Rodyklė 
Protokolas
PDF 272kWORD 213k
Antradienis, 2015 m. gegužės 19 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Mineralų ir metalų iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų importuotojų atliekamas pasitvirtinimas ***I
 4.Dėl bendrosios skaitmeninės rinkos priimtas sprendimas (diskusijos)
 5.Balsuoti skirtas laikas
  5.1.Apsaugos priemonės, numatytos Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarime (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  5.2.Europos konvencija dėl sąlygine prieiga grindžiamų paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų teisinės apsaugos *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  5.3.Prašymas atšaukti Parlamento nario Viktoro Uspaskicho (Viktor Uspaskich) imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  5.4.Prašymas atšaukti Parlamento nario Jérôme'o Lavrilleux (Jérôme Lavrilleux) imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  5.5.Prašymas atšaukti Parlamento nario Januszo Korwino-Mikke (Janusz Korwin-Mikke) imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  5.6.Prašymas atšaukti Parlamento nario Theodoroso Zagorakiso (Theodoros Zagorakis) imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  5.7.Prašymas kreiptis į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą dėl konsultacijos dėl Europos Sąjungos veikimo gerinimo remiantis Lisabonos sutarties teikiamomis galimybėmis (Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnis) (balsavimas)
  5.8.Prašymas kreiptis į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą dėl konsultacijos dėl galimų Europos Sąjungos institucinės struktūros pokyčių ir koregavimų (Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnis) (balsavimas)
  5.9.Prašymas kreiptis į Regionų komitetą dėl konsultacijos dėl Europos Sąjungos veikimo gerinimo remiantis Lisabonos sutarties teikiamomis galimybėmis (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  5.10.Prašymas kreiptis į Regionų komitetą dėl konsultacijos dėl galimų Europos Sąjungos institucinės struktūros pokyčių ir koregavimų (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  5.11.Indeksai, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse ***I (balsavimas)
  5.12.Vystymosi finansavimas (balsavimas)
  5.13.Saugesnė sveikatos priežiūra Europoje (balsavimas)
  5.14.MVĮ ekologiškai tvaraus augimo galimybės (balsavimas)
 6.Paaiškinimai dėl balsavimo
 7.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 8.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 9.Bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas - Bendros saugumo ir gynybos politikos finansavimas - Saugumas ir gynybos pajėgumai Europoje (diskusijos)
 10.Padėtis Vengrijoje (diskusijos)
 11.Europos Parlamento pirmininko pavaduotojo rinkimai (kandidatūrų teikimas)
 12.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 13.Finansų sistemos apsauga nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui ***II - Informacija, teikiama pervedant lėšas ***II (diskusijos)
 14.Bankroto bylos ***II - 2014 m. kovo 12 d. Komisijos rekomendacijos dėl naujo požiūrio į verslo žlugimą ir nemokumą šeimų nemokumo ir antros galimybės suteikimo asmenims ir namų ūkiams aspektais peržiūra ir išplėtimas (diskusijos)
 15.Motinystės atostogos (diskusijos)
 16.Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija (diskusijos)
 17.Kito posėdžio darbotvarkė
 18.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.05 val.

°
° ° °

Kalbėjo Emmanouil Glezos.


2. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Zimbabvė: žmogaus teisių gynėjo Itai Dzamaros atvejis (2015/2710(RSP))

- Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki ir Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu – Zimbabvė: žmogaus teisių gynėjo Itai Dzamaros atvejis (B8-0465/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu – Zimbabvė: žmogaus teisių gynėjo Itai Dzamaros atvejis (B8-0466/2015);

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero ir Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu – Zimbabvė: žmogaus teisių gynėjo Itai Dzamaros atvejis (B8-0467/2015);

- Catherine Bearder, Philippe De Backer, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Hilde Vautmans, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, Petr Ježek, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Beatriz Becerra Basterrechea, Alexander Graf Lambsdorff, Javier Nart, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Yana Toom, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, Hannu Takkula ir Urmas Paet ALDE frakcijos vardu – Zimbabvė: žmogaus teisių gynėjo Itai Dzamaros atvejis (B8-0468/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee ir Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL frakcijos vardu – Zimbabvė: žmogaus teisių gynėjo Itai Dzamaros atvejis (B8-0471/2015);

- Cristian Dan Preda, Michael Gahler, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Csaba Sógor, Franck Proust, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka ir Elisabetta Gardini PPE frakcijos vardu – Zimbabvė: žmogaus teisių gynėjo Itai Dzamaros atvejis (B8-0474/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Marc Tarabella, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Daciana Octavia Sârbu, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Afzal Khan ir Jeppe Kofod S&D frakcijos vardu –Zimbabvė: žmogaus teisių gynėjo Itai Dzamaros atvejis (B8-0478/2015).

II.   Sunki rohinjų pabėgėlių padėtis, įskaitant masines kapavietes Tailande (2015/2711(RSP))

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu – Sunki rohinjų pabėgėlių padėtis, įskaitant masines kapavietes Tailande (B8-0469/2015);

- Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Ernest Urtasun ir Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu – Sunki rohinjų pabėgėlių padėtis, įskaitant masines kapavietes Tailande B8-0470/2015);

- Dita Charanzová, Philippe De Backer, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Dlabajová, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart, Pavel Telička, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Alexander Graf Lambsdorff, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Yana Toom, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez ir Urmas Paet ALDE frakcijos vardu – Sunki rohinjų pabėgėlių padėtis, įskaitant masines kapavietes Tailande (B8-0472/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Jana Žitňanská ir Branislav Škripek ECR frakcijos vardu – Sunki rohinjų pabėgėlių padėtis, įskaitant masines kapavietes Tailande (B8-0477/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo ir Pablo Iglesias GUE/NGL frakcijos vardu – Sunki rohinjų pabėgėlių lemtis ir masinės kapavietės Tailande (B8-0480/2015);

- Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Csaba Sógor, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka ir Elisabetta Gardini PPE frakcijos vardu – Sunki rohinjų pabėgėlių padėtis, įskaitant masines kapavietes Tailande (B8-0482/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Daciana Octavia Sârbu, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Javi López, Afzal Khan, Simona Bonafè, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod ir Joachim Schuster S&D frakcijos vardu – Sunki rohinjų pabėgėlių padėtis, įskaitant masines kapavietes Tailande (B8-0484/2015).

III.   Svazilandas: žmogaus teisių aktyvistų Thulani Maseko ir Bheki Makhubu atvejis (2015/2712(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki ir Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu – Svazilandas: žmogaus teisių aktyvistų Thulani Maseko ir Bheki Makhubu atvejis (B8-0473/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu – Svazilandas: žmogaus teisių aktyvistų Thulani Maseko ir Bheki Makhubu atvejis (B8-0475/2015);

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero ir Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu – Svazilandas: žmogaus teisių aktyvistų Thulani Maseko ir Bheki Makhubu atvejis (B8-0476/2015);

- Javier Nart, Philippe De Backer, Louis Michel, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Beatriz Becerra Basterrechea, Alexander Graf Lambsdorff, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Yana Toom, Martina Dlabajová, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula ir Urmas Paet ALDE frakcijos vardu – Svazilandas: žmogaus teisių aktyvistų Thulani Maseko ir Bheki Makhubu atvejis (B8-0479/2015);

- Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Curzio Maltese, Younous Omarjee, Kostadinka Kuneva ir Rina Ronja Kari GUE/NGL frakcijos vardu – Svazilandas: žmogaus teisių aktyvistų Thulani Maseko ir Bheki Makhubu atvejis (B8-0481/2015);

- Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Franck Proust, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu ir Tadeusz Zwiefka PPE frakcijos vardu – Svazilandas: žmogaus teisių aktyvistų Thulani Maseko ir Bheki Makhubu atvejis (B8-0483/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Jude Kirton-Darling, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, Liisa Jaakonsaari, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Marc Tarabella, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Daciana Octavia Sârbu, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Javi López, Afzal Khan ir Jeppe Kofod S&D frakcijos varduSvazilandas: žmogaus teisių aktyvistų Thulani Maseko ir Bheki Makhubu atvejis (B8-0485/2015).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnį.


3. Mineralų ir metalų iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų importuotojų atliekamas pasitvirtinimas ***I

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos sistemos, pagal kurią atsakingi alavo, tantalo, volframo, jų rūdų ir aukso iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų importuotojai atlieka pasitvirtinimą, susijusį su išsamiu tiekimo grandinės patikrinimu, sukūrimo [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

Iuliu Winkler pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Kalbėjo: Bogdan Brunon Wenta (DEVE komiteto nuomonės referentas), Daniel Caspary PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, Emma McClarkin ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė William (The Earl of) Dartmouth), Marielle de Sarnez ALDE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, Tiziana Beghin EFDD frakcijos vardu, Steeve Briois, , nepriklausomas Parlamento narys, ir Davor Ivo Stier, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić, Maria Arena, Marietje Schaake, Lola Sánchez Caldentey, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Lampros Fountoulis, Salvatore Cicu (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Maria Arena ir Tiziana Beghin), David Martin (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Daniel Caspary, Louis Michel, Patrick Le Hyaric, Yannick Jadot, Jarosław Wałęsa, Bernd Lange, Malin Björk, Heidi Hautala, Anna Záborská (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ignazio Corrao), Seb Dance, Lars Adaktusson, Linda McAvan, Nicola Danti, Richard Howitt, Eric Andrieu ir Emmanuel Maurel.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Franc Bogovič, Patrizia Toia, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Ulrike Lunacek ir Ignazio Corrao.

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Cecilia Malmström ir Iuliu Winkler.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 05 20 protokolo 10.7 punktas.


4. Dėl bendrosios skaitmeninės rinkos priimtas sprendimas (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Dėl bendrosios skaitmeninės rinkos priimtas sprendimas (2015/2628(RSP))

Andrus Ansip (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Françoise Grossetête PPE frakcijos vardu, Marju Lauristin S&D frakcijos vardu, Vicky Ford ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu, Dennis de Jong GUE/NGL frakcijos vardu, Michel Reimon Verts/ALE frakcijos vardu, David Borrelli EFDD frakcijos vardu, Mylène Troszczynski, , nepriklausoma Parlamento narė, Krišjānis Kariņš, Kathleen Van Brempt, Anneleen Van Bossuyt, Antanas Guoga, Cornelia Ernst, Jan Philipp Albrecht, Nathan Gill, Marine Le Pen, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić, Andreas Schwab (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Liisa Jaakonsaari), Evelyne Gebhardt, Marcus Pretzell, Kaja Kallas, Petr Mach, Barbara Kappel, Sabine Verheyen (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Sotirios Zarianopoulos, Lara Comi, Silvia Costa, Sajjad Karim, Jerzy Buzek, Jutta Steinruck, Evžen Tošenovský, Angelika Niebler, Evelyn Regner, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Clare Moody, Seán Kelly, Henna Virkkunen ir Eva Paunova.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Anna Maria Corazza Bildt, José Blanco López, Ruža Tomašić ir Izaskun Bilbao Barandica.

Kalbėjo Andrus Ansip.

Diskusijos baigtos.

PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Marc Tarabella ir Bruno Gollnisch.


5. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


5.1. Apsaugos priemonės, numatytos Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarime (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl apsaugos priemonių, numatytų Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarime (kodifikuota redakcija) [2014/0158(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Andrzej Duda (A8-0145/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0189).


5.2. Europos konvencija dėl sąlygine prieiga grindžiamų paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų teisinės apsaugos *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos konvencijos dėl sąlygine prieiga grindžiamų paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų teisinės apsaugos sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [05651/2012 - C7-0069/2012 - 2010/0361(NLE)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Pavel Svoboda (A8-0071/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0190)

Parlamentas pritarė konvencijos sudarymui.


5.3. Prašymas atšaukti Parlamento nario Viktoro Uspaskicho (Viktor Uspaskich) imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Viktoro Uspaskicho (Viktor Uspaskich) imunitetą [2014/2203(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Laura Ferrara (A8-0149/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Guy Verhofstadt pasiūlė atidėti balsavimą dėl pasiūlymo dėl sprendimo pagal Darbo tvarkos taisyklių 61 straipsnio 2 dalį.

Kalbėjo: Richard Sulík, jis pritarė prašymui, ir Laura Ferrara, jis buvo prieš prašymą.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (216 balsavo už, 380 – prieš, 85 susilaikė) atmetė prašymą.

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0191).


5.4. Prašymas atšaukti Parlamento nario Jérôme'o Lavrilleux (Jérôme Lavrilleux) imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Jérôme'o Lavrilleux (Jérôme Lavrilleux) imunitetą [2015/2014(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Heidi Hautala (A8-0152/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0192).


5.5. Prašymas atšaukti Parlamento nario Januszo Korwino-Mikke (Janusz Korwin-Mikke) imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Januszo Korwino-Mikke (Janusz Korwin-Mikke) imunitetą [2015/2049(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Kostas Chrysogonos (A8-0150/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0193).


5.6. Prašymas atšaukti Parlamento nario Theodoroso Zagorakiso (Theodoros Zagorakis) imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Theodoroso Zagorakiso (Theodoros Zagorakis) imunitetą (II) [2015/2071(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Andrzej Duda (A8-0151/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0194).


5.7. Prašymas kreiptis į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą dėl konsultacijos dėl Europos Sąjungos veikimo gerinimo remiantis Lisabonos sutarties teikiamomis galimybėmis (Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnis) (balsavimas)

Prašymas kreiptis dėl konsultacijos

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtinta.


5.8. Prašymas kreiptis į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą dėl konsultacijos dėl galimų Europos Sąjungos institucinės struktūros pokyčių ir koregavimų (Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnis) (balsavimas)

Prašymas kreiptis dėl konsultacijos

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtinta.


5.9. Prašymas kreiptis į Regionų komitetą dėl konsultacijos dėl Europos Sąjungos veikimo gerinimo remiantis Lisabonos sutarties teikiamomis galimybėmis (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Prašymas kreiptis dėl konsultacijos

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtinta.


5.10. Prašymas kreiptis į Regionų komitetą dėl konsultacijos dėl galimų Europos Sąjungos institucinės struktūros pokyčių ir koregavimų (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Prašymas kreiptis dėl konsultacijos

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtinta.


5.11. Indeksai, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2015)0195).

Cora van Nieuwenhuizen pasiūlė atidėti balsavimą dėl teisėkūros rezoliucijos projekto pagal Darbo tvarkos taisyklių 61 straipsnio 2 dalį.

Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui.

Klausimas grąžintas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui.

Kalbėjo:

James Carver dėl balsavimo eigos.


5.12. Vystymosi finansavimas (balsavimas)

Pranešimas dėl vystymosi finansavimo [2015/2044(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėjas: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0196).


5.13. Saugesnė sveikatos priežiūra Europoje (balsavimas)

Pranešimas „Saugesnė sveikatos priežiūra Europoje: pacientų saugumo didinimas ir kova su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms“ [2014/2207(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0197).


5.14. MVĮ ekologiškai tvaraus augimo galimybės (balsavimas)

Pranešimas dėl MVĮ ekologiškai tvaraus augimo galimybių [2014/2209(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Philippe De Backer (A8-0135/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0198).


6. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Cora van Nieuwenhuizen - A8-0131/2015
Eamon Gilmore, Marijana Petir, Luke Ming Flanagan, Steven Woolfe ir Ivana Maletić

Pranešimas: Pedro Silva Pereira - A8-0143/2015
Brian Hayes, Neena Gill, Marijana Petir, Martina Anderson ir Anna Záborská

Pranešimas: Piernicola Pedicini - A8-0142/2015
Jens Rohde, Pablo Iglesias, Neena Gill, Bronis Ropė, Marijana Petir, Notis Marias, Seán Kelly ir Marian Harkin

Pranešimas: Philippe De Backer - A8-0135/2015
Jens Rohde, Zoltán Balczó, Neena Gill, Marijana Petir, Bendt Bendtsen, Daniel Hannan, Seán Kelly ir Marian Harkin.


7. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 13.20 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

8. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


9. Bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas - Bendros saugumo ir gynybos politikos finansavimas - Saugumas ir gynybos pajėgumai Europoje (diskusijos)

Pranešimas dėl bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo (pagal Tarybos metinį pranešimą Europos Parlamentui dėl bendros užsienio ir saugumo politikos) [2014/2220(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

Pranešimas dėl bendros saugumo ir gynybos politikos finansavimo [2014/2258(INI)] - Užsienio reikalų komitetas - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Eduard Kukan ir Indrek Tarand (A8-0136/2015)

Pranešimas dėl pokyčių Europos gynybos rinkose poveikio saugumui ir gynybos pajėgumams Europoje [2015/2037(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Ana Gomes (A8-0159/2015)

Arnaud Danjean, Eduard Kukan, Indrek Tarand ir Ana Gomes pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė).

Kalbėjo: Ildikó Gáll-Pelcz (IMCO komiteto nuomonės referentė), Georgios Kyrtsos PPE frakcijos vardu, Ioan Mircea Paşcu S&D frakcijos vardu, Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu, Jozo Radoš ALDE frakcijos vardu, Sabine Lösing GUE/NGL frakcijos vardu, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu, Janusz Korwin-Mikke, , nepriklausomas Parlamento narys, Michael Gahler, Tonino Picula, Charles Tannock, Anneli Jäätteenmäki, Pablo Iglesias, Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, Elmar Brok, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Fernando Maura Barandiarán, Javier Couso Permuy, Konstantinos Papadakis, Andrej Plenković, Marju Lauristin, David Campbell Bannerman, Florian Philippot (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Arnaud Danjean), Tunne Kelam, Victor Negrescu, Eleftherios Synadinos, Lorenzo Cesa (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė James Carver) ir Afzal Khan.

PIRMININKAVO: Ulrike LUNACEK
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Sophie Montel, Alojz Peterle (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić), Victor Boştinaru, Aymeric Chauprade(taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Liisa Jaakonsaari), Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jens Geier, Jeppe Kofod, Gilles Pargneaux, Jonás Fernández ir Nicola Caputo.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Milan Zver, Michela Giuffrida, Ruža Tomašić, Petras Auštrevičius, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė ir Gianluca Buonanno.

Kalbėjo: Federica Mogherini, Arnaud Danjean, Indrek Tarand ir Ana Gomes.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 05 21 protokolo 7.4 punktas, 2015 05 21 protokolo 7.5 punktas ir 2015 05 21 protokolo 7.6 punktas.

PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas


10. Padėtis Vengrijoje (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Padėtis Vengrijoje (2015/2700(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, István Ujhelyi (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Manfred Weber, pastarasis į jį atsakė), Ildikó Gáll-Pelcz (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Gianni Pittella, pastarasis į jį atsakė) (pirmininkas patikslino mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ildikó Gáll-Pelcz), Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Péter Niedermüller, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Zdzisław Krasnodębski, Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė József Szájer), ir Zoltán Balczó, , nepriklausomas Parlamento narys (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Daniele Viotti.

Kalbėjo Viktor Orbán (Vengrijos ministras pirmininkas).

Kalbėjo: Esteban González Pons, Péter Niedermüller, Guy Verhofstadt, Judith Sargentini, Georg Mayer, József Szájer, Josef Weidenholzer, Louis Michel, Ulrike Lunacek, Csaba Sógor, István Ujhelyi, Cecilia Wikström, Benedek Jávor, Kinga Gál ir Pedro Silva Pereira.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marijana Petir, Boris Zala, Marek Jurek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ernest Maragall ir Ignazio Corrao.

Kalbėjo Viktor Orbán.

Kalbėjo: David Borrelli EFDD frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, ir Manfred Weber PPE frakcijos vardu.

Kalbėjo: Frans Timmermans ir Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: birželio mėn. I sesija.


11. Europos Parlamento pirmininko pavaduotojo rinkimai (kandidatūrų teikimas)

Pirmininkas, remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 15 straipsniu, paskelbė, kad buvo pasiūlytos šios kandidatūros į laisvą Europos Parlamento pirnmininko pavaduotojo postą:

- EFDD frakcijos: Fabio Massimo Castaldo

- ALDE frakcijos: Anneli Jäätteenmäki.

Rinkimai vyks rytoj, 2015 m. gegužės 20 d., trečiadienį, 12 val. (2015 05 20 protokolo 10.1 punktas).

PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja


12. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Pirmininkė padarė šį pareiškimą:

AGRI komiteto rekomendacija neprieštarauti 2015 m. balandžio 27 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšomis, I priedas (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA)) (B8-0439/2015) buvo paskelbta per 2015 m. gegužės 18 d., pirmadienio, posėdį (2015 05 18 protokolo 11 punktas).

Prieštaravimų dėl šios rekomendacijos nepareikšta per Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalyje nustatytą 24 valandų terminą.

Todėl ši rekomendacija laikoma patvirtinta ir sprendimas bus paskelbtas rytdienos, 2015 m. gegužės 20 d., trečiadienio, „Priimtuose tekstuose“.


13. Finansų sistemos apsauga nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui ***II - Informacija, teikiama pervedant lėšas ***II (diskusijos)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB [05933/4/2015 - C8-0109/2015- 2013/0025(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjai: Krišjānis Kariņš ir Judith Sargentini (A8-0153/2015)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas, ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1781/2006 [05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjai: Timothy Kirkhope ir Peter Simon (A8-0154/2015)

Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini, Timothy Kirkhope ir Peter Simon pristatė rekomendacijas antrajam svarstymui.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Emil Radev PPE frakcijos vardu, Ana Gomes S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Beatrix von Storch ECR frakcijos vardu, Nils Torvalds ALDE frakcijos vardu, Rina Ronja Kari GUE/NGL frakcijos vardu, Eva Joly Verts/ALE frakcijos vardu, Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu, Mario Borghezio, , nepriklausomas Parlamento narys, Eva Paunova, Elisa Ferreira, Anna Elżbieta Fotyga, Petr Ježek, Kostas Chrysogonos, Ignazio Corrao, Steeve Briois, Thomas Mann, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Marco Valli, Alojz Peterle, Iliana Iotova, Peter van Dalen, Monica Macovei, Elly Schlein, Kazimierz Michał Ujazdowski, Julia Pitera ir Tomáš Zdechovský.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ildikó Gáll-Pelcz, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes ir Milan Zver.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Věra Jourová, Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini, Timothy Kirkhope ir Peter Simon.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 05 20 protokolo 10.4 punktas ir 2015 05 20 protokolo 10.5 punktas.


14. Bankroto bylos ***II - 2014 m. kovo 12 d. Komisijos rekomendacijos dėl naujo požiūrio į verslo žlugimą ir nemokumą šeimų nemokumo ir antros galimybės suteikimo asmenims ir namų ūkiams aspektais peržiūra ir išplėtimas (diskusijos)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl bankroto bylų (išdėstymas nauja redakcija) [16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)

Komisijos pareiškimas: 2014 m. kovo 12 d. Komisijos rekomendacijos dėl naujo požiūrio į verslo žlugimą ir nemokumą šeimų nemokumo ir antros galimybės suteikimo asmenims ir namų ūkiams aspektais peržiūra ir išplėtimas (2015/2701(RSP))

Tadeusz Zwiefka pristatė rekomendaciją antrajam svarstymui.

Věra Jourová (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: József Nagy PPE frakcijos vardu, Enrico Gasbarra S&D frakcijos vardu, Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu, Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu, Jiří Maštálka GUE/NGL frakcijos vardu, Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu, Gilles Lebreton, , nepriklausomas Parlamento narys, Jiří Pospíšil, Evelyn Regner, Javi López ir Sergio Gaetano Cofferati.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Claudia Tapardel, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos ir Doru-Claudian Frunzulică.

Kalbėjo: Věra Jourová ir Tadeusz Zwiefka.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 05 20 protokolo 10.6 punktas.


15. Motinystės atostogos (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000049/2015), kurį Tarybai FEMM komiteto vardu pateikė Iratxe García Pérez ir Maria Arena: Direktyva dėl motinystės atostogų (2015/2655(RSP)) (B8-0119/2015)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000050/2015), kurį Komisijai FEMM komiteto vardu pateikė Iratxe García Pérez ir Maria Arena: Direktyva dėl motinystės atostogų (2015/2655(RSP)) (B8-0120/2015)

Maria Arena pristatė klausimus.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (einanti Tarybos pirmininko pareigas) atsakė į klausimą B8-0119/2015.

Věra Jourová (Komisijos narė) atsakė į klausimą B8-0120/2015.

PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Anna Záborská PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Javi López S&D frakcijos vardu, Julie Girling ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Arena), Beatriz Becerra Basterrechea ALDE frakcijos vardu, Inês Cristina Zuber GUE/NGL frakcijos vardu, Monika Vana Verts/ALE frakcijos vardu, Daniela Aiuto EFDD frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Vicky Maeijer, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Jadwiga Wiśniewska, Eleonora Forenza, Jordi Sebastià, Georgios Epitideios, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Hedh, Jana Žitňanská, Ernest Urtasun, Dubravka Šuica (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić), Mary Honeyball, Beatrix von Storch, Lara Comi, Sylvie Guillaume, Elisabeth Morin-Chartier, Jutta Steinruck, Therese Comodini Cachia, Agnes Jongerius ir Elena Gentile.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Michela Giuffrida, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Sotirios Zarianopoulos, Momchil Nekov ir Arne Gericke.

Kalbėjo: Věra Jourová ir Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

- Maria Arena ir Iratxe García Pérez, FEMM komiteto vardu, dėl motinystės atostogų (2015/2655(RSP)) (B8-0453/2015).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 05 20 protokolo 10.10 punktas.


16. Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija (2015/2684(RSP))

Marianne Thyssen (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Ádám Kósa PPE frakcijos vardu, Vilija Blinkevičiūtė S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Marian Harkin ALDE frakcijos vardu, Kostadinka Kuneva GUE/NGL frakcijos vardu, Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu, Eleonora Evi EFDD frakcijos vardu, Marek Plura, Soledad Cabezón Ruiz, Jana Žitňanská, Martina Anderson, Sofia Ribeiro, Jutta Steinruck, Dieter-Lebrecht Koch, Soraya Post ir Jiří Pospíšil.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, Michela Giuffrida, Kostas Chrysogonos, Notis Marias ir Inês Cristina Zuber.

Kalbėjo Marianne Thyssen.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

- Martin Schulz, Ádám Kósa, David Casa, Marek Plura, Roberta Metsola, Barbara Matera, Rosa Estaràs Ferragut, Elisabeth Morin-Chartier, Davor Ivo Stier, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, József Nagy, Miroslav Mikolášik, Ivan Štefanec, Anna Záborská, Danuta Jazłowiecka, Anne Sander, Claude Rolin, Daniel Buda, Lara Comi, Michaela Šojdrová, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Norbert Erdős, László Tőkés, Andor Deli, Andrea Bocskor, György Hölvényi ir Ramón Luis Valcárcel Siso PPE frakcijos vardu, Birgit Sippel, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Marlene Mizzi, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Soraya Post, Brando Benifei, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Hugues Bayet, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Sergio Gutiérrez Prieto, Michela Giuffrida, Demetris Papadakis, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Inés Ayala Sender, Nikos Androulakis, José Blanco López ir Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández S&D frakcijos vardu, Helga Stevens, Timothy Kirkhope ir Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Martina Dlabajová ir Juan Carlos Girauta Vidal ALDE frakcijos vardu, Kostadinka Kuneva, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Pablo Iglesias, Max Andersson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán ir Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL frakcijos vardu, Tatjana Ždanoka, Tamás Meszerics, Karima Delli, Pascal Durand, Michael Cramer, Margrete Auken, Helga Trüpel, Claude Turmes, Bart Staes, Judith Sargentini, Ska Keller, Bronis Ropė, Monika Vana, Philippe Lamberts, Terry Reintke, Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Igor Šoltes ir Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, Tiziana Beghin, Laura Agea, Laura Ferrara, Ignazio Corrao ir Eleonora Evi EFDD frakcijos vardu – dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių komiteto patvirtinto klausimų sąrašo, susijusio su pirmine Europos Sąjungos ataskaita (2015/2684(RSP)) (B8-0460/2015).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 05 20 protokolo 10.11 punktas.


17. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 557.487/OJME).


18. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.40 val.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Crowley, Gabriel, Händel, Herranz García, Liberadzki, Morvai, Picierno

Teisinė informacija - Privatumo politika