Kazalo 
Zapisnik
PDF 249kWORD 190k
Ponedeljek, 18. maj 2015 - Strasbourg
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Počastitev spomina
 3.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 4.Izvolitev podpredsednika Evropskega parlamenta (rok za vložitev kandidatur)
 5.Razpored delnih zasedanj Parlamenta za leto 2016
 6.Sestava Parlamenta
 7.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev
 8.Sestava odborov in delegacij
 9.Pisna izjava (člen 136 Poslovnika)
 10.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)
 11.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 12.Predložitev dokumentov
 13.Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta
 14.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 15.Razpored dela
 16.Referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ***I (razprava)
 17.Financiranje za razvoj (razprava)
 18.Sporazumi o tobaku (razprava)
 19.Pravila o DDV in mini sistemih opravljanja storitev DDV na enem samem mestu za digitalne storitve, knjige in časopise v EU (razprava)
 20.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 21.Varnejše zdravstveno varstvo v Evropi (kratka predstavitev)
 22.Priložnosti za zeleno rast MSP (kratka predstavitev)
 23.Dnevni red naslednje seje
 24.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Uvedba evropskega leta boja proti nasilju nad ženskami (pisna izjava)


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 17.05.


2. Počastitev spomina

Predsednik je v imenu Parlament počastil spomin na Hansa Jansena, ki je umrl 5. maja 2015.


3. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


4. Izvolitev podpredsednika Evropskega parlamenta (rok za vložitev kandidatur)

Na predlog predsednika je bil rok za vložitev kandidatur za izvolitev podpredsednika določen za torek, 19. maja 2015 ob 18.00.

Volitve bodo v sredo, 20. maja 2015 ob 12.00.


5. Razpored delnih zasedanj Parlamenta za leto 2016

Konferenca predsednikov je na seji 30. aprila 2015 sprejela predlog za razpored delnih zasedanj za parlamentarno leto 2016, kot sledi:

- od 18. do 21. januarja

- od 1. do 4. februarja

- 24. in 25. februarja

- od 7. do 10. marca

- od 11. do 14. aprila

- 27. in 28. aprila

- od 9. do 12. maja

- 25. in 26. maja

- od 6. do 9. junija

- 22. in 23. junija

- od 4. do 7. julija

- od 12. do 15. septembra

- od 3. do 6. oktobra

- od 24. do 27. oktobra

- od 21. do 24. novembra

- 30. novembra in 1. decembra

- od 12. do 15. decembra

Rok za vložitev predlogov sprememb: torek, 19. maj 2015 ob 12.00.

Glasovanje: sreda, 20. maj 2015 ob 12.00 (točka 10.2 zapisnika z dne 20.5.2015).


6. Sestava Parlamenta

Zaradi smrti Hansa Jansena je Parlament v skladu s členom 4(1) Poslovnika ugotovil sprostitev sedeža od 6. maja 2015 dalje.

°
° ° °

Pristojni finski organi so Evropski parlament obvestili, da je namesto Sampa Terha za poslanko Evropskega parlamenta imenovana Pirkko Ruohonen-Lerner z začetkom veljavnosti dne 27. aprila 2015.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanke oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanka Pirkko Ruohonen-Lerner polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podala izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


7. Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev

Na predlog odbora JURI je Parlament odločil potrditi mandat Hannuja Takkule z začetkom veljavnosti 27. aprila 2015.


8. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupin ECR in EFDD prejel naslednje zahteve za imenovanje:

Delegacija pri Skupni parlamentarni skupščini AKP-EU: Tomasz Piotr Poręba namesto Iana Duncana

Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike: Pirkko Ruohonen-Lerner namesto Sampa Terha

odbor ECON: Pirkko Ruohonen-Lerner namesto Sampa Terha

Delegacija pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru UE-Črna Gora: Marco Zullo ni več član

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


9. Pisna izjava (člen 136 Poslovnika)

Predsednik je obvestil Parlament, da je ta pisna izjava zbrala podpise večine poslancev Parlamenta.

Pisna izjava št.° 4/2015 o uvedbi evropskega leta boja proti nasilju nad ženskami, ki so jo predložili naslednji poslanci: Marc Tarabella in 14 drugih poslancev.

V skladu s členom 136(4) Poslovnika je ta pisna izjava objavljena v tem zapisniku skupaj z imeni podpisnikov (priloga 1 zapisnika z dne 18.5.2015).


10. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta v sredo podpisal naslednje akte, sprejete v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o postopkih v primeru insolventnosti (prenovitev) (00031/2015/LEX - C8-0129/2015 - 2012/0360(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (00030/2015/LEX - C8-0128/2015 - 2013/0025(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1781/2006 (00029/2015/LEX - C8-0127/2015 - 2013/0024(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede obveznosti iztovarjanja ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1434/98 (00011/2015/LEX - C8-0126/2015 - 2013/0436(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1304/2013 glede dodatnega začetnega predplačila, ki se izplača za operativne programe, podprte v okviru pobude za zaposlovanje mladih (00019/2015/LEX - C8-0125/2015 - 2015/0026(COD))


11. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

V skladu s členom 105(6) Poslovnika je predsednik konference predsednikov odborov predsednika Parlamenta obvestil, da ni bilo nobenega ugovora glede:

Priporočila odbora AGRI, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 27. aprila 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA)) (B8-0439/2015).

Če temu priporočilu v roku 24 ur ne nasprotuje nobena politična skupina ali najmanj štirideset poslancev, se šteje za sprejeto. V nasprotnem primeru se bo o njem glasovalo.

Priporočilo je v čas trajanja delnega zasedanja na voljo na spletni strani Europarl.


12. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Imenovanje člana Računskega sodišča - Bettina Michelle Jakobsen (DK) (08487/2015 - C8-0122/2015 - 2015/0803(NLE))

posredovano

pristojni :

CONT

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi arabskimi emirati o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, v imenu Evropske unije (07185/2015 - C8-0124/2015 - 2015/0062(NLE))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

2) od odborov

2.1) poročila

- Poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike (na podlagi letnega poročila Sveta Evropskemu parlamentu o skupni zunanji in varnostni politiki) (2014/2220(INI)) - Odbor AFET - Poročevalec: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Evropske konvencije o pravnem varstvu storitev, ki temeljijo na pogojnem dostopu ali vključujejo pogojni dostop (05651/2012 - C7-0069/2012 - 2010/0361(NLE)) - Odbor JURI - Poročevalec: Pavel Svoboda (A8-0071/2015)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah (COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)) - Odbor ECON - Poročevalka: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta za krepitev nekaterih vidikov domneve nedolžnosti in pravice biti navzoč na sojenju v kazenskem postopku (COM(2013)0821 - C7-0427/2013 - 2013/0407(COD)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015)

- Poročilo o priložnostih za zeleno rast MSP (2014/2209(INI)) - Odbor ITRE - Poročevalec: Philippe De Backer (A8-0135/2015)

- Poročilo o financiranju skupne varnostne in obrambne politike (2014/2258(INI)) - Odbor AFET - Odbor BUDG - Poročevalca: Eduard Kukan, Indrek Tarand (A8-0136/2015)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za strateške naložbe ter spremembi Uredbe (EU) št. 1291/2013 in Uredbe (EU) št. 1316/2013 (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD)) - Odbor BUDG - Odbor ECON - Poročevalca: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann (A8-0139/2015)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema Unije za samopotrjevanje potrebne skrbnosti odgovornih uvoznikov v oskrbovalni verigi, ki uvažajo kositer, tantal in volfram, njihove rude in zlato z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem (COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)) - Odbor INTA - Poročevalec: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

- Poročilo o varnejšem zdravstvenem varstvu v Evropi: izboljšanje varnosti pacientov in boj proti protimikrobni odpornosti (2014/2207(INI)) - Odbor ENVI - Poročevalec: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015)

- Poročilo o financiranju za razvoj (2015/2044(INI)) - Odbor DEVE - Poročevalec: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščitnih ukrepih, določenih v Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo (kodificirano besedilo) (COM(2014)0305 - C8-0009/2014 - 2014/0158(COD)) - Odbor JURI - Poročevalec: Andrzej Duda (A8-0145/2015)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sporazumu o trgovini, razvoju in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Republiko Južno Afriko na drugi zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji (07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE)) - Odbor DEVE - Poročevalec: Davor Ivo Stier (A8-0146/2015)

- Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Viktorju Uspaskichu (2014/2203(IMM)) - Odbor JURI - Poročevalka: Laura Ferrara (A8-0149/2015)

- Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Januszu Korwin-Mikkeju (2015/2049(IMM)) - Odbor JURI - Poročevalec: Kostas Chrysogonos (A8-0150/2015)

- Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Teodorosu Zagorakisu (Theodoros Zagorakis) (II) (2015/2071(IMM)) - Odbor JURI - Poročevalec: Andrzej Duda (A8-0151/2015)

- Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Jérômu Lavrilleuxu (2015/2014(IMM)) - Odbor JURI - Poročevalka: Heidi Hautala (A8-0152/2015)

- Poročilo o vplivu razvoja evropskih obrambnih trgov na varnost in obrambne zmogljivosti v Evropi (2015/2037(INI)) - Odbor AFET (pridruženi odbor) - Poročevalka: Ana Gomes (A8-0159/2015)

2.2) priporočila za drugo obravnavo

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (05933/4/2015 - C8-0109/2015 - 2013/0025(COD)) - Odbor ECON - Odbor LIBE - Poročevalca: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0153/2015)

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1781/2006 (05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)) - Odbor ECON - Odbor LIBE - Poročevalca: Peter Simon, Timothy Kirkhope (A8-0154/2015)

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o postopkih v primeru insolventnosti (prenovitev) (16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)) - Odbor JURI - Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)


13. Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta

Svet je posredoval overjene prepise naslednjih listin:

- Dodatni protokol k sporazumu o trgovini, razvoju in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Republiko Južno Afriko na drugi zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji,

- Sporazum med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Islandijo na drugi strani glede sodelovanja Islandije pri skupnem izpolnjevanju obveznosti Evropske unije, njenih držav članic in Islandije za drugo ciljno obdobje Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja,

- Pridružitveni sporazum med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani,

- Pridružitveni sporazum med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani,

- Zapisnik o popravku sporazuma o udeležbi Republike Bolgarije in Romunije v Evropskem gospodarskem prostoru.


14. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Poslanci so predložili naslednja vprašanja za ustni odgovor (člen 128 Poslovnika):

- (O-000028/2015), ki ga je postavil Jerzy Buzek v imenu odbora ITRE Komisiji: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) - človeški viri, potrebni za uresničevanje njenega mandata glede spremljanja veleprodajnih energetskih trgov (2015/2627(RSP)) (B8-0118/2015);

- (O-000049/2015), ki sta ga postavili Iratxe García Pérez in Maria Arena v imenu odbora FEMM Svetu: Direktiva o porodniškem dopustu (2015/2655(RSP)) (B8-0119/2015);

- (O-000050/2015), ki sta ga postavili Iratxe García Pérez in Maria Arena v imenu odbora FEMM Komisiji: Direktiva o porodniškem dopustu (2015/2655(RSP)) (B8-0120/2015);

- (O-000051/2015), ki ga je postavila Marita Ulvskog v imenu odbora EMPL Svetu: Pobuda za zaposlovanje mladih - potreba po hitrem začetku izvajanja na ravni držav članic (2015/2679(RSP)) (B8-0551/2015).


15. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za prvo delno zasedanje maja 2015 (PE 557.487/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 152 Poslovnika):

Predsednik je po posvetovanju s političnimi skupinami predlagal naslednje spremembe:

- glasovanje o poročilih Arnaud Danjean (A8-0054/2015), Eduard Kukan in Indrek Tarand (A8-0136/2015 ) ter Ana Gomes (A8-0159/2015) skupne razprave o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike (točke 38, 37 in 87 PDOJ) bo potekalo v četrtek;

- glasovanje na temo: Delegirana uredba Komisije (EU) …/… o spremembi Uredbe (ES) št. 376/2008, kar zadeva obveznost predložitve dovoljenja za uvoz etanola kmetijskega porekla, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2336/2003 o uvedbi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 670/2003 o določitvi posebnih ukrepov glede trga z etanolom kmetijskega porekla bo potekalo v sredo.

Parlament je sprejel predlog.

Govorila sta Inês Cristina Zuber in Daniele Viotti.

Ponedeljek

Ni sprememb.

Torek

Zahteva skupin Verts/ALE in S&D za zaključek razprave o izjavah Sveta in Komisije na temo: Razmere na Madžarskem z vložitvijo predlogov resolucije.

Govorila sta Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, in Enrique Guerrero Salom v imenu skupine S&D, ki sta utemeljila zahtevo.

Predsednik je sporočil, da je 14. maja 2015 prejel pismo predsedstva Sveta, v katerem Svet sporoča, da ne želi sodelovati v razpravi, ker ni uspel oblikovati stališča.

Predsednik je tudi sporočil, da je od predsednika madžarske vlade Viktorja Orbána prejel pismo, v katerem mu le-ta sporoča, da želi sodelovati v razpravi.

Predsednik je predsednike skupin povabil, naj mu pomagajo določiti naslednje poteze.

Govorila sta Sophia in 't Veld v podporo zahtevi in József Szájer proti njej.

Parlament je zahtevo odobril (EG) (181 glasov za, 114 glasov proti, 6 vzdržanih glasov).

Parlament je sklenil, da bo na prvem junijskem delnem zasedanju dal na glasovanje predloge resolucije. Roki za vložitev bodo določeni v juniju.

Govorila je Marie-Christine Vergiat.

Sreda

Ni sprememb.

Četrtek

Zahteva skupine S&D, da se razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in pravne države (člen 135 Poslovnika) prestavi na dopoldanski čas. O predlogih resolucije se bo glasovalo opoldne.

Govorila sta Enrique Guerrero Salom v imenu skupine S&D, ki je utemeljil zahtevo, in Cristian Dan Preda proti njej.

Parlament je zahtevo odobril (EG) (185 glasov za, 106 glasov proti, 2 vzdržanih glasov).

°
° ° °

S tem je bil določen razpored dela.


16. Referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Cora van Nieuwenhuizen je predstavila poročilo.

Govoril je Jonathan Hill (član Komisije).

Govorili so Marisa Matias (pripravljavka mnenja odbora ITRE), Luděk Niedermayer v imenu skupine PPE, Jonás Fernández v imenu skupine S&D, Kay Swinburne v imenu skupine ECR, Sylvie Goulard v imenu skupine ALDE, Josu Juaristi Abaunz v imenu skupine GUE/NGL, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Bernard Monot samostojni poslanec, Eva Paunova, Pervenche Berès, Stanisław Ożóg, Barbara Kappel, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Massimiliano Salini, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Zbigniew Kuźmiuk in Daniel Buda.

Po postopku "catch the eye" so govorili Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Igor Šoltes in Doru-Claudian Frunzulică.

Govorila sta Jonathan Hill in Cora van Nieuwenhuizen.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.11 zapisnika z dne 19.5.2015.


17. Financiranje za razvoj (razprava)

Poročilo o financiranju za razvoj [2015/2044(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalec: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015)

Pedro Silva Pereira je predstavil poročilo.

Govoril je Neven Mimica (član Komisije).

Govoril je Charles Goerens (pripravljavec mnenja odbora BUDG).

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

Govorili so Paul Rübig v imenu skupine PPE, Norbert Neuser v imenu skupine S&D, Beatriz Becerra Basterrechea v imenu skupine ALDE, Lola Sánchez Caldentey v imenu skupine GUE/NGL, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD, Olaf Stuger samostojni poslanec, Davor Ivo Stier, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Elly Schlein, João Ferreira, Nathan Gill, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Doru-Claudian Frunzulică in Heidi Hautala, Franz Obermayr, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom, Lidia Senra Rodríguez, Eleftherios Synadinos, Adam Szejnfeld, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil João Ferreira, Patrizia Toia in Louis Aliot.

Po postopku "catch the eye" so govorili Csaba Sógor, Michela Giuffrida, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos in Igor Šoltes.

Govorila sta Neven Mimica in Pedro Silva Pereira.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.12 zapisnika z dne 19.5.2015.


18. Sporazumi o tobaku (razprava)

Izjava Komisije: Sporazumi o tobaku (2015/2686(RSP))

Kristalina Georgieva (podpredsednica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Petri Sarvamaa v imenu skupine PPE, Inés Ayala Sender v imenu skupine S&D, Martina Dlabajová v imenu skupine ALDE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Dennis de Jong v imenu skupine GUE/NGL, Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE, Marco Zanni v imenu skupine EFDD, Edouard Ferrand samostojni poslanec, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Andreas Schwab in Jérôme Lavrilleux, Ingeborg Gräßle, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Nathan Gill, Frédérique Ries, José Bové, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, David Coburn, Claudia Schmidt, Jens Geier, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil José Bové, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Karl-Heinz Florenz in Julie Girling.

Po postopku "catch the eye" so govorili Marijana Petir, Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić in João Ferreira.

Govorila je Kristalina Georgieva.

Razprava se je zaključila.

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
podpredsednik


19. Pravila o DDV in mini sistemih opravljanja storitev DDV na enem samem mestu za digitalne storitve, knjige in časopise v EU (razprava)

Izjava Komisije: Pravila o DDV in mini sistemih opravljanja storitev DDV na enem samem mestu za digitalne storitve, knjige in časopise v EU (2015/2682(RSP))

Andrus Ansip (podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Andreas Schwab v imenu skupine PPE, Neena Gill v imenu skupine S&D, Syed Kamall v imenu skupine ECR, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, Matt Carthy v imenu skupine GUE/NGL, Helga Trüpel v imenu skupine Verts/ALE, Dario Tamburrano v imenu skupine EFDD, Dominique Bilde samostojna poslanka, Jiří Pospíšil, Tibor Szanyi, Kazimierz Michał Ujazdowski, Dita Charanzová, Miguel Urbán Crespo, Molly Scott Cato, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Pervenche Berès, Vicky Ford, Fredrick Federley, Eva Paunova, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Antanas Guoga, Ildikó Gáll-Pelcz, Alessia Maria Mosca, Marcus Pretzell, Kaja Kallas, Siegfried Mureşan, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Jérôme Lavrilleux, Dariusz Rosati in Romana Tomc.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Govorila sta Michaela Šojdrová in Michał Boni.

Po postopku "catch the eye" so govorili Bogdan Brunon Wenta, José Blanco López, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emmanouil Glezos in Ernest Maragall.

Govoril je Andrus Ansip.

Razprava se je zaključila.


20. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 163 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Pál Csáky, Victor Negrescu, Marcus Pretzell, Ivo Vajgl, Neoklis Sylikiotis, Petr Mach, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Jonás Fernández, Beatrix von Storch, Ilhan Kyuchyuk, Josu Juaristi Abaunz, Karima Delli, Philippe Loiseau, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Notis Marias, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Max Andersson, Franc Bogovič, Adam Gierek, Marek Jurek, Seán Kelly, Alessia Maria Mosca, Alojz Peterle in Jude Kirton-Darling.


21. Varnejše zdravstveno varstvo v Evropi (kratka predstavitev)

Poročilo o varnejšem zdravstvenem varstvu v Evropi: izboljšanje varnosti pacientov in boj proti protimikrobni odpornosti [2014/2207(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015)

Piernicola Pedicini je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Paul Rübig, João Ferreira, Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi in Seán Kelly.

Predsednik je prekinil Seána Kellyja, da je od Doru-Claudiana Frunzulicăja zahteval, naj zaradi motenja seje zapusti sejno dvorano.

Doru-Claudian Frunzulică je zapustil sejno dvorano.

Po postopku "catch the eye" je govoril Seán Kelly.

Govoril je Andrus Ansip (podpredsednik Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 5.13 zapisnika z dne 19.5.2015.


22. Priložnosti za zeleno rast MSP (kratka predstavitev)

Poročilo o priložnostih za zeleno rast MSP [2014/2209(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Philippe De Backer (A8-0135/2015)

Philippe De Backer je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Paul Rübig, Notis Marias, João Ferreira, Igor Šoltes in Bronis Ropė.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska (članica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 5.14 zapisnika z dne 19.5.2015.


23. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 557.487/OJMA).


24. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.50.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Lope Fontagné, López, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pittella, Plenković, Poc, Poche, Pogliese, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Crowley, Gabriel, Händel, Herranz García, Liberadzki, Morvai, Picierno, Piecha


Priloga 1 - Uvedba evropskega leta boja proti nasilju nad ženskami (pisna izjava)

Pisna izjava št. 4/2015 o uvedbi evropskega leta boja proti nasilju nad ženskami1 (točka 9 zapisnika z dne 18.5.2015), ki so jo vložili poslanci Marc Tarabella, Iratxe García Pérez, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Barbara Matera, Constance Le Grip, Mariya Gabriel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Izaskun Bilbao Barandica, Catherine Bearder, Inês Cristina Zuber, Kostadinka Kuneva, Terry Reintke, Ernest Urtasun in Jana Žitňanská v skladu s členom 136 Poslovnika Evropskega parlamenta in jo je podpisalo 413 poslancev.

Besedilo pisne izjave

1.   Nasilje nad ženskami pomeni vsako dejanje nasilja na podlagi spola, zaradi katerega ženske so ali bi lahko bile žrtve fizičnega, spolnega ali psihičnega trpljenja ali utrpele ekonomsko škodo, vključno z grožnjo s tovrstnimi dejanji, prisilo ali samovoljnim odvzemom prostosti v javnem ali v zasebnem življenju;

2.   vključuje kazniva dejanja, ki imajo nesorazmeren učinek na ženske, kot so spolni napad, spolno nadlegovanje, posilstvo, zalezovanje in nasilje v družini, ter je kršitev temeljnih pravic žensk do dostojanstva, enakosti in dostopa do pravnega varstva;

3.   nasilje nad ženskami je velika ovira za enakost spolov in ena najbolj razširjenih kršitev človekovih pravic, ki ne pozna zemljepisnih, finančnih, kulturnih ali družbenih preprek;

4.   je tudi resna težava v EU, saj je vsaka tretja ženska žrtev spolnega in/ali fizičnega nasilja;

5.   Komisijo zato pozivamo, naj leto 2016 imenuje za evropsko leto boja proti nasilju nad ženskami.

6.   ta izjava se skupaj z imeni podpisnikov posreduje Komisiji.

____________

1 V skladu s členom 136(4) in (5) Poslovnika Evropskega parlamenta, kadar izjavo podpiše večina poslancev, se jo z imeni podpisnikov objavi v zapisniku. Izjava Parlamenta ne zavezuje.

Seznam podpisnikov:

Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Nedzhmi Ali, Lucy Anderson, Martina Anderson, Max Andersson, Eric Andrieu, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Pervenche Berès, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Biljana Borzan, Victor Boștinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Cristian-Silviu Bușoi, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Enrique Calvet Chambon, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Bodil Ceballos, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Michel Dantin, Rachida Dati, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Karima Delli, Mady Delvaux, Fabio De Masi, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Marielle de Sarnez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Damian Drăghici, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Frank Engel, Linnéa Engström, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Laura Ferrara, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Lampros Fountoulis, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Evelyne Gebhardt, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Juan Carlos Girauta Vidal, Julie Girling, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Martin Häusling, Heidi Hautala, Anna Hedh, Esther Herranz García, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Sophia in 't Veld, Iliana Iotova, Carlos Iturgaiz, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Rikke Karlsson, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jan Keller, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Dietmar Köster, Elisabeth Köstinger, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Ilhan Kyuchyuk, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Constance Le Grip, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, David McAllister, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Ivana Maletić, Svetoslav Hristov Malinov, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Louis-Joseph Manscour, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Gesine Meissner, Jean-Luc Mélenchon, Susanne Melior, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureșan, Alessandra Mussolini, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Péter Niedermüller, Cora van Nieuwenhuizen, Liadh Ní Riada, Maria Noichl, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Younous Omarjee, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Pașcu, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Eva Paunova, Piernicola Pedicini, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Gianni Pittella, Andrej Plenković, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Maurice Ponga, Soraya Post, Cristian Dan Preda, Gabriele Preuß, Franck Proust, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurențiu Rebega, Julia Reda, Viviane Reding, Evelyn Regner, Olli Rehn, Michel Reimon, Terry Reintke, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Michèle Rivasi, Liliana Rodrigues, Maria João Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ulrike Rodust, Claude Rolin, Bronis Ropė, Virginie Rozière, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Massimiliano Salini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Lidia Senra Rodríguez, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Csaba Sógor, Igor Šoltes, Renate Sommer, Maria Spyraki, Bart Staes, Sergei Stanishev, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Beatrix von Storch, Dubravka Šuica, Richard Sulík, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Charles Tannock, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Yana Toom, Evžen Tošenovský, Giovanni Toti, Ulrike Trebesius, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Claude Turmes, István Ujhelyi, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Marco Valli, Ángela Vallina, Monika Vana, Kathleen Van Brempt, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Henna Virkkunen, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss, Elissavet Vozemberg, Julie Ward, Renate Weber, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tatjana Ždanoka, Janusz Zemke, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Marco Zullo, Milan Zver

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov