Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 19 Μαΐου 2015 - Στρασβούργο

10. Κατάσταση στην Ουγγαρία (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Κατάσταση στην Ουγγαρία (2015/2700(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, István Ujhelyi, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Manfred Weber, ο οποίος απαντά, Ildikó Gáll-Pelcz, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Gianni Pittella, ο οποίος απαντά, (ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις επί του ζητήματος της "γαλάζιας κάρτας" που έθεσε η Ildikó Gáll-Pelcz), Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Péter Niedermüller, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Zdzisław Krasnodębski, Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του József Szájer, και Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Daniele Viotti.

Παρεμβαίνει ο Viktor Orbán (Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας).

Παρεμβαίνουν οι Esteban González Pons, Péter Niedermüller, Guy Verhofstadt, Judith Sargentini, Georg Mayer, József Szájer, Josef Weidenholzer, Louis Michel, Ulrike Lunacek, Csaba Sógor, István Ujhelyi, Cecilia Wikström, Benedek Jávor, Kinga Gál και Pedro Silva Pereira.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marijana Petir, Boris Zala, Marek Jurek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ernest Maragall και Ignazio Corrao.

Παρεμβαίνει ο Viktor Orbán.

Παρεμβαίνουν οι David Borrelli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans και Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: στην περίοδο συνόδου του Ιουνίου Ι.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου