Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 19 Μαΐου 2015 - Στρασβούργο

12. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Η Πρόεδρος προβαίνει στην ακόλουθη ανακοίνωση:

Η σύσταση της επιτροπής AGRI περί μη διατύπωσης αντίρρησης επί του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής της 27ης Απριλίου 2015 για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA)) (B8-0439/2015) αναγγέλθηκε στην ολομέλεια τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2015 (σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.5.2015).

Καμία αντίρρηση δεν έχει διατυπωθεί στη σύσταση αυτή εντός της προθεσμίας είκοσι τεσσάρων ωρών που καθορίζεται από το άρθρο 105, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

Κατά συνέπεια, η ως άνω σύσταση λογίζεται εγκριθείσα και η απόφαση θα δημοσιευθεί στα "Κείμενα που Εγκρίθηκαν" της αυριανής συνεδρίασης, Τετάρτης 20 Μαΐου 2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου