Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Dinsdag 19 mei 2015 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Zelfcertificering voor importeurs van bepaalde mineralen en metalen uit conflict- en hoogrisicogebieden ***I
 4.Besluit over de digitale interne markt (debat)
 5.Stemmingen
  
5.1.Vrijwaringsmaatregelen bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat (codificatie) ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.2.Europees Verdrag betreffende de rechtsbescherming van diensten gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke toegang *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.3.Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Viktor Uspaskich (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.4.Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Jérôme Lavrilleux (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.5.Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Janusz Korwin-Mikke (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.6.Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Theodoros Zagorakis (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.7.Verzoek om raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de "Verbetering van de werking van de Europese Unie, voortbouwend op het potentieel van het Verdrag van Lissabon" (artikel 137 van het Reglement) (stemming)
  
5.8.Verzoek om raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité over "Mogelijke ontwikkelingen en aanpassingen van de huidige institutionele opbouw van de Europese Unie" (artikel 137 van het Reglement) (stemming)
  
5.9.Verzoek om raadpleging van het Comité van de Regio's over de "Verbetering van de werking van de Europese Unie, voortbouwend op het potentieel van het Verdrag van Lissabon" (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
5.10.Verzoek om raadpleging van het Comité van de Regio's over "Mogelijke ontwikkelingen en aanpassingen van de huidige institutionele opbouw van de Europese Unie" (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
5.11.Indices die als benchmarks worden gebruikt voor financiële instrumenten en financiële contracten ***I (stemming)
  
5.12.Financiële middelen voor ontwikkeling (stemming)
  
5.13.Veiligere gezondheidszorg in Europa (stemming)
  
5.14.Groene groeimogelijkheden voor kmo´s (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 9.Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - Financiering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - De veiligheids- en defensiecapaciteiten in Europa (debat)
 10.Situatie in Hongarije (debat)
 11.Verkiezing van een ondervoorzitter van het Europees Parlement (indiening van voordrachten)
 12.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 13.Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering ***II - Bij geldovermakingen te voegen informatie ***II (debat)
 14.Insolventieprocedures ***II - Herziening en uitbreiding van de aanbeveling van de Commissie van 12 maart 2014 inzake een nieuwe aanpak van faillissement en insolventie, met het oog op insolventie van gezinnen en een tweede kans voor individuele personen en huishoudens (debat)
 15.Moederschapsverlof (debat)
 16.VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (debat)
 17.Agenda van de volgende vergadering
 18.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (204 kb) Presentielijst (64 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (920 kb) 
 
Notulen (189 kb) Presentielijst (37 kb) Stemmingsuitslagen (31 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (41 kb) 
 
Notulen (274 kb) Presentielijst (62 kb) Stemmingsuitslagen (390 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (930 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid