Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 19 mei 2015 - Straatsburg

4. Besluit over de digitale interne markt (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: Besluit over de digitale interne markt (2015/2628(RSP))

Andrus Ansip (vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Françoise Grossetête, namens de PPE-Fractie, Marju Lauristin, namens de S&D-Fractie, Vicky Ford, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, Dennis de Jong, namens de GUE/NGL-Fractie, Michel Reimon, namens de Verts/ALE-Fractie, David Borrelli, namens de EFDD-Fractie, Mylène Troszczynski, niet-fractiegebonden lid, Krišjānis Kariņš, Kathleen Van Brempt, Anneleen Van Bossuyt, Antanas Guoga, Cornelia Ernst, Jan Philipp Albrecht, Nathan Gill, Marine Le Pen, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Andreas Schwab, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Liisa Jaakonsaari, Evelyne Gebhardt, Marcus Pretzell, Kaja Kallas, Petr Mach, Barbara Kappel, Sabine Verheyen, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Sotirios Zarianopoulos, Lara Comi, Silvia Costa, Sajjad Karim, Jerzy Buzek, Jutta Steinruck, Evžen Tošenovský, Angelika Niebler, Evelyn Regner, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Clare Moody, Seán Kelly, Henna Virkkunen en Eva Paunova.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Anna Maria Corazza Bildt, José Blanco López, Ruža Tomašić en Izaskun Bilbao Barandica.

Het woord wordt gevoerd door Andrus Ansip.

Het debat wordt gesloten.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Marc Tarabella en Bruno Gollnisch.

Juridische mededeling - Privacybeleid