Indekss 
Protokols
PDF 271kWORD 210k
Otrdiena, 2015. gada 19. maijs - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 3.Konfliktu skartu teritoriju un augsta riska teritoriju izcelsmes izrakteņu un metālu importētāju pašsertifikācija ***I
 4.Lēmums, kas pieņemts attiecībā uz digitālo vienoto tirgu (debates)
 5.Balsošanas laiks
  5.1.Nolīgumā ar Šveices Konfederāciju paredzētie aizsardzības pasākumi ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  5.2.Eiropas konvencija par tiesisko aizsardzību pakalpojumiem, kas pamatojas uz ierobežotu piekļuvi vai nodrošina to *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  5.3.Pieprasījums atcelt Viktor Uspaskich deputāta imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  5.4.Pieprasījums atcelt Jérôme Lavrilleux deputāta imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  5.5.Pieprasījums atcelt Janusz Korwin-Mikke deputāta imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  5.6.Pieprasījums atcelt Theodoros Zagorakis deputāta imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  5.7.Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju par tematu "Eiropas Savienības darbības uzlabošana, izmantojot Lisabonas līguma piedāvāto potenciālu" (Reglamenta 137. pants) (balsošana)
  5.8.Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju par tematu "Eiropas Savienības pašreizējās institucionālās struktūras iespējamā attīstība un korekcijas" (Reglamenta 137. pants) (balsošana)
  5.9.Pieprasījums apspriesties ar Reģionu komiteju par tematu "Eiropas Savienības darbības uzlabošana, izmantojot Lisabonas līguma piedāvāto potenciālu" (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  5.10.Pieprasījums apspriesties ar Reģionu komiteju par tematu "Eiropas Savienības pašreizējās institucionālās struktūras iespējamā attīstība un korekcijas" (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  5.11.Indeksi, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos ***I (balsošana)
  5.12.Attīstības finansēšana (balsošana)
  5.13.Drošāka veselības aprūpe Eiropā (balsošana)
  5.14.Videi draudzīgas izaugsmes iespējas maziem un vidējiem uzņēmumiem (balsošana)
 6.Balsojumu skaidrojumi
 7.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 8.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 9.Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana - Kopējās drošības un aizsardzības politikas finansēšana - Drošības un aizsardzības spējas Eiropā (debates)
 10.Stāvoklis Ungārijā (debates)
 11.Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana (kandidatūru iesniegšana)
 12.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 13.Finanšu sistēmas izmantošanas nepieļaušana nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai ***II - Līdzekļu pārvedumiem pievienotā informācija ***II (debates)
 14.Maksātnespējas procedūras ***II - Komisijas 2014. gada 12. marta ieteikuma par jaunu pieeju neveiksmīgai darījumdarbībai un maksātnespējai pārskatīšana un paplašināšana attiecībā uz ģimenes maksātnespēju un otro iespēju fiziskām personām un mājsaimniecībām (debates)
 15.Grūtniecības un dzemdību atvaļinājums (debates)
 16.ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām (debates)
 17.Nākamās sēdes darba kārtība
 18.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.05.

°
° ° °

Uzstājās Emmanouil Glezos.


2. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 135. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem.

I.   Zimbabve, cilvēktiesību aizstāvja Itai Dzamara lieta (2015/2710(RSP))

- Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki un Jana Žitňanská ECR grupas vārdā – par Zimbabvi, cilvēktiesību aizstāvja Itai Dzamara lieta (B8-0465/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā – par Zimbabvi, cilvēktiesību aizstāvja Itai Dzamara lieta (B8-0466/2015);

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero un Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā – par Zimbabvi, cilvēktiesību aizstāvja Itai Dzamara lieta (B8-0467/2015);

- Catherine Bearder, Philippe De Backer, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Hilde Vautmans, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, Petr Ježek, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Beatriz Becerra Basterrechea, Alexander Graf Lambsdorff, Javier Nart, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Yana Toom, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, Hannu Takkula un Urmas Paet ALDE grupas vārdā – par Zimbabvi, cilvēktiesību aizstāvja Itai Dzamara lieta (B8-0468/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee un Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL grupas vārdā – par Zimbabvi, cilvēktiesību aizstāvja Itai Dzamara lieta (B8-0471/2015);

- Cristian Dan Preda, Michael Gahler, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Csaba Sógor, Franck Proust, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka un Elisabetta Gardini PPE grupas vārdā – par Zimbabvi, cilvēktiesību aizstāvja Itai Dzamara lieta (B8-0474/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Marc Tarabella, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Daciana Octavia Sârbu, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Afzal Khan un Jeppe Kofod S&D grupas vārdā – par Zimbabvi, cilvēktiesību aizstāvja Itai Dzamara lieta (B8-0478/2015).

II.   Rohingu bēgļu ciešanas, tostarp masu kapi Taizemē (2015/2711(RSP))

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā – par rohingu bēgļu ciešanām, tostarp masu kapiem Taizemē (B8-0469/2015);

- Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Ernest Urtasun un Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā – par rohingu bēgļu ciešanām, tostarp masu kapiem Taizemē (B8-0470/2015);

- Dita Charanzová, Philippe De Backer, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Dlabajová, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart, Pavel Telička, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Alexander Graf Lambsdorff, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Yana Toom, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez un Urmas Paet ALDE grupas vārdā – par rohingu bēgļu ciešanām, tostarp masu kapiem Taizemē (B8-0472/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Jana Žitňanská un Branislav Škripek ECR grupas vārdā – par rohingu bēgļu ciešanām, tostarp masu kapiem Taizemē (B8-0477/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo un Pablo Iglesias GUE/NGL grupas vārdā – par rohingu bēgļu ciešanām un masveida slepkavībām Taizemē (B8-0480/2015);

- Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Csaba Sógor, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka un Elisabetta Gardini PPE grupas vārdā – par rohingu bēgļu ciešanām, tostarp masu kapiem Taizemē (B8-0482/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Daciana Octavia Sârbu, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Javi López, Afzal Khan, Simona Bonafè, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod un Joachim Schuster S&D grupas vārdā – par rohingu bēgļu ciešanām, tostarp masu kapiem Taizemē (B8-0484/2015).

III.   Svazilenda, cilvēktiesību aktīvistu Thulani Maseko un Bheki Makhubu lieta (2015/2712(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki un Jana Žitňanská ECR grupas vārdā – par Svazilendu, cilvēktiesību aktīvistu Thulani Maseko un Bheki Makhubu lieta (B8-0473/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā – par Svazilendu, cilvēktiesību aktīvistu Thulani Maseko un Bheki Makhubu lieta (B8-0475/2015);

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero un Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā – par Svazilendu, cilvēktiesību aktīvistu Thulani Maseko un Bheki Makhubu lieta (B8-0476/2015);

- Javier Nart, Philippe De Backer, Louis Michel, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Beatriz Becerra Basterrechea, Alexander Graf Lambsdorff, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Yana Toom, Martina Dlabajová, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula un Urmas Paet ALDE grupas vārdā – par Svazilendu, cilvēktiesību aktīvistu Thulani Maseko un Bheki Makhubu lieta (B8-0479/2015);

- Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Curzio Maltese, Younous Omarjee, Kostadinka Kuneva un Rina Ronja Kari GUE/NGL grupas vārdā – par Svazilendu, cilvēktiesību aktīvistu Thulani Maseko un Bheki Makhubu lieta (B8-0481/2015);

- Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Franck Proust, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu un Tadeusz Zwiefka PPE grupas vārdā – par Svazilendu, cilvēktiesību aktīvistu Thulani Maseko un Bheki Makhubu lieta (B8-0483/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Jude Kirton-Darling, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, Liisa Jaakonsaari, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Marc Tarabella, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Daciana Octavia Sârbu, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Javi López, Afzal Khan un Jeppe Kofod S&D grupas vārdā – par Svazilendu, cilvēktiesību aktīvistu Thulani Maseko un Bheki Makhubu lieta (B8-0485/2015).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 162. pantu.


3. Konfliktu skartu teritoriju un augsta riska teritoriju izcelsmes izrakteņu un metālu importētāju pašsertifikācija ***I

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības sistēmu konfliktu skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes alvas, tantala, volframa, to rūdu un zelta atbildīgu importētāju pašsertifikācijai attiecībā uz piegādes ķēdes pienācīgu pārbaudi [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Iuliu Winkler (A8-0141/2015).

Iuliu Winkler iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Uzstājās Bogdan Brunon Wenta (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), Daniel Caspary PPE grupas vārdā, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, Emma McClarkin ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva William (The Earl of) Dartmouth, Marielle de Sarnez ALDE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, Tiziana Beghin EFDD grupas vārdā, Steeve Briois, pie grupām nepiederošs deputāts un Davor Ivo Stier, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, Maria Arena, Marietje Schaake, Lola Sánchez Caldentey, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Lampros Fountoulis, Salvatore Cicu, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Maria Arena un Tiziana Beghin, David Martin, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Daniel Caspary, Louis Michel, Patrick Le Hyaric, Yannick Jadot, Jarosław Wałęsa, Bernd Lange, Malin Björk, Heidi Hautala, Anna Záborská, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ignazio Corrao, Seb Dance, Lars Adaktusson, Linda McAvan, Nicola Danti, Richard Howitt, Eric Andrieu un Emmanuel Maurel.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Franc Bogovič, Patrizia Toia, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Ulrike Lunacek un Ignazio Corrao.

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Cecilia Malmström un Iuliu Winkler.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 20.5.2015. protokola 10.7. punkts.


4. Lēmums, kas pieņemts attiecībā uz digitālo vienoto tirgu (debates)

Komisijas paziņojums: Lēmums, kas pieņemts attiecībā uz digitālo vienoto tirgu (2015/2628(RSP)).

Andrus Ansip (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Françoise Grossetête PPE grupas vārdā, Marju Lauristin S&D grupas vārdā, Vicky Ford ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Dita Charanzová ALDE grupas vārdā, Dennis de Jong GUE/NGL grupas vārdā, Michel Reimon Verts/ALE grupas vārdā, David Borrelli EFDD grupas vārdā, Mylène Troszczynski, pie grupām nepiederoša deputāte, Krišjānis Kariņš, Kathleen Van Brempt, Anneleen Van Bossuyt, Antanas Guoga, Cornelia Ernst, Jan Philipp Albrecht, Nathan Gill, Marine Le Pen, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, Andreas Schwab, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Liisa Jaakonsaari, Evelyne Gebhardt, Marcus Pretzell, Kaja Kallas, Petr Mach, Barbara Kappel, Sabine Verheyen, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Sotirios Zarianopoulos, Lara Comi, Silvia Costa, Sajjad Karim, Jerzy Buzek, Jutta Steinruck, Evžen Tošenovský, Angelika Niebler, Evelyn Regner, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Clare Moody, Seán Kelly, Henna Virkkunen un Eva Paunova.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Anna Maria Corazza Bildt, José Blanco López, Ruža Tomašić un Izaskun Bilbao Barandica.

Uzstājās Andrus Ansip.

Debates tika slēgtas.

SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Marc Tarabella un Bruno Gollnisch.


5. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


5.1. Nolīgumā ar Šveices Konfederāciju paredzētie aizsardzības pasākumi ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par aizsardzības pasākumiem, kas paredzēti Eiropas Ekonomikas kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgumā (kodificēta redakcija) [2014/0158(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Andrzej Duda (A8-0145/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0189).


5.2. Eiropas konvencija par tiesisko aizsardzību pakalpojumiem, kas pamatojas uz ierobežotu piekļuvi vai nodrošina to *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Eiropas konvenciju par tiesisko aizsardzību pakalpojumiem, kas pamatojas uz ierobežotu piekļuvi vai nodrošina to [05651/2012 - C7-0069/2012 - 2010/0361(NLE)] - Juridiskā komiteja. Referents: Pavel Svoboda (A8-0071/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0190).

Parlaments deva piekrišanu konvencijas noslēgšanai.


5.3. Pieprasījums atcelt Viktor Uspaskich deputāta imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Viktor Uspaskich imunitāti [2014/2203(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referente: Laura Ferrara (A8-0149/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Guy Verhofstadt saskaņā ar Reglamenta 61. panta 2. punktu ierosināja balsošanu par lēmuma priekšlikumu atlikt.

Uzstājās Richard Sulík, kurš atbalstīja šo pieprasījumu, un Laura Ferrara, kura pret to iebilda.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (216 par, 380 pret, 85 atturas).

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0191).


5.4. Pieprasījums atcelt Jérôme Lavrilleux deputāta imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Jérôme Lavrilleux imunitāti [2015/2014(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referente: Heidi Hautala (A8-0152/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0192).


5.5. Pieprasījums atcelt Janusz Korwin-Mikke deputāta imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Janusz Korwin-Mikke imunitāti [2015/2049(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Kostas Chrysogonos (A8-0150/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0193).


5.6. Pieprasījums atcelt Theodoros Zagorakis deputāta imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Theodoros Zagorakis imunitāti (II) [2015/2071(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Andrzej Duda (A8-0151/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0194).


5.7. Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju par tematu "Eiropas Savienības darbības uzlabošana, izmantojot Lisabonas līguma piedāvāto potenciālu" (Reglamenta 137. pants) (balsošana)

Pieprasījums apspriesties

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts.


5.8. Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju par tematu "Eiropas Savienības pašreizējās institucionālās struktūras iespējamā attīstība un korekcijas" (Reglamenta 137. pants) (balsošana)

Pieprasījums apspriesties

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts.


5.9. Pieprasījums apspriesties ar Reģionu komiteju par tematu "Eiropas Savienības darbības uzlabošana, izmantojot Lisabonas līguma piedāvāto potenciālu" (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Pieprasījums apspriesties

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts.


5.10. Pieprasījums apspriesties ar Reģionu komiteju par tematu "Eiropas Savienības pašreizējās institucionālās struktūras iespējamā attīstība un korekcijas" (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Pieprasījums apspriesties

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts.


5.11. Indeksi, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2015)0195).

Cora van Nieuwenhuizen saskaņā ar Reglamenta 61. panta 2. punktu ierosināja balsošanu par normatīvās rezolūcijas projektu atlikt.

Parlaments piekrita šim ierosinājumam.

Līdz ar to jautājums ir nodots atpakaļ atkārtotai izskatīšanai atbildīgajā komitejā.

Uzstāšanās

James Carver — par balsošanas norisi.


5.12. Attīstības finansēšana (balsošana)

Ziņojums par attīstības finansēšanu [2015/2044(INI)] - Attīstības komiteja. Referents: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0196).


5.13. Drošāka veselības aprūpe Eiropā (balsošana)

Ziņojums par drošāku veselības aprūpi Eiropā — pacientu drošības uzlabošana un cīņa pret mikrobu rezistenci [2014/2207(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0197).


5.14. Videi draudzīgas izaugsmes iespējas maziem un vidējiem uzņēmumiem (balsošana)

Ziņojums par videi draudzīgas izaugsmes iespējām maziem un vidējiem uzņēmumiem [2014/2209(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Philippe De Backer (A8-0135/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0198).


6. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Cora van Nieuwenhuizen ziņojums - A8-0131/2015
Eamon Gilmore, Marijana Petir, Luke Ming Flanagan, Steven Woolfe un Ivana Maletić

Pedro Silva Pereira ziņojums - A8-0143/2015
Brian Hayes, Neena Gill, Marijana Petir, Martina Anderson un Anna Záborská

Piernicola Pedicini ziņojums - A8-0142/2015
Jens Rohde, Pablo Iglesias, Neena Gill, Bronis Ropė, Marijana Petir, Notis Marias, Seán Kelly un Marian Harkin

Philippe De Backer ziņojums - A8-0135/2015
Jens Rohde, Zoltán Balczó, Neena Gill, Marijana Petir, Bendt Bendtsen, Daniel Hannan, Seán Kelly un Marian Harkin.


7. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.20 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

8. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


9. Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana - Kopējās drošības un aizsardzības politikas finansēšana - Drošības un aizsardzības spējas Eiropā (debates)

Ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu (pamatojoties uz Padomes gada ziņojumu Eiropas Parlamentam par kopējo ārpolitiku un drošības politiku) [2014/2220(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Arnaud Danjean (A8-0054/2015).

Ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas finansēšanu [2014/2258(INI)] - Ārlietu komiteja - Budžeta komiteja. Referenti: Eduard Kukan un Indrek Tarand (A8-0136/2015).

Ziņojums par Eiropas aizsardzības tirgos notiekošo norišu ietekmi uz drošības un aizsardzības spējām Eiropā [2015/2037(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Ana Gomes (A8-0159/2015).

Arnaud Danjean, Eduard Kukan, Indrek Tarand un Ana Gomes iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve).

Uzstājās Ildikó Gáll-Pelcz (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Georgios Kyrtsos PPE grupas vārdā, Ioan Mircea Paşcu S&D grupas vārdā, Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā, Jozo Radoš ALDE grupas vārdā, Sabine Lösing GUE/NGL grupas vārdā, Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā, Janusz Korwin-Mikke, pie grupām nepiederošs deputāts, Michael Gahler, Tonino Picula, Charles Tannock, Anneli Jäätteenmäki, Pablo Iglesias, Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, Elmar Brok, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Fernando Maura Barandiarán, Javier Couso Permuy, Konstantinos Papadakis, Andrej Plenković, Marju Lauristin, David Campbell Bannerman, Florian Philippot, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Victor Negrescu, Eleftherios Synadinos, Lorenzo Cesa, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva James Carver, un Afzal Khan.

SĒDI VADA: Ulrike LUNACEK
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Sophie Montel, Alojz Peterle, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, Victor Boştinaru, Aymeric Chauprade, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Liisa Jaakonsaari, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jens Geier, Jeppe Kofod, Gilles Pargneaux, Jonás Fernández un Nicola Caputo.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Milan Zver, Michela Giuffrida, Ruža Tomašić, Petras Auštrevičius, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė un Gianluca Buonanno.

Uzstājās Federica Mogherini, Arnaud Danjean, Indrek Tarand un Ana Gomes.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 21.5.2015. protokola 7.4. punkts, 21.5.2015. protokola 7.5. punkts un 21.5.2015. protokola 7.6. punkts.

SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs


10. Stāvoklis Ungārijā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Stāvoklis Ungārijā (2015/2700(RSP)).

Zanda Kalniņa-Lukaševica (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, István Ujhelyi, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Manfred Weber, kas uz to atbildēja, Ildikó Gáll-Pelcz, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Gianni Pittella, kas uz to atbildēja (sēdes vadītājs sniedza precizējumus par Ildikó Gáll-Pelcz uzdoto zilās kartītes jautājumu), Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Péter Niedermüller, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Zdzisław Krasnodębski, Laura Ferrara EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva József Szájer, un Zoltán Balczó, pie grupām nepiederošs deputāts, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Daniele Viotti.

Uzstājās Viktor Orbán (Ungārijas premjerministrs).

Uzstājās Esteban González Pons, Péter Niedermüller, Guy Verhofstadt, Judith Sargentini, Georg Mayer, József Szájer, Josef Weidenholzer, Louis Michel, Ulrike Lunacek, Csaba Sógor, István Ujhelyi, Cecilia Wikström, Benedek Jávor, Kinga Gál un Pedro Silva Pereira.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marijana Petir, Boris Zala, Marek Jurek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ernest Maragall un Ignazio Corrao.

Uzstājās Viktor Orbán.

Uzstājās David Borrelli EFDD grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā, Gianni Pittella S&D grupas vārdā un Manfred Weber PPE grupas vārdā.

Uzstājās Frans Timmermans un Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: jūnija pirmajā sesijā.


11. Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana (kandidatūru iesniegšana)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka saskaņā ar Reglamenta 15. pantu ir saņemtas šādas kandidatūras uz vakanto Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieka amata vietu:

- no EFDD grupas: Fabio Massimo Castaldo,

- no ALDE grupas: Anneli Jäätteenmäki.

Vēlēšanas notiks nākamajā dienā — trešdien, 2015. gada 20. maijā, plkst 12.00 (20.5.2015. protokola 10.1. punkts).

SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece


12. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Sēdes vadītāja sniedza šādu paziņojumu.

Par AGRI komitejas ieteikumu lēmumam par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2015. gada 27. aprīļa deleģēto regulu, ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA)) (B8-0439/2015) paziņoja sēdē, kas notika pirmdien, 2015. gada 18. maijā (18.5.2015. protokola 11. punkts).

Reglamenta 105. panta 6. punktā paredzētajā 24 stundu termiņā neviens iebildums pret šo ieteikumu nav izteikts.

Tādējādi ieteikums uzskatāms par apstiprinātu, un attiecīgo lēmumu publicēs nākamās dienas — trešdienas, 2015. gada 20. maija — pieņemto tekstu apkopojumā.


13. Finanšu sistēmas izmantošanas nepieļaušana nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai ***II - Līdzekļu pārvedumiem pievienotā informācija ***II (debates)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK [05933/4/2015 - C8-0109/2015- 2013/0025(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referenti: Krišjānis Kariņš un Judith Sargentini (A8-0153/2015).

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par līdzekļu pārvedumiem pievienoto informāciju un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1781/2006 [05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referenti: Timothy Kirkhope un Peter Simon (A8-0154/2015).

Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini, Timothy Kirkhope un Peter Simon iepazīstināja ar ieteikumiem otrajam lasījumam.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Emil Radev PPE grupas vārdā, Ana Gomes S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Beatrix von Storch ECR grupas vārdā, Nils Torvalds ALDE grupas vārdā, Rina Ronja Kari GUE/NGL grupas vārdā, Eva Joly Verts/ALE grupas vārdā, Laura Ferrara EFDD grupas vārdā, Mario Borghezio, pie grupām nepiederošs deputāts, Eva Paunova, Elisa Ferreira, Anna Elżbieta Fotyga, Petr Ježek, Kostas Chrysogonos, Ignazio Corrao, Steeve Briois, Thomas Mann, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Marco Valli, Alojz Peterle, Iliana Iotova, Peter van Dalen, Monica Macovei, Elly Schlein, Kazimierz Michał Ujazdowski, Julia Pitera un Tomáš Zdechovský.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ildikó Gáll-Pelcz, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes un Milan Zver.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Věra Jourová, Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini, Timothy Kirkhope un Peter Simon.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 20.5.2015. protokola 10.4. punkts un 20.5.2015. protokola 10.5. punkts.


14. Maksātnespējas procedūras ***II - Komisijas 2014. gada 12. marta ieteikuma par jaunu pieeju neveiksmīgai darījumdarbībai un maksātnespējai pārskatīšana un paplašināšana attiecībā uz ģimenes maksātnespēju un otro iespēju fiziskām personām un mājsaimniecībām (debates)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par maksātnespējas procedūrām (pārstrādāta redakcija) [16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015).

Komisijas paziņojums: Komisijas 2014. gada 12. marta ieteikuma par jaunu pieeju neveiksmīgai darījumdarbībai un maksātnespējai pārskatīšana un paplašināšana attiecībā uz ģimenes maksātnespēju un otro iespēju fiziskām personām un mājsaimniecībām (2015/2701(RSP)).

Tadeusz Zwiefka iepazīstināja ar ieteikumu otrajam lasījumam.

Věra Jourová (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās József Nagy PPE grupas vārdā, Enrico Gasbarra S&D grupas vārdā, Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā, Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā, Jiří Maštálka GUE/NGL grupas vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Gilles Lebreton, pie grupām nepiederošs deputāts, Jiří Pospíšil, Evelyn Regner, Javi López un Sergio Gaetano Cofferati.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Claudia Tapardel, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos un Doru-Claudian Frunzulică.

Uzstājās Věra Jourová un Tadeusz Zwiefka.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 20.5.2015. protokola 10.6. punkts.


15. Grūtniecības un dzemdību atvaļinājums (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000049/2015) un kuru uzdeva Iratxe García Pérez un Maria Arena FEMM komitejas vārdā Padomei: Grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma direktīva (2015/2655(RSP)) (B8-0119/2015).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000050/2015) un kuru uzdeva Iratxe García Pérez un Maria Arena FEMM komitejas vārdā Komisijai: Grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma direktīva (2015/2655(RSP)) (B8-0120/2015).

Maria Arena izvērsa jautājumus.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) atbildēja uz jautājumu B8-0119/2015.

Věra Jourová (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu B8-0120/2015.

SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Anna Záborská PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Javi López S&D grupas vārdā, Julie Girling ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE grupas vārdā, Inês Cristina Zuber GUE/NGL grupas vārdā, Monika Vana Verts/ALE grupas vārdā, Daniela Aiuto EFDD grupas vārdā, Vicky Maeijer, pie grupām nepiederoša deputāte, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Jadwiga Wiśniewska, Eleonora Forenza, Jordi Sebastià, Georgios Epitideios, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Hedh, Jana Žitňanská, Ernest Urtasun, Dubravka Šuica, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, Mary Honeyball, Beatrix von Storch, Lara Comi, Sylvie Guillaume, Elisabeth Morin-Chartier, Jutta Steinruck, Therese Comodini Cachia, Agnes Jongerius un Elena Gentile.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Michela Giuffrida, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Sotirios Zarianopoulos, Momchil Nekov un Arne Gericke.

Uzstājās Věra Jourová un Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Maria Arena un Iratxe García Pérez FEMM komitejas vārdā – par grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu (2015/2655(RSP)) (B8-0453/2015).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 20.5.2015. protokola 10.10. punkts.


16. ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām (debates)

Komisijas paziņojums: ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām (2015/2684(RSP)).

Marianne Thyssen (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Ádám Kósa PPE grupas vārdā, Vilija Blinkevičiūtė S&D grupas vārdā, Helga Stevens ECR grupas vārdā, Marian Harkin ALDE grupas vārdā, Kostadinka Kuneva GUE/NGL grupas vārdā, Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā, Eleonora Evi EFDD grupas vārdā, Marek Plura, Soledad Cabezón Ruiz, Jana Žitňanská, Martina Anderson, Sofia Ribeiro, Jutta Steinruck, Dieter-Lebrecht Koch, Soraya Post un Jiří Pospíšil.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Michela Giuffrida, Kostas Chrysogonos, Notis Marias un Inês Cristina Zuber.

Uzstājās Marianne Thyssen.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Martin Schulz, Ádám Kósa, David Casa, Marek Plura, Roberta Metsola, Barbara Matera, Rosa Estaràs Ferragut, Elisabeth Morin-Chartier, Davor Ivo Stier, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, József Nagy, Miroslav Mikolášik, Ivan Štefanec, Anna Záborská, Danuta Jazłowiecka, Anne Sander, Claude Rolin, Daniel Buda, Lara Comi, Michaela Šojdrová, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Norbert Erdős, László Tőkés, Andor Deli, Andrea Bocskor, György Hölvényi un Ramón Luis Valcárcel Siso PPE grupas vārdā, Birgit Sippel, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Marlene Mizzi, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Soraya Post, Brando Benifei, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Hugues Bayet, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Sergio Gutiérrez Prieto, Michela Giuffrida, Demetris Papadakis, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Inés Ayala Sender, Nikos Androulakis, José Blanco López un Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández S&D grupas vārdā, Helga Stevens, Timothy Kirkhope un Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Martina Dlabajová un Juan Carlos Girauta Vidal ALDE grupas vārdā, Kostadinka Kuneva, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Pablo Iglesias, Max Andersson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán un Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL grupas vārdā, Tatjana Ždanoka, Tamás Meszerics, Karima Delli, Pascal Durand, Michael Cramer, Margrete Auken, Helga Trüpel, Claude Turmes, Bart Staes, Judith Sargentini, Ska Keller, Bronis Ropė, Monika Vana, Philippe Lamberts, Terry Reintke, Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Igor Šoltes un Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, Tiziana Beghin, Laura Agea, Laura Ferrara, Ignazio Corrao un Eleonora Evi EFDD grupas vārdā - par Apvienoto Nāciju Organizācijas Personu ar invaliditāti tiesību komitejas jautājumu sarakstu saistībā ar Eiropas Savienības sākotnējo ziņojumu (2015/2684(RSP)) (B8-0460/2015).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 20.5.2015. protokola 10.11. punkts.


17. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 557.487/OJME).


18. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.40.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Crowley, Gabriel, Händel, Herranz García, Liberadzki, Morvai, Picierno

Juridisks paziņojums - Privātuma politika