Index 
Notulen
PDF 274kWORD 189k
Dinsdag 19 mei 2015 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Zelfcertificering voor importeurs van bepaalde mineralen en metalen uit conflict- en hoogrisicogebieden ***I
 4.Besluit over de digitale interne markt (debat)
 5.Stemmingen
  
5.1.Vrijwaringsmaatregelen bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat (codificatie) ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.2.Europees Verdrag betreffende de rechtsbescherming van diensten gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke toegang *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.3.Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Viktor Uspaskich (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.4.Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Jérôme Lavrilleux (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.5.Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Janusz Korwin-Mikke (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.6.Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Theodoros Zagorakis (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.7.Verzoek om raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de "Verbetering van de werking van de Europese Unie, voortbouwend op het potentieel van het Verdrag van Lissabon" (artikel 137 van het Reglement) (stemming)
  
5.8.Verzoek om raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité over "Mogelijke ontwikkelingen en aanpassingen van de huidige institutionele opbouw van de Europese Unie" (artikel 137 van het Reglement) (stemming)
  
5.9.Verzoek om raadpleging van het Comité van de Regio's over de "Verbetering van de werking van de Europese Unie, voortbouwend op het potentieel van het Verdrag van Lissabon" (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
5.10.Verzoek om raadpleging van het Comité van de Regio's over "Mogelijke ontwikkelingen en aanpassingen van de huidige institutionele opbouw van de Europese Unie" (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
5.11.Indices die als benchmarks worden gebruikt voor financiële instrumenten en financiële contracten ***I (stemming)
  
5.12.Financiële middelen voor ontwikkeling (stemming)
  
5.13.Veiligere gezondheidszorg in Europa (stemming)
  
5.14.Groene groeimogelijkheden voor kmo´s (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 9.Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - Financiering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - De veiligheids- en defensiecapaciteiten in Europa (debat)
 10.Situatie in Hongarije (debat)
 11.Verkiezing van een ondervoorzitter van het Europees Parlement (indiening van voordrachten)
 12.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 13.Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering ***II - Bij geldovermakingen te voegen informatie ***II (debat)
 14.Insolventieprocedures ***II - Herziening en uitbreiding van de aanbeveling van de Commissie van 12 maart 2014 inzake een nieuwe aanpak van faillissement en insolventie, met het oog op insolventie van gezinnen en een tweede kans voor individuele personen en huishoudens (debat)
 15.Moederschapsverlof (debat)
 16.VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (debat)
 17.Agenda van de volgende vergadering
 18.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 9.05 uur geopend.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Emmanouil Glezos.


2. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 135 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken om het houden van een debat ingediend:

I.   Zimbabwe, het geval van mensenrechtenactivist Itai Dzamara (2015/2710(RSP))

- Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki en Jana Žitňanská, namens de ECR-Fractie, over Zimbabwe, het geval van mensenrechtenactivist Itai Dzamara (B8-0465/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, over Zimbabwe, het geval van mensenrechtenactivist Itai Dzamara (B8-0466/2015);

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero en Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie, over Zimbabwe, het geval van mensenrechtenactivist Itai Dzamara (B8-0467/2015);

- Catherine Bearder, Philippe De Backer, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Hilde Vautmans, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, Petr Ježek, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Beatriz Becerra Basterrechea, Alexander Graf Lambsdorff, Javier Nart, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Yana Toom, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, Hannu Takkula en Urmas Paet, namens de ALDE-Fractie, over Zimbabwe, het geval van mensenrechtenactivist Itai Dzamara (B8-0468/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee en Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie, over Zimbabwe, het geval van mensenrechtenactivist Itai Dzamara (B8-0471/2015);

- Cristian Dan Preda, Michael Gahler, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Csaba Sógor, Franck Proust, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka en Elisabetta Gardini, namens de PPE-Fractie, over Zimbabwe, het geval van mensenrechtenactivist Itai Dzamara (B8-0474/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Marc Tarabella, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Daciana Octavia Sârbu, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Afzal Khan en Jeppe Kofod, namens de S&D-Fractie over Zimbabwe, het geval van mensenrechtenactivist Itai Dzamara (B8-0478/2015).

II.   De benarde positie van de Rohingya-vluchtelingen, alsmede de massagraven in Thailand (2015/2711(RSP))

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, over de benarde positie van de Rohingya-vluchtelingen, alsmede de massagraven in Thailand (B8-0469/2015);

- Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Ernest Urtasun en Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, over de benarde positie van de Rohingya-vluchtelingen, alsmede de massagraven in Thailand (B8-0470/2015);

- Dita Charanzová, Philippe De Backer, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Dlabajová, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart, Pavel Telička, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Alexander Graf Lambsdorff, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Yana Toom, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez en Urmas Paet, namens de ALDE-Fractie, over de benarde positie van de Rohingya-vluchtelingen, alsmede de massagraven in Thailand (B8-0472/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Jana Žitňanská en Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie, over de benarde positie van de Rohingya-vluchtelingen, alsmede de massagraven in Thailand (B8-0477/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo en Pablo Iglesias, namens de GUE/NGL-Fractie, over de benarde positie van de Rohingya-vluchtelingen, alsmede de massagraven in Thailand (B8-0480/2015);

- Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Csaba Sógor, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka en Elisabetta Gardini, namens de PPE-Fractie, over de benarde positie van de Rohingya-vluchtelingen, alsmede de massagraven in Thailand (B8-0482/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Daciana Octavia Sârbu, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Javi López, Afzal Khan, Simona Bonafè, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod en Joachim Schuster, namens de S&D-Fractie, over de benarde positie van de Rohingya-vluchtelingen, alsmede de massagraven in Thailand (B8-0484/2015).

III.   Swaziland, het geval van de mensenrechtenactivisten Thulani Maseko en Bheki Makhubu (2015/2712(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki en Jana Žitňanská, namens de ECR-Fractie, over Swaziland, het geval van de mensenrechtenactivisten Thulani Maseko en Bheki Makhubu (B8-0473/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, over Swaziland, het geval van de mensenrechtenactivisten Thulani Maseko en Bheki Makhubu (B8-0475/2015);

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero en Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie, over Swaziland, het geval van de mensenrechtenactivisten Thulani Maseko en Bheki Makhubu (B8-0476/2015);

- Javier Nart, Philippe De Backer, Louis Michel, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Beatriz Becerra Basterrechea, Alexander Graf Lambsdorff, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Yana Toom, Martina Dlabajová, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula en Urmas Paet, namens de ALDE-Fractie, over Swaziland, het geval van de mensenrechtenactivisten Thulani Maseko en Bheki Makhubu (B8-0479/2015);

- Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Curzio Maltese, Younous Omarjee, Kostadinka Kuneva en Rina Ronja Kari, namens de GUE/NGL-Fractie, over Swaziland, het geval van de mensenrechtenactivisten Thulani Maseko en Bheki Makhubu (B8-0481/2015);

- Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Franck Proust, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu en Tadeusz Zwiefka, namens de PPE-Fractie, over Swaziland, het geval van de mensenrechtenactivisten Thulani Maseko en Bheki Makhubu (B8-0483/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Jude Kirton-Darling, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, Liisa Jaakonsaari, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Marc Tarabella, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Daciana Octavia Sârbu, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Javi López, Afzal Khan en Jeppe Kofod, namens de S&D-Fractie, over Swaziland, het geval van de mensenrechtenactivisten Thulani Maseko en Bheki Makhubu (B8-0485/2015).

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 162 van het Reglement.


3. Zelfcertificering voor importeurs van bepaalde mineralen en metalen uit conflict- en hoogrisicogebieden ***I

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Uniesysteem voor zelfcertificering van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor verantwoordelijke importeurs van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

Iuliu Winkler leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Bogdan Brunon Wenta (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Daniel Caspary, namens de PPE-Fractie, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, Emma McClarkin, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van William (The Earl of) Dartmouth, Marielle de Sarnez, namens de ALDE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Tiziana Beghin, namens de EFDD-Fractie, Steeve Briois, niet-fractiegebonden lid, en Davor Ivo Stier, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Maria Arena, Marietje Schaake, Lola Sánchez Caldentey, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Lampros Fountoulis, Salvatore Cicu, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Maria Arena en Tiziana Beghin, David Martin, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Daniel Caspary, Louis Michel, Patrick Le Hyaric, Yannick Jadot, Jarosław Wałęsa, Bernd Lange, Malin Björk, Heidi Hautala, Anna Záborská, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ignazio Corrao, Seb Dance, Lars Adaktusson, Linda McAvan, Nicola Danti, Richard Howitt, Eric Andrieu en Emmanuel Maurel.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Franc Bogovič, Patrizia Toia, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Ulrike Lunacek en Ignazio Corrao.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström en Iuliu Winkler.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.7 van de notulen van 20.5.2015.


4. Besluit over de digitale interne markt (debat)

Verklaring van de Commissie: Besluit over de digitale interne markt (2015/2628(RSP))

Andrus Ansip (vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Françoise Grossetête, namens de PPE-Fractie, Marju Lauristin, namens de S&D-Fractie, Vicky Ford, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, Dennis de Jong, namens de GUE/NGL-Fractie, Michel Reimon, namens de Verts/ALE-Fractie, David Borrelli, namens de EFDD-Fractie, Mylène Troszczynski, niet-fractiegebonden lid, Krišjānis Kariņš, Kathleen Van Brempt, Anneleen Van Bossuyt, Antanas Guoga, Cornelia Ernst, Jan Philipp Albrecht, Nathan Gill, Marine Le Pen, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Andreas Schwab, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Liisa Jaakonsaari, Evelyne Gebhardt, Marcus Pretzell, Kaja Kallas, Petr Mach, Barbara Kappel, Sabine Verheyen, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Sotirios Zarianopoulos, Lara Comi, Silvia Costa, Sajjad Karim, Jerzy Buzek, Jutta Steinruck, Evžen Tošenovský, Angelika Niebler, Evelyn Regner, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Clare Moody, Seán Kelly, Henna Virkkunen en Eva Paunova.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Anna Maria Corazza Bildt, José Blanco López, Ruža Tomašić en Izaskun Bilbao Barandica.

Het woord wordt gevoerd door Andrus Ansip.

Het debat wordt gesloten.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Marc Tarabella en Bruno Gollnisch.


5. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


5.1. Vrijwaringsmaatregelen bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat (codificatie) ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vrijwaringsmaatregelen bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat (codificatie) [2014/0158(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Andrzej Duda (A8-0145/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0189)


5.2. Europees Verdrag betreffende de rechtsbescherming van diensten gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke toegang *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van het Europees Verdrag betreffende de rechtsbescherming van diensten gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke toegang [05651/2012 - C7-0069/2012 - 2010/0361(NLE)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Pavel Svoboda (A8-0071/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0190)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het verdrag.


5.3. Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Viktor Uspaskich (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Viktor Uspaskich [2014/2203(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0149/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPBESLUIT

Guy Verhofstadt stelt voor de stemming over het ontwerpbesluit overeenkomstig artikel 61, lid 2, van het Reglement uit te stellen.

Het woord wordt gevoerd door Richard Sulík om het verzoek te ondersteunen en Laura Ferrara om zich tegen het verzoek uit te spreken.

Bij ES (216 voor, 380 tegen, 85 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0191)


5.4. Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Jérôme Lavrilleux (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Jérôme Lavrilleux [2015/2014(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0152/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0192)


5.5. Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Janusz Korwin-Mikke (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Janusz Korwin-Mikke [2015/2049(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Kostas Chrysogonos (A8-0150/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0193)


5.6. Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Theodoros Zagorakis (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Theodoros Zagorakis [2015/2071(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Andrzej Duda (A8-0151/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0194)


5.7. Verzoek om raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de "Verbetering van de werking van de Europese Unie, voortbouwend op het potentieel van het Verdrag van Lissabon" (artikel 137 van het Reglement) (stemming)

Verzoek om raadpleging

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd


5.8. Verzoek om raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité over "Mogelijke ontwikkelingen en aanpassingen van de huidige institutionele opbouw van de Europese Unie" (artikel 137 van het Reglement) (stemming)

Verzoek om raadpleging

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd


5.9. Verzoek om raadpleging van het Comité van de Regio's over de "Verbetering van de werking van de Europese Unie, voortbouwend op het potentieel van het Verdrag van Lissabon" (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verzoek om raadpleging

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd


5.10. Verzoek om raadpleging van het Comité van de Regio's over "Mogelijke ontwikkelingen en aanpassingen van de huidige institutionele opbouw van de Europese Unie" (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verzoek om raadpleging

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd


5.11. Indices die als benchmarks worden gebruikt voor financiële instrumenten en financiële contracten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende indices die als benchmarks worden gebruikt voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2015)0195)

Cora van Nieuwenhuizen stelt voor de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie overeenkomstig artikel 61, lid 2, van het Reglement uit te stellen.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het voorstel.

De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen

Het woord werd gevoerd door:

James Carver over het verloop van de stemming.


5.12. Financiële middelen voor ontwikkeling (stemming)

Verslag over financiële middelen voor ontwikkeling [2015/2044(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0196)


5.13. Veiligere gezondheidszorg in Europa (stemming)

Verslag over veiligere gezondheidszorg in Europa: verbetering van de patiëntveiligheid en bestrijding van antimicrobiële resistentie [2014/2207(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0197)


5.14. Groene groeimogelijkheden voor kmo´s (stemming)

Verslag over groene groeimogelijkheden voor kmo´s [2014/2209(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Philippe De Backer (A8-0135/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0198)


6. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Cora van Nieuwenhuizen - A8-0131/2015
Eamon Gilmore, Marijana Petir, Luke Ming Flanagan, Steven Woolfe en Ivana Maletić

Verslag Pedro Silva Pereira - A8-0143/2015
Brian Hayes, Neena Gill, Marijana Petir, Martina Anderson en Anna Záborská

Verslag Piernicola Pedicini - A8-0142/2015
Jens Rohde, Pablo Iglesias, Neena Gill, Bronis Ropė, Marijana Petir, Notis Marias, Seán Kelly en Marian Harkin

Verslag Philippe De Backer - A8-0135/2015
Jens Rohde, Zoltán Balczó, Neena Gill, Marijana Petir, Bendt Bendtsen, Daniel Hannan, Seán Kelly en Marian Harkin.


7. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 13.20 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

8. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


9. Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - Financiering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - De veiligheids- en defensiecapaciteiten in Europa (debat)

Verslag over de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (op basis van het jaarverslag van de Raad aan het Europees Parlement over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid) [2014/2220(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

Verslag over de financiering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid [2014/2258(INI)] - Commissie buitenlandse zaken - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Eduard Kukan en Indrek Tarand (A8-0136/2015)

Verslag over de gevolgen van de ontwikkelingen op de Europese defensiemarkten voor de veiligheids- en defensiecapaciteiten in Europa [2015/2037(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Ana Gomes (A8-0159/2015)

Arnaud Danjean, Eduard Kukan, Indrek Tarand en Ana Gomes leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het woord wordt gevoerd door Ildikó Gáll-Pelcz (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Georgios Kyrtsos, namens de PPE-Fractie, Ioan Mircea Paşcu, namens de S&D-Fractie, Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie, Jozo Radoš, namens de ALDE-Fractie, Sabine Lösing, namens de GUE/NGL-Fractie, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, Janusz Korwin-Mikke, niet-fractiegebonden lid, Michael Gahler, Tonino Picula, Charles Tannock, Anneli Jäätteenmäki, Pablo Iglesias, Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, Elmar Brok, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Fernando Maura Barandiarán, Javier Couso Permuy, Konstantinos Papadakis, Andrej Plenković, Marju Lauristin, David Campbell Bannerman, Florian Philippot, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Victor Negrescu, Eleftherios Synadinos, Lorenzo Cesa, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van James Carver, en Afzal Khan.

VOORZITTER: Ulrike LUNACEK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Sophie Montel, Alojz Peterle, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Victor Boştinaru, Aymeric Chauprade, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Liisa Jaakonsaari, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jens Geier, Jeppe Kofod, Gilles Pargneaux, Jonás Fernández en Nicola Caputo.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Milan Zver, Michela Giuffrida, Ruža Tomašić, Petras Auštrevičius, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė en Gianluca Buonanno.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini, Arnaud Danjean, Indrek Tarand en Ana Gomes.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.4 van de notulen van 21.5.2015, punt 7.5 van de notulen van 21.5.2015 en punt 7.6 van de notulen van 21.5.2015.

VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter


10. Situatie in Hongarije (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Situatie in Hongarije (2015/2700(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (fungerend voorzitter van de Raad) en Frans Timmermans (eerste vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, István Ujhelyi, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Manfred Weber, die hierop ingaat, Ildikó Gáll-Pelcz, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Gianni Pittella, die hierop ingaat (de Voorzitter geeft nadere uitleg over de "blauwe kaart"-vraag van Ildikó Gáll-Pelcz), Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Péter Niedermüller, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Zdzisław Krasnodębski, Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van József Szájer, en Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Daniele Viotti.

Het woord wordt gevoerd door Viktor Orbán (premier van Hongarije).

Het woord wordt gevoerd door Esteban González Pons, Péter Niedermüller, Guy Verhofstadt, Judith Sargentini, Georg Mayer, József Szájer, Josef Weidenholzer, Louis Michel, Ulrike Lunacek, Csaba Sógor, István Ujhelyi, Cecilia Wikström, Benedek Jávor, Kinga Gál en Pedro Silva Pereira.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marijana Petir, Boris Zala, Marek Jurek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ernest Maragall en Ignazio Corrao.

Het woord wordt gevoerd door Viktor Orbán.

Het woord wordt gevoerd door David Borrelli, namens de EFDD-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, en Manfred Weber, namens de PPE-Fractie.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans en Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: vergaderperiode van juni.


11. Verkiezing van een ondervoorzitter van het Europees Parlement (indiening van voordrachten)

De Voorzitter deelt, overeenkomstig artikel 15 van het Reglement, mede de volgende voordrachten voor de vacante post van ondervoorzitter van het Europees Parlement te hebben ontvangen:

- voor de EFDD-Fractie: Fabio Massimo Castaldo

- voor de ALDE-Fractie: Anneli Jäätteenmäki.

De stemming vindt plaats op woensdag 20 mei 2015 om 12.00 uur (punt 10.1 van de notulen van 20.5.2015).

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter


12. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

De Voorzitter doet de volgende mededeling:

De aanbeveling van de Commissie AGRI om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 27 april 2015 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA)) (B8-0439/2015) is ter plenaire vergadering aangekondigd op 18 mei 2015 (punt 11 van de notulen van 18.5.2015).

Er is geen bezwaar gemaakt tegen deze aanbeveling binnen de in artikel 105, lid 6, van het Reglement vasgestelde termijn van 24 uur.

Deze aanbeveling wordt bijgevolg geacht te zijn goedgekeurd en het besluit zal in de aangenomen teksten van de vergadering van woensdag 20 mei 2015 worden gepubliceerd .


13. Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering ***II - Bij geldovermakingen te voegen informatie ***II (debat)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie [05933/4/2015 - C8-0109/2015- 2013/0025(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteurs: Krišjānis Kariņš en Judith Sargentini (A8-0153/2015)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006 [05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteurs: Timothy Kirkhope en Peter Simon (A8-0154/2015)

Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini, Timothy Kirkhope en Peter Simon lichten de aanbevelingen voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Emil Radev, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Beatrix von Storch, namens de ECR-Fractie, Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, Rina Ronja Kari, namens de GUE/NGL-Fractie, Eva Joly, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, niet-fractiegebonden lid, Eva Paunova, Elisa Ferreira, Anna Elżbieta Fotyga, Petr Ježek, Kostas Chrysogonos, Ignazio Corrao, Steeve Briois, Thomas Mann, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Marco Valli, Alojz Peterle, Iliana Iotova, Peter van Dalen, Monica Macovei, Elly Schlein, Kazimierz Michał Ujazdowski, Julia Pitera en Tomáš Zdechovský.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ildikó Gáll-Pelcz, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes en Milan Zver.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová, Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini, Timothy Kirkhope en Peter Simon.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.4 van de notulen van 20.5.2015 en punt 10.5 van de notulen van 20.5.2015.


14. Insolventieprocedures ***II - Herziening en uitbreiding van de aanbeveling van de Commissie van 12 maart 2014 inzake een nieuwe aanpak van faillissement en insolventie, met het oog op insolventie van gezinnen en een tweede kans voor individuele personen en huishoudens (debat)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende insolventieprocedures (herschikking) [16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)

Verklaring van de Commissie: Herziening en uitbreiding van de aanbeveling van de Commissie van 12 maart 2014 inzake een nieuwe aanpak van faillissement en insolventie, met het oog op insolventie van gezinnen en een tweede kans voor individuele personen en huishoudens (2015/2701(RSP))

Tadeusz Zwiefka licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Věra Jourová (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door József Nagy, namens de PPE-Fractie, Enrico Gasbarra, namens de S&D-Fractie, Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Gilles Lebreton, niet-fractiegebonden lid, Jiří Pospíšil, Evelyn Regner, Javi López en Sergio Gaetano Cofferati.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Claudia Tapardel, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos en Doru-Claudian Frunzulică.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Tadeusz Zwiefka.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.6 van de notulen van 20.5.2015.


15. Moederschapsverlof (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000049/2015) van Iratxe García Pérez en Maria Arena, namens de Commissie FEMM, aan de Raad: Richtlijn moederschapsverlof (2015/2655(RSP)) (B8-0119/2015)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000050/2015) van Iratxe García Pérez en Maria Arena, namens de Commissie FEMM, aan de Commissie: Richtlijn moederschapsverlof (2015/2655(RSP)) (B8-0120/2015)

Maria Arena licht de vragen toe.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag B8-0119/2015.

Věra Jourová (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag B8-0120/2015.

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Anna Záborská, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Javi López, namens de S&D-Fractie, Julie Girling, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, namens de ALDE-Fractie, Inês Cristina Zuber, namens de GUE/NGL-Fractie, Monika Vana, namens de Verts/ALE-Fractie, Daniela Aiuto, namens de EFDD-Fractie, Vicky Maeijer, niet-fractiegebonden lid, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Jadwiga Wiśniewska, Eleonora Forenza, Jordi Sebastià, Georgios Epitideios, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Hedh, Jana Žitňanská, Ernest Urtasun, Dubravka Šuica, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Mary Honeyball, Beatrix von Storch, Lara Comi, Sylvie Guillaume, Elisabeth Morin-Chartier, Jutta Steinruck, Therese Comodini Cachia, Agnes Jongerius en Elena Gentile.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Michela Giuffrida, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Sotirios Zarianopoulos, Momchil Nekov en Arne Gericke.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Maria Arena en Iratxe García Pérez, namens de Commissie FEMM, over zwangerschapsverlof (2015/2655(RSP)) (B8-0453/2015).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.10 van de notulen van 20.5.2015.


16. VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (debat)

Verklaring van de Commissie: VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (2015/2684(RSP))

Marianne Thyssen (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Ádám Kósa, namens de PPE-Fractie, Vilija Blinkevičiūtė, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, Kostadinka Kuneva, namens de GUE/NGL-Fractie, Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, Marek Plura, Soledad Cabezón Ruiz, Jana Žitňanská, Martina Anderson, Sofia Ribeiro, Jutta Steinruck, Dieter-Lebrecht Koch, Soraya Post en Jiří Pospíšil.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Michela Giuffrida, Kostas Chrysogonos, Notis Marias en Inês Cristina Zuber.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Martin Schulz, Ádám Kósa, David Casa, Marek Plura, Roberta Metsola, Barbara Matera, Rosa Estaràs Ferragut, Elisabeth Morin-Chartier, Davor Ivo Stier, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, József Nagy, Miroslav Mikolášik, Ivan Štefanec, Anna Záborská, Danuta Jazłowiecka, Anne Sander, Claude Rolin, Daniel Buda, Lara Comi, Michaela Šojdrová, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Norbert Erdős, László Tőkés, Andor Deli, Andrea Bocskor, György Hölvényi en Ramón Luis Valcárcel Siso, namens de PPE-Fractie, Birgit Sippel, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Marlene Mizzi, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Soraya Post, Brando Benifei, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Hugues Bayet, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Sergio Gutiérrez Prieto, Michela Giuffrida, Demetris Papadakis, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Inés Ayala Sender, Nikos Androulakis, José Blanco López en Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, Timothy Kirkhope en Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Martina Dlabajová en Juan Carlos Girauta Vidal, namens de ALDE-Fractie, Kostadinka Kuneva, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Pablo Iglesias, Max Andersson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán en Lidia Senra Rodríguez, namens de GUE/NGL-Fractie, Tatjana Ždanoka, Tamás Meszerics, Karima Delli, Pascal Durand, Michael Cramer, Margrete Auken, Helga Trüpel, Claude Turmes, Bart Staes, Judith Sargentini, Ska Keller, Bronis Ropė, Monika Vana, Philippe Lamberts, Terry Reintke, Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Igor Šoltes en Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Tiziana Beghin, Laura Agea, Laura Ferrara, Ignazio Corrao en Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, over de vragenlijst die het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap heeft aangenomen in verband met het initiële verslag van de Europese Unie (2015/2684(RSP)) (B8-0460/2015).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.11 van de notulen van 20.5.2015.


17. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 557.487/OJME).


18. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.40 uur gesloten.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Crowley, Gabriel, Händel, Herranz García, Liberadzki, Morvai, Picierno

Juridische mededeling - Privacybeleid