Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0059(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0141/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0141/2015

Συζήτηση :

PV 19/05/2015 - 3
CRE 19/05/2015 - 3
PV 15/03/2017 - 14
CRE 15/03/2017 - 14

Ψηφοφορία :

PV 20/05/2015 - 10.7
CRE 20/05/2015 - 10.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 16/03/2017 - 6.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0204
P8_TA(2017)0090

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 19 Μαΐου 2015 - Στρασβούργο

3. Αυτοπιστοποίηση των εισαγωγέων ορισμένων μεταλλευμάτων που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου ***I
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος αυτοπιστοποίησης της δέουσας επιμέλειας όσον αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού των υπεύθυνων εισαγωγέων κασσιτέρου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους, καθώς και χρυσού, που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

Ο Iuliu Winkler παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Bogdan Brunon Wenta (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Daniel Caspary, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Emma McClarkin, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του William (The Earl of) Dartmouth, Marielle de Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tiziana Beghin, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Steeve Briois, μη εγγεγραμμένος, και Davor Ivo Stier, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Maria Arena, Marietje Schaake, Lola Sánchez Caldentey, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Λάμπρος Φουντούλης, Salvatore Cicu, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Maria Arena και Tiziana Beghin, David Martin,ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Daniel Caspary, Louis Michel, Patrick Le Hyaric, Yannick Jadot, Jarosław Wałęsa, Bernd Lange, Malin Björk, Heidi Hautala, Anna Záborská, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ignazio Corrao, Seb Dance, Lars Adaktusson, Linda McAvan, Nicola Danti, Richard Howitt, Eric Andrieu και Emmanuel Maurel.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Franc Bogovič, Patrizia Toia, Νότης Μαριάς, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Ulrike Lunacek και Ignazio Corrao.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström και Iuliu Winkler.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.5.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου