Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 19 Μαΐου 2015 - Στρασβούργο

6. Αιτιολογήσεις ψήφου
CRE

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Cora van Nieuwenhuizen - A8-0131/2015
Eamon Gilmore, Marijana Petir, Luke Ming Flanagan, Steven Woolfe και Ivana Maletić

Έκθεση Pedro Silva Pereira - A8-0143/2015
Brian Hayes, Neena Gill, Marijana Petir, Martina Anderson και Anna Záborská

Έκθεση Piernicola Pedicini - A8-0142/2015
Jens Rohde, Pablo Iglesias, Neena Gill, Bronis Ropė, Marijana Petir, Νότης Μαριάς, Seán Kelly και Marian Harkin

Έκθεση Philippe De Backer - A8-0135/2015
Jens Rohde, Zoltán Balczó, Neena Gill, Marijana Petir, Bendt Bendtsen, Daniel Hannan, Seán Kelly και Marian Harkin.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου