Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 19 maj 2015 - Strasbourg

4. Beslut om den digitala inre marknaden (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Beslut om den digitala inre marknaden (2015/2628(RSP))

Andrus Ansip (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Françoise Grossetête för PPE-gruppen, Marju Lauristin för S&D-gruppen, Vicky Ford för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică; Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Dennis de Jong för GUE/NGL-gruppen, Michel Reimon för Verts/ALE-gruppen, David Borrelli för EFDD-gruppen, Mylène Troszczynski, grupplös, Krišjānis Kariņš, Kathleen Van Brempt, Anneleen Van Bossuyt, Antanas Guoga, Cornelia Ernst, Jan Philipp Albrecht, Nathan Gill, Marine Le Pen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić; Andreas Schwab, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Liisa Jaakonsaari; Evelyne Gebhardt, Marcus Pretzell, Kaja Kallas, Petr Mach, Barbara Kappel, Sabine Verheyen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Sotirios Zarianopoulos, Lara Comi, Silvia Costa, Sajjad Karim, Jerzy Buzek, Jutta Steinruck, Evžen Tošenovský, Angelika Niebler, Evelyn Regner, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Clare Moody, Seán Kelly, Henna Virkkunen och Eva Paunova.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Anna Maria Corazza Bildt, José Blanco López, Ruža Tomašić och Izaskun Bilbao Barandica.

Talare: Andrus Ansip.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: Marc Tarabella och Bruno Gollnisch.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy