Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Вторник, 19 май 2015 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Самостоятелно сертифициране на отговорни вносители на калай, волфрам и тантал, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони ***I
 4.Решение, прието във връзка с цифровия единен пазар (разискване)
 5.Време за гласуване
  
5.1.Предпазни мерки, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.2.Европейската конвенция за правната защита на услуги, основаващи се на или състоящи се от достъп под условие *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.3.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Виктор Успаских (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.4.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Жером Лаврийо (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.5.Искане за снемане на парламентарния имунитет на г-н Януш Корвин-Мике (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.6.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Теодорос Загоракис (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.7.Искане за консултиране с Европейския икономически и социален комитет относно „Подобряване на функционирането на Европейския съюз въз основа потенциала на Договора от Лисабон“ (член 137 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.8.Искане за консултиране с Европейския икономически и социален комитет относно „Възможно развитие и адаптиране на съществуващата институционална структура на Европейския съюз“ (член 137 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.9.Искане за консултиране с Комитета на регионите относно „Подобряване на функционирането на Европейския съюз въз основа потенциала на Договора от Лисабон“ (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.10.Искане за консултиране с Комитета на регионите относно „Възможно развитие и адаптиране на съществуващата институционална структура на Европейския съюз“ (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.11.Индекси, използвани като референтни показатели за целите на финансови инструменти и финансови договори ***I (гласуване)
  
5.12.Финансиране на развитието (гласуване)
  
5.13.По-безопасно здравно обслужване в Европа (гласуване)
  
5.14.Възможности за „зелен“ растеж за МСП (гласуване)
 6.Обяснениe на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание
 9.Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана - Финансиране на общата политика за сигурност и отбрана - Капацитет за сигурност и отбрана в Европа (разискване)
 10.Положението в Унгария (разискване)
 11.Избиране на заместник-председател (внасяне на кандидатури)
 12.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 13.Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма ***II - Информацията, придружаваща паричните преводи ***II (разискване)
 14.Производството по несъстоятелност ***II - Преглед и разширяване на обхвата на препоръката на Комисията от 12 март 2014 г. относно нов подход към фалита и несъстоятелността на предприятията с цел обхващане на несъстоятелността на семействата и втори шанс за физическите лица и домакинствата (разискване)
 15.Отпуск по майчинство (разискване)
 16.Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания (разискване)
 17.Дневен ред на следващото заседание
 18.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (228 kb) Присъствен списък (64 kb)    Резултати от поименно гласуване (920 kb) 
 
Протокол (216 kb) Присъствен списък (37 kb) Резултати от гласувания (37 kb) Резултати от поименно гласуване (44 kb) 
 
Протокол (296 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от гласувания (663 kb) Резултати от поименно гласуване (1152 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност