Indeks 
Protokol
PDF 274kWORD 187k
Tirsdag den 19. maj 2015 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Selvcertificering af importører af visse mineraler og metaller med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder ***I
 4.Afgørelse om det digitale indre marked (forhandling)
 5.Afstemningstid
  
5.1.De i overenskomsten med Det Schweiziske Forbund fastsatte beskyttelsesforanstaltninger ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
5.2.Europæisk konvention om retlig beskyttelse af adgangsstyrede og adgangsstyrende tjenester *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
5.3.Anmodning om ophævelse af Viktor Uspaskichs parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
5.4.Anmodning om ophævelse af Jérôme Lavrilleux' parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
5.5.Anmodning om ophævelse af Janusz Korwin-Mikkes parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
5.6.Anmodning om ophævelse af Theodoros Zagorakis' parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
5.7.Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om "Forbedring af Den Europæiske Unions funktionsmåde ved at drage fordel af Lissabontraktatens potentiale" (forretningsordenens artikel 137) (afstemning)
  
5.8.Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om "Mulige udviklingstendenser og justeringer af Den Europæiske Unions nuværende institutionelle struktur" (forretningsordenens artikel 137) (afstemning)
  
5.9.Anmodning om høring af Regionsudvalget om "Forbedring af Den Europæiske Unions funktionsmåde ved at drage fordel af Lissabontraktatens potentiale" (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
5.10.Anmodning om høring af Regionsudvalget om "Mulige udviklingstendenser og justeringer af Den Europæiske Unions nuværende institutionelle struktur" (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
5.11.Indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter ***I (afstemning)
  
5.12.Udviklingsfinansiering (afstemning)
  
5.13.Sikrere sundhedsydelser i Europa (afstemning)
  
5.14.Grønne vækstmuligheder for SMV'er (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
 7.Stemmerettelser og -intentioner
 8.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 9.Gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik - Finansiering af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik - Sikkerheds- og forsvarskapaciteten i Europa (forhandling)
 10.Situationen i Ungarn (forhandling)
 11.Valg af en næstformand i Europa-Parlamentet (indstilling af kandidater)
 12.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 13.Forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme ***II - Oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler ***II (forhandling)
 14.Insolvensbehandling ***II - Gennemgang og udvidelse af Kommissionens henstillinger af 12. marts 2014 om en ny tilgang til virksomheders konkurs og insolvens, hvad angår familieinsolvens og en ny chance for enkeltpersoner og husstande (forhandling)
 15.Barselsorlov (forhandling)
 16.FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (forhandling)
 17.Dagsorden for næste møde
 18.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.05.

°
° ° °

Indlæg af Emmanouil Glezos.


2. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller politiske grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan debat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 135, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I.   Zimbabwe, menneskeretsforkæmperen Itai Dzamaras tilfælde (2015/2710(RSP))

- Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki og Jana Žitňanská for ECR-Gruppen om Zimbabwe, menneskeretsforkæmperen Itai Dzamaras tilfælde (B8-0465/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo og Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen om Zimbabwe, menneskeretsforkæmperen Itai Dzamaras tilfælde (B8-0466/2015);

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero og Igor Šoltes for Verts/ALE-Gruppen om Zimbabwe, menneskeretsforkæmperen Itai Dzamaras tilfælde (B8-0467/2015);

- Catherine Bearder, Philippe De Backer, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Hilde Vautmans, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, Petr Ježek, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Beatriz Becerra Basterrechea, Alexander Graf Lambsdorff, Javier Nart, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Yana Toom, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, Hannu Takkula og Urmas Paet for ALDE-Gruppen om Zimbabwe, menneskeretsforkæmperen Itai Dzamaras tilfælde (B8-0468/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee og Lola Sánchez Caldentey for GUE/NGL-Gruppen om Zimbabwe, menneskeretsforkæmperen Itai Dzamaras tilfælde (B8-0471/2015);

- Cristian Dan Preda, Michael Gahler, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Csaba Sógor, Franck Proust, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka og Elisabetta Gardini for PPE-Gruppen om Zimbabwe, menneskeretsforkæmperen Itai Dzamaras tilfælde (B8-0474/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Marc Tarabella, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Daciana Octavia Sârbu, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Afzal Khan og Jeppe Kofod for S&D-Gruppen om Zimbabwe, menneskeretsforkæmperen Itai Dzamaras tilfælde (B8-0478/2015)

II.   Den vanskelige situation for Rohingyaflygtninge, herunder massegrave i Thailand (2015/2711(RSP))

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni og Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen om den vanskelige siutation for Rohingyaflygtninge, herunder massegrave i Thailand (B8-0469/2015);

- Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Ernest Urtasun og Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen om den vanskelige siutation for Rohingyaflygtninge, herunder massegrave i Thailand (B8-0470/2015);

- Dita Charanzová, Philippe De Backer, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Dlabajová, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart, Pavel Telička, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Alexander Graf Lambsdorff, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Yana Toom, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez og Urmas Paet for ALDE-Gruppen om den vanskelige siutation for Rohingyaflygtninge, herunder massegrave i Thailand (B8-0472/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Jana Žitňanská og Branislav Škripek for ECR-Gruppen om den vanskelige siutation for Rohingyaflygtninge, herunder massegrave i Thailand (B8-0477/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo og Pablo Iglesias for GUE/NGL-Gruppen om Rohingyaflygtningenes forfærdelige skæbne og massegrave i Thailand (B8-0480/2015);

- Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Csaba Sógor, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka og Elisabetta Gardini for PPE-Gruppen om den vanskelige siutation for Rohingyaflygtninge, herunder massegrave i Thailand (B8-0482/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Daciana Octavia Sârbu, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Javi López, Afzal Khan, Simona Bonafè, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod og Joachim Schuster for S&D-Gruppen om den vanskelige siutation for Rohingyaflygtninge, herunder massegrave i Thailand (B8-0484/2015).

III.   Swaziland, menneskeretsaktivisterne Thulani Masekos og Bheki Makhubus tilfælde (2015/2712(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki og Jana Žitňanská for ECR-Gruppen om Swaziland, menneskeretsaktivisterne Thulani Masekos og Bheki Makhubus tilfælde (B8-0473/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo og Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen om Swaziland, menneskeretsaktivisterne Thulani Masekos og Bheki Makhubus tilfælde (B8-0475/2015);

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero og Igor Šoltes for Verts/ALE-Gruppen om Swaziland, menneskeretsaktivisterne Thulani Masekos og Bheki Makhubus tilfælde (B8-0476/2015);

- Javier Nart, Philippe De Backer, Louis Michel, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Beatriz Becerra Basterrechea, Alexander Graf Lambsdorff, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Yana Toom, Martina Dlabajová, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula og Urmas Paet for ALDE-Gruppen om Swaziland, menneskeretsaktivisterne Thulani Masekos og Bheki Makhubus tilfælde (B8-0479/2015);

- Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Curzio Maltese, Younous Omarjee, Kostadinka Kuneva og Rina Ronja Kari for GUE/NGL-Gruppen om Swaziland, menneskeretsaktivisterne Thulani Masekos og Bheki Makhubus tilfælde (B8-0481/2015);

- Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Franck Proust, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu og Tadeusz Zwiefka for PPE-Gruppen om Swaziland, menneskeretsaktivisterne Thulani Masekos og Bheki Makhubus tilfælde (B8-0483/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Jude Kirton-Darling, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, Liisa Jaakonsaari, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Marc Tarabella, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Daciana Octavia Sârbu, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Javi López, Afzal Khan og Jeppe Kofod for S&D-Gruppen om Swaziland, menneskeretsaktivisterne Thulani Masekos og Bheki Makhubus tilfælde (B8-0485/2015).

