Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 19. mai 2015 - Strasbourg

4. Digitaalse ühtse turu kohta tehtud otsus (arutelu)
CRE

Komisjoni avaldus: Digitaalse ühtse turu kohta tehtud otsus (2015/2628(RSP))

Andrus Ansip (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Françoise Grossetête fraktsiooni PPE nimel, Marju Lauristin fraktsiooni S&D nimel, Vicky Ford fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel, Dennis de Jong fraktsiooni GUE/NGL nimel, Michel Reimon fraktsiooni Verts/ALE nimel, David Borrelli fraktsiooni EFDD nimel, Mylène Troszczynski (fraktsioonilise kuuluvuseta), Krišjānis Kariņš, Kathleen Van Brempt, Anneleen Van Bossuyt, Antanas Guoga, Cornelia Ernst, Jan Philipp Albrecht, Nathan Gill, Marine Le Pen, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić, Andreas Schwab, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Liisa Jaakonsaari, Evelyne Gebhardt, Marcus Pretzell, Kaja Kallas, Petr Mach, Barbara Kappel, Sabine Verheyen, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Sotirios Zarianopoulos, Lara Comi, Silvia Costa, Sajjad Karim, Jerzy Buzek, Jutta Steinruck, Evžen Tošenovský, Angelika Niebler, Evelyn Regner, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Clare Moody, Seán Kelly, Henna Virkkunen ja Eva Paunova.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Anna Maria Corazza Bildt, José Blanco López, Ruža Tomašić ja Izaskun Bilbao Barandica.

Sõna võttis Andrus Ansip.

Arutelu lõpetati.

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

Sõna võtsid Marc Tarabella ja Bruno Gollnisch.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika