Zoznam 
Zápisnica
PDF 260kWORD 194k
Pondelok, 18. mája 2015 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.In memoriam
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 4.Voľba podpredsedu (lehota na predloženie návrhov kandidátov)
 5.Harmonogram schôdzí Parlamentu – 2016
 6.Zloženie Parlamentu
 7.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 8.Zloženie výborov a delegácií
 9.Písomné vyhlásenie (článok 136 rokovacieho poriadku)
 10.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 11.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 12.Predloženie dokumentov
 13.Texty zmlúv poskytnutých Radou
 14.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 15.Program práce
 16.Referenčné indexy v rámci finančných nástrojov a zmlúv ***I (rozprava)
 17.Financovanie rozvoja (rozprava)
 18.Dohody o tabaku (rozprava)
 19.Pravidlá týkajúce sa DPH a zjednodušený režim jedného kontaktného miesta (MOSS) pre DPH na digitálne služby, knihy a noviny v EÚ (rozprava)
 20.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 21.Bezpečnejšia zdravotná starostlivosť v Európe (stručná prezentácia)
 22.Možnosti ekologického rastu pre MSP (stručná prezentácia)
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Vyhlásenie európskeho roka boja proti násiliu páchanému na ženách (písomné vyhlásenie)


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 17.05 h.


2. In memoriam

Predseda v mene Parlamentu vyjadril úctu pamiatke Hansa Jansena, ktorý zomrel 5. mája 2015.


3. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


4. Voľba podpredsedu (lehota na predloženie návrhov kandidátov)

Na návrh predsedu sa lehota na predloženie návrhov kandidátov na voľbu podpredsedu stanovila na utorok 19. mája 2015 do 18.00 h.

Voľba sa uskutoční v stredu 20. mája 2015 o 12.00 h.


5. Harmonogram schôdzí Parlamentu – 2016

Konferencia predsedov na svojej schôdzi z 30. apríla 2015 prijala tento návrh harmonogramu schôdzí v parlamentom roku 2016:

- od 18. do 21. januára

- od 1. do 4. februára

- 24. a 25. februára

- od 7. do 10. marca

- od 11. do 14. apríla

- 27. a 28. apríla

- od 9. do 12. mája

- 25. a 26. mája

- od 6. do 9. júna

- 22. a 23. júna

- od 4. do 7. júla

- od 12. do 15. septembra

- od 3. do 6. októbra

- od 24. do 27. októbra

- od 21. do 24. novembra

- 30. novembra a 1. decembra

- od 12. do 15. decembra

Lehota na predloženie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov: utorok 19. mája 2015 do 12.00 h.

Hlasovanie: streda 20. mája 2015 o 12.00 h. (bod 10.2 zápisnice zo dňa 20.5.2015)


6. Zloženie Parlamentu

V súvislosti so smrťou Hansa Jansena Parlament potvrdzuje podľa článku 4 ods. 1 rokovacieho poriadku uvoľnenie mandátu s účinnosťou od 6. mája 2015.

°
° ° °

Príslušné fínske úrady oznámili, že Pirkko Ruohonen-Lerner bola s účinnosťou od 27. apríla 2015 zvolená za poslankyňu Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Sampa Terha.

Podľa článku 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslankyňu alebo do rozhodnutia prípadného sporu Pirkko Ruohonen-Lerner zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložila vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslankyne Európskeho parlamentu.


7. Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

Na návrh výboru JURI Parlament rozhodol o potvrdení platnosti voľby Hannuho Takkulu s účinnosťou od 27. apríla 2015.

.


8. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupín ECR a EFDD tieto žiadosti o menovania:

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore AKT-EÚ: Tomasz Piotr Poręba namiesto Iana Duncana

Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými: Pirkko Ruohonen-Lerner namiesto Sampa Terha

výbor ECON: Pirkko Ruohonen-Lerner namiesto Sampa Terha

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Čierna Hora : Marco Zullo už nie je členom.

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


9. Písomné vyhlásenie (článok 136 rokovacieho poriadku)

Predseda informoval Parlament, že toto písomné vyhlásenie podpísala väčšina všetkých poslancov:

Písomné vyhlásenie č. 4/2015 o vyhlásení európskeho roka boja proti násiliu voči ženám, ktoré predložili títo poslanci: Marc Tarabella a 14 ďalších poslancov.

V súlade s článkom 136 ods. 4 rokovacieho poriadku je toto písomné vyhlásenie uverejnené v tejto zápisnici spolu s menami podpísaných poslancov (príloha 1 zápisnice z 18. 5. 2015).


10. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o insolvenčnom konaní (prepracované znenie) (00031/2015/LEX - C8-0129/2015 - 2012/0360(COD))

- smernica Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (00030/2015/LEX - C8-0128/2015 - 2013/0025(COD))

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1781/2006 (00029/2015/LEX - C8-0127/2015 - 2013/0024(COD))

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 850/98, (ES) č. 2187/2005, (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 2347/2002 a (ES) č. 1224/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 a (EÚ) č. 1380/2013, pokiaľ ide o povinnosť vylodiť úlovky, a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1434/98 (00011/2015/LEX - C8-0126/2015 - 2013/0436(COD))

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1304/2013, pokiaľ ide o sumu dodatočnej počiatočnej zálohovej platby vyplatenej pre operačné programy podporované z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (00019/2015/LEX - C8-0125/2015 - 2015/0026(COD))


11. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Predseda Konferencie predsedov výborov informoval v súlade s článkom 105 ods. 6 rokovacieho poriadku predsedu Parlamentu, že nebola vznesená žiadna námietka proti:

Odporúčanie výboru AGRI nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 27. apríla 2015, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA) (B8-0439/2015).

Ak politická skupina alebo najmenej štyridsať poslancov nevznesie v lehote 24 hodín proti tomuto odporúčaniu námietku, považuje sa za schválené. V opačnom prípade sa o ňom bude hlasovať.

Odporúčanie je k dispozícii na stránke Europarl po dobu trvania tejto schôdze.


12. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Vymenovanie člena Dvora audítorov – Bettina Michelle Jakobsen (DK) (08487/2015 - C8-0122/2015 - 2015/0803(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými arabskými emirátmi o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (07185/2015 - C8-0124/2015 - 2015/0062(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

2) parlamentných výborov

2.1) správy

- Správa o uplatňovaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (podľa výročnej správy Rady Európskemu parlamentu o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike) (2014/2220(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Európskeho dohovoru o právnej ochrane služieb založených na podmienenom prístupe alebo pozostávajúcich z podmieneného prístupu v mene Európskej únie (05651/2012 - C7-0069/2012 - 2010/0361(NLE)) - výbor JURI - Spravodajca: Pavel Svoboda (A8-0071/2015)

- ***I Správa o nariadení Európskeho parlamentu a Rady o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách (COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o posilnení určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní (COM(2013)0821 - C7-0427/2013 - 2013/0407(COD)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015)

- Správa o možnostiach ekologického rastu pre MSP (2014/2209(INI)) - výbor ITRE - Spravodajca: Philippe De Backer (A8-0135/2015)

- Správa o financovaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (2014/2258(INI)) - výbor AFET - výbor BUDG - Spravodajcovia: Eduard Kukan, Indrek Tarand (A8-0136/2015)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde pre strategické investície, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2013 (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD)) - výbor BUDG - výbor ECON - Spravodajcovia: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann (A8-0139/2015)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje systém Únie na samocertifikáciu náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci zodpovedných dovozcov cínu, tantalu a volfrámu a ich rúd a zlata s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach (COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)) - výbor INTA - Spravodajca: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

- Správa o bezpečnejšej zdravotnej starostlivosti v Európe: zlepšenie bezpečnosti pacientov a boj proti antimikrobiálnej rezistencii (2014/2207(INI)) - výbor ENVI - Spravodajca: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015)

- Správa o financovaní rozvoja (2015/2044(INI)) - výbor DEVE - Spravodajca: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochranných opatreniach ustanovených v Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou (kodifikované znenie) (COM(2014)0305 - C8-0009/2014 - 2014/0158(COD)) - výbor JURI - Spravodajca: Andrzej Duda (A8-0145/2015)

- *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských štátov Dodatkového protokolu k Dohode o obchode, rozvoji a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Juhoafrickou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii (07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE)) - výbor DEVE - Spravodajca: Davor Ivo Stier (A8-0146/2015)

- Správa o žiadosti o zbavenie imunity Viktora Uspaskicha (2014/2203(IMM)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Laura Ferrara (A8-0149/2015)

- Správa o žiadosti o zbavenie imunity Janusza Korwina-Mikkeho (2015/2049(IMM)) - výbor JURI - Spravodajca: Kostas Chrysogonos (A8-0150/2015)

- Správa o žiadosti o zbavenie imunity Theodorosa Zagorakisa (II) (2015/2071(IMM)) - výbor JURI - Spravodajca: Andrzej Duda (A8-0151/2015)

- Správa o žiadosti o zbavenie imunity Jérôma Lavrilleuxa (2015/2014(IMM)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-0152/2015)

- Správa o vplyve vývoja na európskych trhoch v oblasti obrany na bezpečnostné a obranné spôsobilosti v Európe (2015/2037(INI)) - výbor AFET (pridružený výbor) - Spravodajkyňa: Ana Gomes (A8-0159/2015)

2.2) odporúčania do druhého čítania

- ***II Odporúčanie do druhého čítania o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (05933/4/2015 - C8-0109/2015 - 2013/0025(COD)) - výbor ECON - výbor LIBE - Spravodajcovia: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0153/2015)

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1781/2006 (05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)) - výbor ECON - výbor LIBE - Spravodajcovia: Peter Simon, Timothy Kirkhope (A8-0154/2015)

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o insolvenčnom konaní (prepracované znenie) (16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)) - výbor JURI - Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)


13. Texty zmlúv poskytnutých Radou

Rada poskytla overené kópie týchto dokumentov:

- Dodatkový protokol k Dohode o obchode, rozvoji a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Juhoafrickou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátska k Európskej únii,

- Dohoda medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Islandom o účasti Islandu na spoločnom plnení záväzkov Európskej únie, jej členských štátov a Islandu v druhom záväznom období Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy,

- Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej,

- Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej,

- zápisnica o oprave Dohody o účasti Bulharskej republiky a Rumunska v Európskom hospodárskom priestore.


14. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

- (O-000028/2015), ktorú položil Jerzy Buzek, v mene výboru ITRE, pre Komisiu: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) - ľudské zdroje potrebné na plnenie jej štatutárnej úlohy monitorovať veľkoobchodné trhy s energiou (2015/2627(RSP)) (B8-0118/2015);

- (O-000049/2015), ktorú položili Iratxe García Pérez a Maria Arena, v mene výboru FEMM, pre Radu: Smernica o materskej dovolenke (2015/2655(RSP)) (B8-0119/2015);

- (O-000050/2015), ktorú položili Iratxe García Pérez a Maria Arena, v mene výboru FEMM, pre Komisiu: Smernica o materskej dovolenke (2015/2655(RSP)) (B8-0120/2015);

- (O-000051/2015), ktorú položila Marita Ulvskog, v mene výboru EMPL, pre Radu: Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí - potreba urýchlenej implementácie na úrovni členských štátov (2015/2679(RSP)) (B8-0551/2015).


15. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu plenárnych schôdzí mája I 2015 (PE 557.487/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 152 rokovacieho poriadku):

Predseda po konzultácii s politickými skupinami navrhol tieto zmeny:

- hlasovanie o správach Arnaud Danjean (A8-0054/2015), Eduard Kukan a Indrek Tarand (A8-0136/2015 ) a Ana Gomes (A8-0159/2015) spoločnej rozpravy o SBOP (body 38, 37 a 87 PDOJ) sa uskutoční vo štvrtok;

- hlasovanie o delegovanom nariadení Komisie (EÚ) …/…, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 376/2008, pokiaľ ide o povinnosť predloženia licencie na dovoz etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2336/2003, ktorým sa zavádzajú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 670/2003, ktorým sa ustanovujú určité opatrenia týkajúce sa trhu s etylalkoholom poľnohospodárskeho pôvodu, sa uskutoční v stredu.

Parlament schválil tento návrh.

Vystúpili títo poslanci: Inês Cristina Zuber a Daniele Viotti.

Pondelok

Bez zmeny.

Utorok

Žiadosť skupín Verts/ALE a S&D o uzavretie rozpravy o vyhláseniach Rady a Komisia: Situácia v Maďarsku predložením návrhov uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE a Enrique Guerrero Salom v mene skupiny S&D, ktorý odôvodnili túto žiadosť.

Predseda oznámil, že dostal list s dátumom 14. mája 2015 od úradujúceho predsedníctva Rady, v ktorom sa toto predsedníctvo vyjadrilo, že si neželá zúčastniť sa na rozprave, keďže sa Rade nepodarilo stanoviť pozíciu.

Predseda tiež oznámil, že dostal list od predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána, v ktorom tento vyjadril ochotu zúčastniť sa na rozprave.

Predseda vyzval predsedov skupín, aby spoločne s ním stanovili ďalší postup.

Vystúpili títo poslanci: Sophia in 't Veld v prospech žiadosti, a József Szájer proti žiadosti.

Parlament žiadosť schválil v elektronickom hlasovaní (za: 181, proti: 114, zdržali sa hlasovania: 6).

Parlament sa rozhodol hlasovať o návrhoch uznesení na prvej júnovej plenárnej schôdzi. Termíny na predkladanie návrhov sa stanovia v júni.

V rozprave vystúpila Marie-Christine Vergiat.

Streda

Bez zmeny.

Štvrtok

Žiadosť skupiny S&D o preloženie na dopoludnie rozpravy o porušovaní ľudských práv, demokracie a právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku). O návrhoch uznesení sa bude hlasovať napoludnie.

Vystúpili títo poslanci: Enrique Guerrero Salom v mene skupiny S&D, ktorý odôvodnil túto žiadosť, a Cristian Dan Preda, ktorý namietal proti tejto žiadosti.

Parlament žiadosť schválil v elektronickom hlasovaní (za: 185, proti: 106, zdržali sa hlasovania: 2).

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.


16. Referenčné indexy v rámci finančných nástrojov a zmlúv ***I (rozprava)

Správa o nariadení Európskeho parlamentu a Rady o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Cora van Nieuwenhuizen uviedla správu.

V rozprave vystúpil Jonathan Hill (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Marisa Matias (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Luděk Niedermayer v mene skupiny PPE, Jonás Fernández v mene skupiny S&D, Kay Swinburne v mene skupiny ECR, Sylvie Goulard v mene skupiny ALDE, Josu Juaristi Abaunz v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Bernard Monot – nezaradený poslanec, Eva Paunova, Pervenche Berès, Stanisław Ożóg, Barbara Kappel, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Massimiliano Salini, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Zbigniew Kuźmiuk a Daniel Buda.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Igor Šoltes a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystúpili: Jonathan Hill a Cora van Nieuwenhuizen.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.11 zápisnice zo dňa 19.5.2015.


17. Financovanie rozvoja (rozprava)

Správa o financovaní rozvoja [2015/2044(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015)

Pedro Silva Pereira uviedol správu.

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie).

V rozprave vystúpil Charles Goerens (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko).

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Paul Rübig v mene skupiny PPE, Norbert Neuser v mene skupiny S&D, Beatriz Becerra Basterrechea v mene skupiny ALDE, Lola Sánchez Caldentey v mene skupiny GUE/NGL, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Olaf Stuger – nezaradený poslanec, Davor Ivo Stier, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Elly Schlein, João Ferreira, Nathan Gill, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică a Heidi Hautala, Franz Obermayr, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom, Lidia Senra Rodríguez, Eleftherios Synadinos, Adam Szejnfeld, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil João Ferreira, Patrizia Toia a Louis Aliot.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Michela Giuffrida, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos a Igor Šoltes.

Vystúpili: Neven Mimica a Pedro Silva Pereira.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.12 zápisnice zo dňa 19.5.2015.


18. Dohody o tabaku (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Dohody o tabaku (2015/2686(RSP))

Kristalina Georgieva (podpredsedníčka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Petri Sarvamaa v mene skupiny PPE, Inés Ayala Sender v mene skupiny S&D, Martina Dlabajová v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Dennis de Jong v mene skupiny GUE/NGL, Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE, Marco Zanni v mene skupiny EFDD, Edouard Ferrand – nezaradený poslanec, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Andreas Schwab a Jérôme Lavrilleux, Ingeborg Gräßle, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Nathan Gill, Frédérique Ries, José Bové, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, David Coburn, Claudia Schmidt, Jens Geier, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil José Bové, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Karl-Heinz Florenz a Julie Girling.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marijana Petir, Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić a João Ferreira.

Vystúpila Kristalina Georgieva.

Rozprava sa skončila.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda


19. Pravidlá týkajúce sa DPH a zjednodušený režim jedného kontaktného miesta (MOSS) pre DPH na digitálne služby, knihy a noviny v EÚ (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Pravidlá týkajúce sa DPH a zjednodušený režim jedného kontaktného miesta (MOSS) pre DPH na digitálne služby, knihy a noviny v EÚ (2015/2682(RSP))

Andrus Ansip (podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Andreas Schwab v mene skupiny PPE, Neena Gill v mene skupiny S&D, Syed Kamall v mene skupiny ECR, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Matt Carthy v mene skupiny GUE/NGL, Helga Trüpel v mene skupiny Verts/ALE, Dario Tamburrano v mene skupiny EFDD, Dominique Bilde – nezaradená poslankyňa, Jiří Pospíšil, Tibor Szanyi, Kazimierz Michał Ujazdowski, Dita Charanzová, Miguel Urbán Crespo, Molly Scott Cato, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Pervenche Berès, Vicky Ford, Fredrick Federley, Eva Paunova, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Antanas Guoga, Ildikó Gáll-Pelcz, Alessia Maria Mosca, Marcus Pretzell, Kaja Kallas, Siegfried Mureşan, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Jérôme Lavrilleux, Dariusz Rosati a Romana Tomc.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Michaela Šojdrová a Michał Boni.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Brunon Wenta, José Blanco López, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emmanouil Glezos a Ernest Maragall.

Vystúpil Andrus Ansip.

Rozprava sa skončila.


20. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 163 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Pál Csáky, Victor Negrescu, Marcus Pretzell, Ivo Vajgl, Neoklis Sylikiotis, Petr Mach, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Jonás Fernández, Beatrix von Storch, Ilhan Kyuchyuk, Josu Juaristi Abaunz, Karima Delli, Philippe Loiseau, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Notis Marias, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Max Andersson, Franc Bogovič, Adam Gierek, Marek Jurek, Seán Kelly, Alessia Maria Mosca, Alojz Peterle a Jude Kirton-Darling.


21. Bezpečnejšia zdravotná starostlivosť v Európe (stručná prezentácia)

Správa o bezpečnejšej zdravotnej starostlivosti v Európe: zlepšenie bezpečnosti pacientov a boj proti antimikrobiálnej rezistencii [2014/2207(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015)

Piernicola Pedicini uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Paul Rübig, João Ferreira, Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi a Seán Kelly.

Predsedajúci prerušil vystúpenie Seána Kellyho, aby požiadal Dorua-Claudiana Frunzulicu, ktorý narúšal rokovanie, aby opustil rokovaciu sálu.

Doru-Claudian Frunzulică opustil rokovaciu sálu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Seán Kelly.

Vystúpil Andrus Ansip (podpredseda Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.13 zápisnice zo dňa 19.5.2015.


22. Možnosti ekologického rastu pre MSP (stručná prezentácia)

Správa o možnostiach ekologického rastu pre MSP [2014/2209(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Philippe De Backer (A8-0135/2015)

Philippe De Backer uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Paul Rübig, Notis Marias, João Ferreira, Igor Šoltes a Bronis Ropė.

Vystúpila Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.14 zápisnice zo dňa 19.5.2015.


23. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 557.487/OJMA).


24. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.50 h.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

generálny tajomník

podpredsedníčka


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Lope Fontagné, López, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pittella, Plenković, Poc, Poche, Pogliese, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Crowley, Gabriel, Händel, Herranz García, Liberadzki, Morvai, Picierno, Piecha


Príloha 1 - Vyhlásenie európskeho roka boja proti násiliu páchanému na ženách (písomné vyhlásenie)

Písomné vyhlásenie č. 4/2015, ktoré podľa článku 136 rokovacieho poriadku Parlamentu predložili poslanci Marc Tarabella, Iratxe García Pérez, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Barbara Matera, Constance Le Grip, Mariya Gabriel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Izaskun Bilbao Barandica, Catherine Bearder, Inês Cristina Zuber, Kostadinka Kuneva, Terry Reintke, Ernest Urtasun a Jana Žitňanská, o vyhlásení európskeho roka boja proti násiliu páchanému na ženách1 (bod 9 zápisnice zo dňa 18. 5. 2015), a ktoré podpísalo 413 poslancov.

Text písomného vyhlásenia:

1.   Termín „násilie páchané na ženách“ označuje akýkoľvek násilný čin založený na rodovej príslušnosti, ktorý vyústi alebo pravdepodobne vyústi do fyzického, sexuálneho, psychologického alebo ekonomického poškodenia alebo utrpenia žien, vrátane hrozieb vykonania takýchto činov, nátlaku alebo svojvoľného zbavenia slobody vo verejnom alebo súkromnom živote.

2.   Násilie páchané na ženách zahŕňa trestné činy s neúmerným vplyvom na ženy, ako sú sexuálny útok, sexuálne obťažovanie, znásilnenie, prenasledovanie a domáce násilie, a je porušením základných práv žien, pokiaľ ide o dôstojnosť, rovnosť a prístup k spravodlivosti.

3.   Násilie páchané na ženách je závažnou prekážkou rodovej rovnosti a patrí medzinajrozšírenejšie spôsoby porušovania ľudských práv bez ohľadu na zemepisnú, finančnú, kultúrnu alebo sociálnu príslušnosť.

4.   Násilie páchané na ženách je vážnym problémom v EÚ, kde je každá tretia žena obeťou sexuálneho a/alebo fyzického násilia.

5.   Vyzývame preto Komisiu, aby rok 2016 vyhlásila za európsky rok boja proti násiliu páchanému na ženách.

6.   Toto vyhlásenie sa spolu s menami podpísaných poslancov postupuje Komisii.

____________

1 Ak v súlade s článkom 136 ods. 4 a 5 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu vyhlásenie podpíše väčšina všetkých poslancov Parlamentu, uverejní sa v zápisnici spolu s menami podpísaných poslancov a postúpi sa adresátom bez toho, aby bolo pre Parlament záväzné.

Zoznam podpísaných poslancov:

Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Nedzhmi Ali, Lucy Anderson, Martina Anderson, Max Andersson, Eric Andrieu, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Pervenche Berès, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Biljana Borzan, Victor Boștinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Cristian-Silviu Bușoi, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Enrique Calvet Chambon, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Bodil Ceballos, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Michel Dantin, Rachida Dati, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Karima Delli, Mady Delvaux, Fabio De Masi, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Marielle de Sarnez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Damian Drăghici, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Frank Engel, Linnéa Engström, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Laura Ferrara, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Lampros Fountoulis, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Evelyne Gebhardt, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Juan Carlos Girauta Vidal, Julie Girling, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Martin Häusling, Heidi Hautala, Anna Hedh, Esther Herranz García, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Sophia in 't Veld, Iliana Iotova, Carlos Iturgaiz, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Rikke Karlsson, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jan Keller, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Dietmar Köster, Elisabeth Köstinger, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Ilhan Kyuchyuk, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Constance Le Grip, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, David McAllister, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Ivana Maletić, Svetoslav Hristov Malinov, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Louis-Joseph Manscour, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Gesine Meissner, Jean-Luc Mélenchon, Susanne Melior, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureșan, Alessandra Mussolini, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Péter Niedermüller, Cora van Nieuwenhuizen, Liadh Ní Riada, Maria Noichl, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Younous Omarjee, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Pașcu, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Eva Paunova, Piernicola Pedicini, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Gianni Pittella, Andrej Plenković, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Maurice Ponga, Soraya Post, Cristian Dan Preda, Gabriele Preuß, Franck Proust, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurențiu Rebega, Julia Reda, Viviane Reding, Evelyn Regner, Olli Rehn, Michel Reimon, Terry Reintke, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Michèle Rivasi, Liliana Rodrigues, Maria João Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ulrike Rodust, Claude Rolin, Bronis Ropė, Virginie Rozière, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Massimiliano Salini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Lidia Senra Rodríguez, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Csaba Sógor, Igor Šoltes, Renate Sommer, Maria Spyraki, Bart Staes, Sergei Stanishev, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Beatrix von Storch, Dubravka Šuica, Richard Sulík, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Charles Tannock, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Yana Toom, Evžen Tošenovský, Giovanni Toti, Ulrike Trebesius, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Claude Turmes, István Ujhelyi, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Marco Valli, Ángela Vallina, Monika Vana, Kathleen Van Brempt, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Henna Virkkunen, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss, Elissavet Vozemberg, Julie Ward, Renate Weber, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tatjana Ždanoka, Janusz Zemke, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Marco Zullo, Milan Zver

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia