Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 19 mei 2015 - Straatsburg

12. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

De Voorzitter doet de volgende mededeling:

De aanbeveling van de Commissie AGRI om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 27 april 2015 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA)) (B8-0439/2015) is ter plenaire vergadering aangekondigd op 18 mei 2015 (punt 11 van de notulen van 18.5.2015).

Er is geen bezwaar gemaakt tegen deze aanbeveling binnen de in artikel 105, lid 6, van het Reglement vasgestelde termijn van 24 uur.

Deze aanbeveling wordt bijgevolg geacht te zijn goedgekeurd en het besluit zal in de aangenomen teksten van de vergadering van woensdag 20 mei 2015 worden gepubliceerd .

Juridische mededeling - Privacybeleid