Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0360(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0155/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0155/2015

Συζήτηση :

PV 19/05/2015 - 14
CRE 19/05/2015 - 14

Ψηφοφορία :

PV 20/05/2015 - 10.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0203

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 19 Μαΐου 2015 - Στρασβούργο

14. Διαδικασίες αφερεγγυότητας ***II - Αναθεώρηση και επέκταση της σύστασης που εξέδωσε η Επιτροπή στις 12 Μαρτίου 2014 σχετικά με μια νέα προσέγγιση για την επιχειρηματική αποτυχία και την αφερεγγυότητα, προκειμένου να καλύπτεται και η οικογενειακή αφερεγγυότητα και να παρέχεται δεύτερη ευκαιρία σε άτομα και νοικοκυριά (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις διαδικασίες αφερεγγυότητας (αναδιατύπωση) [16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)

Δήλωση της Επιτροπής: Αναθεώρηση και επέκταση της σύστασης που εξέδωσε η Επιτροπή στις 12 Μαρτίου 2014 σχετικά με μια νέα προσέγγιση για την επιχειρηματική αποτυχία και την αφερεγγυότητα, προκειμένου να καλύπτεται και η οικογενειακή αφερεγγυότητα και να παρέχεται δεύτερη ευκαιρία σε άτομα και νοικοκυριά (2015/2701(RSP))

Ο Tadeusz Zwiefka παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι József Nagy, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Enrico Gasbarra, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gilles Lebreton, μη εγγεγραμμένος, Jiří Pospíšil, Evelyn Regner, Javi López και Sergio Gaetano Cofferati.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Claudia Tapardel, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Κώστας Χρυσόγονος και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Tadeusz Zwiefka.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.5.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου