Indeks 
Protokół
PDF 277kWORD 214k
Wtorek, 19 maja 2015 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Unijny system certyfikacji własnej importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka ***I (debata)
 4.Decyzja przyjęta w sprawie jednolitego rynku cyfrowego (debata)
 5.Głosowanie
  
5.1.Środki ochronne przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.2.Konwencja o prawnej ochronie usług opartych lub polegających na dostępie warunkowym *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.3.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Viktora Uspaskicha (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.4.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Jérôme'a Lavrilleux (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.5.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Janusza Korwin-Mikkego (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.6.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Theodorosa Zagorakisa (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.7.Wniosek o zasięgnięcie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie „Usprawnienia funkcjonowania Unii Europejskiej w oparciu o potencjał Traktatu z Lizbony” (art. 137 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.8.Wniosek o zasięgnięcie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie „Możliwości rozwoju i korekty obecnej struktury instytucjonalnej Unii Europejskiej” (art. 137 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.9.Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Regionów w sprawie „Usprawnienia funkcjonowania Unii Europejskiej w oparciu o potencjał Traktatu z Lizbony” (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.10.Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Regionów w sprawie „Możliwości rozwoju i korekty obecnej struktury instytucjonalnej Unii Europejskiej ” (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.11.Wskaźniki w instrumentach finansowych i umowach finansowych ***I (głosowanie)
  
5.12.Finansowanie rozwoju (głosowanie)
  
5.13.Bezpieczniejsza opieka zdrowotna w Europie (głosowanie)
  
5.14.Możliwości dla MŚP w związku z ekologicznym wzrostem gospodarczym (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 7.Korekty do głosowania i zamiary głosowania
 8.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 9.Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony - Finansowanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony - Możliwości w zakresie obronności i bezpieczeństwa w Europie (debata)
 10.Sytuacja na Węgrzech (debata)
 11.Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (składanie kandydatur)
 12.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 13.Przeciwdziałanie korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu ***II - Informacje towarzyszące transferom środków pieniężnych ***II (debata)
 14.Postępowanie upadłościowe ***II - Przegląd i rozszerzenie zalecenia Komisji z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie nowego podejścia do niepowodzenia w działalności gospodarczej i niewypłacalności w odniesieniu do niewypłacalności gospodarstw domowych i drugiej szansy dla pojedynczych konsumentów i gospodarstw domowych (debata)
 15.Urlop macierzyński (debata)
 16.Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (debata)
 17.Porządek obrad następnego posiedzenia
 18.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9:05.

°
° ° °

Głos zabrał Emmanouil Glezos.


2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Następujący posłowie lub grupy polityczne przekazali wnioski o przeprowadzenie debaty - złożone zgodnie z art. 135 Regulaminu – dotyczące następujących projektów rezolucji:

I.   Zimbabwe: sprawa obrońcy praw człowieka Itaia Dzamary (2015/2710(RSP))

- Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki i Jana Žitňanská w imieniu grupy ECR w sprawie Zimbabwe: sprawa obrońcy praw człowieka Itaia Dzamary (B8-0465/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, w sprawie Zimbabwe: sprawa obrońcy praw człowieka Itaia Dzamary (B8-0466/2015);

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero i Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie Zimbabwe: sprawa obrońcy praw człowieka Itaia Dzamary (B8-0467/2015);

- Catherine Bearder, Philippe De Backer, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Hilde Vautmans, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, Petr Ježek, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Beatriz Becerra Basterrechea, Alexander Graf Lambsdorff, Javier Nart, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Yana Toom, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, Hannu Takkula i Urmas Paet w imieniu grupy ALDE w sprawie Zimbabwe: sprawa obrońcy praw człowieka Itaia Dzamary (B8-0468/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee i Lola Sánchez Caldentey w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie Zimbabwe: sprawa obrońcy praw człowieka Itaia Dzamary (B8-0471/2015);

- Cristian Dan Preda, Michael Gahler, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Csaba Sógor, Franck Proust, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka i Elisabetta Gardini w imieniu grupy PPE w sprawie Zimbabwe: sprawa obrońcy praw człowieka Itaia Dzamary (B8-0474/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Marc Tarabella, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Daciana Octavia Sârbu, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Afzal Khan i Jeppe Kofod w imieniu grupy S&D w sprawie Zimbabwe: sprawa obrońcy praw człowieka Itaia Dzamary (B8-0478/2015).

II.   Dramatyczna sytuacja uchodźców należących do mniejszości etnicznej Rohingya, w tym kwestia masowych grobów w Tajlandii (2015/2711(RSP))

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD w sprawie dramatycznej sytuacji uchodźców należących do mniejszości etnicznej Rohingya, w tym kwestia masowych grobów w Tajlandii (B8-0469/2015);

- Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Ernest Urtasun i Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie dramatycznej sytuacji uchodźców należących do mniejszości etnicznej Rohingya, w tym kwestia masowych grobów w Tajlandii (B8-0470/2015);

- Dita Charanzová, Philippe De Backer, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Dlabajová, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart, Pavel Telička, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Alexander Graf Lambsdorff, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Yana Toom, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez i Urmas Paet w imieniu grupy ALDE w sprawie dramatycznej sytuacji uchodźców należących do mniejszości etnicznej Rohingya, w tym kwestia masowych grobów w Tajlandii (B8-0472/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Jana Žitňanská i Branislav Škripek w imieniu grupy ECR w sprawie dramatycznej sytuacji uchodźców należących do mniejszości etnicznej Rohingya, w tym kwestia masowych grobów w Tajlandii (B8-0477/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo i Pablo Iglesias w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie dramatycznej sytuacji uchodźców należących do mniejszości etnicznej Rohingya i kwestii masowych grobów w Tajlandii (B8-0480/2015);

- Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Csaba Sógor, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka i Elisabetta Gardini w imieniu grupy PPE w sprawie dramatycznej sytuacji uchodźców należących do mniejszości etnicznej Rohingya, w tym kwestia masowych grobów w Tajlandii (B8-0482/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Daciana Octavia Sârbu, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Javi López, Afzal Khan, Simona Bonafè, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod i Joachim Schuster w imieniu grupy S&D w sprawie dramatycznej sytuacji uchodźców należących do mniejszości etnicznej Rohingya, w tym kwestia masowych grobów w Tajlandii (B8-0484/2015).

III.   Suazi: sprawa obrońców praw człowieka Thulaniego Maseko i Bhekiego Makhubu (2015/2712(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki i Jana Žitňanská w imieniu grupy ECR w sprawie Suazi: sprawa obrońców praw człowieka Thulaniego Maseko i Bhekiego Makhubu (B8-0473/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD w sprawie Suazi: sprawa obrońców praw człowieka Thulaniego Maseko i Bhekiego Makhubu (B8-0475/2015);

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero i Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie Suazi: sprawa obrońców praw człowieka Thulaniego Maseko i Bhekiego Makhubu (B8-0476/2015);

- Javier Nart, Philippe De Backer, Louis Michel, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Beatriz Becerra Basterrechea, Alexander Graf Lambsdorff, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Yana Toom, Martina Dlabajová, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula i Urmas Paet w imieniu grupy ALDE w sprawie Suazi: sprawa obrońców praw człowieka Thulaniego Maseko i Bhekiego Makhubu (B8-0479/2015);

- Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Curzio Maltese, Younous Omarjee, Kostadinka Kuneva i Rina Ronja Kari w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie Suazi: sprawa obrońców praw człowieka Thulaniego Maseko i Bhekiego Makhubu (B8-0481/2015);

- Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Franck Proust, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu i Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPE w sprawie Suazi: sprawa obrońców praw człowieka Thulaniego Maseko i Bhekiego Makhubu (B8-0483/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Jude Kirton-Darling, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, Liisa Jaakonsaari, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Marc Tarabella, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Daciana Octavia Sârbu, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Javi López, Afzal Khan i Jeppe Kofod w imieniu grupy S&D w sprawie Suazi: sprawa obrońców praw człowieka Thulaniego Maseko i Bhekiego Makhubu (B8-0485/2015).

Czas wystąpień zostanie przydzielony zgodnie z art. 162 Regulaminu.


3. Unijny system certyfikacji własnej importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego unijny system certyfikacji własnej w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw odpowiedzialnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

Iuliu Winkler przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Bogdan Brunon Wenta (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Daniel Caspary w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Emma McClarkin w imieniu grupy ECR, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Williama (The Earl of) Dartmoutha, Marielle de Sarnez w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Tiziana Beghin w imieniu grupy EFDD, Steeve Briois niezrzeszony, i Davor Ivo Stier, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčića, Maria Arena, Marietje Schaake, Lola Sánchez Caldentey, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Lampros Fountoulis, Salvatore Cicu, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Arenę i Tizianę Beghin, David Martin, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Daniela Caspary'ego, Louis Michel, Patrick Le Hyaric, Yannick Jadot, Jarosław Wałęsa, Bernd Lange, Malin Björk, Heidi Hautala, Anna Záborská, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ignazia Corrao, Seb Dance, Lars Adaktusson, Linda McAvan, Nicola Danti, Richard Howitt, Eric Andrieu i Emmanuel Maurel.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Franc Bogovič, Patrizia Toia, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Ulrike Lunacek i Ignazio Corrao.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Cecilia Malmström i Iuliu Winkler.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.7 protokołu z dnia 20.5.2015.


4. Decyzja przyjęta w sprawie jednolitego rynku cyfrowego (debata)

Oświadczenie Komisji: Decyzja przyjęta w sprawie jednolitego rynku cyfrowego (2015/2628(RSP))

Andrus Ansip (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Françoise Grossetête w imieniu grupy PPE, Marju Lauristin w imieniu grupy S&D, Vicky Ford w imieniu grupy ECR, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, Dennis de Jong w imieniu grupy GUE/NGL, Michel Reimon w imieniu grupy Verts/ALE, David Borrelli w imieniu grupy EFDD, Mylène Troszczynski niezrzeszona, Krišjānis Kariņš, Kathleen Van Brempt, Anneleen Van Bossuyt, Antanas Guoga, Cornelia Ernst, Jan Philipp Albrecht, Nathan Gill, Marine Le Pen, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčića, Andreas Schwab, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Liisę Jaakonsaari, Evelyne Gebhardt, Marcus Pretzell, Kaja Kallas, Petr Mach, Barbara Kappel, Sabine Verheyen, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Sotirios Zarianopoulos, Lara Comi, Silvia Costa, Sajjad Karim, Jerzy Buzek, Jutta Steinruck, Evžen Tošenovský, Angelika Niebler, Evelyn Regner, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Clare Moody, Seán Kelly, Henna Virkkunen i Eva Paunova.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Anna Maria Corazza Bildt, José Blanco López, Ruža Tomašić i Izaskun Bilbao Barandica.

Głos zabrał Andrus Ansip.

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Marc Tarabella i Bruno Gollnisch.


5. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


5.1. Środki ochronne przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochronnych przewidzianych w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską (tekst jednolity) [2014/0158(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Andrzej Duda (A8-0145/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0189)


5.2. Konwencja o prawnej ochronie usług opartych lub polegających na dostępie warunkowym *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, europejskiej konwencji o prawnej ochronie usług opartych lub polegających na dostępie warunkowym [05651/2012 - C7-0069/2012 - 2010/0361(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Pavel Svoboda (A8-0071/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0190)

Parlament wyraził zgodę na podpisanie konwencji.


5.3. Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Viktora Uspaskicha (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie uchylenia immunitetu parlamentarnego Viktora Uspaskicha [2014/2203(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Laura Ferrara (A8-0149/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Guy Verhofstadt zaproponował odroczenie głosowania nad wnioskiem dotyczącym decyzji zgodnie z art. 61 ust. 2 Regulaminu.

Głos zabrali: Richard Sulík w celu poparcia wniosku i Laura Ferrara w celu wyrażenia sprzeciwu.

W GE (przy 216 głosach za, 380 głosach przeciw i 85 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0191)


5.4. Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Jérôme'a Lavrilleux (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Jérôme’a Lavrilleux [2015/2014(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0152/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0192)


5.5. Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Janusza Korwin-Mikkego (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Janusza Korwin-Mikkego [2015/2049(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Kostas Chrysogonos (A8-0150/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0193)


5.6. Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Theodorosa Zagorakisa (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Theodorosa Zagorakisa (II) [2015/2071(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Andrzej Duda (A8-0151/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0194)


5.7. Wniosek o zasięgnięcie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie „Usprawnienia funkcjonowania Unii Europejskiej w oparciu o potencjał Traktatu z Lizbony” (art. 137 Regulaminu) (głosowanie)

Wniosek o konsultację

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzono


5.8. Wniosek o zasięgnięcie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie „Możliwości rozwoju i korekty obecnej struktury instytucjonalnej Unii Europejskiej” (art. 137 Regulaminu) (głosowanie)

Wniosek o konsultację

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzono


5.9. Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Regionów w sprawie „Usprawnienia funkcjonowania Unii Europejskiej w oparciu o potencjał Traktatu z Lizbony” (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Wniosek o konsultację

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT KOMISJI

Zatwierdzono


5.10. Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Regionów w sprawie „Możliwości rozwoju i korekty obecnej struktury instytucjonalnej Unii Europejskiej ” (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Wniosek o konsultację

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT KOMISJI

Zatwierdzono


5.11. Wskaźniki w instrumentach finansowych i umowach finansowych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wskaźników w instrumentach finansowych i umowach finansowych [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2015)0195)

Cora van Nieuwenhuizen zaproponowała odroczenie głosowania nad projektem rezolucji ustawodawczej zgodnie z art. 61 ust. 2 Regulaminu.

Parlament wyraził zgodę co do tego wniosku.

Tym samym sprawę tą uznano za odesłaną do ponownego rozpatrzenia w komisji przedmiotowo właściwej.

Wystąpienia

James Carver na temat przebiegu głosowania.


5.12. Finansowanie rozwoju (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie finansowania rozwoju [2015/2044(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0196)


5.13. Bezpieczniejsza opieka zdrowotna w Europie (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie bezpieczniejszej opieki zdrowotnej w Europie: zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta i przeciwdziałanie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe [2014/2207(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0197)


5.14. Możliwości dla MŚP w związku z ekologicznym wzrostem gospodarczym (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie możliwości dla MŚP w związku z ekologicznym wzrostem gospodarczym [2014/2209(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Philippe De Backer (A8-0135/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0198)


6. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Cora van Nieuwenhuizen - A8-0131/2015
Eamon Gilmore, Marijana Petir, Luke Ming Flanagan, Steven Woolfe i Ivana Maletić

Sprawozdanie Pedro Silva Pereira - A8-0143/2015
Brian Hayes, Neena Gill, Marijana Petir, Martina Anderson i Anna Záborská

Sprawozdanie Piernicola Pedicini - A8-0142/2015
Jens Rohde, Pablo Iglesias, Neena Gill, Bronis Ropė, Marijana Petir, Notis Marias, Seán Kelly i Marian Harkin

Sprawozdanie Philippe De Backer - A8-0135/2015
Jens Rohde, Zoltán Balczó, Neena Gill, Marijana Petir, Bendt Bendtsen, Daniel Hannan, Seán Kelly i Marian Harkin.


7. Korekty do głosowania i zamiary głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13:20 i wznowione o 15:00.)

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

8. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


9. Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony - Finansowanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony - Możliwości w zakresie obronności i bezpieczeństwa w Europie (debata)

Sprawozdanie z wdrażania wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (na podstawie sprawozdania rocznego Rady dla Parlamentu Europejskiego na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa) [2014/2220(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

Sprawozdanie w sprawie finansowania wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony [2014/2258(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Eduard Kukan i Indrek Tarand (A8-0136/2015)

Sprawozdanie w sprawie wpływu zmian na europejskim rynku wyposażenia obronnego na możliwości w zakresie obronności i bezpieczeństwa w Europie [2015/2037(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Ana Gomes (A8-0159/2015)

Arnaud Danjean, Eduard Kukan, Indrek Tarand i Ana Gomes przedstawili sprawozdania.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Głos zabrali: Ildikó Gáll-Pelcz (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Georgios Kyrtsos w imieniu grupy PPE, Ioan Mircea Paşcu w imieniu grupy S&D, Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR, Jozo Radoš w imieniu grupy ALDE, Sabine Lösing w imieniu grupy GUE/NGL, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, Janusz Korwin-Mikke niezrzeszony, Michael Gahler, Tonino Picula, Charles Tannock, Anneli Jäätteenmäki, Pablo Iglesias, Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, Elmar Brok, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Fernando Maura Barandiarán, Javier Couso Permuy, Konstantinos Papadakis, Andrej Plenković, Marju Lauristin, David Campbell Bannerman, Florian Philippot, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Arnaud Danjeana, Tunne Kelam, Victor Negrescu, Eleftherios Synadinos, Lorenzo Cesa, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jamesa Carvera, i Afzal Khan.

PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Sophie Montel, Alojz Peterle, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčića, Victor Boştinaru, Aymeric Chauprade, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Liisę Jaakonsaari, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jens Geier, Jeppe Kofod, Gilles Pargneaux, Jonás Fernández i Nicola Caputo.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Milan Zver, Michela Giuffrida, Ruža Tomašić, Petras Auštrevičius, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė i Gianluca Buonanno.

Głos zabrali: Federica Mogherini, Arnaud Danjean, Indrek Tarand i Ana Gomes.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.4 protokołu z dnia 21.5.2015, pkt 7.5 protokołu z dnia 21.5.2015 i pkt 7.6 protokołu z dnia 21.5.2015.

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący


10. Sytuacja na Węgrzech (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Sytuacja na Węgrzech (2015/2700(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (urzędująca przewodnicząca Rady) i Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, István Ujhelyi, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Manfredowi Weberowi, który udzielił odpowiedzi, Ildikó Gáll-Pelcz, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Gianniemu Pittelli, który udzielił odpowiedzi (Przewodniczący udzielił wyjaśnień dotyczących pytania zadanego przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ildikó Gáll-Pelcz), Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Pétera Niedermüllera, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Zdzisława Krasnodębskiego, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Józsefa Szájera, i Zoltán Balczó niezrzeszony, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Daniele Viottiego.

Głos zabrał Viktor Orbán (premier Węgier).

Głos zabrali: Esteban González Pons, Péter Niedermüller, Guy Verhofstadt, Judith Sargentini, Georg Mayer, József Szájer, Josef Weidenholzer, Louis Michel, Ulrike Lunacek, Csaba Sógor, István Ujhelyi, Cecilia Wikström, Benedek Jávor, Kinga Gál i Pedro Silva Pereira.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Marijana Petir, Boris Zala, Marek Jurek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ernest Maragall i Ignazio Corrao.

Głos zabrał Viktor Orbán.

Głos zabrali: David Borrelli w imieniu grupy EFDD, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, i Manfred Weber w imieniu grupy PPE.

Głos zabrali: Frans Timmermans i Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: I czerwcowa sesja miesięczna.


11. Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (składanie kandydatur)

Przewodniczący ogłosił, że zgodnie z art. 15 Regulaminu otrzymał następujące kandydatury na wolne stanowisko wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego:

- z grupy EFDD: Fabio Massimo Castaldo

- z grupy ALDE: Anneli Jäätteenmäki.

Wybór odbędzie się jutro, w środę 20 maja 2015 r. o godz. 12.00 (pkt 10.1 protokołu z dnia 20.5.2015).

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca


12. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Przewodnicząca wygłosiła następujący komunikat:

Zalecenie komisji AGRI w sprawie niewnoszenia sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 27 kwietnia 2015 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA)) (B8-0439/2015) zostało ogłoszone na posiedzeniu plenarnym w poniedziałek 18 maja 2015 r. (pkt 11 protokołu z dnia 18.5.2015).

W terminie 24 godzin określonym w art. 105 ust. 6 Regulaminu nie zgłoszono sprzeciwu wobec zalecenia.

W związku z tym zalecenie zostaje uznane za przyjęte, a decyzja zostanie opublikowana w „Tekstach przyjętych” posiedzenia, które odbędzie się jutro, w środę 20 maja 2015 r.


13. Przeciwdziałanie korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu ***II - Informacje towarzyszące transferom środków pieniężnych ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE [05933/4/2015 - C8-0109/2015- 2013/0025(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Współsprawozdawcy: Krišjānis Kariņš i Judith Sargentini (A8-0153/2015)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady w pierwszym czytaniu z myślą o przyjęciu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1781/2006 [05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Współsprawozdawcy: Timothy Kirkhope i Peter Simon (A8-0154/2015)

Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini, Timothy Kirkhope i Peter Simon przedstawili zalecenia do drugiego czytania.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Emil Radev w imieniu grupy PPE, Ana Gomes w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Beatrix von Storch w imieniu grupy ECR, Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, Rina Ronja Kari w imieniu grupy GUE/NGL, Eva Joly w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio niezrzeszony, Eva Paunova, Elisa Ferreira, Anna Elżbieta Fotyga, Petr Ježek, Kostas Chrysogonos, Ignazio Corrao, Steeve Briois, Thomas Mann, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Marco Valli, Alojz Peterle, Iliana Iotova, Peter van Dalen, Monica Macovei, Elly Schlein, Kazimierz Michał Ujazdowski, Julia Pitera i Tomáš Zdechovský.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ildikó Gáll-Pelcz, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes i Milan Zver.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Věra Jourová, Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini, Timothy Kirkhope i Peter Simon.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.4 protokołu z dnia 20.5.2015 i pkt 10.5 protokołu z dnia 20.5.2015.


14. Postępowanie upadłościowe ***II - Przegląd i rozszerzenie zalecenia Komisji z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie nowego podejścia do niepowodzenia w działalności gospodarczej i niewypłacalności w odniesieniu do niewypłacalności gospodarstw domowych i drugiej szansy dla pojedynczych konsumentów i gospodarstw domowych (debata)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady w pierwszym czytaniu z myślą o przyjęciu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie postępowań upadłościowych (przekształcenie) [16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)

Oświadczenie Komisji: Przegląd i rozszerzenie zalecenia Komisji z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie nowego podejścia do niepowodzenia w działalności gospodarczej i niewypłacalności w odniesieniu do niewypłacalności gospodarstw domowych i drugiej szansy dla pojedynczych konsumentów i gospodarstw domowych (2015/2701(RSP))

Tadeusz Zwiefka przedstawił zalecenie do drugiego czytania.

Věra Jourová (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: József Nagy w imieniu grupy PPE, Enrico Gasbarra w imieniu grupy S&D, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Gilles Lebreton niezrzeszony, Jiří Pospíšil, Evelyn Regner, Javi López i Sergio Gaetano Cofferati.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Claudia Tapardel, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos i Doru-Claudian Frunzulică.

Głos zabrali: Věra Jourová i Tadeusz Zwiefka.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.6 protokołu z dnia 20.5.2015.


15. Urlop macierzyński (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000049/2015), które skierowały Iratxe García Pérez i Maria Arena, w imieniu komisji FEMM, do Rady: Dyrektywa w sprawie urlopu macierzyńskiego (2015/2655(RSP)) (B8-0119/2015)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000050/2015), które skierowały Iratxe García Pérez i Maria Arena, w imieniu komisji FEMM, do Komisji: Dyrektywa w sprawie urlopu macierzyńskiego (2015/2655(RSP)) (B8-0120/2015)

Maria Arena rozwinęła pytania.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (urzędująca przewodnicząca Rady) odpowiedziała na pytanie B8-0119/2015.

Věra Jourová (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie B8-0120/2015.

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Anna Záborská w imieniu grupy PPE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Javi López w imieniu grupy S&D, Julie Girling w imieniu grupy ECR, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Arenę, Beatriz Becerra Basterrechea w imieniu grupy ALDE, Inês Cristina Zuber w imieniu grupy GUE/NGL, Monika Vana w imieniu grupy Verts/ALE, Daniela Aiuto w imieniu grupy EFDD, Vicky Maeijer niezrzeszona, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Jadwiga Wiśniewska, Eleonora Forenza, Jordi Sebastià, Georgios Epitideios, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Hedh, Jana Žitňanská, Ernest Urtasun, Dubravka Šuica, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčića, Mary Honeyball, Beatrix von Storch, Lara Comi, Sylvie Guillaume, Elisabeth Morin-Chartier, Jutta Steinruck, Therese Comodini Cachia, Agnes Jongerius i Elena Gentile.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Michela Giuffrida, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Sotirios Zarianopoulos, Momchil Nekov i Arne Gericke.

Głos zabrały: Věra Jourová i Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Maria Arena i Iratxe García Pérez, w imieniu komisji FEMM, w sprawie urlopu macierzyńskiego (2015/2655(RSP)) (B8-0453/2015).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.10 protokołu z dnia 20.5.2015.


16. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (debata)

Oświadczenie Komisji: Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (2015/2684(RSP))

Marianne Thyssen (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Ádám Kósa w imieniu grupy PPE, Vilija Blinkevičiūtė w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Marian Harkin w imieniu grupy ALDE, Kostadinka Kuneva w imieniu grupy GUE/NGL, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, Marek Plura, Soledad Cabezón Ruiz, Jana Žitňanská, Martina Anderson, Sofia Ribeiro, Jutta Steinruck, Dieter-Lebrecht Koch, Soraya Post i Jiří Pospíšil.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Michela Giuffrida, Kostas Chrysogonos, Notis Marias i Inês Cristina Zuber.

Głos zabrała Marianne Thyssen.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Martin Schulz, Ádám Kósa, David Casa, Marek Plura, Roberta Metsola, Barbara Matera, Rosa Estaràs Ferragut, Elisabeth Morin-Chartier, Davor Ivo Stier, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, József Nagy, Miroslav Mikolášik, Ivan Štefanec, Anna Záborská, Danuta Jazłowiecka, Anne Sander, Claude Rolin, Daniel Buda, Lara Comi, Michaela Šojdrová, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Norbert Erdős, László Tőkés, Andor Deli, Andrea Bocskor, György Hölvényi i Ramón Luis Valcárcel Siso w imieniu grupy PPE, Birgit Sippel, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Marlene Mizzi, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Soraya Post, Brando Benifei, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Hugues Bayet, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Sergio Gutiérrez Prieto, Michela Giuffrida, Demetris Papadakis, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Inés Ayala Sender, Nikos Androulakis, José Blanco López i Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández w imieniu grupy S&D, Helga Stevens, Timothy Kirkhope i Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Martina Dlabajová i Juan Carlos Girauta Vidal w imieniu grupy ALDE, Kostadinka Kuneva, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Pablo Iglesias, Max Andersson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán i Lidia Senra Rodríguez w imieniu grupy GUE/NGL, Tatjana Ždanoka, Tamás Meszerics, Karima Delli, Pascal Durand, Michael Cramer, Margrete Auken, Helga Trüpel, Claude Turmes, Bart Staes, Judith Sargentini, Ska Keller, Bronis Ropė, Monika Vana, Philippe Lamberts, Terry Reintke, Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Igor Šoltes i Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Tiziana Beghin, Laura Agea, Laura Ferrara, Ignazio Corrao i Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, w sprawie listy pytań wstępnych przyjętej przez Komitet do spraw Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ w odniesieniu do wstępnego sprawozdania Unii Europejskiej (2015/2684(RSP)) (B8-0460/2015).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.11 protokołu z dnia 20.5.2015.


17. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 557.487/OJME).


18. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23:40.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Gabriel, Händel, Herranz García, Liberadzki, Morvai, Picierno

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności