Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2015. gada 19. maijs - Strasbūra

4. Lēmums, kas pieņemts attiecībā uz digitālo vienoto tirgu (debates)
CRE

Komisijas paziņojums: Lēmums, kas pieņemts attiecībā uz digitālo vienoto tirgu (2015/2628(RSP)).

Andrus Ansip (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Françoise Grossetête PPE grupas vārdā, Marju Lauristin S&D grupas vārdā, Vicky Ford ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Dita Charanzová ALDE grupas vārdā, Dennis de Jong GUE/NGL grupas vārdā, Michel Reimon Verts/ALE grupas vārdā, David Borrelli EFDD grupas vārdā, Mylène Troszczynski, pie grupām nepiederoša deputāte, Krišjānis Kariņš, Kathleen Van Brempt, Anneleen Van Bossuyt, Antanas Guoga, Cornelia Ernst, Jan Philipp Albrecht, Nathan Gill, Marine Le Pen, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, Andreas Schwab, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Liisa Jaakonsaari, Evelyne Gebhardt, Marcus Pretzell, Kaja Kallas, Petr Mach, Barbara Kappel, Sabine Verheyen, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Sotirios Zarianopoulos, Lara Comi, Silvia Costa, Sajjad Karim, Jerzy Buzek, Jutta Steinruck, Evžen Tošenovský, Angelika Niebler, Evelyn Regner, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Clare Moody, Seán Kelly, Henna Virkkunen un Eva Paunova.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Anna Maria Corazza Bildt, José Blanco López, Ruža Tomašić un Izaskun Bilbao Barandica.

Uzstājās Andrus Ansip.

Debates tika slēgtas.

SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Marc Tarabella un Bruno Gollnisch.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika