Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 19 Μαΐου 2015 - Στρασβούργο

4. Απόφαση σχετικά με την ψηφιακή ενιαία αγορά (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Απόφαση σχετικά με την ψηφιακή ενιαία αγορά (2015/2628(RSP))

Ο Andrus Ansip (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Françoise Grossetête, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marju Lauristin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Vicky Ford, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Dennis de Jong, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Michel Reimon, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, David Borrelli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mylène Troszczynski, μη εγγεγραμμένη, Krišjānis Kariņš, Kathleen Van Brempt, Anneleen Van Bossuyt, Antanas Guoga, Cornelia Ernst, Jan Philipp Albrecht, Nathan Gill, Marine Le Pen, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Andreas Schwab, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Liisa Jaakonsaari, Evelyne Gebhardt, Marcus Pretzell, Kaja Kallas, Petr Mach, Barbara Kappel, Sabine Verheyen, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Lara Comi, Silvia Costa, Sajjad Karim, Jerzy Buzek, Jutta Steinruck, Evžen Tošenovský, Angelika Niebler, Evelyn Regner, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Clare Moody, Seán Kelly, Henna Virkkunen και Eva Paunova.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Anna Maria Corazza Bildt, José Blanco López, Ruža Tomašić και Izaskun Bilbao Barandica.

Παρεμβαίνει ο Andrus Ansip.

Η συζήτηση περατώνεται.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Marc Tarabella και Bruno Gollnisch.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου