Index 
Protokoll
PDF 255kWORD 172k
Måndagen den 18 maj 2015 - Strasbourg
1.Återupptagande av sessionen
 2.Parentation
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 4.Val av en vice talman för Europaparlamentet (tidsfrist för inlämning av nomineringar)
 5.Parlamentets sammanträdeskalender för 2016
 6.Parlamentets sammansättning
 7.Valprövning
 8.Utskottens och delegationernas sammansättning
 9.Skriftlig förklaring (artikel 136 i arbetsordningen)
 10.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 11.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 12.Inkomna dokument
 13.Avtalstexter översända av rådet
 14.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 15.Arbetsplan
 16.Index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal ***I (debatt)
 17.Finansiering för utveckling (debatt)
 18.Tobaksavtal (debatt)
 19.Mervärdesskatteregler för digitala tjänster, böcker och tidningar i EU (debatt)
 20.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 21.Säkrare hälso- och sjukvård i Europa (kortfattad redogörelse)
 22.Möjligheter till grön tillväxt för små och medelstora företag (kortfattad redogörelse)
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde
 24.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Inrättande av ett europeiskt år för bekämpning av våld mot kvinnor (skriftlig förklaring)


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 17.05.


2. Parentation

Talmannen hedrade på parlamentets vägnar minnet av Hans Jansen, som hade avlidit den 5 maj 2015.


3. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


4. Val av en vice talman för Europaparlamentet (tidsfrist för inlämning av nomineringar)

Tidsfristen för inlämning av nomineringar till valet av en vice talman fastställdes på förslag av talmannen till tisdagen den 19 maj 2015 kl. 18.00.

Valet skulle äga rum onsdagen den 20 maj 2015 kl. 12.00.


5. Parlamentets sammanträdeskalender för 2016

Talmanskonferensen hade vid sitt sammanträde den 30 april 2015 antagit följande förslag till kalender för parlamentets sammanträdesperioder 2016:

- den 18–21 januari

- den 1–4 februari

- den 24 och 25 februari

- den 7–10 mars

- den 11–14 april

- den 27 och 28 april

- den 9–12 maj

- den 25 och 26 maj

- den 6–9 juni

- den 22 och 23 juni

- den 4–7 juli

- den 12–15 september

- den 3–6 oktober

- den 24–27 oktober

- den 21–24 november

- den 30 november och 1 december

- den 12–15 december

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: tisdagen den 19 maj 2015 kl. 12.00.

Omröstning: onsdagen den 20 maj 2015 kl. 12.00 (punkt 10.2 i protokollet av den 20.5.2015).


6. Parlamentets sammansättning

Som en följd av Hans Jansens bortgång fastställde parlamentet, i enlighet med artikel 4.1 i arbetsordningen, att dennes plats var vakant från och med den 6 maj 2015.

°
° ° °

De behöriga finska myndigheterna hade meddelat att Pirkko Ruohonen-Lerner utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Sampo Terho från och med den 27 april 2015.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Pirkko Ruohonen-Lerner fram till dess att en prövning har skett av bevisen för att hon utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid hon skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att hon undertecknat en skriftlig förklaring om att hon inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


7. Valprövning

På förslag av JURI-utskottet beslutade parlamentet att godkänna mandatet för Hannu Takkula med verkan från den 27 april 2015.


8. Utskottens och delegationernas sammansättning

Talmannen hade mottagit begäranden från grupperna ECR och EFDD om att följande utnämningar skulle godkännas:

delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen: Tomasz Piotr Poręba i stället för Ian Duncan

delegationen för förbindelserna med Förenta staterna: Pirkko Ruohonen-Lerner i stället för Sampo Terho

ECON-utskottet: Pirkko Ruohonen-Lerner i stället för Sampo Terho

delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Montenegro: Marco Zullo är inte längre ledamot av utskottet.

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.


9. Skriftlig förklaring (artikel 136 i arbetsordningen)

Talmannen informerade parlamentet om att följande skriftliga förklaring hade undertecknats av en majoritet av parlamentets ledamöter:

Skriftlig förklaring nr 4/2015 om inrättande av ett europeiskt år för bekämpning av våld mot kvinnor, ingiven av följande ledamöter: Marc Tarabella och ytterligare 14 ledamöter.

I enlighet med artikel 136.4 i arbetsordningen offentliggörs denna skriftliga förklaring i detta protokoll, tillsammans med namnen på undertecknarna (bilaga 1 i protokollet av den 18.5.2015).


10. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande på onsdagen skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om insolvensförfaranden (omarbetning) (00031/2015/LEX - C8-0129/2015 - 2012/0360(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (00030/2015/LEX - C8-0128/2015 - 2013/0025(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel och om upphävande av förordning (EG) nr 1781/2006 (00029/2015/LEX - C8-0127/2015 - 2013/0024(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordningar (EG) nr 850/98, (EG) nr 2187/2005, (EG) nr 1967/2006, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 2347/2002 och (EG) nr 1224/2009, samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1379/2013 och (EU) nr 1380/2013, vad gäller landningsskyldigheten, och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1434/98 (00011/2015/LEX - C8-0126/2015 - 2013/0436(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1304/2013, vad gäller ett ytterligare inledande förskott till operativa program som får stöd från sysselsättningsinitiativet för unga (00019/2015/LEX - C8-0125/2015 - 2015/0026(COD))


11. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

I enlighet med artikel 105.6 i arbetsordningen har utskottsordförandekonferensens ordförande informerat parlamentets talman om att ingen invändning hade gjorts beträffande följande:

Rekommendationen från AGRI-utskottet om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 27 april 2015 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA)) (B8-0439/2015).

Om ingen politisk grupp eller minst 40 ledamöter invänder mot denna rekommendation inom 24 timmar anses den godkänd. I annat fall tas den upp till omröstning.

Rekommendationen finns tillgänglig på Europaparlamentets webbplats under innevarande sammanträdesperiod.


12. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Utnämning av en ledamot av revisionsrätten - Bettina Michelle Jakobsen (DK) (08487/2015 - C8-0122/2015 - 2015/0803(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

- Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade Arabemiraten om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (07185/2015 - C8-0124/2015 - 2015/0062(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET

2) från parlamentets utskott

2.1) betänkanden:

- Betänkande om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (baserat på årsrapporten från rådet till Europaparlamentet om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken) (2014/2220(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av den europeiska konventionen om rättsligt skydd för tjänster som bygger på eller utgörs av villkorad tillgång (05651/2012 - C7-0069/2012 - 2010/0361(NLE)) - utskottet JURI - Föredragande: Pavel Svoboda (A8-0071/2015)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal (COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om förstärkning av vissa aspekter av oskuldspresumtionen och av rätten att närvara vid rättegång i straffrättsliga förfaranden (COM(2013)0821 - C7-0427/2013 - 2013/0407(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015)

- Betänkande om möjligheter till grön tillväxt för små och medelstora företag (2014/2209(INI)) - utskottet ITRE - Föredragande: Philippe De Backer (A8-0135/2015)

- Betänkande om finansieringen av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (2014/2258(INI)) - utskottet AFET - utskottet BUDG - Föredragande: Eduard Kukan, Indrek Tarand (A8-0136/2015)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för strategiska investeringar och om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD)) - utskottet BUDG - utskottet ECON - Föredragande: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann (A8-0139/2015)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett unionssystem för självcertifiering av tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan hos ansvarstagande importörer av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden (COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

- Betänkande om säkrare hälso- och sjukvård i Europa: förbättrad patientsäkerhet och bekämpning av antimikrobiell resistens (2014/2207(INI)) - utskottet ENVI - Föredragande: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015)

- Betänkande om finansiering för utveckling (2015/2044(INI)) - utskottet DEVE - Föredragande: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skyddsåtgärder som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet (kodifiering) (COM(2014)0305 - C8-0009/2014 - 2014/0158(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Andrzej Duda (A8-0145/2015)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar av ett tilläggsprotokoll till avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Sydafrika, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE)) - utskottet DEVE - Föredragande: Davor Ivo Stier (A8-0146/2015)

- Betänkande om begäran om upphävande av Viktor Uspaskichs immunitet (2014/2203(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Laura Ferrara (A8-0149/2015)

- Betänkande om begäran om upphävande av Janusz Korwin-Mikkes immunitet (2015/2049(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Kostas Chrysogonos (A8-0150/2015)

- Betänkande om begäran om upphävande av Theodoros Zagorakis immunitet (II) (2015/2071(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Andrzej Duda (A8-0151/2015)

- Betänkande om begäran om upphävande av Jérôme Lavrilleux immunitet (2015/2014(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Heidi Hautala (A8-0152/2015)

- Betänkande om konsekvenserna av utvecklingen på de europeiska försvarsmarknaderna för säkerhets- och försvarsförmågan i Europa (2015/2037(INI)) - utskottet AFET (associerat utskott) – Föredragande: Ana Gomes (A8-0159/2015)

2.2) andrabehandlingsrekommendationer:

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (05933/4/2015 - C8-0109/2015 - 2013/0025(COD)) - utskottet ECON - utskottet LIBE - Föredragande: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0153/2015)

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel och om upphävande av förordning (EG) nr 1781/2006 (05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)) - utskottet ECON - utskottet LIBE - Föredragande: Peter Simon, Timothy Kirkhope (A8-0154/2015)

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om insolvensförfaranden (omarbetning) (16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)


13. Avtalstexter översända av rådet

Rådet hade översänt vidimerade kopior av följande dokument:

- tilläggsprotokoll till avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Sydafrika, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen,

- avtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Island, å andra sidan, rörande Islands deltagande i det gemensamma fullgörandet av Europeiska unionens, dess medlemsstaters och Islands åtaganden under den andra åtagandeperioden enligt Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar,

- associeringsavtal mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan,

- associeringsavtal mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan,

- rättelseprotokoll till avtalet om Republiken Bulgariens och Rumäniens deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.


14. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 128 i arbetsordningen):

- (O-000028/2015) från Jerzy Buzek, för utskottet ITRE, till kommissionen: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) - personalresurser som krävs för att den ska kunna fullgöra sitt lagstadgade mandat att övervaka grossistmarknaderna för energi (2015/2627(RSP)) (B8-0118/2015);

- (O-000049/2015) från Iratxe García Pérez och Maria Arena, för utskottet FEMM, till rådet: Direktivet om mammaledighet (2015/2655(RSP)) (B8-0119/2015);

- (O-000050/2015) från Iratxe García Pérez och Maria Arena, för utskottet FEMM, till kommissionen: Direktivet om mammaledighet (2015/2655(RSP)) (B8-0120/2015);

- (O-000051/2015) från Marita Ulvskog, för utskottet EMPL, till rådet: Sysselsättningsinitiativet för unga och behovet av ett snabbt genomförande på medlemsstatsnivå (2015/2679(RSP)) (B8-0551/2015).


15. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden i maj I 2015 (PE 557.487/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 152 i arbetsordningen:

Efter samråd med de politiska grupperna förslog talmannen följande ändringar:

- att omröstningen betänkandena Arnaud Danjean (A8-0054/2015), Eduard Kukan och Indrek Tarand (A8-0136/2015 ) och Ana Gomes (A8-0159/2015) från den gemensamma debatten om den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (punkterna 38, 37 och 87 i PDOJ) skulle äga rum på torsdagen,

- att omröstningen om kommissionens delegerade förordning (EU) …/… om ändring av förordning (EG) nr 376/2008 vad gäller skyldigheten att uppvisa en licens för import av etanol som framställts av jordbruksprodukter och om upphävande av förordning (EG) nr 2336/2003 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 670/2003 om inrättande av särskilda åtgärder för marknaden för etanol som framställts av jordbruksprodukter skulle äga rum på onsdagen.

Parlamentet godkände förslaget.

Talare: Inês Cristina Zuber och Daniele Viotti.

Måndag

Inga ändringar hade föreslagits.

Tisdag

Grupperna Verts/ALE och S&D begärde att debatten om uttalanden av rådet och kommissionen om situationen i Ungern skulle avslutas med framläggande av resolutionsförslag.

Talare: Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, och Enrique Guerrero Salom för S&D-gruppen, motiverade begäran.

Talmannen meddelade att han hade erhållit en skrivelse av den 14 maj 2015 från rådets tjänstgörande ordförandeskap, där det meddelades att ordförandeskapet inte ville delta i debatten eftersom man inte hade nått någon gemensam ståndpunkt.

Talmannen meddelade vidare att han hade erhållit en skrivelse från Ungerns premiärminister Viktor Orbán, där denne förklarar sig villig att delta i debatten.

Talmannen bad ordförandena för de politiska grupperna att de tillsammans med honom skulle besluta vilka åtgärder man skulle vidta.

Talare: Sophia in 't Veld uttryckte sitt stöd för begäran; József Szájer motsatte sig den.

Parlamentet godkände denna begäran via EO (181 röster för, 114 röster emot, 6 nedlagda röster).

Parlamentet beslutade att rösta om resolutionsförslagen under sammanträdesperioden juni I. Tidsfristen för framläggande av resolutionsförslagen skulle fastställas i juni.

Talare: Marie-Christine Vergiat.

Onsdag

Inga ändringar hade föreslagits.

Torsdag

S&D-gruppen begärde att punkten debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen) skulle flyttas till förmiddagen. Resolutionsförslagen skulle gå till omröstning vid den tidiga omröstningen, dvs. kl. 12.

Talare: Enrique Guerrero Salom för S&D-gruppen motiverade begäran; Cristian Dan Preda yttrade sig mot begäran.

Parlamentet godkände denna begäran via EO (185 röster för, 106 röster emot, 2 nedlagda röster).

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.


16. Index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Cora van Nieuwenhuizen redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Jonathan Hill (ledamot av kommissionen).

Talare: Marisa Matias (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Luděk Niedermayer för PPE-gruppen, Jonás Fernández för S&D-gruppen, Kay Swinburne för ECR-gruppen, Sylvie Goulard för ALDE-gruppen, Josu Juaristi Abaunz för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Bernard Monot, grupplös, Eva Paunova, Pervenche Berès, Stanisław Ożóg, Barbara Kappel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică; Massimiliano Salini, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig; Zbigniew Kuźmiuk och Daniel Buda.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Igor Šoltes och Doru-Claudian Frunzulică.

Talare: Jonathan Hill och Cora van Nieuwenhuizen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.11 i protokollet av den 19.5.2015.


17. Finansiering för utveckling (debatt)

Betänkande om finansiering för utveckling [2015/2044(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015)

Pedro Silva Pereira redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talare: Charles Goerens (föredragande av yttrande från utskottet BUDG).

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Paul Rübig för PPE-gruppen, Norbert Neuser för S&D-gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea för ALDE-gruppen, Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Olaf Stuger, grupplös, Davor Ivo Stier, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig; Elly Schlein, João Ferreira, Nathan Gill, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică och Heidi Hautala; Franz Obermayr, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom, Lidia Senra Rodríguez, Eleftherios Synadinos, Adam Szejnfeld, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, som även besvarade en fråga ("blått kort") från João Ferreira; Patrizia Toia och Louis Aliot.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Michela Giuffrida, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos och Igor Šoltes.

Talare: Neven Mimica och Pedro Silva Pereira.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.12 i protokollet av den 19.5.2015.


18. Tobaksavtal (debatt)

Uttalande av kommissionen: Tobaksavtal (2015/2686(RSP))

Kristalina Georgieva (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Petri Sarvamaa för PPE-gruppen, Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, Martina Dlabajová för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Dennis de Jong för GUE/NGL-gruppen, Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, Marco Zanni för EFDD-gruppen, Edouard Ferrand, grupplös, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Andreas Schwab och Jérôme Lavrilleux; Ingeborg Gräßle, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Inés Ayala Sender; Derek Vaughan, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Nathan Gill; Frédérique Ries, José Bové, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică; David Coburn, Claudia Schmidt, Jens Geier, som även besvarade en fråga ("blått kort") från José Bové; Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Karl-Heinz Florenz och Julie Girling.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić och João Ferreira.

Talare: Kristalina Georgieva.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman


19. Mervärdesskatteregler för digitala tjänster, böcker och tidningar i EU (debatt)

Uttalande av kommissionen: Mervärdesskatteregler för digitala tjänster, böcker och tidningar i EU (2015/2682(RSP))

Andrus Ansip (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Andreas Schwab för PPE-gruppen, Neena Gill för S&D-gruppen, Syed Kamall för ECR-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Matt Carthy för GUE/NGL-gruppen, Helga Trüpel för Verts/ALE-gruppen, Dario Tamburrano för EFDD-gruppen, Dominique Bilde, grupplös, Jiří Pospíšil, Tibor Szanyi, Kazimierz Michał Ujazdowski, Dita Charanzová, Miguel Urbán Crespo, Molly Scott Cato, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Pervenche Berès, Vicky Ford, Fredrick Federley, Eva Paunova, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Antanas Guoga, Ildikó Gáll-Pelcz, Alessia Maria Mosca, Marcus Pretzell, Kaja Kallas, Siegfried Mureşan, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Jérôme Lavrilleux, Dariusz Rosati och Romana Tomc.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Michaela Šojdrová och Michał Boni.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Brunon Wenta, José Blanco López, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emmanouil Glezos och Ernest Maragall.

Talare: Andrus Ansip.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


20. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Pál Csáky, Victor Negrescu, Marcus Pretzell, Ivo Vajgl, Neoklis Sylikiotis, Petr Mach, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Jonás Fernández, Beatrix von Storch, Ilhan Kyuchyuk, Josu Juaristi Abaunz, Karima Delli, Philippe Loiseau, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Notis Marias, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Max Andersson, Franc Bogovič, Adam Gierek, Marek Jurek, Seán Kelly, Alessia Maria Mosca, Alojz Peterle och Jude Kirton-Darling.


21. Säkrare hälso- och sjukvård i Europa (kortfattad redogörelse)

Betänkande om säkrare hälso- och sjukvård i Europa: förbättrad patientsäkerhet och bekämpning av antimikrobiell resistens [2014/2207(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015)

Piernicola Pedicini redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Paul Rübig, João Ferreira, Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi och Seán Kelly.

Talmannen avbröt Seán Kelly för att be Doru-Claudian Frunzulică, som hade stört sammanträdet, att lämna kammaren.

Doru-Claudian Frunzulică lämnade kammaren.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly.

Talare: Andrus Ansip (vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 5.13 i protokollet av den 19.5.2015.


22. Möjligheter till grön tillväxt för små och medelstora företag (kortfattad redogörelse)

Betänkande om möjligheter till grön tillväxt för små och medelstora företag [2014/2209(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Philippe De Backer (A8-0135/2015)

Philippe De Backer redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Paul Rübig, Notis Marias, João Ferreira, Igor Šoltes och Bronis Ropė.

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 5.14 i protokollet av den 19.5.2015.


23. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 557.487/OJMA).


24. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.50.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Lope Fontagné, López, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pittella, Plenković, Poc, Poche, Pogliese, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Crowley, Gabriel, Händel, Herranz García, Liberadzki, Morvai, Picierno, Piecha


Bilaga 1 - Inrättande av ett europeiskt år för bekämpning av våld mot kvinnor (skriftlig förklaring)

Skriftlig förklaring nr 4/2015 om inrättande av ett europeiskt år för bekämpning av våld mot kvinnor1 (punkt 9 i protokollet av den 18.5.2015), ingiven av Marc Tarabella, Iratxe García Pérez, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Barbara Matera, Constance Le Grip, Mariya Gabriel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Izaskun Bilbao Barandica, Catherine Bearder, Inês Cristina Zuber, Kostadinka Kuneva, Terry Reintke, Ernest Urtasun och Jana Žitňanská, i enlighet med artikel 136 i arbetsordningen, och undertecknad av 413 ledamöter:

Den skriftliga förklaringens lydelse:

1.   Begreppet ”våld mot kvinnor” omfattar varje könsrelaterad våldshandling som leder till eller kan leda till fysisk, sexuell, psykisk eller ekonomisk skada eller lidande för kvinnor, inbegripet hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, oavsett om detta sker offentligt eller privat,

2.   Våld mot kvinnor inbegriper brott som drabbar kvinnor på ett oproportionerligt sätt, till exempel sexuella övergrepp, sexuella trakasserier, våldtäkt, stalkning och våld i hemmet, och utgör en kränkning av kvinnornas grundläggande rätt till värdighet, jämlikhet och tillgång till rättvisa.

3.   Våld mot kvinnor är ett betydande hinder för jämställdhet, utgör en av de mest utbredda kränkningarna av de mänskliga rättigheterna och har inte några geografiska, ekonomiska, kulturella eller sociala gränser.

4.   Våld mot kvinnor är ett allvarligt problem i EU, där en av tre kvinnor utsätts för sexuellt och/eller fysiskt våld.

5.   Kommissionen uppmanas därför att utse 2016 till Europeiska året för bekämpning av våld mot kvinnor.

6.   Denna förklaring, tillsammans med namnen på undertecknarna, ska översändas till kommissionen.

____________

1 I enlighet med artikel 136.4 och 1136.5 i parlamentets arbetsordning ska förklaringen, när den har undertecknats av en majoritet av parlamentets ledamöter, offentliggöras i protokollet tillsammans med namnen på undertecknarna och översändas till mottagarna, utan att för den skull vara bindande för parlamentet.

Förteckning över ledamöter som har undertecknat förklaringen:

Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Nedzhmi Ali, Lucy Anderson, Martina Anderson, Max Andersson, Eric Andrieu, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Pervenche Berès, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Biljana Borzan, Victor Boștinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Cristian-Silviu Bușoi, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Enrique Calvet Chambon, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Bodil Ceballos, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Michel Dantin, Rachida Dati, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Karima Delli, Mady Delvaux, Fabio De Masi, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Marielle de Sarnez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Damian Drăghici, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Frank Engel, Linnéa Engström, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Laura Ferrara, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Lampros Fountoulis, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Evelyne Gebhardt, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Juan Carlos Girauta Vidal, Julie Girling, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Martin Häusling, Heidi Hautala, Anna Hedh, Esther Herranz García, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Sophia in 't Veld, Iliana Iotova, Carlos Iturgaiz, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Rikke Karlsson, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jan Keller, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Dietmar Köster, Elisabeth Köstinger, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Ilhan Kyuchyuk, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Constance Le Grip, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, David McAllister, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Ivana Maletić, Svetoslav Hristov Malinov, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Louis-Joseph Manscour, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Gesine Meissner, Jean-Luc Mélenchon, Susanne Melior, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureșan, Alessandra Mussolini, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Péter Niedermüller, Cora van Nieuwenhuizen, Liadh Ní Riada, Maria Noichl, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Younous Omarjee, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Pașcu, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Eva Paunova, Piernicola Pedicini, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Gianni Pittella, Andrej Plenković, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Maurice Ponga, Soraya Post, Cristian Dan Preda, Gabriele Preuß, Franck Proust, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurențiu Rebega, Julia Reda, Viviane Reding, Evelyn Regner, Olli Rehn, Michel Reimon, Terry Reintke, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Michèle Rivasi, Liliana Rodrigues, Maria João Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ulrike Rodust, Claude Rolin, Bronis Ropė, Virginie Rozière, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Massimiliano Salini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Lidia Senra Rodríguez, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Csaba Sógor, Igor Šoltes, Renate Sommer, Maria Spyraki, Bart Staes, Sergei Stanishev, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Beatrix von Storch, Dubravka Šuica, Richard Sulík, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Charles Tannock, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Yana Toom, Evžen Tošenovský, Giovanni Toti, Ulrike Trebesius, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Claude Turmes, István Ujhelyi, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Marco Valli, Ángela Vallina, Monika Vana, Kathleen Van Brempt, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Henna Virkkunen, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss, Elissavet Vozemberg, Julie Ward, Renate Weber, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tatjana Ždanoka, Janusz Zemke, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Marco Zullo, Milan Zver

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy