Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0025(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0153/2015

Debatter :

PV 19/05/2015 - 13
CRE 19/05/2015 - 13

Omröstningar :

PV 20/05/2015 - 10.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0201

Protokoll
Tisdagen den 19 maj 2015 - Strasbourg

13. Förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism ***II - Uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel ***II (debatt)
CRE

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG [05933/4/2015 - C8-0109/2015- 2013/0025(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Krišjānis Kariņš och Judith Sargentini (A8-0153/2015)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel och om upphävande av förordning (EG) nr 1781/2006 [05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Timothy Kirkhope och Peter Simon (A8-0154/2015)

Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini, Timothy Kirkhope och Peter Simon redogjorde för andrabehandlingsrekommendationerna.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Emil Radev för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Beatrix von Storch för ECR-gruppen, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, Rina Ronja Kari för GUE/NGL-gruppen, Eva Joly för Verts/ALE-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Mario Borghezio, grupplös, Eva Paunova, Elisa Ferreira, Anna Elżbieta Fotyga, Petr Ježek, Kostas Chrysogonos, Ignazio Corrao, Steeve Briois, Thomas Mann, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Marco Valli, Alojz Peterle, Iliana Iotova, Peter van Dalen, Monica Macovei, Elly Schlein, Kazimierz Michał Ujazdowski, Julia Pitera och Tomáš Zdechovský.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ildikó Gáll-Pelcz, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes och Milan Zver.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Věra Jourová, Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini, Timothy Kirkhope och Peter Simon.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.4 i protokollet av den 20.5.2015 och punkt 10.5 i protokollet av den 20.5.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy