Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2220(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0054/2015

Συζήτηση :

PV 19/05/2015 - 9
CRE 19/05/2015 - 9

Ψηφοφορία :

PV 21/05/2015 - 7.4
CRE 21/05/2015 - 7.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0213

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 19 Μαΐου 2015 - Στρασβούργο

9. Η εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας - Χρηματοδότηση της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας - Δυνατότητες ασφάλειας και άμυνας στην Ευρώπη (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας) [2014/2220(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

Έκθεση σχετικά με τη χρηματοδότηση της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας [2014/2258(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Eduard Kukan και Indrek Tarand (A8-0136/2015)

Έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο που έχουν οι εξελίξεις στις ευρωπαϊκές αμυντικές αγορές στις δυνατότητες ασφάλειας και άμυνας στην Ευρώπη [2015/2037(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Ana Gomes (A8-0159/2015)

Οι Arnaud Danjean, Eduard Kukan, Indrek Tarand και Ana Gomes παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Παρεμβαίνουν οι Ildikó Gáll-Pelcz (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Γεώργιος Κύρτσος, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ioan Mircea Paşcu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jozo Radoš, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Janusz Korwin-Mikke, μη εγγεγραμμένος, Michael Gahler, Tonino Picula, Charles Tannock, Anneli Jäätteenmäki, Pablo Iglesias, Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, Elmar Brok, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Fernando Maura Barandiarán, Javier Couso Permuy, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Andrej Plenković, Marju Lauristin, David Campbell Bannerman, Florian Philippot, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Victor Negrescu, Ελευθέριος Συναδινός, Lorenzo Cesa, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του James Carver, και Afzal Khan.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ulrike LUNACEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Sophie Montel, Alojz Peterle, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Victor Boştinaru, Aymeric Chauprade, Liisa Jaakonsaari, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jens Geier, Jeppe Kofod, Gilles Pargneaux, Jonás Fernández και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Milan Zver, Michela Giuffrida, Ruža Tomašić, Petras Auštrevičius, Κώστας Χρυσόγονος, Bronis Ropė και Gianluca Buonanno.

Παρεμβαίνουν οι Federica Mogherini, Arnaud Danjean, Indrek Tarand και Ana Gomes.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.5.2015, σημείο 7.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.5.2015 και σημείο 7.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.5.2015.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου