Index 
Proces-verbal
PDF 276kWORD 218k
Marţi, 19 mai 2015 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 3.Autocertificarea importatorilor de minereuri sau metale provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat ***I
 4.Decizie adoptată privind piața unică digitală (dezbatere)
 5.Votare
  5.1.Măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul cu Confederația Elvețiană ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.2.Convenția europeană pentru protecția juridică a serviciilor bazate pe acces condiționat și a serviciilor de acces condiționat *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.3.Cererea de ridicare a imunității parlamentare a lui Viktor Uspaskich (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.4.Cererea de ridicare a imunității parlamentare a lui Jérôme Lavrilleux (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.5.Cererea de ridicare a imunității parlamentare a lui Janusz Korwin-Mikke (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.6.Cererea de ridicare a imunității parlamentare a lui Theodoros Zagorakis (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.7.Cererea de consultare a Comitetului Economic și Social European cu privire la „O mai bună funcționare a Uniunii Europene: valorificarea potențialului Tratatului de la Lisabona” (articolul 137 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.8.Cererea de consultare a Comitetului Economic și Social European cu privire la „Posibile evoluții și ajustări ale actualei structuri instituționale a Uniunii Europene” (articolul 137 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.9.Cererea de consultare a Comitetului Regiunilor cu privire la „O mai bună funcționare a Uniunii Europene: valorificarea potențialului Tratatului de la Lisabona” (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.10.Cererea de consultare a Comitetului Regiunilor cu privire la „Posibile evoluții și ajustări ale actualei structuri instituționale a Uniunii Europene” (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.11.Indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare ***I (vot)
  5.12.Finanțarea pentru dezvoltare (vot)
  5.13.Asigurarea de îngrijiri medicale mai sigure în Europa (vot)
  5.14.Oportunitățile de creștere ecologică pentru IMM-uri (vot)
 6.Explicații privind votul
 7.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 8.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 9.Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune - Finanţarea politicii de securitate şi apărare comune - Capabilitățile de securitate și apărare în Europa (dezbatere)
 10.Situația din Ungaria (dezbatere)
 11.Alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului European (depunerea candidaturilor)
 12.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 13.Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului ***II - Informațiile care însoțesc transferurile de fonduri ***II (dezbatere)
 14.Procedurile de insolvență ***II - Revizuirea și extinderea Recomandării Comisiei din 12 martie 2014 privind o nouă abordare a falimentului și intrării în insolvență a întreprinderilor, în ceea ce privește insolvența familiilor și oferirea unei a doua șanse persoanelor fizice și gospodăriilor (dezbatere)
 15.Concediul de maternitate (dezbatere)
 16.Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (dezbatere)
 17.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 18.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vicepreședinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.05.

°
° ° °

A intervenit Emmanouil Glezos.


2. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)

Următorii deputați sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 135 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluție:

I.   Zimbabwe, cazul apărătorului drepturilor omului Itai Dzamara (2015/2710(RSP))

- Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki și Jana Žitňanská, în numele Grupului ECR, privind Zimbabwe, cazul apărătorului drepturilor omului Itai Dzamara (B8-0465/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, privind Zimbabwe, cazul apărătorului drepturilor omului Itai Dzamara (B8-0466/2015);

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Ceballos și Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE, privind Zimbabwe, cazul apărătorului drepturilor omului Itai Dzamara (B8-0467/2015);

- Catherine Bearder, Philippe De Backer, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Hilde Vautmans, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, Petr Ježek, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Beatriz Becerra Basterrechea, Alexander Graf Lambsdorff, Javier Nart, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Yana Toom, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, Hannu Takkula și Urmas Paet, în numele Grupului ALDE, privind Zimbabwe, cazul apărătorului drepturilor omului Itai Dzamara (B8-0468/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee și Lola Sánchez Caldentey, în numele Grupului GUE/NGL, privind Zimbabwe, cazul apărătorului drepturilor omului Itai Dzamara (B8-0471/2015);

- Cristian Dan Preda, Michael Gahler, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Csaba Sógor, Franck Proust, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka și Elisabetta Gardini, în numele Grupului PPE, privind Zimbabwe, cazul apărătorului drepturilor omului Itai Dzamara (B8-0474/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Marc Tarabella, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Daciana Octavia Sârbu, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Afzal Khan și Jeppe Kofod, în numele Grupului S&D, privind Zimbabwe, cazul apărătorului drepturilor omului Itai Dzamara (B8-0478/2015).

II.   Situația critică a refugiaților Rohingya, inclusiv gropile comune din Tailanda (2015/2711(RSP))

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, privind situația critică a refugiaților Rohingya, inclusiv gropile comune din Tailanda (B8-0469/2015);

- Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Ernest Urtasun și Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, privind situația critică a refugiaților Rohingya, inclusiv gropile comune din Tailanda (B8-0470/2015);

- Dita Charanzová, Philippe De Backer, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Dlabajová, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart, Pavel Telička, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Alexander Graf Lambsdorff, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Yana Toom, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez și Urmas Paet, în numele Grupului ALDE, privind situația critică a refugiaților Rohingya, inclusiv gropile comune din Tailanda (B8-0472/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Jana Žitňanská și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR, privind situația critică a refugiaților Rohingya, inclusiv gropile comune din Tailanda (B8-0477/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo și Pablo Iglesias, în numele Grupului GUE/NGL, privind situația critică a refugiaților Rohingya, inclusiv gropile comune din Tailanda (B8-0480/2015);

- Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Csaba Sógor, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka și Elisabetta Gardini, în numele Grupului PPE, privind situația critică a refugiaților Rohingya, inclusiv gropile comune din Tailanda (B8-0482/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Daciana Octavia Sârbu, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Javi López, Afzal Khan, Simona Bonafè, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod și Joachim Schuster, în numele Grupului S&D, privind situația critică a refugiaților Rohingya, inclusiv gropile comune din Tailanda (B8-0484/2015).

III.   Swaziland, cazul apărătorilor drepturilor omului Thulani Maseko și Bheki Makhubu (2015/2712(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki și Jana Žitňanská, în numele Grupului ECR, privind Swaziland, cazul apărătorilor drepturilor omului Thulani Maseko și Bheki Makhubu (B8-0473/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, privind Swaziland, cazul apărătorilor drepturilor omului Thulani Maseko și Bheki Makhubu (B8-0475/2015);

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero și Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE, privind Swaziland, cazul apărătorilor drepturilor omului Thulani Maseko și Bheki Makhubu (B8-0476/2015);

- Javier Nart, Philippe De Backer, Louis Michel, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Beatriz Becerra Basterrechea, Alexander Graf Lambsdorff, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Yana Toom, Martina Dlabajová, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula și Urmas Paet, în numele Grupului ALDE, privind Swaziland, cazul apărătorilor drepturilor omului Thulani Maseko și Bheki Makhubu (B8-0479/2015);

- Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Curzio Maltese, Younous Omarjee, Kostadinka Kuneva și Rina Ronja Kari, în numele Grupului GUE/NGL, privind Swaziland, cazul apărătorilor drepturilor omului Thulani Maseko și Bheki Makhubu (B8-0481/2015);

- Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Franck Proust, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu și Tadeusz Zwiefka, în numele Grupului PPE, privind Swaziland, cazul apărătorilor drepturilor omului Thulani Maseko și Bheki Makhubu (B8-0483/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Jude Kirton-Darling, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, Liisa Jaakonsaari, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Marc Tarabella, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Daciana Octavia Sârbu, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Javi López, Afzal Khan și Jeppe Kofod, în numele Grupului S&D, privind Swaziland, cazul apărătorilor drepturilor omului Thulani Maseko și Bheki Makhubu (B8-0485/2015).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 162 din Regulamentul de procedură.


3. Autocertificarea importatorilor de minereuri sau metale provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat ***I

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui sistem al Uniunii pentru autocertificarea cu privire la diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare a importatorilor responsabili de staniu, tantal și tungsten, minereurile acestora și aur provenind din zone de conflict și zone cu risc ridicat [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

Iuliu Winkler și-a prezentat raportul.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Au intervenit: Bogdan Brunon Wenta (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), Daniel Caspary, în numele Grupului PPE, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, Emma McClarkin, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către William (The Earl of) Dartmouth, Marielle de Sarnez, în numele Grupului ALDE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Tiziana Beghin, în numele Grupului EFDD, Steeve Briois, neafiliat, și Davor Ivo Stier, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Maria Arena, Marietje Schaake, Lola Sánchez Caldentey, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Lampros Fountoulis, Salvatore Cicu, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Arena și Tiziana Beghin, David Martin, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Daniel Caspary, Louis Michel, Patrick Le Hyaric, Yannick Jadot, Jarosław Wałęsa, Bernd Lange, Malin Björk, Heidi Hautala, Anna Záborská, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ignazio Corrao, Seb Dance, Lars Adaktusson, Linda McAvan, Nicola Danti, Richard Howitt, Eric Andrieu și Emmanuel Maurel.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Franc Bogovič, Patrizia Toia, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Ulrike Lunacek și Ignazio Corrao.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Vicepreședinte

Au intervenit: Cecilia Malmström și Iuliu Winkler.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.7 al PV din 20.5.2015.


4. Decizie adoptată privind piața unică digitală (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Decizie adoptată privind piața unică digitală (2015/2628(RSP))

Andrus Ansip (vicepreședinte al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Françoise Grossetête, în numele Grupului PPE, Marju Lauristin, în numele Grupului S&D, Vicky Ford, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE, Dennis de Jong, în numele Grupului GUE/NGL, Michel Reimon, în numele Grupului Verts/ALE, David Borrelli, în numele Grupului EFDD, Mylène Troszczynski, neafiliată, Krišjānis Kariņš, Kathleen Van Brempt, Anneleen Van Bossuyt, Antanas Guoga, Cornelia Ernst, Jan Philipp Albrecht, Nathan Gill, Marine Le Pen, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Andreas Schwab, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Liisa Jaakonsaari, Evelyne Gebhardt, Marcus Pretzell, Kaja Kallas, Petr Mach, Barbara Kappel, Sabine Verheyen, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Sotirios Zarianopoulos, Lara Comi, Silvia Costa, Sajjad Karim, Jerzy Buzek, Jutta Steinruck, Evžen Tošenovský, Angelika Niebler, Evelyn Regner, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Clare Moody, Seán Kelly, Henna Virkkunen și Eva Paunova.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Anna Maria Corazza Bildt, José Blanco López, Ruža Tomašić și Izaskun Bilbao Barandica.

A intervenit Andrus Ansip.

Dezbaterea s-a încheiat.

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

Au intervenit: Marc Tarabella și Bruno Gollnisch.


5. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


5.1. Măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul cu Confederația Elvețiană ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană (text codificat) [2014/0158(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Andrzej Duda (A8-0145/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0189)


5.2. Convenția europeană pentru protecția juridică a serviciilor bazate pe acces condiționat și a serviciilor de acces condiționat *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Convenției europene pentru protecția juridică a serviciilor bazate pe acces condiționat și a serviciilor de acces condiționat [05651/2012 - C7-0069/2012 - 2010/0361(NLE)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Pavel Svoboda (A8-0071/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0190)

Parlamentul a aprobat încheierea convenției.


5.3. Cererea de ridicare a imunității parlamentare a lui Viktor Uspaskich (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Viktor Uspaskich [2014/2203(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Laura Ferrara (A8-0149/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE DECIZIE

Guy Verhofstadt a propus reportarea votării propunerii de decizie în conformitate cu articolul 61 alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

Au intervenit Richard Sulík, pentru a sprijini cererea, și Laura Ferrara, împotriva acestei cereri.

Cu VE (216 pentru, 380 împotrivă, 85 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0191)


5.4. Cererea de ridicare a imunității parlamentare a lui Jérôme Lavrilleux (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Jérôme Lavrilleux [2015/2014(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Heidi Hautala (A8-0152/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0192)


5.5. Cererea de ridicare a imunității parlamentare a lui Janusz Korwin-Mikke (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Janusz Korwin-Mikke [2015/2049(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Kostas Chrysogonos (A8-0150/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0193)


5.6. Cererea de ridicare a imunității parlamentare a lui Theodoros Zagorakis (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Theodoros Zagorakis (II) [2015/2071(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Andrzej Duda (A8-0151/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0194)


5.7. Cererea de consultare a Comitetului Economic și Social European cu privire la „O mai bună funcționare a Uniunii Europene: valorificarea potențialului Tratatului de la Lisabona” (articolul 137 din Regulamentul de procedură) (vot)

Cerere de consultare

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat


5.8. Cererea de consultare a Comitetului Economic și Social European cu privire la „Posibile evoluții și ajustări ale actualei structuri instituționale a Uniunii Europene” (articolul 137 din Regulamentul de procedură) (vot)

Cerere de consultare

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat


5.9. Cererea de consultare a Comitetului Regiunilor cu privire la „O mai bună funcționare a Uniunii Europene: valorificarea potențialului Tratatului de la Lisabona” (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Cerere de consultare

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat


5.10. Cererea de consultare a Comitetului Regiunilor cu privire la „Posibile evoluții și ajustări ale actualei structuri instituționale a Uniunii Europene” (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Cerere de consultare

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat


5.11. Indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2015)0195)

Cora van Nieuwenhuizen a propus reportarea votării propunerii de rezoluție legislativă în conformitate cu articolul 61 alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

Parlamentul și-a dat acordul cu privire la această propunere.

Chestiunea este, deci, considerată a fi trimisă spre reexaminare comisiei competente.

Intervenții

James Carver privind desfășurarea votului.


5.12. Finanțarea pentru dezvoltare (vot)

Raport referitor la finanțarea pentru dezvoltare [2015/2044(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportor: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0196)


5.13. Asigurarea de îngrijiri medicale mai sigure în Europa (vot)

Raport referitor la asigurarea de îngrijiri medicale mai sigure în Europa: îmbunătățirea siguranței pacienților și combaterea rezistenței la antimicrobiene [2014/2207(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0197)


5.14. Oportunitățile de creștere ecologică pentru IMM-uri (vot)

Raport referitor la oportunitățile de creștere ecologică pentru IMM-uri [2014/2209(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Philippe De Backer (A8-0135/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0198)


6. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Raport Cora van Nieuwenhuizen - A8-0131/2015
Eamon Gilmore, Marijana Petir, Luke Ming Flanagan, Steven Woolfe și Ivana Maletić

Raport Pedro Silva Pereira - A8-0143/2015
Brian Hayes, Neena Gill, Marijana Petir, Martina Anderson și Anna Záborská

Raport Piernicola Pedicini - A8-0142/2015
Jens Rohde, Pablo Iglesias, Neena Gill, Bronis Ropė, Marijana Petir, Notis Marias, Seán Kelly și Marian Harkin

Raport Philippe De Backer - A8-0135/2015
Jens Rohde, Zoltán Balczó, Neena Gill, Marijana Petir, Bendt Bendtsen, Daniel Hannan, Seán Kelly și Marian Harkin.


7. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


(Ședința, suspendată la 13.20, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

8. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


9. Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune - Finanţarea politicii de securitate şi apărare comune - Capabilitățile de securitate și apărare în Europa (dezbatere)

Raport referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (pe baza Raportului anual al Consiliului către Parlamentul European privind politica externă și de securitate comună) [2014/2220(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

Raport referitor la finanțarea politicii de securitate și apărare comune [2014/2258(INI)] - Comisia pentru afaceri externe - Comisia pentru bugete. Raportori: Eduard Kukan și Indrek Tarand (A8-0136/2015)

Raport referitor la influența evoluțiilor de pe piețele europene de apărare asupra capabilităților de securitate și apărare în Europa [2015/2037(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Ana Gomes (A8-0159/2015)

Arnaud Danjean, Eduard Kukan, Indrek Tarand și Ana Gomes își prezintă rapoartele.

A intervenit Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate).

Au intervenit: Ildikó Gáll-Pelcz (raportoarea pentru aviz a Comisiei IMCO), Georgios Kyrtsos, în numele Grupului PPE, Ioan Mircea Paşcu, în numele Grupului S&D, Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR, Jozo Radoš, în numele Grupului ALDE, Sabine Lösing, în numele Grupului GUE/NGL, Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, Janusz Korwin-Mikke, neafiliat, Michael Gahler, Tonino Picula, Charles Tannock, Anneli Jäätteenmäki, Pablo Iglesias, Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, Elmar Brok, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Fernando Maura Barandiarán, Javier Couso Permuy, Konstantinos Papadakis, Andrej Plenković, Marju Lauristin, David Campbell Bannerman, Florian Philippot, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Victor Negrescu, Eleftherios Synadinos, Lorenzo Cesa, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către James Carver, și Afzal Khan.

A PREZIDAT: Ulrike LUNACEK
Vicepreședintă

Au intervenit: Sophie Montel, Alojz Peterle, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Victor Boştinaru, Aymeric Chauprade, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de Liisa Jaakonsaari, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jens Geier, Jeppe Kofod, Gilles Pargneaux, Jonás Fernández și Nicola Caputo.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Milan Zver, Michela Giuffrida, Ruža Tomašić, Petras Auštrevičius, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė și Gianluca Buonanno.

Au intervenit: Federica Mogherini, Arnaud Danjean, Indrek Tarand și Ana Gomes.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.4 al PV din 21.5.2015, punctul 7.5 al PV din 21.5.2015 și punctul 7.6 al PV din 21.5.2015.

A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte


10. Situația din Ungaria (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Situația din Ungaria (2015/2700(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, István Ujhelyi, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Manfred Weber, care a răspuns, Ildikó Gáll-Pelcz, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Gianni Pittella, care a răspuns (Președintele a făcut precizări cu privire la întrebarea adresată în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de Ildikó Gáll-Pelcz), Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Péter Niedermüller, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Zdzisław Krasnodębski, Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către József Szájer, și Zoltán Balczó, neafiliat, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Daniele Viotti.

A intervenit Viktor Orbán (prim-ministrul Ungariei).

Au intervenit: Esteban González Pons, Péter Niedermüller, Guy Verhofstadt, Judith Sargentini, Georg Mayer, József Szájer, Josef Weidenholzer, Louis Michel, Ulrike Lunacek, Csaba Sógor, István Ujhelyi, Cecilia Wikström, Benedek Jávor, Kinga Gál și Pedro Silva Pereira.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marijana Petir, Boris Zala, Marek Jurek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ernest Maragall și Ignazio Corrao.

A intervenit Viktor Orbán.

Au intervenit: David Borrelli, în numele Grupului EFDD, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, și Manfred Weber, în numele Grupului PPE.

Au intervenit: Frans Timmermans și Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: perioada de sesiune din iunie I.


11. Alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului European (depunerea candidaturilor)

În conformitate cu prevederile articolului 15 din Regulamentul de procedură, Președintele a anunțat că a primit următoarele candidaturi la funcția vacantă de vicepreședinte al Parlamentului European:

- din partea Grupului EFDD: Fabio Massimo Castaldo

- din partea Grupului ALDE: Anneli Jäätteenmäki.

Alegerea va avea loc mâine, miercuri 20 mai 2015 la orele 12.00 (punctul 10.1 al PV din 20.5.2015)

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă


12. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Președinta a făcut următoarea comunicare:

Recomandarea comisiei AGRI de a nu obiecta la regulamentul delegat al Comisiei din 27 aprilie 2015 de modificare a anexei I a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA)) (B8-0439/2015) a fost anunțată în ședința plenară de luni 18 mai 2015 (punctul 11 al PV din 18.5.2015).

Nu s-a exprimat nicio opoziție la prezenta recomandare în termenul de 24 de ore stabilit la articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

În consecință, această recomandare se consideră aprobată, iar hotărârea va fi publicată în „Textele adoptate” ale ședinței de mâine, miercuri 20 mai 2015.


13. Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului ***II - Informațiile care însoțesc transferurile de fonduri ***II (dezbatere)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei [05933/4/2015 - C8-0109/2015- 2013/0025(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportori: Krišjānis Kariņš și Judith Sargentini (A8-0153/2015)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1781/2006 [05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportori: Timothy Kirkhope și Peter Simon (A8-0154/2015)

Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini, Timothy Kirkhope și Peter Simon au prezentat recomandările pentru a doua lectură.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Au intervenit: Emil Radev, în numele Grupului PPE, Ana Gomes, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Beatrix von Storch, în numele Grupului ECR, Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, Rina Ronja Kari, în numele Grupului GUE/NGL, Eva Joly, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD, Mario Borghezio, neafiliat, Eva Paunova, Elisa Ferreira, Anna Elżbieta Fotyga, Petr Ježek, Kostas Chrysogonos, Ignazio Corrao, Steeve Briois, Thomas Mann, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Marco Valli, Alojz Peterle, Iliana Iotova, Peter van Dalen, Monica Macovei, Elly Schlein, Kazimierz Michał Ujazdowski, Julia Pitera și Tomáš Zdechovský.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ildikó Gáll-Pelcz, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes și Milan Zver.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Au intervenit: Věra Jourová, Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini, Timothy Kirkhope și Peter Simon.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.4 al PV din 20.5.2015 și punctul 10.5 al PV din 20.5.2015.


14. Procedurile de insolvență ***II - Revizuirea și extinderea Recomandării Comisiei din 12 martie 2014 privind o nouă abordare a falimentului și intrării în insolvență a întreprinderilor, în ceea ce privește insolvența familiilor și oferirea unei a doua șanse persoanelor fizice și gospodăriilor (dezbatere)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și a Consiliului privind procedurile de insolvență (reformare) [16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)

Declarație a Comisiei: Revizuirea și extinderea Recomandării Comisiei din 12 martie 2014 privind o nouă abordare a falimentului și intrării în insolvență a întreprinderilor, în ceea ce privește insolvența familiilor și oferirea unei a doua șanse persoanelor fizice și gospodăriilor (2015/2701(RSP))

Tadeusz Zwiefka a prezentat recomandarea pentru a doua lectură.

Věra Jourová (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: József Nagy, în numele Grupului PPE, Enrico Gasbarra, în numele Grupului S&D, Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Gilles Lebreton, neafiliat, Jiří Pospíšil, Evelyn Regner, Javi López și Sergio Gaetano Cofferati.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Claudia Tapardel, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos și Doru-Claudian Frunzulică.

Au intervenit: Věra Jourová și Tadeusz Zwiefka.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.6 al PV din 20.5.2015.


15. Concediul de maternitate (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000049/2015) adresată de Iratxe García Pérez și Maria Arena, în numele Comisiei FEMM, adresată Consiliului: Directiva privind concediul de maternitate (2015/2655(RSP)) (B8-0119/2015)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000050/2015) adresată de Iratxe García Pérez și Maria Arena, în numele Comisiei FEMM, adresată Comisiei: Directiva privind concediul de maternitate (2015/2655(RSP)) (B8-0120/2015)

Maria Arena a dezvoltat întrebările.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (Președinta în exercițiu a Consiliului) a răspuns la întrebare B8-0119/2015.

Věra Jourová (membră a Comisiei) a răspuns la întrebarea B8-0120/2015.

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

Au intervenit: Anna Záborská, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Javi López, în numele Grupului S&D, Julie Girling, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, în numele Grupului ALDE, Inês Cristina Zuber, în numele Grupului GUE/NGL, Monika Vana, în numele Grupului Verts/ALE, Daniela Aiuto, în numele Grupului EFDD, Vicky Maeijer, neafiliată, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Jadwiga Wiśniewska, Eleonora Forenza, Jordi Sebastià, Georgios Epitideios, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Hedh, Jana Žitňanská, Ernest Urtasun, Dubravka Šuica, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Mary Honeyball, Beatrix von Storch, Lara Comi, Sylvie Guillaume, Elisabeth Morin-Chartier, Jutta Steinruck, Therese Comodini Cachia, Agnes Jongerius și Elena Gentile.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Michela Giuffrida, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Sotirios Zarianopoulos, Momchil Nekov și Arne Gericke.

Au intervenit: Věra Jourová și Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Maria Arena și Iratxe García Pérez, în numele Comisiei FEMM, referitoare la concediul de maternitate (2015/2655(RSP)) (B8-0453/2015).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.10 al PV din 20.5.2015.


16. Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (2015/2684(RSP))

Marianne Thyssen (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Ádám Kósa, în numele Grupului PPE, Vilija Blinkevičiūtė, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Marian Harkin, în numele Grupului ALDE, Kostadinka Kuneva, în numele Grupului GUE/NGL, Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE, Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD, Marek Plura, Soledad Cabezón Ruiz, Jana Žitňanská, Martina Anderson, Sofia Ribeiro, Jutta Steinruck, Dieter-Lebrecht Koch, Soraya Post și Jiří Pospíšil.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Michela Giuffrida, Kostas Chrysogonos, Notis Marias și Inês Cristina Zuber.

A intervenit Marianne Thyssen.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Martin Schulz, Ádám Kósa, David Casa, Marek Plura, Roberta Metsola, Barbara Matera, Rosa Estaràs Ferragut, Elisabeth Morin-Chartier, Davor Ivo Stier, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, József Nagy, Miroslav Mikolášik, Ivan Štefanec, Anna Záborská, Danuta Jazłowiecka, Anne Sander, Claude Rolin, Daniel Buda, Lara Comi, Michaela Šojdrová, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Norbert Erdős, László Tőkés, Andor Deli, Andrea Bocskor, György Hölvényi și Ramón Luis Valcárcel Siso, în numele Grupului PPE, Birgit Sippel, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Marlene Mizzi, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Soraya Post, Brando Benifei, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Hugues Bayet, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Sergio Gutiérrez Prieto, Michela Giuffrida, Demetris Papadakis, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Inés Ayala Sender, Nikos Androulakis, José Blanco López și Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, Timothy Kirkhope și Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Martina Dlabajová și Juan Carlos Girauta Vidal, în numele Grupului ALDE, Kostadinka Kuneva, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Pablo Iglesias, Max Andersson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán și Lidia Senra Rodríguez, în numele Grupului GUE/NGL, Tatjana Ždanoka, Tamás Meszerics, Karima Delli, Pascal Durand, Michael Cramer, Margrete Auken, Helga Trüpel, Claude Turmes, Bart Staes, Judith Sargentini, Ska Keller, Bronis Ropė, Monika Vana, Philippe Lamberts, Terry Reintke, Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Igor Šoltes și Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Tiziana Beghin, Laura Agea, Laura Ferrara, Ignazio Corrao și Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD, referitoare la lista de probleme adoptate de Comitetul Organizației Națiunilor Unite pentru drepturile persoanelor cu handicap în legătură cu raportul inițial al Uniunii Europene (2015/2684(RSP)) (B8-0460/2015).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.11 al PV din 20.5.2015.


17. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 557.487/OJME).


18. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.40.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

Secretar General

Vicepreședintă


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Crowley, Gabriel, Händel, Herranz García, Liberadzki, Morvai, Picierno

Aviz juridic - Politica de confidențialitate