Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 19 maja 2015 r. - Strasburg

4. Decyzja przyjęta w sprawie jednolitego rynku cyfrowego (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Decyzja przyjęta w sprawie jednolitego rynku cyfrowego (2015/2628(RSP))

Andrus Ansip (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Françoise Grossetête w imieniu grupy PPE, Marju Lauristin w imieniu grupy S&D, Vicky Ford w imieniu grupy ECR, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, Dennis de Jong w imieniu grupy GUE/NGL, Michel Reimon w imieniu grupy Verts/ALE, David Borrelli w imieniu grupy EFDD, Mylène Troszczynski niezrzeszona, Krišjānis Kariņš, Kathleen Van Brempt, Anneleen Van Bossuyt, Antanas Guoga, Cornelia Ernst, Jan Philipp Albrecht, Nathan Gill, Marine Le Pen, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčića, Andreas Schwab, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Liisę Jaakonsaari, Evelyne Gebhardt, Marcus Pretzell, Kaja Kallas, Petr Mach, Barbara Kappel, Sabine Verheyen, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Sotirios Zarianopoulos, Lara Comi, Silvia Costa, Sajjad Karim, Jerzy Buzek, Jutta Steinruck, Evžen Tošenovský, Angelika Niebler, Evelyn Regner, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Clare Moody, Seán Kelly, Henna Virkkunen i Eva Paunova.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Anna Maria Corazza Bildt, José Blanco López, Ruža Tomašić i Izaskun Bilbao Barandica.

Głos zabrał Andrus Ansip.

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Marc Tarabella i Bruno Gollnisch.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności