Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 270kWORD 190k
Tiistai 19. toukokuuta 2015 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien ja metallien tuojien omaehtoinen vakuutus ***I
 4.Digitaalisista sisämarkkinoista tehty päätös (keskustelu)
 5.Äänestykset
  
5.1.Sveitsin kanssa tehdyssä sopimuksessa määrätyt suojatoimenpiteet ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.2.Ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehty eurooppalainen yleissopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.3.Viktor Uspaskichin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.4.Jérôme Lavrilleux'n koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.5.Janusz Korwin-Mikken koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.6.Theodoros Zagorakisin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.7.Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö aiheesta "Euroopan unionin toiminnan parantaminen hyödyntämällä Lissabonin sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia" (työjärjestyksen 137 artikla) (äänestys)
  
5.8.Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö aiheesta "Euroopan unionin toiminnan parantaminen hyödyntämällä Lissabonin sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia" (työjärjestyksen 137 artikla) (äänestys)
  
5.9.Alueiden komitean kuulemista koskeva pyyntö aiheesta "Euroopan unionin toiminnan parantaminen hyödyntämällä Lissabonin sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia" (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
5.10.Alueiden komitean kuulemista koskeva pyyntö aiheesta "Euroopan unionin nykyisen toimielinrakenteen mahdolliset kehityskulut ja mukautukset" (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
5.11.Rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina käytettävät indeksit ***I (äänestys)
  
5.12.Kehitystyön rahoitus (äänestys)
  
5.13.Turvallisempi terveydenhuolto Euroopassa (äänestys)
  
5.14.Vihreään kasvuun liittyvät mahdollisuudet pk-yrityksille (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 9.Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano - Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan rahoitus - Euroopan puolustustarvikemarkkinoiden kehityksen vaikutus Euroopan turvallisuuteen ja puolustuskykyyn (keskustelu)
 10.Unkarin tilanne (keskustelu)
 11.Euroopan parlamentin varapuhemiehen vaali (ehdokkuuksien jättäminen)
 12.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 13.Rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen ***II - Varainsiirtojen mukana toimitettavat tiedot ***II (keskustelu)
 14.Maksukyvyttömyysmenettelyt ***II - Uudesta lähestymistavasta liiketoiminnan epäonnistumiseen ja yritysten maksukyvyttömyyteen 12. maaliskuuta 2014 annetun komission suosituksen uudelleenarviointi ja laajentaminen perheiden maksukyvyttömyyden ja yksittäisille henkilöille ja kotitalouksille annettavan uuden mahdollisuuden osalta (keskustelu)
 15.Äitiysloma (keskustelu)
 16.YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (keskustelu)
 17.Seuraavan istunnon esityslista
 18.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.

°
° ° °

Emmanouil Glezos käytti puheenvuoron.


2. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 135 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Zimbabwe ja ihmisoikeusaktivisti Itai Dzamaran tapaus (2015/2710(RSP))

- Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki ja Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta Zimbabwesta ja ihmisoikeusaktivisti Itai Dzamaran tapauksesta (B8-0465/2015)

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta Zimbabwesta ja ihmisoikeusaktivisti Itai Dzamaran tapauksesta (B8-0466/2015)

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero ja Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta Zimbabwesta ja ihmisoikeusaktivisti Itai Dzamaran tapauksesta (B8-0467/2015)

- Catherine Bearder, Philippe De Backer, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Hilde Vautmans, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, Petr Ježek, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Beatriz Becerra Basterrechea, Alexander Graf Lambsdorff, Javier Nart, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Yana Toom, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, Hannu Takkula ja Urmas Paet ALDE-ryhmän puolesta Zimbabwesta ja ihmisoikeusaktivisti Itai Dzamaran tapauksesta (B8-0468/2015)

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee ja Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL-ryhmän puolesta Zimbabwesta ja ihmisoikeusaktivisti Itai Dzamaran tapauksesta (B8-0471/2015)

- Cristian Dan Preda, Michael Gahler, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Csaba Sógor, Franck Proust, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka ja Elisabetta Gardini PPE-ryhmän puolesta Zimbabwesta ja ihmisoikeusaktivisti Itai Dzamaran tapauksesta (B8-0474/2015)

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Marc Tarabella, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Daciana Octavia Sârbu, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Afzal Khan ja Jeppe Kofod S&D-ryhmän puolesta Zimbabwesta ja ihmisoikeusaktivisti Itai Dzamaran tapauksesta (B8-0478/2015).

II.   Rohingya-pakolaisten ahdinko ja joukkohaudat Thaimaassa (2015/2711(RSP))

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta Rohingya-pakolaisten ahdingosta ja joukkohaudoista Thaimaassa (B8-0469/2015)

- Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Ernest Urtasun ja Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta Rohingya-pakolaisten ahdingosta ja joukkohaudoista Thaimaassa (B8-0470/2015)

- Dita Charanzová, Philippe De Backer, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Dlabajová, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart, Pavel Telička, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Alexander Graf Lambsdorff, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Yana Toom, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez ja Urmas Paet ALDE-ryhmän puolesta Rohingya-pakolaisten ahdingosta ja joukkohaudoista Thaimaassa (B8-0472/2015)

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Jana Žitňanská ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta Rohingya-pakolaisten ahdingosta ja joukkohaudoista Thaimaassa (B8-0477/2015)

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo ja Pablo Iglesias GUE/NGL-ryhmän puolesta Rohingya-pakolaisten ahdingosta ja joukkohaudoista Thaimaassa (B8-0480/2015)

- Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Csaba Sógor, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka ja Elisabetta Gardini PPE-ryhmän puolesta Rohingya-pakolaisten ahdingosta ja joukkohaudoista Thaimaassa (B8-0482/2015)

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Daciana Octavia Sârbu, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Javi López, Afzal Khan, Simona Bonafè, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod ja Joachim Schuster S&D-ryhmän puolesta Rohingya-pakolaisten ahdingosta ja joukkohaudoista Thaimaassa (B8-0484/2015).

III.   Swazimaa ja ihmisoikeusaktivistien Thulani Masekon ja Bheki Makhubun tapaus (2015/2712(RSP))

-Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki ja Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta Swazimaasta ja ihmisoikeusaktivistien Thulani Masekon ja Bheki Makhubun tapauksesta (B8-0473/2015)

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta Swazimaasta ja ihmisoikeusaktivistien Thulani Masekon ja Bheki Makhubun tapauksesta (B8-0475/2015)

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero ja Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta Swazimaasta ja ihmisoikeusaktivistien Thulani Masekon ja Bheki Makhubun tapauksesta (B8-0476/2015)

- Javier Nart, Philippe De Backer, Louis Michel, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Beatriz Becerra Basterrechea, Alexander Graf Lambsdorff, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Yana Toom, Martina Dlabajová, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula ja Urmas Paet ALDE-ryhmän puolesta Swazimaasta ja ihmisoikeusaktivistien Thulani Masekon ja Bheki Makhubun tapauksesta (B8-0479/2015)

- Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Curzio Maltese, Younous Omarjee, Kostadinka Kuneva ja Rina Ronja Kari GUE/NGL-ryhmän puolesta Swazimaasta ja ihmisoikeusaktivistien Thulani Masekon ja Bheki Makhubun tapauksesta (B8-0481/2015)

- Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Franck Proust, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu ja Tadeusz Zwiefka PPE-ryhmän puolesta Swazimaasta ja ihmisoikeusaktivistien Thulani Masekon ja Bheki Makhubun tapauksesta (B8-0483/2015)

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Jude Kirton-Darling, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, Liisa Jaakonsaari, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Marc Tarabella, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Daciana Octavia Sârbu, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Javi López, Afzal Khan ja Jeppe Kofod S&D-ryhmän puolesta Swazimaasta ja ihmisoikeusaktivistien Thulani Masekon ja Bheki Makhubun tapauksesta (B8-0485/2015).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 162 artiklan mukaisesti.


3. Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien ja metallien tuojien omaehtoinen vakuutus ***I

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien tinan, tantaalin ja volframin, niiden malmien ja kullan toimitusketjuun sovellettavan, vastuullisten tuojien omaehtoiseen vakuutukseen perustuvan unionin due diligence -järjestelmän perustamisesta [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

Iuliu Winkler esitteli mietinnön.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Bogdan Brunon Wenta (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Daniel Caspary PPE-ryhmän puolesta, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, Emma McClarkin ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla William (The Earl of) Dartmouth, Marielle de Sarnez ALDE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Steeve Briois ja Davor Ivo Stier, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Maria Arena, Marietje Schaake, Lola Sánchez Caldentey, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Lampros Fountoulis, Salvatore Cicu, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Maria Arena ja Tiziana Beghin, David Martin, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Daniel Caspary, Louis Michel, Patrick Le Hyaric, Yannick Jadot, Jarosław Wałęsa, Bernd Lange, Malin Björk, Heidi Hautala, Anna Záborská, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ignazio Corrao, Seb Dance, Lars Adaktusson, Linda McAvan, Nicola Danti, Richard Howitt, Eric Andrieu ja Emmanuel Maurel.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Franc Bogovič, Patrizia Toia, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Ulrike Lunacek ja Ignazio Corrao.

Puhetta johti
varapuhemies Antonio TAJANI

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja Iuliu Winkler.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.5.2015, kohta 10.7.


4. Digitaalisista sisämarkkinoista tehty päätös (keskustelu)

Komission julkilausuma: Digitaalisista sisämarkkinoista tehty päätös (2015/2628(RSP))

Andrus Ansip (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Françoise Grossetête PPE-ryhmän puolesta, Marju Lauristin S&D-ryhmän puolesta, Vicky Ford ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta, Dennis de Jong GUE/NGL-ryhmän puolesta, Michel Reimon Verts/ALE-ryhmän puolesta, David Borrelli EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Mylène Troszczynski, Krišjānis Kariņš, Kathleen Van Brempt, Anneleen Van Bossuyt, Antanas Guoga, Cornelia Ernst, Jan Philipp Albrecht, Nathan Gill, Marine Le Pen, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Andreas Schwab, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Liisa Jaakonsaari, Evelyne Gebhardt, Marcus Pretzell, Kaja Kallas, Petr Mach, Barbara Kappel, Sabine Verheyen, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Sotirios Zarianopoulos, Lara Comi, Silvia Costa, Sajjad Karim, Jerzy Buzek, Jutta Steinruck, Evžen Tošenovský, Angelika Niebler, Evelyn Regner, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Clare Moody, Seán Kelly, Henna Virkkunen ja Eva Paunova.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Anna Maria Corazza Bildt, José Blanco López, Ruža Tomašić ja Izaskun Bilbao Barandica.

Andrus Ansip käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

Puheenvuorot: Marc Tarabella ja Bruno Gollnisch.


5. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


5.1. Sveitsin kanssa tehdyssä sopimuksessa määrätyt suojatoimenpiteet ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimuksessa määrätyistä suojatoimenpiteistä (kodifikaatio) [2014/0158(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Andrzej Duda (A8-0145/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0189)


5.2. Ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehty eurooppalainen yleissopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [05651/2012 - C7-0069/2012 - 2010/0361(NLE)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Pavel Svoboda (A8-0071/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0190)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä yleissopimuksen tekemiselle.


5.3. Viktor Uspaskichin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö Viktor Uspaskichin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2014/2203(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Laura Ferrara (A8-0149/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Guy Verhofstadt ehdotti päätösehdotuksesta toimitettavan äänestyksen lykkäämistä työjärjestyksen 61 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Puheenvuorot: Richard Sulík, joka kannatti pyyntöä, ja Laura Ferrara, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (216 puolesta, 380 vastaan, 85 tyhjää).

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0191)


5.4. Jérôme Lavrilleux'n koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö Jérôme Lavrilleux’n koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2015/2014(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Heidi Hautala (A8-0152/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0192)


5.5. Janusz Korwin-Mikken koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö Janusz Korwin-Mikken koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2015/2049(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Kostas Chrysogonos (A8-0150/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0193)


5.6. Theodoros Zagorakisin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö Theodoros Zagorakisin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (II) [2015/2071(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Andrzej Duda (A8-0151/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0194)


5.7. Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö aiheesta "Euroopan unionin toiminnan parantaminen hyödyntämällä Lissabonin sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia" (työjärjestyksen 137 artikla) (äänestys)

Kuulemista koskeva pyyntö

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin


5.8. Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö aiheesta "Euroopan unionin toiminnan parantaminen hyödyntämällä Lissabonin sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia" (työjärjestyksen 137 artikla) (äänestys)

Kuulemista koskeva pyyntö

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin


5.9. Alueiden komitean kuulemista koskeva pyyntö aiheesta "Euroopan unionin toiminnan parantaminen hyödyntämällä Lissabonin sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia" (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Kuulemista koskeva pyyntö

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin


5.10. Alueiden komitean kuulemista koskeva pyyntö aiheesta "Euroopan unionin nykyisen toimielinrakenteen mahdolliset kehityskulut ja mukautukset" (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Kuulemista koskeva pyyntö

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin


5.11. Rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina käytettävät indeksit ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina käytettävistä indekseistä [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2015)0195)

Cora van Nieuwenhuizen ehdotti luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi toimitettavan äänestyksen lykkäämistä työjärjestyksen 61 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Parlamentti hyväksyi tämän ehdotuksen.

Asia katsotaan näin palautetuksi asiasta vastaavaan valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten.

Puheenvuorot:

James Carver äänestyksen toimittamisesta.


5.12. Kehitystyön rahoitus (äänestys)

Mietintö kehitystyön rahoituksesta [2015/2044(INI)] - Kehitysvaliokunta. Esittelijä: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0196)


5.13. Turvallisempi terveydenhuolto Euroopassa (äänestys)

Mietintö turvallisemmasta terveydenhuollosta Euroopassa: potilasturvallisuuden parantaminen ja mikrobilääkeresistenssin torjunta [2014/2207(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0197)


5.14. Vihreään kasvuun liittyvät mahdollisuudet pk-yrityksille (äänestys)

Mietintö vihreään kasvuun liittyvistä mahdollisuuksista pk-yrityksille [2014/2209(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Philippe De Backer (A8-0135/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0198)


6. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Cora van Nieuwenhuizen - A8-0131/2015
Eamon Gilmore, Marijana Petir, Luke Ming Flanagan, Steven Woolfe ja Ivana Maletić

Mietintö Pedro Silva Pereira - A8-0143/2015
Brian Hayes, Neena Gill, Marijana Petir, Martina Anderson ja Anna Záborská

Mietintö Piernicola Pedicini - A8-0142/2015
Jens Rohde, Pablo Iglesias, Neena Gill, Bronis Ropė, Marijana Petir, Notis Marias, Seán Kelly ja Marian Harkin

Mietintö Philippe De Backer - A8-0135/2015
Jens Rohde, Zoltán Balczó, Neena Gill, Marijana Petir, Bendt Bendtsen, Daniel Hannan, Seán Kelly ja Marian Harkin.


7. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa "Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 13.20 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

8. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


9. Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano - Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan rahoitus - Euroopan puolustustarvikemarkkinoiden kehityksen vaikutus Euroopan turvallisuuteen ja puolustuskykyyn (keskustelu)

Mietintö yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta (neuvoston Euroopan parlamentille yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta antamaan vuosittaiseen selvitykseen perustuen) [2014/2220(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

Mietintö yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan rahoituksesta [2014/2258(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Eduard Kukan ja Indrek Tarand (A8-0136/2015)

Mietintö Euroopan puolustustarvikemarkkinoiden kehityksen vaikutuksesta Euroopan turvallisuuteen ja puolustuskykyyn [2015/2037(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Ana Gomes (A8-0159/2015)

Arnaud Danjean, Eduard Kukan, Indrek Tarand ja Ana Gomes esittelivät mietinnöt.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Ildikó Gáll-Pelcz (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Georgios Kyrtsos PPE-ryhmän puolesta, Ioan Mircea Paşcu S&D-ryhmän puolesta, Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Jozo Radoš ALDE-ryhmän puolesta, Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Janusz Korwin-Mikke, Michael Gahler, Tonino Picula, Charles Tannock, Anneli Jäätteenmäki, Pablo Iglesias, Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, Elmar Brok, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Fernando Maura Barandiarán, Javier Couso Permuy, Konstantinos Papadakis, Andrej Plenković, Marju Lauristin, David Campbell Bannerman, Florian Philippot, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Victor Negrescu, Eleftherios Synadinos, Lorenzo Cesa, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla James Carver, ja Afzal Khan.

Puhetta johti
varapuhemies Ulrike LUNACEK

Puheenvuorot: Sophie Montel, Alojz Peterle, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Victor Boştinaru, Aymeric Chauprade, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Liisa Jaakonsaari, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jens Geier, Jeppe Kofod, Gilles Pargneaux, Jonás Fernández ja Nicola Caputo.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Milan Zver, Michela Giuffrida, Ruža Tomašić, Petras Auštrevičius, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė ja Gianluca Buonanno.

Puheenvuorot: Federica Mogherini, Arnaud Danjean, Indrek Tarand ja Ana Gomes.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.5.2015, kohta 7.4, istunnon pöytäkirja 21.5.2015, kohta 7.5 ja istunnon pöytäkirja 21.5.2015, kohta 7.6.

Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ


10. Unkarin tilanne (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Unkarin tilanne (2015/2700(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (neuvoston puheenjohtaja) ja Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, István Ujhelyi, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Manfred Weber, vastasi, Ildikó Gáll-Pelcz, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Gianni Pittella vastasi (puhemies täsmensi Ildikó Gáll-Pelczin esittämää sinisen kortin kysymystä), Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Péter Niedermüller, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Zdzisław Krasnodębski, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla József Szájer, ja sitoutumaton Zoltán Balczó, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Daniele Viotti.

Viktor Orbán (Unkarin pääministeri) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Esteban González Pons, Péter Niedermüller, Guy Verhofstadt, Judith Sargentini, Georg Mayer, József Szájer, Josef Weidenholzer, Louis Michel, Ulrike Lunacek, Csaba Sógor, István Ujhelyi, Cecilia Wikström, Benedek Jávor, Kinga Gál ja Pedro Silva Pereira.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marijana Petir, Boris Zala, Marek Jurek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ernest Maragall ja Ignazio Corrao.

Viktor Orbán käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: David Borrelli EFDD-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta ja Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta.

Puheenvuorot: Frans Timmermans ja Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: kesäkuun I istuntojakso.


11. Euroopan parlamentin varapuhemiehen vaali (ehdokkuuksien jättäminen)

Puhemies ilmoitti vastaanottaneensa työjärjestyksen 15 artiklan mukaisesti seuraavien jäsenten ehdokkuudet Euroopan parlamentin varapuhemiehen toimeen:

- EFDD-ryhmä: Fabio Massimo Castaldo

- ALDE-ryhmä: Anneli Jäätteenmäki.

Vaali toimitetaan huomenna keskiviikkona 20. toukokuuta 2015 klo 12.00 (istunnon pöytäkirja 20.5.2015, kohta 10.1).

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ


12. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Puhemies antoi seuraavan tiedonannon:

AGRI-valiokunnan suositus päätökseksi olla vastustamatta 27. huhtikuuta 2015 annettua komission delegoitua asetusta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitteen I muuttamisesta (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA)) (B8-0439/2015) annettiin tiedoksi täysistunnossa maanantaina 18. toukokuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 18.5.2015, kohta 11).

Yhtään tätä suositusta koskevaa vastalausetta ei ole esitetty työjärjestyksen 105 artiklassa määrätyssä 24 tunnin määräajassa.

Tämä suositus katsotaan täten hyväksytyksi ja päätös julkaistaan huomenna keskiviikkona 20. toukokuuta 2015 pidettävän istunnon Hyväksytyissä teksteissä.


13. Rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen ***II - Varainsiirtojen mukana toimitettavat tiedot ***II (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta [05933/4/2015 - C8-0109/2015- 2013/0025(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijät: Krišjānis Kariņš ja Judith Sargentini (A8-0153/2015)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi varainsiirtojen mukana toimitettavista tiedoista ja asetuksen (EY) N:o 1781/2006 kumoamisesta [05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijät: Timothy Kirkhope ja Peter Simon (A8-0154/2015)

Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini, Timothy Kirkhope ja Peter Simon esittelivät suositukset toiseen käsittelyyn.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Emil Radev PPE-ryhmän puolesta, Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta, Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta, Rina Ronja Kari GUE/NGL-ryhmän puolesta, Eva Joly Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Mario Borghezio, Eva Paunova, Elisa Ferreira, Anna Elżbieta Fotyga, Petr Ježek, Kostas Chrysogonos, Ignazio Corrao, Steeve Briois, Thomas Mann, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Marco Valli, Alojz Peterle, Iliana Iotova, Peter van Dalen, Monica Macovei, Elly Schlein, Kazimierz Michał Ujazdowski, Julia Pitera ja Tomáš Zdechovský.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ildikó Gáll-Pelcz, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes ja Milan Zver.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Puheenvuorot: Věra Jourová, Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini, Timothy Kirkhope ja Peter Simon.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.5.2015, kohta 10.4 ja istunnon pöytäkirja 20.5.2015, kohta 10.5.


14. Maksukyvyttömyysmenettelyt ***II - Uudesta lähestymistavasta liiketoiminnan epäonnistumiseen ja yritysten maksukyvyttömyyteen 12. maaliskuuta 2014 annetun komission suosituksen uudelleenarviointi ja laajentaminen perheiden maksukyvyttömyyden ja yksittäisille henkilöille ja kotitalouksille annettavan uuden mahdollisuuden osalta (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi maksukyvyttömyysmenettelyistä (uudelleenlaadittu) [16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)

Komission julkilausuma: Uudesta lähestymistavasta liiketoiminnan epäonnistumiseen ja yritysten maksukyvyttömyyteen 12. maaliskuuta 2014 annetun komission suosituksen uudelleenarviointi ja laajentaminen perheiden maksukyvyttömyyden ja yksittäisille henkilöille ja kotitalouksille annettavan uuden mahdollisuuden osalta (2015/2701(RSP))

Tadeusz Zwiefka esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Věra Jourová (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: József Nagy PPE-ryhmän puolesta, Enrico Gasbarra S&D-ryhmän puolesta, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta, Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta, Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Gilles Lebreton, Jiří Pospíšil, Evelyn Regner, Javi López ja Sergio Gaetano Cofferati.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Claudia Tapardel, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos ja Doru-Claudian Frunzulică.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Tadeusz Zwiefka.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.5.2015, kohta 10.6.


15. Äitiysloma (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000049/2015) Iratxe García Pérez ja Maria Arena FEMM-valiokunnan puolesta neuvostolle: Äitiyslomadirektiivi (2015/2655(RSP)) (B8-0119/2015)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000050/2015) Iratxe García Pérez ja Maria Arena FEMM-valiokunnan puolesta komissiolle: Äitiyslomadirektiivi (2015/2655(RSP)) (B8-0120/2015)

Maria Arena esitteli kysymykset.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (neuvoston puheenjohtaja) vastasi kysymykseen B8-0119/2015.

Věra Jourová (komission jäsen) vastasi kysymykseen B8-0120/2015.

Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

Puheenvuorot: Anna Záborská PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Javi López S&D-ryhmän puolesta, Julie Girling ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE-ryhmän puolesta, Inês Cristina Zuber GUE/NGL-ryhmän puolesta, Monika Vana Verts/ALE-ryhmän puolesta, Daniela Aiuto EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Vicky Maeijer, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Jadwiga Wiśniewska, Eleonora Forenza, Jordi Sebastià, Georgios Epitideios, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Hedh, Jana Žitňanská, Ernest Urtasun, Dubravka Šuica, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Mary Honeyball, Beatrix von Storch, Lara Comi, Sylvie Guillaume, Elisabeth Morin-Chartier, Jutta Steinruck, Therese Comodini Cachia, Agnes Jongerius ja Elena Gentile.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Michela Giuffrida, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Sotirios Zarianopoulos, Momchil Nekov ja Arne Gericke.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Maria Arena ja Iratxe García Pérez FEMM-valiokunnan puolesta äitiyslomasta (2015/2655(RSP)) (B8-0453/2015).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.5.2015, kohta 10.10.


16. YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (keskustelu)

Komission julkilausuma: YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (2015/2684(RSP))

Marianne Thyssen (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Ádám Kósa PPE-ryhmän puolesta, Vilija Blinkevičiūtė S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Marian Harkin ALDE-ryhmän puolesta, Kostadinka Kuneva GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta, Marek Plura, Soledad Cabezón Ruiz, Jana Žitňanská, Martina Anderson, Sofia Ribeiro, Jutta Steinruck, Dieter-Lebrecht Koch, Soraya Post ja Jiří Pospíšil.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Michela Giuffrida, Kostas Chrysogonos, Notis Marias ja Inês Cristina Zuber.

Marianne Thyssen käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Martin Schulz, Ádám Kósa, David Casa, Marek Plura, Roberta Metsola, Barbara Matera, Rosa Estaràs Ferragut, Elisabeth Morin-Chartier, Davor Ivo Stier, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, József Nagy, Miroslav Mikolášik, Ivan Štefanec, Anna Záborská, Danuta Jazłowiecka, Anne Sander, Claude Rolin, Daniel Buda, Lara Comi, Michaela Šojdrová, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Norbert Erdős, László Tőkés, Andor Deli, Andrea Bocskor, György Hölvényi ja Ramón Luis Valcárcel Siso PPE-ryhmän puolesta, Birgit Sippel, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Marlene Mizzi, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Soraya Post, Brando Benifei, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Hugues Bayet, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Sergio Gutiérrez Prieto, Michela Giuffrida, Demetris Papadakis, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Inés Ayala Sender, Nikos Androulakis, José Blanco López ja Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens, Timothy Kirkhope ja Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Martina Dlabajová ja Juan Carlos Girauta Vidal ALDE-ryhmän puolesta, Kostadinka Kuneva, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Pablo Iglesias, Max Andersson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán ja Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tatjana Ždanoka, Tamás Meszerics, Karima Delli, Pascal Durand, Michael Cramer, Margrete Auken, Helga Trüpel, Claude Turmes, Bart Staes, Judith Sargentini, Ska Keller, Bronis Ropė, Monika Vana, Philippe Lamberts, Terry Reintke, Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Igor Šoltes ja Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tiziana Beghin, Laura Agea, Laura Ferrara, Ignazio Corrao ja Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta, vammaisten henkilöiden oikeuksia käsittelevän Yhdistyneiden kansakuntien komitean hyväksymästä Euroopan unionin ensimmäiseen kertomukseen liittyvästä asialuettelosta (2015/2684(RSP)) (B8-0460/2015).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.5.2015, kohta 10.11.


17. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 557.487/OJME).


18. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.40.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Crowley, Gabriel, Händel, Herranz García, Liberadzki, Morvai, Picierno

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö