Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0025(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0153/2015

Συζήτηση :

PV 19/05/2015 - 13
CRE 19/05/2015 - 13

Ψηφοφορία :

PV 20/05/2015 - 10.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0201

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 19 Μαΐου 2015 - Στρασβούργο

13. Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ***II - Πληροφορίες που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών ***II (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά µε την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής [05933/4/2015 - C8-0109/2015- 2013/0025(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Krišjānis Kariņš και Judith Sargentini (A8-0153/2015)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις πληροφορίες που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 [05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Timothy Kirkhope και Peter Simon (A8-0154/2015)

Οι Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini, Timothy Kirkhope και Peter Simon πααρουσιάζουν τις συστάσεις για τη 2η ανάγνωση.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Emil Radev, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Beatrix von Storch, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rina Ronja Kari, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Eva Joly, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mario Borghezio, μη εγγεγραμμένος, Eva Paunova, Elisa Ferreira, Anna Elżbieta Fotyga, Petr Ježek, Κώστας Χρυσόγονος, Ignazio Corrao, Steeve Briois, Thomas Mann, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Marco Valli, Alojz Peterle, Iliana Iotova, Peter van Dalen, Monica Macovei, Elly Schlein, Kazimierz Michał Ujazdowski, Julia Pitera και Tomáš Zdechovský.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Ildikó Gáll-Pelcz, Doru-Claudian Frunzulică, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes και Milan Zver.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová, Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini, Timothy Kirkhope και Peter Simon.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.5.2015 και σημείο 10.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.5.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου