Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2655(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000049/2015 (B8-0119/2015)

Συζήτηση :

PV 19/05/2015 - 15
CRE 19/05/2015 - 15

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 19 Μαΐου 2015 - Στρασβούργο

15. Άδεια μητρότητας (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000049/2015) που κατέθεσαν οι Iratxe García Pérez και Maria Arena, εξ ονόματος της Επιτροπής FEMM, προς το Συμβούλιο: Οδηγία για την άδεια μητρότητας (2015/2655(RSP)) (B8-0119/2015)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000050/2015) που κατέθεσαν οι Iratxe García Pérez και Maria Arena, εξ ονόματος της Επιτροπής FEMM, προς την Επιτροπή: Οδηγία για την άδεια μητρότητας (2015/2655(RSP)) (B8-0120/2015)

Η Maria Arena αναπτύσσει τις ερωτήσεις.

Η Zanda Kalniņa-Lukaševica (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση B8-0119/2015.

Η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση B8-0120/2015.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Anna Záborská, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Javi López, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Inês Cristina Zuber, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Monika Vana, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Daniela Aiuto, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Vicky Maeijer, μη εγγεγραμμένη, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Jadwiga Wiśniewska, Eleonora Forenza, Jordi Sebastià, Γεώργιος Επιτήδειος, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Hedh, Jana Žitňanská, Ernest Urtasun, Dubravka Šuica, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Mary Honeyball, Beatrix von Storch, Lara Comi, Sylvie Guillaume, Elisabeth Morin-Chartier, Jutta Steinruck, Therese Comodini Cachia, Agnes Jongerius και Elena Gentile.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Michaela Šojdrová, Michela Giuffrida, Νότης Μαριάς, Izaskun Bilbao Barandica, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Momchil Nekov και Arne Gericke.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Maria Arena και Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Επιτροπής FEMM, σχετικά με την άδεια μητρότητας (2015/2655(RSP)) (B8-0453/2015).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.5.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου