Показалец 
Протокол
PDF 296kWORD 216k
Вторник, 19 май 2015 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Самостоятелно сертифициране на отговорни вносители на калай, волфрам и тантал, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони ***I
 4.Решение, прието във връзка с цифровия единен пазар (разискване)
 5.Време за гласуване
  5.1.Предпазни мерки, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.2.Европейската конвенция за правната защита на услуги, основаващи се на или състоящи се от достъп под условие *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.3.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Виктор Успаских (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.4.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Жером Лаврийо (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.5.Искане за снемане на парламентарния имунитет на г-н Януш Корвин-Мике (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.6.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Теодорос Загоракис (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.7.Искане за консултиране с Европейския икономически и социален комитет относно „Подобряване на функционирането на Европейския съюз въз основа потенциала на Договора от Лисабон“ (член 137 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.8.Искане за консултиране с Европейския икономически и социален комитет относно „Възможно развитие и адаптиране на съществуващата институционална структура на Европейския съюз“ (член 137 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.9.Искане за консултиране с Комитета на регионите относно „Подобряване на функционирането на Европейския съюз въз основа потенциала на Договора от Лисабон“ (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.10.Искане за консултиране с Комитета на регионите относно „Възможно развитие и адаптиране на съществуващата институционална структура на Европейския съюз“ (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.11.Индекси, използвани като референтни показатели за целите на финансови инструменти и финансови договори ***I (гласуване)
  5.12.Финансиране на развитието (гласуване)
  5.13.По-безопасно здравно обслужване в Европа (гласуване)
  5.14.Възможности за „зелен“ растеж за МСП (гласуване)
 6.Обяснениe на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание
 9.Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана - Финансиране на общата политика за сигурност и отбрана - Капацитет за сигурност и отбрана в Европа (разискване)
 10.Положението в Унгария (разискване)
 11.Избиране на заместник-председател (внасяне на кандидатури)
 12.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 13.Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма ***II - Информацията, придружаваща паричните преводи ***II (разискване)
 14.Производството по несъстоятелност ***II - Преглед и разширяване на обхвата на препоръката на Комисията от 12 март 2014 г. относно нов подход към фалита и несъстоятелността на предприятията с цел обхващане на несъстоятелността на семействата и втори шанс за физическите лица и домакинствата (разискване)
 15.Отпуск по майчинство (разискване)
 16.Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания (разискване)
 17.Дневен ред на следващото заседание
 18.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.05 ч.

°
° ° °

Изказа се Emmanouil Glezos.


2. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такова разискване на основание член 135 от Правилника за дейността по следните предложения за резолюции:

I.   Зимбабве, случаят със защитника на правата на човека Итай Дзамара (2015/2710(RSP))

- Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki и Jana Žitňanská, от името на групата ECR, относно Зимбабве, случаят със защитника на правата на човека Итай Дзамара (B8-0465/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, относно Зимбабве, случаят със защитника на правата на човека Итай Дзамара (B8-0466/2015);

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero и Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE, относно Зимбабве, случаят със защитника на правата на човека Итай Дзамара (B8-0467/2015);

- Catherine Bearder, Philippe De Backer, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Hilde Vautmans, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Илхан Кючюк, Fernando Maura Barandiarán, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Филиз Хюсменова, Ivo Vajgl, Petr Ježek, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Beatriz Becerra Basterrechea, Alexander Graf Lambsdorff, Javier Nart, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Yana Toom, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, Hannu Takkula и Urmas Paet, от името на групата ALDE, относно Зимбабве, случаят със защитника на правата на човека Итай Дзамара (B8-0468/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee и Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, относно Зимбабве, случаят със защитника на правата на човека Итай Дзамара (B8-0471/2015);

- Cristian Dan Preda, Michael Gahler, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Csaba Sógor, Franck Proust, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka и Elisabetta Gardini, от името на групата PPE, относно Зимбабве, случаят със защитника на правата на човека Итай Дзамара (B8-0474/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Момчил Неков, Enrico Gasbarra, Marc Tarabella, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Daciana Octavia Sârbu, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Afzal Khan и Jeppe Kofod, от името на групата S&D относно Зимбабве, случаят със защитника на правата на човека Итай Дзамара (B8-0478/2015).

II.   Проблемът с бежанците от народността рохингия, включително масовите гробове в Тайланд (2015/2711(RSP))

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, относно тежкото положение на бежанците от народността рохингия, включително масовите гробове в Тайланд (B8-0469/2015);

- Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Ernest Urtasun и Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, относно тежкото положение на бежанците от народността рохингия, включително масовите гробове в Тайланд (B8-0470/2015);

- Dita Charanzová, Philippe De Backer, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Dlabajová, Marietje Schaake, Илхан Кючюк, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart, Pavel Telička, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Филиз Хюсменова, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Alexander Graf Lambsdorff, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Yana Toom, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez и Urmas Paet, от името на групата ALDE, относно тежкото положение на бежанците от народността рохингия, включително масовите гробове в Тайланд (B8-0472/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Jana Žitňanská и Branislav Škripek, от името на групата ECR, относно тежкото положение на бежанците от народността рохингия, включително масовите гробове в Тайланд (B8-0477/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo и Pablo Iglesias, от името на групата GUE/NGL, относно тежката съдба на бежанците от народността рохингия, включително масовите гробове в Тайланд (B8-0480/2015);

- Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Csaba Sógor, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka и Elisabetta Gardini, от името на групата PPE, относно тежкото положение на бежанците от народността рохингия, включително масовите гробове в Тайланд (B8-0482/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Момчил Неков, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Daciana Octavia Sârbu, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Javi López, Afzal Khan, Simona Bonafè, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod и Joachim Schuster, от името на групата S&D, относно тежкото положение на бежанците от народността рохингия, включително масовите гробове в Тайланд (B8-0484/2015).

III.   Свазиленд, случая на активистите за правата на човека Тулани Масеко и Беки Макубу (2015/2712(RSP))

-Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki и Jana Žitňanská, от името на групата ECR, относно Свазиленд, случая на активистите за правата на човека Тулани Масеко и Беки Макубу (B8-0473/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, относно Свазиленд, случая на активистите за правата на човека Тулани Масеко и Беки Макубу (B8-0475/2015);

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero и Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE, относно Свазиленд, случая на активистите за правата на човека Тулани Масеко и Беки Макубу (B8-0476/2015);

- Javier Nart, Philippe De Backer, Louis Michel, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Илхан Кючюк, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Beatriz Becerra Basterrechea, Alexander Graf Lambsdorff, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Yana Toom, Martina Dlabajová, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula и Urmas Paet, от името на групата ALDE, относно Свазиленд, случая на активистите за правата на човека Тулани Масеко и Беки Макубу (B8-0479/2015);

- Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Curzio Maltese, Younous Omarjee, Kostadinka Kuneva и Rina Ronja Kari, от името на групата GUE/NGL, относно Свазиленд, случая на активистите за правата на човека Тулани Масеко и Беки Макубу (B8-0481/2015);

- Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Franck Proust, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu и Tadeusz Zwiefka, от името на групата PPE, относно Свазиленд, случая на активистите за правата на човека Тулани Масеко и Беки Макубу (B8-0483/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Jude Kirton-Darling, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, Liisa Jaakonsaari, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Момчил Неков, Enrico Gasbarra, Marc Tarabella, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Daciana Octavia Sârbu, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Javi López, Afzal Khan и Jeppe Kofod, от името на групата S&D, относно Свазиленд, случая на активистите за правата на човека Тулани Масеко и Беки Макубу (B8-0485/2015).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 162 от Правилника за дейността.


3. Самостоятелно сертифициране на отговорни вносители на калай, волфрам и тантал, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони ***I

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система на Съюза за самостоятелно сертифициране на отговорни вносители на калай, волфрам и тантал, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони в рамките на надлежната проверка на веригата на доставки [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

Iuliu Winkler представи доклада.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се: Bogdan Brunon Wenta (докладчик по становището на комисията DEVE), Daniel Caspary, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, Emma McClarkin, от името на групата ECR, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от William (The Earl of) Dartmouth, Marielle de Sarnez, от името на групата ALDE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Tiziana Beghin, от името на групата EFDD, Steeve Briois, независим член на ЕП, и Davor Ivo Stier, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Maria Arena, Marietje Schaake, Lola Sánchez Caldentey, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Lampros Fountoulis, Salvatore Cicu, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Maria Arena и Tiziana Beghin, David Martin, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Daniel Caspary, Louis Michel, Patrick Le Hyaric, Yannick Jadot, Jarosław Wałęsa, Bernd Lange, Malin Björk, Heidi Hautala, Anna Záborská, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ignazio Corrao, Seb Dance, Lars Adaktusson, Linda McAvan, Nicola Danti, Richard Howitt, Eric Andrieu и Emmanuel Maurel.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Franc Bogovič, Patrizia Toia, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Ulrike Lunacek и Ignazio Corrao.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Заместник-председател

Изказаха се: Cecilia Malmström и Iuliu Winkler.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.7 от протокола от 20.5.2015 г.


4. Решение, прието във връзка с цифровия единен пазар (разискване)

Изявление на Комисията: Решение, прието във връзка с цифровия единен пазар (2015/2628(RSP))

Andrus Ansip (заместник-председател на Комисията ) направи изявление.

Изказаха се: Françoise Grossetête, от името на групата PPE, Marju Lauristin, от името на групата S&D, Vicky Ford, от името на групата ECR, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Dennis de Jong, от името на групата GUE/NGL, Michel Reimon, от името на групата Verts/ALE, David Borrelli, от името на групата EFDD, Mylène Troszczynski, независим член на ЕП, Krišjānis Kariņš, Kathleen Van Brempt, Anneleen Van Bossuyt, Antanas Guoga, Cornelia Ernst, Jan Philipp Albrecht, Nathan Gill, Marine Le Pen, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Andreas Schwab, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Liisa Jaakonsaari, Evelyne Gebhardt, Marcus Pretzell, Kaja Kallas, Petr Mach, Barbara Kappel, Sabine Verheyen, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Sotirios Zarianopoulos, Lara Comi, Silvia Costa, Sajjad Karim, Jerzy Buzek, Jutta Steinruck, Evžen Tošenovský, Angelika Niebler, Evelyn Regner, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Clare Moody, Seán Kelly, Henna Virkkunen и Ева Паунова.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Anna Maria Corazza Bildt, José Blanco López, Ruža Tomašić и Izaskun Bilbao Barandica.

Изказа се Andrus Ansip.

Разискването приключи.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Изказаха се: Marc Tarabella и Bruno Gollnisch.


5. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


5.1. Предпазни мерки, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предпазните мерки, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария (кодифициран текст) [2014/0158(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Andrzej Duda (A8-0145/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0189)


5.2. Европейската конвенция за правната защита на услуги, основаващи се на или състоящи се от достъп под условие *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекторешението на Съвета относно сключването на Споразумение, от името а Европейския съюз, на Европейската конвенция за правната защита на услуги, основаващи се на или състоящи се от достъп под условие [05651/2012 - C7-0069/2012 - 2010/0361(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Pavel Svoboda (A8-0071/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0190)

Парламентът даде своето одобрение за сключването на конвенцията.


5.3. Искане за снемане на парламентарния имунитет на Виктор Успаских (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искането за снемане на имунитета на Виктор Успаских [2014/2203(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Laura Ferrara (A8-0149/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Guy Verhofstadt предложи отлагане на гласуването на предложението за решение в съответствие с член 61, параграф 2 от Правилника за дейността.

Изказа се Richard Sulík, в подкрепа на искането, и Laura Ferrara, против искането.

С електронно гласуване (216 гласа „за“, 380 гласа „против“, 85 гласа „въздържал се“ ) Парламентът отхвърля искането.

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0191)


5.4. Искане за снемане на парламентарния имунитет на Жером Лаврийо (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искане за снемане на парламентарния имунитет на Жером Лаврийо [2015/2014(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Heidi Hautala (A8-0152/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0192)


5.5. Искане за снемане на парламентарния имунитет на г-н Януш Корвин-Мике (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад Искане за снемане на имунитета на Януш Корвин-Мике [2015/2049(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Kostas Chrysogonos (A8-0150/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0193)


5.6. Искане за снемане на парламентарния имунитет на Теодорос Загоракис (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искане за снемане на имунитета на Теодорос Загоракис (ІІ) [2015/2071(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Andrzej Duda (A8-0151/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0194)


5.7. Искане за консултиране с Европейския икономически и социален комитет относно „Подобряване на функционирането на Европейския съюз въз основа потенциала на Договора от Лисабон“ (член 137 от Правилника за дейността) (гласуване)

Искане за консултация

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрява се


5.8. Искане за консултиране с Европейския икономически и социален комитет относно „Възможно развитие и адаптиране на съществуващата институционална структура на Европейския съюз“ (член 137 от Правилника за дейността) (гласуване)

Искане за консултация

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрява се


5.9. Искане за консултиране с Комитета на регионите относно „Подобряване на функционирането на Европейския съюз въз основа потенциала на Договора от Лисабон“ (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Искане за консултация

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрява се


5.10. Искане за консултиране с Комитета на регионите относно „Възможно развитие и адаптиране на съществуващата институционална структура на Европейския съюз“ (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Искане за консултация

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрява се


5.11. Индекси, използвани като референтни показатели за целите на финансови инструменти и финансови договори ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно индекси, използвани като референтни показатели за целите на финансови инструменти и финансови договори [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2015)0195)

Cora van Nieuwenhuizen предложи отлагане на гласуването на предложението за законодателна резолюция в съответствие с член 61, параграф 2 от Правилника за дейността.

Парламентът изразява своето съгласие с предложението.

La question est donc réputée renvoyée pour réexamen à la commission compétente.

Изказвания

James Carver относно провеждането на гласуването.


5.12. Финансиране на развитието (гласуване)

Доклад относно финансиране на развитието [2015/2044(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0196)


5.13. По-безопасно здравно обслужване в Европа (гласуване)

Доклад относно по-безопасно здравно обслужване в Европа: подобряване на безопасността на пациентите и борба срещу антимикробната резистентност [2014/2207(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0197)


5.14. Възможности за „зелен“ растеж за МСП (гласуване)

Доклад относно възможности за „зелен“ растеж за МСП [2014/2209(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Philippe De Backer (A8-0135/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0198)


6. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Cora van Nieuwenhuizen - A8-0131/2015
Eamon Gilmore, Marijana Petir, Luke Ming Flanagan, Steven Woolfe и Ivana Maletić

Доклад Pedro Silva Pereira - A8-0143/2015
Brian Hayes, Neena Gill, Marijana Petir, Martina Anderson и Anna Záborská

Доклад Piernicola Pedicini - A8-0142/2015
Jens Rohde, Pablo Iglesias, Neena Gill, Bronis Ropė, Marijana Petir, Notis Marias, Seán Kelly и Marian Harkin

Доклад Philippe De Backer - A8-0135/2015
Jens Rohde, Zoltán Balczó, Neena Gill, Marijana Petir, Bendt Bendtsen, Daniel Hannan, Seán Kelly и Marian Harkin.


7. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 13.20 ч., беше възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

8. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


9. Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана - Финансиране на общата политика за сигурност и отбрана - Капацитет за сигурност и отбрана в Европа (разискване)

Доклад относно прилагането на общата политика за сигурност и отбрана (въз основа на годишния доклад на Съвета до Европейския парламент относно общата външна политика и политика на сигурност) [2014/2220(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

Доклад относно финансирането на общата политика за сигурност и отбрана [2014/2258(INI)] - Комисия по външни работи - Комисия по бюджети. Докладчици: Eduard Kukan и Indrek Tarand (A8-0136/2015)

Доклад относно отражението на промените в европейските пазари в областта на отбраната върху капацитета за сигурност и отбрана в Европа [2015/2037(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Ana Gomes (A8-0159/2015)

Arnaud Danjean, Eduard Kukan, Indrek Tarand и Ana Gomes представиха своите доклади.

Изказа се Federica Mogherini (Заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Изказаха се: Ildikó Gáll-Pelcz (докладчик по становището на комисията IMCO), Georgios Kyrtsos, от името на групата PPE, Ioan Mircea Paşcu, от името на групата S&D, Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, Jozo Radoš, от името на групата ALDE, Sabine Lösing, от името на групата GUE/NGL, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, Janusz Korwin-Mikke, независим член на ЕП, Michael Gahler, Tonino Picula, Charles Tannock, Anneli Jäätteenmäki, Pablo Iglesias, Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, Elmar Brok, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Fernando Maura Barandiarán, Javier Couso Permuy, Konstantinos Papadakis, Andrej Plenković, Marju Lauristin, David Campbell Bannerman, Florian Philippot, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Victor Negrescu, Eleftherios Synadinos, Lorenzo Cesa, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от James Carver, и Afzal Khan.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ulrike LUNACEK
Заместник-председател

Изказаха се: Sophie Montel, Alojz Peterle, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Victor Boştinaru, Aymeric Chauprade, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Liisa Jaakonsaari, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jens Geier, Jeppe Kofod, Gilles Pargneaux, Jonás Fernández и Nicola Caputo.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Milan Zver, Michela Giuffrida, Ruža Tomašić, Petras Auštrevičius, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė и Gianluca Buonanno.

Изказаха се: Federica Mogherini, Arnaud Danjean, Indrek Tarand и Ana Gomes.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.4 от протокола от 21.5.2015 г, точка 7.5 от протокола от 21.5.2015 г и точка 7.6 от протокола от 21.5.2015 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател


10. Положението в Унгария (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Положението в Унгария (2015/2700(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (действащ председател на Съвета) и Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, István Ujhelyi, за да зададе въпрос „синя карта“ на на Manfred Weber, който отговори, Ildikó Gáll-Pelcz, за да зададе въпрос „синя карта“ на на Gianni Pittella, който отговори, (председателят внесе разсяснения относно въпроса „синя карта“, зададен от Ildikó Gáll-Pelcz), Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Péter Niedermüller, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Zdzisław Krasnodębski, Laura Ferrara, от името на групата EFDD, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от József Szájer, и Zoltán Balczó, независим член на ЕП, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Daniele Viotti.

Изказа се Viktor Orbán (Премиер на Унгария).

Изказаха се: Esteban González Pons, Péter Niedermüller, Guy Verhofstadt, Judith Sargentini, Georg Mayer, József Szájer, Josef Weidenholzer, Louis Michel, Ulrike Lunacek, Csaba Sógor, István Ujhelyi, Cecilia Wikström, Benedek Jávor, Kinga Gál и Pedro Silva Pereira.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marijana Petir, Boris Zala, Marek Jurek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ernest Maragall и Ignazio Corrao.

Изказа се Viktor Orbán.

Изказаха се: David Borrelli, от името на групата EFDD, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, Gianni Pittella, от името на групата S&D, и Manfred Weber, от името на групата PPE.

Изказаха се: Frans Timmermans и Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Разискването приключи.

Гласуване: първата месечната сесия през юни.


11. Избиране на заместник-председател (внасяне на кандидатури)

Председателят съобщи, че в съответствие с член 15 от Правилника за дейността е получил следните кандидатури за вакантното място на заместник-председател на Европейския парламент:

- за групата EFDD: Fabio Massimo Castaldo

- за групата ALDE: Anneli Jäätteenmäki.

Изборът ще се състои на следващия ден, сряда, 20 май 2015 г., в 12 часа (точка 10.1 от протокола от 20.5.2015 г).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател


12. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Председателят съобщи следното:

Препоръката за решение на комисията AGRI да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 27 април 2015 г. за изменение на приложение І към Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA)) (B8-0439/2015) беше обявена в пленарна зала в понеделник, 18 май 2015 г. (точка 11 от протокола от 18.5.2015 г).

Не е било изразено никакво възражение срещу тази препоръка в срока от 24 часа, определен в член 105, параграф 6 от Правилника за дейността.

Във връзка с това препоръката се счита за одобрена и решението ще бъде публикувано в „Приетите текстове“ от заседанието от утрешния ден, сряда, 20 май 2015 г.


13. Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма ***II - Информацията, придружаваща паричните преводи ***II (разискване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на директива на Европейския парламент и Съвета за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията [05933/4/2015 - C8-0109/2015- 2013/0025(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчици: Krišjānis Kariņš и Judith Sargentini (A8-0153/2015)

Проектопрепоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно информацията, придружаваща паричните преводи и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1781/2006 [05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчици: Timothy Kirkhope и Peter Simon (A8-0154/2015)

Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini, Timothy Kirkhope и Peter Simon présentent les recommandations pour la 2ème lecture.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се: Емил Радев, от името на групата PPE, Ana Gomes, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Beatrix von Storch, от името на групата ECR, Nils Torvalds, от името на групата ALDE, Rina Ronja Kari, от името на групата GUE/NGL, Eva Joly, от името на групата Verts/ALE, Laura Ferrara, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, независим член на ЕП, Ева Паунова, Elisa Ferreira, Anna Elżbieta Fotyga, Petr Ježek, Kostas Chrysogonos, Ignazio Corrao, Steeve Briois, Thomas Mann, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Marco Valli, Alojz Peterle, Илияна Йотова, Peter van Dalen, Monica Macovei, Elly Schlein, Kazimierz Michał Ujazdowski, Julia Pitera и Tomáš Zdechovský.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ildikó Gáll-Pelcz, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes и Milan Zver.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказаха се: Věra Jourová, Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini, Timothy Kirkhope и Peter Simon.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.4 от протокола от 20.5.2015 г и точка 10.5 от протокола от 20.5.2015 г.


14. Производството по несъстоятелност ***II - Преглед и разширяване на обхвата на препоръката на Комисията от 12 март 2014 г. относно нов подход към фалита и несъстоятелността на предприятията с цел обхващане на несъстоятелността на семействата и втори шанс за физическите лица и домакинствата (разискване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно производството по несъстоятелност (преработен текст) [16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)

Изявление на Комисията: Преглед и разширяване на обхвата на препоръката на Комисията от 12 март 2014 г. относно нов подход към фалита и несъстоятелността на предприятията с цел обхващане на несъстоятелността на семействата и втори шанс за физическите лица и домакинствата (2015/2701(RSP))

Tadeusz Zwiefka представи препоръката за второ четене.

Věra Jourová (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: József Nagy, от името на групата PPE, Enrico Gasbarra, от името на групата S&D, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Gilles Lebreton, независим член на ЕП, Jiří Pospíšil, Evelyn Regner, Javi López и Sergio Gaetano Cofferati.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Claudia Tapardel, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказаха се: Věra Jourová и Tadeusz Zwiefka.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.6 от протокола от 20.5.2015 г.


15. Отпуск по майчинство (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000049/2015) зададен от Iratxe García Pérez и Maria Arena, от името на комисията FEMM, към Съвета: Директива относно отпуска по майчинство (2015/2655(RSP)) (B8-0119/2015)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000050/2015) зададен от Iratxe García Pérez и Maria Arena, от името на комисията FEMM, към Комисията: Директива относно отпуска по майчинство (2015/2655(RSP)) (B8-0120/2015)

Maria Arena разви въпросите.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (действащ председател на Съвета) отговори на въпроса B8-0119/2015.

Věra Jourová (член на Комисията) отговори на въпроса B8-0120/2015.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Изказаха се: Anna Záborská, от името на групата PPE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Javi López, от името на групата S&D, Julie Girling, от името на групата ECR, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, от името на групата ALDE, Inês Cristina Zuber, от името на групата GUE/NGL, Monika Vana, от името на групата Verts/ALE, Daniela Aiuto, от името на групата EFDD, Vicky Maeijer, независим член на ЕП, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Jadwiga Wiśniewska, Eleonora Forenza, Jordi Sebastià, Georgios Epitideios, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Hedh, Jana Žitňanská, Ernest Urtasun, Dubravka Šuica, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Mary Honeyball, Beatrix von Storch, Lara Comi, Sylvie Guillaume, Elisabeth Morin-Chartier, Jutta Steinruck, Therese Comodini Cachia, Agnes Jongerius и Elena Gentile.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Michela Giuffrida, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Sotirios Zarianopoulos, Момчил Неков и Arne Gericke.

Изказаха се: Věra Jourová и Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Maria Arena и Iratxe García Pérez, от името на комисията FEMM, относно отпуска по майчинство (2015/2655(RSP)) (B8-0453/2015).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.10 от протокола от 20.5.2015 г.


16. Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания (разискване)

Изявление на Комисията: Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания (2015/2684(RSP))

Marianne Thyssen (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Ádám Kósa, от името на групата PPE, Vilija Blinkevičiūtė, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Marian Harkin, от името на групата ALDE, Kostadinka Kuneva, от името на групата GUE/NGL, Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, Marek Plura, Soledad Cabezón Ruiz, Jana Žitňanská, Martina Anderson, Sofia Ribeiro, Jutta Steinruck, Dieter-Lebrecht Koch, Soraya Post и Jiří Pospíšil.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Michela Giuffrida, Kostas Chrysogonos, Notis Marias и Inês Cristina Zuber.

Изказа се Marianne Thyssen.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Martin Schulz, Ádám Kósa, David Casa, Marek Plura, Roberta Metsola, Barbara Matera, Rosa Estaràs Ferragut, Elisabeth Morin-Chartier, Davor Ivo Stier, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, József Nagy, Miroslav Mikolášik, Ivan Štefanec, Anna Záborská, Danuta Jazłowiecka, Anne Sander, Claude Rolin, Daniel Buda, Lara Comi, Michaela Šojdrová, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Norbert Erdős, László Tőkés, Andor Deli, Andrea Bocskor, György Hölvényi и Ramón Luis Valcárcel Siso, от името на групата PPE, Birgit Sippel, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Marlene Mizzi, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Soraya Post, Brando Benifei, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Hugues Bayet, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Sergio Gutiérrez Prieto, Michela Giuffrida, Demetris Papadakis, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Inés Ayala Sender, Nikos Androulakis, José Blanco López и Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, от името на групата S&D, Helga Stevens, Timothy Kirkhope и Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Филиз Хюсменова, Pavel Telička, Martina Dlabajová и Juan Carlos Girauta Vidal, от името на групата ALDE, Kostadinka Kuneva, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Pablo Iglesias, Max Andersson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán и Lidia Senra Rodríguez, от името на групата GUE/NGL, Tatjana Ždanoka, Tamás Meszerics, Karima Delli, Pascal Durand, Michael Cramer, Margrete Auken, Helga Trüpel, Claude Turmes, Bart Staes, Judith Sargentini, Ska Keller, Bronis Ropė, Monika Vana, Philippe Lamberts, Terry Reintke, Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Igor Šoltes и Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Tiziana Beghin, Laura Agea, Laura Ferrara, Ignazio Corrao и Eleonora Evi, от името на групата EFDD, относно списъка с въпроси, приет от Комитета на ООН за правата на хората с увреждания във връзка с първоначалния доклад на Европейския съюз (2015/2684(RSP)) (B8-0460/2015).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.11 от протокола от 20.5.2015 г.


17. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 557.487/OJME).


18. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.40 ч.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, Iglesias, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Паунова, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Crowley, Габриел, Händel, Herranz García, Liberadzki, Morvai, Picierno

Правна информация - Политика за поверителност