Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 19 май 2015 г. - Страсбург

10. Положението в Унгария (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Положението в Унгария (2015/2700(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (действащ председател на Съвета) и Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, István Ujhelyi, за да зададе въпрос „синя карта“ на на Manfred Weber, който отговори, Ildikó Gáll-Pelcz, за да зададе въпрос „синя карта“ на на Gianni Pittella, който отговори, (председателят внесе разсяснения относно въпроса „синя карта“, зададен от Ildikó Gáll-Pelcz), Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Péter Niedermüller, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Zdzisław Krasnodębski, Laura Ferrara, от името на групата EFDD, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от József Szájer, и Zoltán Balczó, независим член на ЕП, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Daniele Viotti.

Изказа се Viktor Orbán (Премиер на Унгария).

Изказаха се: Esteban González Pons, Péter Niedermüller, Guy Verhofstadt, Judith Sargentini, Georg Mayer, József Szájer, Josef Weidenholzer, Louis Michel, Ulrike Lunacek, Csaba Sógor, István Ujhelyi, Cecilia Wikström, Benedek Jávor, Kinga Gál и Pedro Silva Pereira.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marijana Petir, Boris Zala, Marek Jurek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ernest Maragall и Ignazio Corrao.

Изказа се Viktor Orbán.

Изказаха се: David Borrelli, от името на групата EFDD, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, Gianni Pittella, от името на групата S&D, и Manfred Weber, от името на групата PPE.

Изказаха се: Frans Timmermans и Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Разискването приключи.

Гласуване: първата месечната сесия през юни.

Правна информация - Политика за поверителност