Seznam 
Zápis
PDF 271kWORD 207k
Úterý, 19. května 2015 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Autocertifikace dovozců nerostných surovin a kovů pocházejících z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí ***I (rozprava)
 4.Přijaté rozhodnutí o jednotném digitálním trhu (rozprava)
 5.Hlasování
  
5.1.Ochranná opatření stanovená v dohodě se Švýcarskou konfederací ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.2.Evropská úmluva o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.3.Žádost, aby byl Viktor Uspaskich zbaven poslanecké imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.4.Žádost, aby byl Jérôme Lavrilleux zbaven poslanecké imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.5.Žádost, aby byl Janusz Korwin-Mikke zbaven poslanecké imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.6.Žádost, aby byl Theodoros Zagorakis zbaven poslanecké imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.7.Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem na téma „Lepší fungování Evropské unie založené na potenciálu Lisabonské smlouvy“ (článek 137 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.8.Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem na téma „Možný vývoj a úpravy současné institucionální struktury Evropské unie“ (článek 137 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.9.Žádost o konzultaci s Výborem regionů na téma „Lepší fungování Evropské unie založené na potenciálu Lisabonské smlouvy“ (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.10.Žádost o konzultaci s Výborem regionů na téma „Možný vývoj a úpravy současné institucionální struktury Evropské unie“ (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.11.Indexy používané jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách ***I (hlasování)
  
5.12.Financování rozvoje (hlasování)
  
5.13.Bezpečnější zdravotnictví v Evropě (hlasování)
  
5.14.Příležitosti v oblasti zeleného růstu pro MSP (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 8.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 9.Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky – Financování společné bezpečnostní a obranné politiky – Bezpečnostní a obranná schopnost v Evropě (rozprava)
 10.Situace v Maďarsku (rozprava)
 11.Volba místopředsedy Evropského parlamentu (předložení nominací)
 12.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 13.Předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu ***II – Informace doprovázející převody peněžních prostředků ***II (rozprava)
 14.Insolvenční řízení ***II – Přezkum a rozšíření doporučení Komise ze dne 12. března 2014 o novém postoji k platební neschopnosti a bankrotu, pokud jde o platební neschopnost rodin a druhou šanci pro jednotlivce a domácnosti (rozprava)
 15.Mateřská dovolená (rozprava)
 16.Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením (rozprava)
 17.Pořad jednání příštího denního zasedání
 18.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

ÚTERÝ 19. KVĚTNA 2015

PŘEDSEDNICTVÍ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:05.

°
° ° °

Vystoupil Emmanouil Glezos.


2. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 135 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Zimbabwe: případ obhájce lidských práv Itaie Dzamary (2015/2710(RSP))

- Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki a Jana Žitňanská za skupinu ECR o Zimbabwe: případ obhájce lidských práv Itaie Dzamary (B8-0465/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Rolandas Paksas za skupinu EFDD o Zimbabwe: případ obhájce lidských práv Itaie Dzamary (B8-0466/2015);

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero a Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE o Zimbabwe: případ obhájce lidských práv Itaie Dzamary (B8-0467/2015);

- Catherine Bearder, Philippe De Backer, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Hilde Vautmans, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, Petr Ježek, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Beatriz Becerra Basterrechea, Alexander Graf Lambsdorff, Javier Nart, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Yana Toom, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, Hannu Takkula a Urmas Paet za skupinu ALDE o Zimbabwe: případ obhájce lidských práv Itaie Dzamary (B8-0468/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee a Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL o Zimbabwe: případ obhájce lidských práv Itaie Dzamary (B8-0471/2015);

- Cristian Dan Preda, Michael Gahler, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Csaba Sógor, Franck Proust, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka a Elisabetta Gardini za skupinu PPE o Zimbabwe: případ obhájce lidských práv Itaie Dzamary (B8-0474/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Marc Tarabella, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Daciana Octavia Sârbu, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Afzal Khan a Jeppe Kofod za skupinu S&D o Zimbabwe: případ obhájce lidských práv Itaie Dzamary (B8-0478/2015).

II.   Těžká situace uprchlíků náležejících k etniku Rohingya včetně masových hrobů v Thajsku (2015/2711(RSP))

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni a Rolandas Paksas za skupinu EFDD o těžké situaci uprchlíků náležejících k etniku Rohingya včetně masových hrobů v Thajsku (B8-0469/2015);

- Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Ernest Urtasun a Bodil Valero za skupinu Verts/ALE o těžké situaci uprchlíků náležejících k etniku Rohingya včetně masových hrobů v Thajsku (B8-0470/2015);

- Dita Charanzová, Philippe De Backer, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Dlabajová, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart, Pavel Telička, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Alexander Graf Lambsdorff, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Yana Toom, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez a Urmas Paet za skupinu ALDE o těžké situaci uprchlíků náležejících k etniku Rohingya včetně masových hrobů v Thajsku (B8-0472/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Jana Žitňanská a Branislav Škripek za skupinu ECR o těžké situaci uprchlíků náležejících k etniku Rohingya včetně masových hrobů v Thajsku (B8-0477/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo a Pablo Iglesias za skupinu GUE/NGL o těžké situaci uprchlíků náležejících k etniku Rohingya včetně masových hrobů v Thajsku (B8-0480/2015);

- Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Csaba Sógor, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka a Elisabetta Gardini za skupinu PPE o těžké situaci uprchlíků náležejících k etniku Rohingya včetně masových hrobů v Thajsku (B8-0482/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Daciana Octavia Sârbu, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Javi López, Afzal Khan, Simona Bonafè, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod a Joachim Schuster za skupinu S&D o těžké situaci uprchlíků náležejících k etniku Rohingya včetně masových hrobů v Thajsku (B8-0484/2015).

III.   Svazijsko: případ aktivistů v oblasti lidských práv Thulaniho Maseka a Bhekiho Makhubua (2015/2712(RSP))

-Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki a Jana Žitňanská za skupinu ECR o Svazijsku: případ aktivistů v oblasti lidských práv Thulaniho Maseka a Bhekiho Makhubua (B8-0473/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Rolandas Paksas za skupinu EFDD o Svazijsku: případ aktivistů v oblasti lidských práv Thulaniho Maseka a Bhekiho Makhubua (B8-0475/2015);

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero a Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE o Svazijsku: případ aktivistů v oblasti lidských práv Thulaniho Maseka a Bhekiho Makhubua (B8-0476/2015);

- Javier Nart, Philippe De Backer, Louis Michel, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Beatriz Becerra Basterrechea, Alexander Graf Lambsdorff, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Yana Toom, Martina Dlabajová, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula a Urmas Paet za skupinu ALDE o Svazijsku: případ aktivistů v oblasti lidských práv Thulaniho Maseka a Bhekiho Makhubua (B8-0479/2015);

- Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Curzio Maltese, Younous Omarjee, Kostadinka Kuneva a Rina Ronja Kari za skupinu GUE/NGL o Svazijsku: případ aktivistů v oblasti lidských práv Thulaniho Maseka a Bhekiho Makhubua (B8-0481/2015);

- Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Franck Proust, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu a Tadeusz Zwiefka za skupinu PPE o Svazijsku: případ aktivistů v oblasti lidských práv Thulaniho Maseka a Bhekiho Makhubua (B8-0483/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Jude Kirton-Darling, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, Liisa Jaakonsaari, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Marc Tarabella, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Daciana Octavia Sârbu, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Javi López, Afzal Khan a Jeppe Kofod za skupinu S&D o Svazijsku: případ aktivistů v oblasti lidských práv Thulaniho Maseka a Bhekiho Makhubua (B8-0485/2015).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 162 jednacího řádu.


3. Autocertifikace dovozců nerostných surovin a kovů pocházejících z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém Unie pro autocertifikaci zodpovědných dovozců cínu, tantalu, wolframu, jejich rud a zlata, které pocházejí z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí, založenou na náležité péči v rámci dodavatelského řetězce [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

Iuliu Winkler uvedl zprávu.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Vystoupili: Bogdan Brunon Wenta (navrhovatel výboru DEVE), Daniel Caspary za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, Emma McClarkin za skupinu ECR, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Marielle de Sarnez za skupinu ALDE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Tiziana Beghin za skupinu EFDD, Steeve Briois – nezařazený poslanec, a Davor Ivo Stier, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, Maria Arena, Marietje Schaake, Lola Sánchez Caldentey, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Lampros Fountoulis, Salvatore Cicu, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položily Maria Arena a Tiziana Beghin, David Martin, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Daniel Caspary, Louis Michel, Patrick Le Hyaric, Yannick Jadot, Jarosław Wałęsa, Bernd Lange, Malin Björk, Heidi Hautala, Anna Záborská, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ignazio Corrao, Seb Dance, Lars Adaktusson, Linda McAvan, Nicola Danti, Richard Howitt, Eric Andrieu a Emmanuel Maurel.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Franc Bogovič, Patrizia Toia, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Ulrike Lunacek a Ignazio Corrao.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda

Vystoupili: Cecilia Malmström a Iuliu Winkler.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.7 zápisu ze dne 20.5.2015.


4. Přijaté rozhodnutí o jednotném digitálním trhu (rozprava)

Prohlášení Komise: Přijaté rozhodnutí o jednotném digitálním trhu (2015/2628(RSP))

Andrus Ansip (místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Françoise Grossetête za skupinu PPE, Marju Lauristin za skupinu S&D, Vicky Ford za skupinu ECR, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Dita Charanzová za skupinu ALDE, Dennis de Jong za skupinu GUE/NGL, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE, David Borrelli za skupinu EFDD, Mylène Troszczynski – nezařazená poslankyně, Krišjānis Kariņš, Kathleen Van Brempt, Anneleen Van Bossuyt, Antanas Guoga, Cornelia Ernst, Jan Philipp Albrecht, Nathan Gill, Marine Le Pen, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, Andreas Schwab, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Liisa Jaakonsaari, Evelyne Gebhardt, Marcus Pretzell, Kaja Kallas, Petr Mach, Barbara Kappel, Sabine Verheyen, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Sotirios Zarianopoulos, Lara Comi, Silvia Costa, Sajjad Karim, Jerzy Buzek, Jutta Steinruck, Evžen Tošenovský, Angelika Niebler, Evelyn Regner, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Clare Moody, Seán Kelly, Henna Virkkunen a Eva Paunova.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Anna Maria Corazza Bildt, José Blanco López, Ruža Tomašić a Izaskun Bilbao Barandica.

Vystoupil Andrus Ansip.

Rozprava skončila.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Vystoupili: Marc Tarabella a Bruno Gollnisch.


5. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


5.1. Ochranná opatření stanovená v dohodě se Švýcarskou konfederací ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochranných opatřeních stanovených v dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací (kodifikované znění) [2014/0158(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Andrzej Duda (A8-0145/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0189)


5.2. Evropská úmluva o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Evropské úmluvy o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem jménem Evropské unie [05651/2012 - C7-0069/2012 - 2010/0361(NLE)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Pavel Svoboda (A8-0071/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0190)

Parlament schválil uzavření úmluvy.


5.3. Žádost, aby byl Viktor Uspaskich zbaven poslanecké imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byl Viktor Uspaskich zbaven imunity [2014/2203(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Laura Ferrara (A8-0149/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

Guy Verhofstadt navrhl, aby bylo hlasování o návrhu rozhodnutí odloženo v souladu s čl. 61 odst. 2 jednacího řádu.

Vystoupili: Richard Sulík ve prospěch žádosti a Laura Ferrara proti žádosti.

Parlament žádost zamítl EH (216 pro, 380 proti, 85 zdržení se).

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0191)


5.4. Žádost, aby byl Jérôme Lavrilleux zbaven poslanecké imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byl Jérôme Lavrilleux zbaven imunity [2015/2014(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Heidi Hautala (A8-0152/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0192)


5.5. Žádost, aby byl Janusz Korwin-Mikke zbaven poslanecké imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byl Janusz Korwin-Mikke zbaven imunity [2015/2049(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Kostas Chrysogonos (A8-0150/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0193)


5.6. Žádost, aby byl Theodoros Zagorakis zbaven poslanecké imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byl Theodoros Zagorakis zbaven imunity (II) [2015/2071(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Andrzej Duda (A8-0151/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0194)


5.7. Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem na téma „Lepší fungování Evropské unie založené na potenciálu Lisabonské smlouvy“ (článek 137 jednacího řádu) (hlasování)

Žádost o konzultaci

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH KOMISE

schválen


5.8. Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem na téma „Možný vývoj a úpravy současné institucionální struktury Evropské unie“ (článek 137 jednacího řádu) (hlasování)

Žádost o konzultaci

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH KOMISE

schválen


5.9. Žádost o konzultaci s Výborem regionů na téma „Lepší fungování Evropské unie založené na potenciálu Lisabonské smlouvy“ (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Žádost o konzultaci

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH KOMISE

schválen


5.10. Žádost o konzultaci s Výborem regionů na téma „Možný vývoj a úpravy současné institucionální struktury Evropské unie“ (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Žádost o konzultaci

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH KOMISE

schválen


5.11. Indexy používané jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2015)0195)

Cora van Nieuwenhuizen navrhla, aby bylo hlasování o návrhu legislativního usnesení odloženo v souladu s čl. 61 odst. 2 jednacího řádu.

Parlament tento návrh schválil.

Záležitost byla vráce příslušnému výboru k opětovnému projednání.

Vystoupení

James Carver k vedení hlasování.


5.12. Financování rozvoje (hlasování)

Zpráva o financování rozvoje [2015/2044(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodaj: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0196)


5.13. Bezpečnější zdravotnictví v Evropě (hlasování)

Zpráva o bezpečnějším zdravotnictví v Evropě: zlepšení bezpečnosti pacientů a boj proti antimikrobiální rezistenci [2014/2207(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0197)


5.14. Příležitosti v oblasti zeleného růstu pro MSP (hlasování)

Zpráva o příležitostech v oblasti zeleného růstu pro MSP [2014/2209(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Philippe De Backer (A8-0135/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0198)


6. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Cora van Nieuwenhuizen - A8-0131/2015
Eamon Gilmore, Marijana Petir, Luke Ming Flanagan, Steven Woolfe a Ivana Maletić

zpráva Pedro Silva Pereira - A8-0143/2015
Brian Hayes, Neena Gill, Marijana Petir, Martina Anderson a Anna Záborská

zpráva Piernicola Pedicini - A8-0142/2015
Jens Rohde, Pablo Iglesias, Neena Gill, Bronis Ropė, Marijana Petir, Notis Marias, Seán Kelly a Marian Harkin

zpráva Philippe De Backer - A8-0135/2015
Jens Rohde, Zoltán Balczó, Neena Gill, Marijana Petir, Bendt Bendtsen, Daniel Hannan, Seán Kelly a Marian Harkin.


7. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 13:20, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

8. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


9. Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky – Financování společné bezpečnostní a obranné politiky – Bezpečnostní a obranná schopnost v Evropě (rozprava)

Zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (na základě výroční zprávy Rady určené Evropskému parlamentu o společné zahraniční a bezpečnostní politice) [2014/2220(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

Zpráva o financování společné bezpečnostní a obranné politiky [2014/2258(INI)] - Výbor pro zahraniční věci - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: Eduard Kukan a Indrek Tarand (A8-0136/2015)

Zpráva o dopadu vývoje evropských trhů s obranným vybavením na bezpečnostní a obrannou schopnost v Evropě [2015/2037(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Ana Gomes (A8-0159/2015)

Arnaud Danjean, Eduard Kukan, Indrek Tarand a Ana Gomes uvedli zprávy.

Vystoupila Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Vystoupili: Ildikó Gáll-Pelcz (navrhovatelka výboru IMCO), Georgios Kyrtsos za skupinu PPE, Ioan Mircea Paşcu za skupinu S&D, Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR, Jozo Radoš za skupinu ALDE, Sabine Lösing za skupinu GUE/NGL, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE, Janusz Korwin-Mikke – nezařazený poslanec, Michael Gahler, Tonino Picula, Charles Tannock, Anneli Jäätteenmäki, Pablo Iglesias, Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, Elmar Brok, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Fernando Maura Barandiarán, Javier Couso Permuy, Konstantinos Papadakis, Andrej Plenković, Marju Lauristin, David Campbell Bannerman, Florian Philippot, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Victor Negrescu, Eleftherios Synadinos, Lorenzo Cesa, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil James Carver, a Afzal Khan.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ulrike LUNACEK
místopředsedkyně

Vystoupili: Sophie Montel, Alojz Peterle, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, Victor Boştinaru, Aymeric Chauprade, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Liisa Jaakonsaari, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jens Geier, Jeppe Kofod, Gilles Pargneaux, Jonás Fernández a Nicola Caputo.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Milan Zver, Michela Giuffrida, Ruža Tomašić, Petras Auštrevičius, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė a Gianluca Buonanno.

Vystoupili: Federica Mogherini, Arnaud Danjean, Indrek Tarand a Ana Gomes.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.4 zápisu ze dne 21.5.2015, bod 7.5 zápisu ze dne 21.5.2015 a bod 7.6 zápisu ze dne 21.5.2015.

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda


10. Situace v Maďarsku (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Situace v Maďarsku (2015/2700(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úřadující předsedkyně Rady) a Frans Timmermans (první místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, István Ujhelyi, aby zvednutím modré karty položil otázku Manfredu Weberovi, který na otázku odpověděl, Ildikó Gáll-Pelcz, aby zvednutím modré karty položila otázku Giannimu Pittellovi, který na otázku odpověděl (předseda upřesnil otázku, kterou Ildikó Gáll-Pelcz položila zvednutím modré karty), Timothy Kirkhope za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Péter Niedermüller, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Zdzisław Krasnodębski, Laura Ferrara za skupinu EFDD, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil József Szájer, a Zoltán Balczó – nezařazený poslanec, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Daniele Viotti.

Vystoupil Viktor Orbán (premiér Maďarska).

Vystoupili: Esteban González Pons, Péter Niedermüller, Guy Verhofstadt, Judith Sargentini, Georg Mayer, József Szájer, Josef Weidenholzer, Louis Michel, Ulrike Lunacek, Csaba Sógor, István Ujhelyi, Cecilia Wikström, Benedek Jávor, Kinga Gál a Pedro Silva Pereira.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Marijana Petir, Boris Zala, Marek Jurek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ernest Maragall a Ignazio Corrao.

Vystoupil Viktor Orbán.

Vystoupili: David Borrelli za skupinu EFDD, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Timothy Kirkhope za skupinu ECR, Gianni Pittella za skupinu S&D, a Manfred Weber za skupinu PPE.

Vystoupili: Frans Timmermans a Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Rozprava skončila.

Hlasování: první červnové dílčí zasedání.


11. Volba místopředsedy Evropského parlamentu (předložení nominací)

Předseda v souladu s článkem 15 jednacího řádu oznámil, že obdržel tyto nominace na uvolněné místo místopředsedy Evropského parlamentu:

- za skupinu EFDD: Fabio Massimo Castaldo

- za skupinu ALDE: Anneli Jäätteenmäki.

Voba se bude konat zítra, ve středu 20. května 2015 ve 12:00 (bod 10.1 zápisu ze dne 20.5.2015).

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně


12. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Předsedající vystoupila s tímto sdělením:

doporučení výboru AGRI nevyslovit námitku k nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 27. dubna 2015, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA)) (B8-0439/2015) bylo oznámeno na plenárním zasedání v pondělí 18. května 2015 (bod 11 zápisu ze dne 18.5.2015).

Proti tomuto doporučení nebyla vyslovena žádná námitka ve lhůtě dvaceti čtyř hodin stanovené čl. 105 odst. 6 jednacího řádu.

Toto doporučení se tudíž považuje za schválené a rozhodnutí bude zveřejněno v textech přijatých na nadcházejícím denním zasedání ve středu 20. května 2015.


13. Předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu ***II – Informace doprovázející převody peněžních prostředků ***II (rozprava)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES [05933/4/2015 - C8-0109/2015- 2013/0025(COD)] - Hospodářský a měnový výbor - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajové: Krišjānis Kariņš a Judith Sargentini (A8-0153/2015)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a o zrušení nařízení (ES) č. 1781/2006 [05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)] - Hospodářský a měnový výbor - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajové: Timothy Kirkhope a Peter Simon (A8-0154/2015)

Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini, Timothy Kirkhope a Peter Simon uvedli doporučení pro druhé čtení.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Emil Radev za skupinu PPE, Ana Gomes za skupinu S&D, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Beatrix von Storch za skupinu ECR, Nils Torvalds za skupinu ALDE, Rina Ronja Kari za skupinu GUE/NGL, Eva Joly za skupinu Verts/ALE, Laura Ferrara za skupinu EFDD, Mario Borghezio – nezařazený poslanec, Eva Paunova, Elisa Ferreira, Anna Elżbieta Fotyga, Petr Ježek, Kostas Chrysogonos, Ignazio Corrao, Steeve Briois, Thomas Mann, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Marco Valli, Alojz Peterle, Iliana Iotova, Peter van Dalen, Monica Macovei, Elly Schlein, Kazimierz Michał Ujazdowski, Julia Pitera a Tomáš Zdechovský.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ildikó Gáll-Pelcz, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes a Milan Zver.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAȘCU
místopředseda

Vystoupili: Věra Jourová, Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini, Timothy Kirkhope a Peter Simon.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.4 zápisu ze dne 20.5.2015 a bod 10.5 zápisu ze dne 20.5.2015.


14. Insolvenční řízení ***II – Přezkum a rozšíření doporučení Komise ze dne 12. března 2014 o novém postoji k platební neschopnosti a bankrotu, pokud jde o platební neschopnost rodin a druhou šanci pro jednotlivce a domácnosti (rozprava)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o insolvenčním řízení (přepracované znění) [16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)

Prohlášení Komise: Přezkum a rozšíření doporučení Komise ze dne 12. března 2014 o novém postoji k platební neschopnosti a bankrotu, pokud jde o platební neschopnost rodin a druhou šanci pro jednotlivce a domácnosti (2015/2701(RSP))

Tadeusz Zwiefka uvedl doporučení pro druhé čtení.

Věra Jourová (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: József Nagy za skupinu PPE, Enrico Gasbarra za skupinu S&D, Angel Dzhambazki za skupinu ECR, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Gilles Lebreton – nezařazený poslanec, Jiří Pospíšil, Evelyn Regner, Javi López a Sergio Gaetano Cofferati.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Claudia Tapardel, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystoupili: Věra Jourová a Tadeusz Zwiefka.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.6 zápisu ze dne 20.5.2015.


15. Mateřská dovolená (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000049/2015), kterou pokládají Iratxe García Pérez a Maria Arena za výbor FEMM Radě: Směrnice o mateřské dovolené (2015/2655(RSP)) (B8-0119/2015)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000050/2015), kterou pokládají Iratxe García Pérez a Maria Arena za výbor FEMM Komisi: Směrnice o mateřské dovolené (2015/2655(RSP)) (B8-0120/2015)

Maria Arena rozvinula otázky.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úřadující předsedkyně Rady) odpověděla na otázku B8-0119/2015.

Věra Jourová (členka Komise) odpověděla na otázku B8-0120/2015.

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

Vystoupili: Anna Záborská za skupinu PPE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Javi López za skupinu S&D, Julie Girling za skupinu ECR, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea za skupinu ALDE, Inês Cristina Zuber za skupinu GUE/NGL, Monika Vana za skupinu Verts/ALE, Daniela Aiuto za skupinu EFDD, Vicky Maeijer – nezařazená poslankyně, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Jadwiga Wiśniewska, Eleonora Forenza, Jordi Sebastià, Georgios Epitideios, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Hedh, Jana Žitňanská, Ernest Urtasun, Dubravka Šuica, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, Mary Honeyball, Beatrix von Storch, Lara Comi, Sylvie Guillaume, Elisabeth Morin-Chartier, Jutta Steinruck, Therese Comodini Cachia, Agnes Jongerius a Elena Gentile.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Michela Giuffrida, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Sotirios Zarianopoulos, Momchil Nekov a Arne Gericke.

Vystoupily: Věra Jourová a Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Maria Arena a Iratxe García Pérez za výbor FEMM o mateřské dovolené (2015/2655(RSP)) (B8-0453/2015).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.10 zápisu ze dne 20.5.2015.


16. Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením (rozprava)

Prohlášení Komise: Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením (2015/2684(RSP))

Marianne Thyssen (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Ádám Kósa za skupinu PPE, Vilija Blinkevičiūtė za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Marian Harkin za skupinu ALDE, Kostadinka Kuneva za skupinu GUE/NGL, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE, Eleonora Evi za skupinu EFDD, Marek Plura, Soledad Cabezón Ruiz, Jana Žitňanská, Martina Anderson, Sofia Ribeiro, Jutta Steinruck, Dieter-Lebrecht Koch, Soraya Post a Jiří Pospíšil.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, Michela Giuffrida, Kostas Chrysogonos, Notis Marias a Inês Cristina Zuber.

Vystoupila Marianne Thyssen.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Martin Schulz, Ádám Kósa, David Casa, Marek Plura, Roberta Metsola, Barbara Matera, Rosa Estaràs Ferragut, Elisabeth Morin-Chartier, Davor Ivo Stier, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, József Nagy, Miroslav Mikolášik, Ivan Štefanec, Anna Záborská, Danuta Jazłowiecka, Anne Sander, Claude Rolin, Daniel Buda, Lara Comi, Michaela Šojdrová, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Norbert Erdős, László Tőkés, Andor Deli, Andrea Bocskor, György Hölvényi a Ramón Luis Valcárcel Siso za skupinu PPE, Birgit Sippel, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Marlene Mizzi, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Soraya Post, Brando Benifei, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Hugues Bayet, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Sergio Gutiérrez Prieto, Michela Giuffrida, Demetris Papadakis, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Inés Ayala Sender, Nikos Androulakis, José Blanco López a Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández za skupinu S&D, Helga Stevens, Timothy Kirkhope a Angel Dzhambazki za skupinu ECR, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Martina Dlabajová a Juan Carlos Girauta Vidal za skupinu ALDE, Kostadinka Kuneva, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Pablo Iglesias, Max Andersson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán a Lidia Senra Rodríguez za skupinu GUE/NGL, Tatjana Ždanoka, Tamás Meszerics, Karima Delli, Pascal Durand, Michael Cramer, Margrete Auken, Helga Trüpel, Claude Turmes, Bart Staes, Judith Sargentini, Ska Keller, Bronis Ropė, Monika Vana, Philippe Lamberts, Terry Reintke, Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Igor Šoltes a Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Tiziana Beghin, Laura Agea, Laura Ferrara, Ignazio Corrao a Eleonora Evi za skupinu EFDD o seznamu otázek, který přijal Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením v souvislosti s první zprávou Evropské unie (2015/2684(RSP)) (B8-0460/2015).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.11 zápisu ze dne 20.5.2015.


17. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 557.487/OJME).


18. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 23:40.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Crowley, Gabriel, Händel, Herranz García, Liberadzki, Morvai, Picierno

Právní upozornění - Ochrana soukromí