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 162.


3. Selvcertificering af importører af visse mineraler og metaller med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder ***I

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et EU-system for selvcertificering af due diligence-praksis i forsyningskæden for ansvarlige importører af tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

Iuliu Winkler forelagde betænkningen.

Indlæg af Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Talere: Bogdan Brunon Wenta (ordfører for udtalelse fra DEVE), Daniel Caspary for PPE-Gruppen, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, Emma McClarkin for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra William (The Earl of) Dartmouth, Marielle de Sarnez for ALDE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Tiziana Beghin for EFDD-Gruppen, Steeve Briois, løsgænger, og Davor Ivo Stier, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Maria Arena, Marietje Schaake, Lola Sánchez Caldentey, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Lampros Fountoulis, Salvatore Cicu, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Maria Arena og Tiziana Beghin, David Martin, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Daniel Caspary, Louis Michel, Patrick Le Hyaric, Yannick Jadot, Jarosław Wałęsa, Bernd Lange, Malin Björk, Heidi Hautala, Anna Záborská, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ignazio Corrao, Seb Dance, Lars Adaktusson, Linda McAvan, Nicola Danti, Richard Howitt, Eric Andrieu og Emmanuel Maurel.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Franc Bogovič, Patrizia Toia, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Ulrike Lunacek og Ignazio Corrao.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
næstformand

Talere: Cecilia Malmström og Iuliu Winkler.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.7 i protokollen af 20.5.2015.


4. Afgørelse om det digitale indre marked (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Afgørelse om det digitale indre marked (2015/2628(RSP))

Andrus Ansip (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Françoise Grossetête for PPE-Gruppen, Marju Lauristin for S&D-Gruppen, Vicky Ford for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Dita Charanzová for ALDE-Gruppen, Dennis de Jong for GUE/NGL-Gruppen, Michel Reimon for Verts/ALE-Gruppen, David Borrelli for EFDD-Gruppen, Mylène Troszczynski, løsgænger, Krišjānis Kariņš, Kathleen Van Brempt, Anneleen Van Bossuyt, Antanas Guoga, Cornelia Ernst, Jan Philipp Albrecht, Nathan Gill, Marine Le Pen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Andreas Schwab, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Liisa Jaakonsaari, Evelyne Gebhardt, Marcus Pretzell, Kaja Kallas, Petr Mach, Barbara Kappel, Sabine Verheyen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Sotirios Zarianopoulos, Lara Comi, Silvia Costa, Sajjad Karim, Jerzy Buzek, Jutta Steinruck, Evžen Tošenovský, Angelika Niebler, Evelyn Regner, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Clare Moody, Seán Kelly, Henna Virkkunen og Eva Paunova.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Anna Maria Corazza Bildt, José Blanco López, Ruža Tomašić og Izaskun Bilbao Barandica.

Indlæg af Andrus Ansip.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

Talere: Marc Tarabella og Bruno Gollnisch.


5. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


5.1. De i overenskomsten med Det Schweiziske Forbund fastsatte beskyttelsesforanstaltninger ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de i overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund fastsatte beskyttelsesforanstaltninger (kodifikation) [2014/0158(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Andrzej Duda (A8-0145/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0189)


5.2. Europæisk konvention om retlig beskyttelse af adgangsstyrede og adgangsstyrende tjenester *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den europæiske konvention om retlig beskyttelse af adgangsstyrede og adgangsstyrende tjenester [05651/2012 - C7-0069/2012 - 2010/0361(NLE)] - Retsudvalget. Ordfører: Pavel Svoboda (A8-0071/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0190)

Parlamentet godkendte indgåelsen af konventionen.


5.3. Anmodning om ophævelse af Viktor Uspaskichs parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Viktor Uspaskichs immunitet [2014/2203(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Laura Ferrara (A8-0149/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Guy Verhofstadt foreslog at udsætte afstemningen om forslaget til afgørelse, jf. forretningsordenens artikel 61, stk. 2.

Talere: Richard Sulík, der talte for anmodningen, og Laura Ferrara, der talte imod.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (216 for, 380 imod, 85 hverken/eller).

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0191)


5.4. Anmodning om ophævelse af Jérôme Lavrilleux' parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Jérôme Lavrilleuxs immunitet [2015/2014(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Heidi Hautala (A8-0152/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0192)


5.5. Anmodning om ophævelse af Janusz Korwin-Mikkes parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Janusz Korwin-Mikkes immunitet [2015/2049(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Kostas Chrysogonos (A8-0150/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0193)


5.6. Anmodning om ophævelse af Theodoros Zagorakis' parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Theodoros Zagorakis’ immunitet (II) [2015/2071(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Andrzej Duda (A8-0151/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0194)


5.7. Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om "Forbedring af Den Europæiske Unions funktionsmåde ved at drage fordel af Lissabontraktatens potentiale" (forretningsordenens artikel 137) (afstemning)

Anmodning om høring

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt


5.8. Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om "Mulige udviklingstendenser og justeringer af Den Europæiske Unions nuværende institutionelle struktur" (forretningsordenens artikel 137) (afstemning)

Anmodning om høring

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt


5.9. Anmodning om høring af Regionsudvalget om "Forbedring af Den Europæiske Unions funktionsmåde ved at drage fordel af Lissabontraktatens potentiale" (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Anmodning om høring

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt


5.10. Anmodning om høring af Regionsudvalget om "Mulige udviklingstendenser og justeringer af Den Europæiske Unions nuværende institutionelle struktur" (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Anmodning om høring

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt


5.11. Indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets forordning om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2015)0195)

Cora van Nieuwenhuizen foreslog at udsætte afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning, jf. forretningsordenens artikel 61, stk. 2.

Parlamentet godkendte dette forslag.

Sagen betragtedes dermed som henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg.

Indlæg

James Carver om afviklingen af afstemningen.


5.12. Udviklingsfinansiering (afstemning)

Betænkning om udviklingsfinansiering [2015/2044(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0196)


5.13. Sikrere sundhedsydelser i Europa (afstemning)

Betænkning om sikrere sundhedsydelser i Europa: forbedring af patientsikkerheden og bekæmpelse af antimikrobiel resistens [2014/2207(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0197)


5.14. Grønne vækstmuligheder for SMV'er (afstemning)

Betænkning om grønne vækstmuligheder for SMV'er [2014/2209(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Philippe De Backer (A8-0135/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0198)


6. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Cora van Nieuwenhuizen - A8-0131/2015
Eamon Gilmore, Marijana Petir, Luke Ming Flanagan, Steven Woolfe og Ivana Maletić

Betænkning: Pedro Silva Pereira - A8-0143/2015
Brian Hayes, Neena Gill, Marijana Petir, Martina Anderson og Anna Záborská

Betænkning: Piernicola Pedicini - A8-0142/2015
Jens Rohde, Pablo Iglesias, Neena Gill, Bronis Ropė, Marijana Petir, Notis Marias, Seán Kelly og Marian Harkin

Betænkning: Philippe De Backer - A8-0135/2015
Jens Rohde, Zoltán Balczó, Neena Gill, Marijana Petir, Bendt Bendtsen, Daniel Hannan, Seán Kelly og Marian Harkin.


7. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 13.20 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

8. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


9. Gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik - Finansiering af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik - Sikkerheds- og forsvarskapaciteten i Europa (forhandling)

Betænkning om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (på grundlag af årsrapporten fra Rådet til Europa-Parlamentet om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik) [2014/2220(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

Betænkning om finansiering af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik [2014/2258(INI)] - Udenrigsudvalget - Budgetudvalget. Ordførere: Eduard Kukan og Indrek Tarand (A8-0136/2015)

Betænkning om konsekvenser af udviklingen på de europæiske forsvarsmarkeder for sikkerheds- og forsvarskapaciteten i Europa [2015/2037(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Ana Gomes (A8-0159/2015)

Arnaud Danjean, Eduard Kukan, Indrek Tarand og Ana Gomes forelagde betænkningerne.

Indlæg af Federica Mogherini (næstformand for Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Talere: Ildikó Gáll-Pelcz (ordfører for udtalelse fra IMCO), Georgios Kyrtsos for PPE-Gruppen, Ioan Mircea Pașcu for S&D-Gruppen, Anna Elżbieta Fotyga for ECR-Gruppen, Jozo Radoš for ALDE-Gruppen, Sabine Lösing for GUE/NGL-Gruppen, Bodil Ceballos for Verts/ALE-Gruppen, Janusz Korwin-Mikke, løsgænger, Michael Gahler, Tonino Picula, Charles Tannock, Anneli Jäätteenmäki, Pablo Iglesias, Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, Elmar Brok, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Fernando Maura Barandiarán, Javier Couso Permuy, Konstantinos Papadakis, Andrej Plenković, Marju Lauristin, David Campbell Bannerman, Florian Philippot, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Victor Negrescu, Eleftherios Synadinos, Lorenzo Cesa, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra James Carver, og Afzal Khan.

FORSÆDE: Ulrike LUNACEK
næstformand

Talere: Sophie Montel, Alojz Peterle, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Victor Boştinaru, Aymeric Chauprade, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Liisa Jaakonsaari, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jens Geier, Jeppe Kofod, Gilles Pargneaux, Jonás Fernández og Nicola Caputo.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Milan Zver, Michela Giuffrida, Ruža Tomašić, Petras Auštrevičius, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė og Gianluca Buonanno.

Talere: Federica Mogherini, Arnaud Danjean, Indrek Tarand og Ana Gomes.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.4 i protokollen af 21.5.2015, punkt 7.5 i protokollen af 21.5.2015 og punkt 7.6 i protokollen af 21.5.2015.

FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand


10. Situationen i Ungarn (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Situationen i Ungarn (2015/2700(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (formand for Rådet) og Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, István Ujhelyi for at stille et blåt kort-spørgsmål til Manfred Weber, som besvarede det, Ildikó Gáll-Pelcz for at stille et blåt kort-spørgsmål til Gianni Pittella, som besvarede det (formanden gav præciserende oplysninger om blåt kort-spørgsmålet stillet af Ildikó Gáll-Pelcz), Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Péter Niedermüller, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Zdzisław Krasnodębski, Laura Ferrara for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra József Szájer, og Zoltán Balczó, løsgænger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Daniele Viotti.

Indlæg af Viktor Orbán (Ungarns premierminister).

Talere: Esteban González Pons, Péter Niedermüller, Guy Verhofstadt, Judith Sargentini, Georg Mayer, József Szájer, Josef Weidenholzer, Louis Michel, Ulrike Lunacek, Csaba Sógor, István Ujhelyi, Cecilia Wikström, Benedek Jávor, Kinga Gál og Pedro Silva Pereira.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marijana Petir, Boris Zala, Marek Jurek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ernest Maragall og Ignazio Corrao.

Indlæg af Viktor Orbán.

Talere: David Borrelli for EFDD-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, og Manfred Weber for PPE-Gruppen.

Talere: Frans Timmermans og Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: mødeperioden juni I.


11. Valg af en næstformand i Europa-Parlamentet (indstilling af kandidater)

Formanden meddelte, jf. forretningsordenens artikel 15, at der var blevet indstillet følgende kandidater til den hvervet som næstformand i Europa-Parlamentet:

- for EFDD-Gruppen: Fabio Massimo Castaldo

- for ALDE-Gruppen: Anneli Jäätteenmäki.

Valget ville finde sted den kommende dag, onsdag den 20. maj 2015 kl. 12.00 (punkt 10.1 i protokollen af 20.5.2015).

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand


12. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Formanden meddelte følgende:

AGRIs henstilling om ikke at gøre indsigelse med Kommissionens delegerede forordning af 27. april 2015 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA)) (B8-0439/2015) var blevet meddelt på mødet mandag den 18. maj 2015 (punkt 11 i protokollen af 18.5.2015).

Der var ikke gjort indsigelse mod henstillingen inden for den frist på 24 timer, der er fastlagt i forretningsordenens artikel 105, stk. 6.

Derfor ansås denne henstilling for vedtaget, og afgørelsen ville blive offentliggjort i de ”Vedtagne tekster” fra den efterfølgende dags møde onsdag den 20. maj 2015.


13. Forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme ***II - Oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler ***II (forhandling)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF [05933/4/2015 - C8-0109/2015- 2013/0025(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordførere: Krišjānis Kariņš og Judith Sargentini (A8-0153/2015)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1781/2006 [05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordførere: Timothy Kirkhope og Peter Simon (A8-0154/2015)

Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini, Timothy Kirkhope og Peter Simon forelagde indstillingerne ved andenbehandling.

Indlæg af Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Emil Radev for PPE-Gruppen, Ana Gomes for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Beatrix von Storch for ECR-Gruppen, Nils Torvalds for ALDE-Gruppen, Rina Ronja Kari for GUE/NGL-Gruppen, Eva Joly for Verts/ALE-Gruppen, Laura Ferrara for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio, løsgænger, Eva Paunova, Elisa Ferreira, Anna Elżbieta Fotyga, Petr Ježek, Kostas Chrysogonos, Ignazio Corrao, Steeve Briois, Thomas Mann, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Marco Valli, Alojz Peterle, Iliana Iotova, Peter van Dalen, Monica Macovei, Elly Schlein, Kazimierz Michał Ujazdowski, Julia Pitera og Tomáš Zdechovský.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ildikó Gáll-Pelcz, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes og Milan Zver.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Talere: Věra Jourová, Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini, Timothy Kirkhope og Peter Simon.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.4 i protokollen af 20.5.2015 og punkt 10.5 i protokollen af 20.5.2015.


14. Insolvensbehandling ***II - Gennemgang og udvidelse af Kommissionens henstillinger af 12. marts 2014 om en ny tilgang til virksomheders konkurs og insolvens, hvad angår familieinsolvens og en ny chance for enkeltpersoner og husstande (forhandling)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om insolvensbehandling (omarbejdning) [16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)

Redegørelse ved Kommissionen: Gennemgang og udvidelse af Kommissionens henstillinger af 12. marts 2014 om en ny tilgang til virksomheders konkurs og insolvens, hvad angår familieinsolvens og en ny chance for enkeltpersoner og husstande (2015/2701(RSP))

Tadeusz Zwiefka forelagde indstillingen ved andenbehandling.

Věra Jourová (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: József Nagy for PPE-Gruppen, Enrico Gasbarra for S&D-Gruppen, Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen, Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen, Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Gilles Lebreton, løsgænger, Jiří Pospíšil, Evelyn Regner, Javi López og Sergio Gaetano Cofferati.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Claudia Tapardel, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos og Doru-Claudian Frunzulică.

Talere: Věra Jourová og Tadeusz Zwiefka.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.6 i protokollen af 20.5.2015.


15. Barselsorlov (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000049/2015) af Iratxe García Pérez og Maria Arena for FEMM til Rådet: Barselsorlovsdirektivet (2015/2655(RSP)) (B8-0119/2015)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000050/2015) af Iratxe García Pérez og Maria Arena for FEMM til Kommissionen: Barselsorlovsdirektivet (2015/2655(RSP)) (B8-0120/2015)

Maria Arena begrundede forespørgslerne.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (formand for Rådet) besvarede spørgsmålet B8-0119/2015.

Věra Jourová (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet B8-0120/2015.

FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

Talere: Anna Záborská for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Javi López for S&D-Gruppen, Julie Girling for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea for ALDE-Gruppen, Inês Cristina Zuber for GUE/NGL-Gruppen, Monika Vana for Verts/ALE-Gruppen, Daniela Aiuto for EFDD-Gruppen, Vicky Maeijer, løsgænger, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Jadwiga Wiśniewska, Eleonora Forenza, Jordi Sebastià, Georgios Epitideios, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Hedh, Jana Žitňanská, Ernest Urtasun, Dubravka Šuica, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Mary Honeyball, Beatrix von Storch, Lara Comi, Sylvie Guillaume, Elisabeth Morin-Chartier, Jutta Steinruck, Therese Comodini Cachia, Agnes Jongerius og Elena Gentile.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Michela Giuffrida, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Sotirios Zarianopoulos, Momchil Nekov og Arne Gericke.

Talere: Věra Jourová og Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

- Maria Arena og Iratxe García Pérez for FEMM om barselsorlov (2015/2655(RSP)) (B8-0453/2015).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.10 i protokollen af 20.5.2015.


16. FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (2015/2684(RSP))

Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Ádám Kósa for PPE-Gruppen, Vilija Blinkevičiūtė for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Marian Harkin for ALDE-Gruppen, Kostadinka Kuneva for GUE/NGL-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Eleonora Evi for EFDD-Gruppen, Marek Plura, Soledad Cabezón Ruiz, Jana Žitňanská, Martina Anderson, Sofia Ribeiro, Jutta Steinruck, Dieter-Lebrecht Koch, Soraya Post og Jiří Pospíšil.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Michela Giuffrida, Kostas Chrysogonos, Notis Marias og Inês Cristina Zuber.

Indlæg af Marianne Thyssen.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

- Martin Schulz, Ádám Kósa, David Casa, Marek Plura, Roberta Metsola, Barbara Matera, Rosa Estaràs Ferragut, Elisabeth Morin-Chartier, Davor Ivo Stier, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, József Nagy, Miroslav Mikolášik, Ivan Štefanec, Anna Záborská, Danuta Jazłowiecka, Anne Sander, Claude Rolin, Daniel Buda, Lara Comi, Michaela Šojdrová, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Norbert Erdős, László Tőkés, Andor Deli, Andrea Bocskor, György Hölvényi og Ramón Luis Valcárcel Siso for PPE-Gruppen, Birgit Sippel, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Marlene Mizzi, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Soraya Post, Brando Benifei, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Hugues Bayet, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Sergio Gutiérrez Prieto, Michela Giuffrida, Demetris Papadakis, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Inés Ayala Sender, Nikos Androulakis, José Blanco López og Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández for S&D-Gruppen, Helga Stevens, Timothy Kirkhope og Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Martina Dlabajová og Juan Carlos Girauta Vidal for ALDE-Gruppen, Kostadinka Kuneva, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Pablo Iglesias, Max Andersson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán og Lidia Senra Rodríguez for GUE/NGL-Gruppen, Tatjana Ždanoka, Tamás Meszerics, Karima Delli, Pascal Durand, Michael Cramer, Margrete Auken, Helga Trüpel, Claude Turmes, Bart Staes, Judith Sargentini, Ska Keller, Bronis Ropė, Monika Vana, Philippe Lamberts, Terry Reintke, Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Igor Šoltes og Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen og Tiziana Beghin, Laura Agea, Laura Ferrara, Ignazio Corrao og Eleonora Evi for EFDD-Gruppen om den liste over problemområder, som FN's komité for rettigheder for personer med handicap har vedtaget i forbindelse med Den Europæiske Unions indledende rapport (2015/2684(RSP)) (B8-0460/2015).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.11 i protokollen af 20.5.2015.


17. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 557.487/OJME).


18. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.40.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Crowley, Gabriel, Händel, Herranz García, Liberadzki, Morvai, Picierno

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik