Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2684(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0460/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0460/2015

Keskustelut :

PV 19/05/2015 - 16
CRE 19/05/2015 - 16

Äänestykset :

PV 20/05/2015 - 10.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0208

Pöytäkirja
Tiistai 19. toukokuuta 2015 - Strasbourg

16. YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (2015/2684(RSP))

Marianne Thyssen (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Ádám Kósa PPE-ryhmän puolesta, Vilija Blinkevičiūtė S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Marian Harkin ALDE-ryhmän puolesta, Kostadinka Kuneva GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta, Marek Plura, Soledad Cabezón Ruiz, Jana Žitňanská, Martina Anderson, Sofia Ribeiro, Jutta Steinruck, Dieter-Lebrecht Koch, Soraya Post ja Jiří Pospíšil.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Michela Giuffrida, Kostas Chrysogonos, Notis Marias ja Inês Cristina Zuber.

Marianne Thyssen käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Martin Schulz, Ádám Kósa, David Casa, Marek Plura, Roberta Metsola, Barbara Matera, Rosa Estaràs Ferragut, Elisabeth Morin-Chartier, Davor Ivo Stier, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, József Nagy, Miroslav Mikolášik, Ivan Štefanec, Anna Záborská, Danuta Jazłowiecka, Anne Sander, Claude Rolin, Daniel Buda, Lara Comi, Michaela Šojdrová, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Norbert Erdős, László Tőkés, Andor Deli, Andrea Bocskor, György Hölvényi ja Ramón Luis Valcárcel Siso PPE-ryhmän puolesta, Birgit Sippel, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Marlene Mizzi, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Soraya Post, Brando Benifei, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Hugues Bayet, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Sergio Gutiérrez Prieto, Michela Giuffrida, Demetris Papadakis, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Inés Ayala Sender, Nikos Androulakis, José Blanco López ja Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens, Timothy Kirkhope ja Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Martina Dlabajová ja Juan Carlos Girauta Vidal ALDE-ryhmän puolesta, Kostadinka Kuneva, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Pablo Iglesias, Max Andersson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán ja Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tatjana Ždanoka, Tamás Meszerics, Karima Delli, Pascal Durand, Michael Cramer, Margrete Auken, Helga Trüpel, Claude Turmes, Bart Staes, Judith Sargentini, Ska Keller, Bronis Ropė, Monika Vana, Philippe Lamberts, Terry Reintke, Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Igor Šoltes ja Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tiziana Beghin, Laura Agea, Laura Ferrara, Ignazio Corrao ja Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta, vammaisten henkilöiden oikeuksia käsittelevän Yhdistyneiden kansakuntien komitean hyväksymästä Euroopan unionin ensimmäiseen kertomukseen liittyvästä asialuettelosta (2015/2684(RSP)) (B8-0460/2015).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.5.2015, kohta 10.11.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö