Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2220(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0054/2015

Разисквания :

PV 19/05/2015 - 9
CRE 19/05/2015 - 9

Гласувания :

PV 21/05/2015 - 7.4
CRE 21/05/2015 - 7.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0213

Протокол
Вторник, 19 май 2015 г. - Страсбург

9. Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана - Финансиране на общата политика за сигурност и отбрана - Капацитет за сигурност и отбрана в Европа (разискване)
CRE

Доклад относно прилагането на общата политика за сигурност и отбрана (въз основа на годишния доклад на Съвета до Европейския парламент относно общата външна политика и политика на сигурност) [2014/2220(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

Доклад относно финансирането на общата политика за сигурност и отбрана [2014/2258(INI)] - Комисия по външни работи - Комисия по бюджети. Докладчици: Eduard Kukan и Indrek Tarand (A8-0136/2015)

Доклад относно отражението на промените в европейските пазари в областта на отбраната върху капацитета за сигурност и отбрана в Европа [2015/2037(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Ana Gomes (A8-0159/2015)

Arnaud Danjean, Eduard Kukan, Indrek Tarand и Ana Gomes представиха своите доклади.

Изказа се Federica Mogherini (Заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Изказаха се: Ildikó Gáll-Pelcz (докладчик по становището на комисията IMCO), Georgios Kyrtsos, от името на групата PPE, Ioan Mircea Paşcu, от името на групата S&D, Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, Jozo Radoš, от името на групата ALDE, Sabine Lösing, от името на групата GUE/NGL, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, Janusz Korwin-Mikke, независим член на ЕП, Michael Gahler, Tonino Picula, Charles Tannock, Anneli Jäätteenmäki, Pablo Iglesias, Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, Elmar Brok, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Fernando Maura Barandiarán, Javier Couso Permuy, Konstantinos Papadakis, Andrej Plenković, Marju Lauristin, David Campbell Bannerman, Florian Philippot, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Victor Negrescu, Eleftherios Synadinos, Lorenzo Cesa, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от James Carver, и Afzal Khan.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ulrike LUNACEK
Заместник-председател

Изказаха се: Sophie Montel, Alojz Peterle, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Victor Boştinaru, Aymeric Chauprade, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Liisa Jaakonsaari, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jens Geier, Jeppe Kofod, Gilles Pargneaux, Jonás Fernández и Nicola Caputo.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Milan Zver, Michela Giuffrida, Ruža Tomašić, Petras Auštrevičius, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė и Gianluca Buonanno.

Изказаха се: Federica Mogherini, Arnaud Danjean, Indrek Tarand и Ana Gomes.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.4 от протокола от 21.5.2015 г, точка 7.5 от протокола от 21.5.2015 г и точка 7.6 от протокола от 21.5.2015 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

Правна информация - Политика за поверителност