

- 12 - 15 septembrie

- 3 - 6 octombrie

- 24 - 27 octombrie

- 21 - 24 noiembrie

- 30 noiembrie și 1 decembrie

- 12 - 15 decembrie

Termen de depunere a amendamentelor: marți 19 mai 2015 la ora 12.00.

Vot: miercuri 20 mai 2015 la ora 12.00 (punctul 10.2 al PV din 20.5.2015).


6. Componența Parlamentului

În urma decesului lui Hans Jansen, Parlement constată, în conformitate cu articolul 4 alineatul 1 din Regulamentul de procedură, vacantarea mandatului de deputat cu efect din 6 mai 2015.

°
° ° °

Autoritățile finlandeze competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Pirkko Ruohonen-Lerner, în locul lui Sampo Terho, ca deputată în Parlament, cu efect de la 27 aprilie 2015.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, Pirkko Ruohonen-Lerner se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputată în Parlamentul European.


7. Verificarea prerogativelor

La propunerea comisiei JURI, Parlamentul a hotărât să valideze mandatul lui Hannu Takkula cu efect din 27 aprilie 2015.


8. Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a primit din partea Grupului ECR și a Grupului EFDD următoarele cereri de numire:

Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE: Tomasz Piotr Poręba care îl înlocuiește pe Ian Duncan

Delegația pentru relațiile cu Statele Unite: Pirkko Ruohonen-Lerner care îl înlocuiește pe Sampo Terho

ECON: Pirkko Ruohonen-Lerner care îl înlocuiește pe Sampo Terho

Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și asociere UE-Muntenegru: Marco Zullo nu mai este membru.

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


9. Declarație scrisă [articolul 136 din Regulamentul de procedură]

Președintele a informat Parlamentul că următoarea declarație scrisă a întrunit semnăturile majorității deputaților care alcătuiesc Parlamentul:

Declarația scrisă nr. 4/2015 referitoare la instituirea unui An european pentru combaterea violenței împotriva femeilor, depusă de următorii deputați: Marc Tarabella și 14 alți deputați.

În conformitate cu articolul 136 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, prezenta declarație scrisă este publicată în procesul verbal, însoțită de numele semnatarilor (anexa 1 al PV din 18.5.2015).


10. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că, împreună cu președintele Consiliului, va semna miercuri următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Regulamentul al Parlamentului europen și al Consiliului privind procedurile de insolvență (reformare) (00031/2015/LEX - C8-0129/2015 - 2012/0360(COD))

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (00030/2015/LEX - C8-0128/2015 - 2013/0025(COD))

- Regulament al Parlamentului european și al Consiliului privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1781/2006 (00029/2015/LEX - C8-0127/2015 - 2013/0024(COD))

- Regulamentul al Parlamentului european și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 2187/2005, (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 254/2002, (CE) nr. 2347/2002 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1379/2013 și (UE) nr. 1380/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului, în ceea ce privește obligația de debarcare, precum și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1434/98 al Consiliului (00011/2015/LEX - C8-0126/2015 - 2013/0436(COD))

- Regulamentul al Parlamentului european și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1304/2013, în ceea ce privește acordarea unei sume de prefinanțare inițială suplimentară către programele operaționale sprijinite de Inițiativa „Locuri de Muncă pentru Tineri” (00019/2015/LEX - C8-0125/2015 - 2015/0026(COD))


11. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

În conformitate cu articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, președintele Conferinței președinților de comisie a adus la cunoștința Președintelui Parlamentului că nicio obiecțiune nu a fost formulată cu privire la:

Recomandarea comisiei AGRI de a nu obiecta la regulamentul delegat al Comisiei din 27 aprilie 2015 de modificare a anexei I a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA)) (B8-0439/2015).

Dacă această recomandare nu face obiectul unei opoziții din partea unui grup politic sau a unui număr de cel puțin 40 de deputaţi în termen de 24 de ore, ea va fi considerată aprobată. În caz contrar, ea va fi supusă la vot.

Recomandarea este disponibilă pe site-ul Europarl pe durata actualei perioade de sesiune.


12. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Numirea unui membru al Curţii de Conturi - Bettina Michelle Jakobsen (DK) (08487/2015 - C8-0122/2015 - 2015/0803(NLE))

retrimis

fond :

CONT

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului între Uniunea Europeană și Emiratele Arabe Unite privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (07185/2015 - C8-0124/2015 - 2015/0062(NLE))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET

2) de comisiile parlamentare:

2.1) rapoarte

- Raport referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (pe baza Raportului anual al Consiliului către Parlamentul European privind politica externă și de securitate comună) (2014/2220(INI)) - AFET - Raportor: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Convenției europene pentru protecția juridică a serviciilor bazate pe acces condiționat și a serviciilor de acces condiționat (05651/2012 - C7-0069/2012 - 2010/0361(NLE)) - JURI - Raportor: Pavel Svoboda (A8-0071/2015)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare (COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)) - ECON - Raportoare: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și ale dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale (COM(2013)0821 - C7-0427/2013 - 2013/0407(COD)) - LIBE - Raportoare: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015)

- Raport referitor la oportunitățile de creștere ecologică pentru IMM-uri (2014/2209(INI)) - ITRE - Raportor: Philippe De Backer (A8-0135/2015)

- Raport referitor la finanțarea Politicii de securitate și apărare comune (2014/2258(INI)) - AFET - BUDG - Raportori: Eduard Kukan, Indrek Tarand (A8-0136/2015)

- ***I Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Fund for Strategic Investments and amending Regulations (EU) No 1291/2013 and (EU) No 1316/2013 (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD)) - BUDG - ECON - Raportori: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann (A8-0139/2015)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui sistem al Uniunii pentru autocertificarea cu privire la diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare a importatorilor responsabili de staniu, tantal și tungsten, minereurile acestora și aur provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat (COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)) - INTA - Raportor: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

- Raport referitor la asigurarea de îngrijiri medicale mai sigure în Europa: îmbunătățirea siguranței pacienților și combaterea rezistenței la antimicrobiene (2014/2207(INI)) - ENVI - Raportor: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015)

- Raport referitor la finanțarea pentru dezvoltare (2015/2044(INI)) - DEVE - Raportor: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană (text codificat) (COM(2014)0305 - C8-0009/2014 - 2014/0158(COD)) - JURI - Raportor: Andrzej Duda (A8-0145/2015)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a protocolului adițional la Acordul pentru comerț, dezvoltare și cooperare dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Africa de Sud, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE)) - DEVE - Raportor: Davor Ivo Stier (A8-0146/2015)

- Raport privind cererea de ridicare a imunității lui Viktor Uspaskich (2014/2203(IMM)) - JURI - Raportoare: Laura Ferrara (A8-0149/2015)

- Raport privind cererea de ridicare a imunității lui Janusz Korwin-Mikke (2015/2049(IMM)) - JURI - Raportor: Kostas Chrysogonos (A8-0150/2015)

- Raport privind cererea de ridicare a imunității lui Theodoros Zagorakis (II) (2015/2071(IMM)) - JURI - Raportor: Andrzej Duda (A8-0151/2015)

- Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Jérôme Lavrilleux (2015/2014(IMM)) - JURI - Raportoare: Heidi Hautala (A8-0152/2015)

- Raport referitor la influența evoluțiilor de pe piețele europene de apărare asupra capabilităților de securitate și apărare în Europa (2015/2037(INI)) – AFET (comisie asociată) - Raportoare: Ana Gomes (A8-0159/2015)

2.2) recomandări pentru a doua lectură

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (05933/4/2015 - C8-0109/2015 - 2013/0025(COD)) - ECON - LIBE - Raportori: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0153/2015)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1781/2006 (05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)) - ECON - LIBE - Raportori: Peter Simon, Timothy Kirkhope (A8-0154/2015)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și a Consiliului privind procedurile de insolvență (reformare) (16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)) - JURI - Raportor: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)


13. Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor

Consiliul a transmis copii certificate conform ale următoarelor documente:

- protocolul adițional la Acordul privind comerțul, dezvoltarea și cooperarea între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Africa de Sud, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Croației la Uniunea Europeană;

- acordul între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Islanda, pe de altă parte, cu privire la participarea Islandei în cea de-a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice;

- acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte;

- acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte;

- procesul-verbal de rectificare a Acordului privind participarea Republicii Bulgaria și a României la Spațiul Economic Europeann.


14. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputații au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

- (O-000028/2015) adresată de Jerzy Buzek, în numele Comisiei ITRE, adresată Comisiei: Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) - resursele umane necesare pentru îndeplinirea mandatului său statutar de monitorizare a piețelor angro de energie (2015/2627(RSP)) (B8-0118/2015);

- (O-000049/2015) adresată de Iratxe García Pérez și Maria Arena, în numele Comisiei FEMM, adresată Consiliului: Directiva privind concediul de maternitate (2015/2655(RSP)) (B8-0119/2015);

- (O-000050/2015) adresată de Iratxe García Pérez și Maria Arena, în numele Comisiei FEMM, adresată Comisiei: Directiva privind concediul de maternitate (2015/2655(RSP)) (B8-0120/2015);

- (O-000051/2015) adresată de Marita Ulvskog, în numele Comisiei EMPL, adresată Consiliului: Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor - necesitatea unei implementări rapide la nivelul statelor membre (2015/2679(RSP)) (B8-0551/2015).


15. Ordinea lucrărilor

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședințelor plenare din mai I 2015 (PE 557.487/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 152 din Regulamentul de procedură):

După consultarea grupurilor politice, Președintele a propus următoarele modificări:

- ca votul privind rapoartele Arnaud Danjean (A8-0054/2015), Eduard Kukan și Indrek Tarand (A8-0136/2015 ) și Ana Gomes (A8-0159/2015) privind discuția comună referitoare la PSAC (punctele 38, 37 și 87 din PDOJ) să aibă loc joi;

- ca votul privind Regulamentul delegat (UE) nr. …/… al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 376/2008 în ceea ce privește obligația de a prezenta o licență pentru importul de alcool etilic de origine agricolă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2336/2003 de stabilire a unor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 670/2003 al Consiliului de stabilire a măsurilor specifice privind piața alcoolului etilic de origine agricolă să aibă loc miercuri.

Parlamentul a aprobat propunerea.

Au intervenit: Inês Cristina Zuber și Daniele Viotti.

Luni

Nu s-a propus nicio modificare.

Marți

Cererea grupurilor Verts/ALE și S&D de a încheia dezbaterea privind declarațiile Consiliului și Comisiei: Situația din Ungaria prin depunerea de propuneri de rezoluție.

Au intervenit: Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, și Enrique Guerrero Salom, în numele Grupului S&D, care au motivat cererea.

Președintele a comunicat că, la 14 mai 2015, a primit o scrisoare din partea președinției în exercițiu a Consiliului, în care aceasta anunța că nu dorește să participe la dezbatere deoarece Consiliul nu a reușit să își definească poziția.

Președintele a comunicat, de asemenea, că a primit o scrisoare din partea prim-ministrului Ungariei, Viktor Orbán, în care acesta își exprima dorința de a participa la dezbatere.

Președintele invitat președinții grupurilor să stabilească împreună măsurile ce se impun a fi luate.

Au intervenit: Sophia in 't Veld pentru cerere, și József Szájer împotriva cererii.

Cu VE (181 pentru, 114 împotrivă, 6 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

Parlamentul a hotărât să supună la vot propunerile de rezoluție în cursul perioadei de sesiune din iunie I. Termenele de depunere vor fi fixate în iunie.

A intervenit Marie-Christine Vergiat.

Miercuri

Nu s-a propus nicio modificare.

Joi

Cerere a grupului S&D de a muta dimineață dezbaterea privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură). Propunerile de rezoluție vor fi supuse votului la prânz.

Au intervenit: Enrique Guerrero Salom, în numele Grupului S&D, care a motivat cererea, și Cristian Dan Preda, împotriva cererii.

Cu VE (185 pentru, 106 împotrivă, 2 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.


16. Indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Cora van Nieuwenhuizen și-a prezentat raportul.

A intervenit Jonathan Hill (membru al Comisiei).

Au intervenit: Marisa Matias (raportoarea pentru aviz a Comisiei ITRE), Luděk Niedermayer, în numele Grupului PPE, Jonás Fernández, în numele Grupului S&D, Kay Swinburne, în numele Grupului ECR, Sylvie Goulard, în numele Grupului ALDE, Josu Juaristi Abaunz, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Bernard Monot, neafiliat, Eva Paunova, Pervenche Berès, Stanisław Ożóg, Barbara Kappel, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Massimiliano Salini, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Zbigniew Kuźmiuk și Daniel Buda.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Igor Šoltes și Doru-Claudian Frunzulică.

Au intervenit: Jonathan Hill și Cora van Nieuwenhuizen.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.11 al PV din 19.5.2015.


17. Finanțarea pentru dezvoltare (dezbatere)

Raport referitor la finanțarea pentru dezvoltare [2015/2044(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportor: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015)

Pedro Silva Pereira și-a prezentat raportul.

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei).

A intervenit Charles Goerens (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG).

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Au intervenit: Paul Rübig, în numele Grupului PPE, Norbert Neuser, în numele Grupului S&D, Beatriz Becerra Basterrechea, în numele Grupului ALDE, Lola Sánchez Caldentey, în numele Grupului GUE/NGL, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, Olaf Stuger, neafiliat, Davor Ivo Stier, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Elly Schlein, João Ferreira, Nathan Gill, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică și Heidi Hautala, Franz Obermayr, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom, Lidia Senra Rodríguez, Eleftherios Synadinos, Adam Szejnfeld, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către João Ferreira, Patrizia Toia și Louis Aliot.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Michela Giuffrida, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos și Igor Šoltes.

Au intervenit: Neven Mimica și Pedro Silva Pereira.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.12 al PV din 19.5.2015.


18. Acordurile privind tutunul (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Acordurile privind tutunul (2015/2686(RSP))

Kristalina Georgieva (vicepreședintă a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Petri Sarvamaa, în numele Grupului PPE, Inés Ayala Sender, în numele Grupului S&D, Martina Dlabajová, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Dennis de Jong, în numele Grupului GUE/NGL, Bart Staes, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Zanni, în numele Grupului EFDD, Edouard Ferrand, neafiliat, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Andreas Schwab și Jérôme Lavrilleux, Ingeborg Gräßle, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Nathan Gill, Frédérique Ries, José Bové, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, David Coburn, Claudia Schmidt, Jens Geier, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către José Bové, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Karl-Heinz Florenz și Julie Girling.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marijana Petir, Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić și João Ferreira.

A intervenit Kristalina Georgieva.

Dezbaterea s-a încheiat.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Vicepreședinte


19. Normele privind TVA și minighișeul unic pentru TVA (MOSS) pentru serviciile, cărțile și ziarele digitale din UE (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Normele privind TVA și minighișeul unic pentru TVA (MOSS) pentru serviciile, cărțile și ziarele digitale din UE (2015/2682(RSP))

Andrus Ansip (vicepreședinte al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Andreas Schwab, în numele Grupului PPE, Neena Gill, în numele Grupului S&D, Syed Kamall, în numele Grupului ECR, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Matt Carthy, în numele Grupului GUE/NGL, Helga Trüpel, în numele Grupului Verts/ALE, Dario Tamburrano, în numele Grupului EFDD, Dominique Bilde, neafiliată, Jiří Pospíšil, Tibor Szanyi, Kazimierz Michał Ujazdowski, Dita Charanzová, Miguel Urbán Crespo, Molly Scott Cato, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Pervenche Berès, Vicky Ford, Fredrick Federley, Eva Paunova, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Antanas Guoga, Ildikó Gáll-Pelcz, Alessia Maria Mosca, Marcus Pretzell, Kaja Kallas, Siegfried Mureşan, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Jérôme Lavrilleux, Dariusz Rosati și Romana Tomc.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Au intervenit: Michaela Šojdrová și Michał Boni.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Brunon Wenta, José Blanco López, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emmanouil Glezos și Ernest Maragall.

A intervenit Andrus Ansip.

Dezbaterea s-a încheiat.


20. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul de procedură, pentru intervenții de un minut, următorii deputați, care doresc să atragă atenția Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Pál Csáky, Victor Negrescu, Marcus Pretzell, Ivo Vajgl, Neoklis Sylikiotis, Petr Mach, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Jonás Fernández, Beatrix von Storch, Ilhan Kyuchyuk, Josu Juaristi Abaunz, Karima Delli, Philippe Loiseau, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Notis Marias, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Max Andersson, Franc Bogovič, Adam Gierek, Marek Jurek, Seán Kelly, Alessia Maria Mosca, Alojz Peterle și Jude Kirton-Darling.


21. Asigurarea de îngrijiri medicale mai sigure în Europa (prezentare succintă)

Raport referitor la asigurarea de îngrijiri medicale mai sigure în Europa: îmbunătățirea siguranței pacienților și combaterea rezistenței la antimicrobiene [2014/2207(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015)

Piernicola Pedicini a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Paul Rübig, João Ferreira, Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi și Seán Kelly.

Președintele l-a întrerupt pe Seán Kelly pentru a cere lui Doru-Claudian Frunzulică, care deranja ședința, de a părăsi hemiciclul.

Doru-Claudian Frunzulică a părăsit hemiciclul.

A intervenit conform procedurii „catch the eye” Seán Kelly.

A intervenit Andrus Ansip (vicepreședinte al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 5.13 al PV din 19.5.2015.


22. Oportunitățile de creștere ecologică pentru IMM-uri (prezentare succintă)

Raport referitor la oportunitățile de creștere ecologică pentru IMM-uri [2014/2209(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Philippe De Backer (A8-0135/2015)

Philippe De Backer a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Paul Rübig, Notis Marias, João Ferreira, Igor Šoltes și Bronis Ropė.

A intervenit Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 5.14 al PV din 19.5.2015.


23. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 557.487/OJMA).


24. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 22.50.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Secretar General

Vicepreședintă


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Lope Fontagné, López, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pittella, Plenković, Poc, Poche, Pogliese, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Crowley, Gabriel, Händel, Herranz García, Liberadzki, Morvai, Picierno, Piecha


Anexa 1 - Instituirea unui An european penbtru combaterea violenței împotriva femeilor (declarație scrisă)

Declarația scrisă nr. 4/2015 depusă, în temeiul articolului 136 din Regulamentul de procedură, de Marc Tarabella, Iratxe García Pérez, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Barbara Matera, Constance Le Grip, Mariya Gabriel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Izaskun Bilbao Barandica, Catherine Bearder, Inês Cristina Zuber, Kostadinka Kuneva, Terry Reintke, Ernest Urtasun și Jana Žitňanská, referitoare la instituirea unui An european pentru combaterea violenței împotriva femeilor1 (punctul 9 al PV din 18.5.2015) și semnată de 413 de deputați.

Textul declarației scrise:

1. Sintagma ,,violența împotriva femeilorˮ denotă toate actele de violență de gen care provoacă sau pot provoca femeilor prejudicii sau suferințe de natură fizică, sexuală, psihologică sau economică, inclusiv amenințarea cu astfel de acte, constrângerea sau privarea arbitrară de libertate, indiferent dacă acestea au loc în viața publică sau în viața privată.

2. Violența împotriva femeilor cuprinde infracțiuni care au un impact disproporționat asupra femeilor, cum ar fi: agresiunea sexuală, hărțuirea sexuală, violul, urmărirea obsesivă și violența domestică, și reprezintă o încălcare a drepturilor fundamentale ale femeilor în ceea ce privește demnitatea, egalitatea și accesul la justiție.

3. Violența împotriva femeilor este un obstacol major în calea egalității de gen și este una dintre cele mai răspândite încălcări ale drepturilor omului, fără bariere geografice, financiare, culturale sau sociale.

4. Violența împotriva femeilor este o problemă gravă în UE, una din trei femei fiind victimă a violenței sexuale și/sau fizice.

5. Prin urmare, Comisia este invitată să declare 2016 ca An european pentru combaterea violenței împotriva femeilor.

6. Prezenta declarație, însoțită de numele semnatarilor, se transmite Comisiei.

____________

1 În conformitate cu articolul 136 alineatele (4) și (5) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, în cazul în care declarația este semnată de majoritatea deputaților care compun Parlamentul, aceasta se publică în procesul-verbal împreună cu numele semnatarilor și se transmite destinatarilor, fără ca prin aceasta să angajeze Parlamentul.

Lista semnatarilor:

Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Nedzhmi Ali, Lucy Anderson, Martina Anderson, Max Andersson, Eric Andrieu, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Pervenche Berès, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Biljana Borzan, Victor Boștinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Cristian-Silviu Bușoi, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Enrique Calvet Chambon, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Bodil Ceballos, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Michel Dantin, Rachida Dati, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Karima Delli, Mady Delvaux, Fabio De Masi, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Marielle de Sarnez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Damian Drăghici, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Frank Engel, Linnéa Engström, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Laura Ferrara, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Lampros Fountoulis, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Evelyne Gebhardt, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Juan Carlos Girauta Vidal, Julie Girling, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Martin Häusling, Heidi Hautala, Anna Hedh, Esther Herranz García, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Sophia in 't Veld, Iliana Iotova, Carlos Iturgaiz, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Rikke Karlsson, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jan Keller, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Dietmar Köster, Elisabeth Köstinger, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Ilhan Kyuchyuk, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Constance Le Grip, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, David McAllister, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Ivana Maletić, Svetoslav Hristov Malinov, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Louis-Joseph Manscour, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Gesine Meissner, Jean-Luc Mélenchon, Susanne Melior, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureșan, Alessandra Mussolini, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Péter Niedermüller, Cora van Nieuwenhuizen, Liadh Ní Riada, Maria Noichl, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Younous Omarjee, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Pașcu, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Eva Paunova, Piernicola Pedicini, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Gianni Pittella, Andrej Plenković, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Maurice Ponga, Soraya Post, Cristian Dan Preda, Gabriele Preuß, Franck Proust, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurențiu Rebega, Julia Reda, Viviane Reding, Evelyn Regner, Olli Rehn, Michel Reimon, Terry Reintke, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Michèle Rivasi, Liliana Rodrigues, Maria João Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ulrike Rodust, Claude Rolin, Bronis Ropė, Virginie Rozière, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Massimiliano Salini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Lidia Senra Rodríguez, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Csaba Sógor, Igor Šoltes, Renate Sommer, Maria Spyraki, Bart Staes, Sergei Stanishev, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Beatrix von Storch, Dubravka Šuica, Richard Sulík, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Charles Tannock, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Yana Toom, Evžen Tošenovský, Giovanni Toti, Ulrike Trebesius, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Claude Turmes, István Ujhelyi, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Marco Valli, Ángela Vallina, Monika Vana, Kathleen Van Brempt, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Henna Virkkunen, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss, Elissavet Vozemberg, Julie Ward, Renate Weber, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tatjana Ždanoka, Janusz Zemke, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Marco Zullo, Milan Zver

Aviz juridic - Politica de confidențialitate