Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 19 май 2015 г. - Страсбург

12. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Председателят съобщи следното:

Препоръката за решение на комисията AGRI да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 27 април 2015 г. за изменение на приложение І към Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA)) (B8-0439/2015) беше обявена в пленарна зала в понеделник, 18 май 2015 г. (точка 11 от протокола от 18.5.2015 г).

Не е било изразено никакво възражение срещу тази препоръка в срока от 24 часа, определен в член 105, параграф 6 от Правилника за дейността.

Във връзка с това препоръката се счита за одобрена и решението ще бъде публикувано в „Приетите текстове“ от заседанието от утрешния ден, сряда, 20 май 2015 г.

Правна информация - Политика за поверителност