Kazalo 
Zapisnik
PDF 266kWORD 208k
Torek, 19. maj 2015 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 3.Samopotrjevanje potrebne skrbnosti uvoznikov, ki uvažajo minerale in kovine z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem ***I
 4.Sprejeti sklep o enotnem digitalnem trgu (razprava)
 5.Čas glasovanja
  
5.1.Zaščitni ukrepi, določeni v Sporazumu s Švicarsko konfederacijo ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.2.Evropska konvencija o pravnem varstvu storitev, ki temeljijo na pogojnem dostopu ali vključujejo pogojni dostop *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.3.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Viktorju Uspaskichu (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.4.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Jérômu Lavrilleuxu (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.5.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Januszu Korwin-Mikkeju (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.6.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Teodorosu Zagorakisu (Theodoros Zagorakis) (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.7.Zahteva po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom o boljšem delovanju Evropske unije z izkoriščanjem potenciala Lizbonske pogodbe (člen 137 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.8.Zahteva po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom o morebitnem razvoju in prilagoditvi institucionalne ureditve Evropske unije (člen 137 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.9.Zahteva po posvetovanju z Odborom regij o boljšem delovanju Evropske unije z izkoriščanjem potenciala Lizbonske pogodbe (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.10.Zahteva po posvetovanju z Odborom regij o morebitnem razvoju in prilagoditvi institucionalne ureditve Evropske unije (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.11.Referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ***I (glasovanje)
  
5.12.Financiranje za razvoj (glasovanje)
  
5.13.Varnejše zdravstveno varstvo v Evropi (glasovanje)
  
5.14.Priložnosti za zeleno rast MSP (glasovanje)
 6.Obrazložitve glasovanja
 7.Popravki in namere glasovanja
 8.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 9.Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike - Financiranje skupne varnostne in obrambne politike - Varnost in obrambne zmogljivosti v Evropi (razprava)
 10.Razmere na Madžarskem (razprava)
 11.Izvolitev podpredsednika Evropskega parlamenta (vložitev kandidatur)
 12.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 13.Preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma ***II - Informacije, ki spremljajo prenose sredstev ***II (razprava)
 14.Postopki v primeru insolventnosti ***II - Pregled in podaljšanje priporočila Komisije o novem pristopu k poslovnemu neuspehu in insolventnosti z dne 12. marca 2014, kar zadeva plačilno nesposobnost družin in drugo priložnost za posameznike in gospodinjstva (razprava)
 15.Porodniški dopust (razprava)
 16.Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov (razprava)
 17.Dnevni red naslednje seje
 18.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.05.

°
° ° °

Govoril je Emmanouil Glezos.


2. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 135 Poslovnika zahtevali razpravo o naslednjih predlogih resolucij:

I.   Zimbabve, primer zagovornika človekovih pravic Itaija Dzamaraja (2015/2710(RSP))

- Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki in Jana Žitňanská v imenu skupine ECR o zadevi Zimbabve, primer zagovornika človekovih pravic Itaija Dzamaraja (B8-0465/2015)

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD o zadevi Zimbabve, primer zagovornika človekovih pravic Itaija Dzamaraja (B8-0466/2015)

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero in Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE o zadevi Zimbabve, primer zagovornika človekovih pravic Itaija Dzamaraja(B8-0467/2015)

- Catherine Bearder, Philippe De Backer, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Hilde Vautmans, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, Petr Ježek, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Beatriz Becerra Basterrechea, Alexander Graf Lambsdorff, Javier Nart, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Yana Toom, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, Hannu Takkula in Urmas Paet v imenu skupine ALDE o zadevi Zimbabve, primer zagovornika človekovih pravic Itaija Dzamaraja (B8-0468/2015)

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee in Lola Sánchez Caldentey v imenu skupine GUE/NGL o zadevi Zimbabve, primer zagovornika človekovih pravic Itaija Dzamaraja(B8-0471/2015)

- Cristian Dan Preda, Michael Gahler, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Csaba Sógor, Franck Proust, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka in Elisabetta Gardini v imenu skupine PPE o zadevi Zimbabve, primer zagovornika človekovih pravic Itaija Dzamaraja(B8-0474/2015)

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Marc Tarabella, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Daciana Octavia Sârbu, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Afzal Khan in Jeppe Kofod v imenu skupine S&D o zadevi Zimbabve, primer zagovornika človekovih pravic Itaija Dzamaraja (B8-0478/2015)

II.   Stiska beguncev, pripadnikov ljudstva Rohingja, ter množična grobišča na Tajskem (2015/2711(RSP))

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD o stiski beguncev, pripadnikov ljudstva Rohingja, ter množičnih grobiščih na Tajskem (B8-0469/2015)

- Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Ernest Urtasun in Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE o stiski beguncev, pripadnikov ljudstva Rohingja, ter množičnih grobiščih na Tajskem (B8-0470/2015)

- Dita Charanzová, Philippe De Backer, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Dlabajová, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart, Pavel Telička, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Alexander Graf Lambsdorff, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Yana Toom, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez in Urmas Paet v imenu skupine ALDE o stiski beguncev, pripadnikov ljudstva Rohingja, ter množičnih grobiščih na Tajskem (B8-0472/2015)

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Jana Žitňanská in Branislav Škripek v imenu skupine ECR o stiski beguncev, pripadnikov ljudstva Rohingja, ter množičnih grobiščih na Tajskem (B8-0477/2015)

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo in Pablo Iglesias v imenu skupine GUE/NGL o stiski beguncev, pripadnikov ljudstva Rohingja, ter množičnih grobiščih na Tajskem (B8-0480/2015)

- Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Csaba Sógor, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka in Elisabetta Gardini v imenu skupine PPE o stiski beguncev, pripadnikov ljudstva Rohingja, ter množičnih grobiščih na Tajskem (B8-0482/2015)

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Daciana Octavia Sârbu, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Javi López, Afzal Khan, Simona Bonafè, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod in Joachim Schuster v imenu skupine S&D o stiski beguncev, pripadnikov ljudstva Rohingja, ter množičnih grobiščih na Tajskem (B8-0484/2015)

III.   Svazi, primer aktivistov za človekove pravice Tulanija Maseka in Bekija Makubuja (2015/2712(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki in Jana Žitňanská v imenu skupine ECR o zadevi Svazi, primer aktivistov za človekove pravice Tulanija Maseka in Bekija Makubuja (B8-0473/2015)

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD o zadevi Svazi, primer aktivistov za človekove pravice Tulanija Maseka in Bekija Makubuja (B8-0475/2015)

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero in Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE o zadevi Svazi, primer aktivistov za človekove pravice Tulanija Maseka in Bekija Makubuja (B8-0476/2015)

- Javier Nart, Philippe De Backer, Louis Michel, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Beatriz Becerra Basterrechea, Alexander Graf Lambsdorff, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Yana Toom, Martina Dlabajová, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula in Urmas Paet v imenu skupine ALDE o zadevi Svazi, primer aktivistov za človekove pravice Tulanija Maseka in Bekija Makubuja (B8-0479/2015)

- Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Curzio Maltese, Younous Omarjee, Kostadinka Kuneva in Rina Ronja Kari v imenu skupine GUE/NGL o zadevi Svazi, primer aktivistov za človekove pravice Tulanija Maseka in Bekija Makubuja (B8-0481/2015)

- Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Franck Proust, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu in Tadeusz Zwiefka v imenu skupine PPE o zadevi Svazi, primer aktivistov za človekove pravice Tulanija Maseka in Bekija Makubuja (B8-0483/2015)

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Jude Kirton-Darling, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, Liisa Jaakonsaari, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Marc Tarabella, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Daciana Octavia Sârbu, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Javi López, Afzal Khan in Jeppe Kofod v imenu skupine S&D o zadevi Svazi, primer aktivistov za človekove pravice Tulanija Maseka in Bekija Makubuja (B8-0485/2015)

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 162 Poslovnika.


3. Samopotrjevanje potrebne skrbnosti uvoznikov, ki uvažajo minerale in kovine z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem ***I

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema Unije za samopotrjevanje potrebne skrbnosti odgovornih uvoznikov v oskrbovalni verigi, ki uvažajo kositer, tantal in volfram, njihove rude in zlato z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

Iuliu Winkler je predstavil poročilo.

Govorila je Cecilia Malmström (članica Komisije).

Govorili so Bogdan Brunon Wenta (pripravljavec mnenja odbora DEVE), Daniel Caspary v imenu skupine PPE, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, Emma McClarkin v imenu skupine ECR, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil William (The Earl of) Dartmouth, Marielle de Sarnez v imenu skupine ALDE, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE, Tiziana Beghin v imenu skupine EFDD, Steeve Briois samostojni poslanec, in Davor Ivo Stier, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivan Jakovčić, Maria Arena, Marietje Schaake, Lola Sánchez Caldentey, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Lampros Fountoulis, Salvatore Cicu, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavili Maria Arena in Tiziana Beghin, David Martin, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Daniel Caspary, Louis Michel, Patrick Le Hyaric, Yannick Jadot, Jarosław Wałęsa, Bernd Lange, Malin Björk, Heidi Hautala, Anna Záborská, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ignazio Corrao, Seb Dance, Lars Adaktusson, Linda McAvan, Nicola Danti, Richard Howitt, Eric Andrieu in Emmanuel Maurel.

Po postopku "catch the eye" so govorili Franc Bogovič, Patrizia Toia, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Ulrike Lunacek in Ignazio Corrao.

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
podpredsednik

Govorila sta Cecilia Malmström in Iuliu Winkler.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.7 zapisnika z dne 20.5.2015.


4. Sprejeti sklep o enotnem digitalnem trgu (razprava)

Izjava Komisije: Sprejeti sklep o enotnem digitalnem trgu (2015/2628(RSP))

Andrus Ansip (podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Françoise Grossetête v imenu skupine PPE, Marju Lauristin v imenu skupine S&D, Vicky Ford v imenu skupine ECR, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Dita Charanzová v imenu skupine ALDE, Dennis de Jong v imenu skupine GUE/NGL, Michel Reimon v imenu skupine Verts/ALE, David Borrelli v imenu skupine EFDD, Mylène Troszczynski samostojna poslanka, Krišjānis Kariņš, Kathleen Van Brempt, Anneleen Van Bossuyt, Antanas Guoga, Cornelia Ernst, Jan Philipp Albrecht, Nathan Gill, Marine Le Pen, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivan Jakovčić, Andreas Schwab, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Liisa Jaakonsaari, Evelyne Gebhardt, Marcus Pretzell, Kaja Kallas, Petr Mach, Barbara Kappel, Sabine Verheyen, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Sotirios Zarianopoulos, Lara Comi, Silvia Costa, Sajjad Karim, Jerzy Buzek, Jutta Steinruck, Evžen Tošenovský, Angelika Niebler, Evelyn Regner, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Clare Moody, Seán Kelly, Henna Virkkunen in Eva Paunova.

Po postopku "catch the eye" so govorili Anna Maria Corazza Bildt, José Blanco López, Ruža Tomašić in Izaskun Bilbao Barandica.

Govoril je Andrus Ansip.

Razprava se je zaključila.

PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica

Govorila sta Marc Tarabella in Bruno Gollnisch.


5. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


5.1. Zaščitni ukrepi, določeni v Sporazumu s Švicarsko konfederacijo ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščitnih ukrepih, določenih v Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo (kodificirano besedilo) [2014/0158(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Andrzej Duda (A8-0145/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0189)


5.2. Evropska konvencija o pravnem varstvu storitev, ki temeljijo na pogojnem dostopu ali vključujejo pogojni dostop *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Evropske konvencije o pravnem varstvu storitev, ki temeljijo na pogojnem dostopu ali vključujejo pogojni dostop [05651/2012 - C7-0069/2012 - 2010/0361(NLE)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Pavel Svoboda (A8-0071/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0190)

Parlament je odobril sklenitev konvencije.


5.3. Zahteva za odvzem poslanske imunitete Viktorju Uspaskichu (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Viktorju Uspaskichu [2014/2203(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Laura Ferrara (A8-0149/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG SKLEPA

Guy Verhofstadt je predlagal preložitev glasovanja o tem predlogu sklepa v skladu s členom 61(2) Poslovnika.

Govorila sta Richard Sulík, ki je podprl predlog, in Laura Ferrara, ki mu je nasprotovala.

Parlament je zahtevo zavrnil (EG) (216 glasov za, 380 proti, 85 vzdržanih.

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0191)


5.4. Zahteva za odvzem poslanske imunitete Jérômu Lavrilleuxu (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Jérômu Lavrilleuxu [2015/2014(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Heidi Hautala (A8-0152/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0192)


5.5. Zahteva za odvzem poslanske imunitete Januszu Korwin-Mikkeju (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Januszu Korwin-Mikkeju [2015/2049(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Kostas Chrysogonos (A8-0150/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0193)


5.6. Zahteva za odvzem poslanske imunitete Teodorosu Zagorakisu (Theodoros Zagorakis) (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Teodorosu Zagorakisu (Theodoros Zagorakis) (II) [2015/2071(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Andrzej Duda (A8-0151/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0194)


5.7. Zahteva po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom o boljšem delovanju Evropske unije z izkoriščanjem potenciala Lizbonske pogodbe (člen 137 Poslovnika) (glasovanje)

Zahteva po posvetovanju

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE

Odobreno


5.8. Zahteva po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom o morebitnem razvoju in prilagoditvi institucionalne ureditve Evropske unije (člen 137 Poslovnika) (glasovanje)

Zahteva po posvetovanju

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG KOMISIJE

Odobreno


5.9. Zahteva po posvetovanju z Odborom regij o boljšem delovanju Evropske unije z izkoriščanjem potenciala Lizbonske pogodbe (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Zahteva po posvetovanju

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG KOMISIJE

Odobreno


5.10. Zahteva po posvetovanju z Odborom regij o morebitnem razvoju in prilagoditvi institucionalne ureditve Evropske unije (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Zahteva po posvetovanju

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG KOMISIJE

Odobreno


5.11. Referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2015)0195)

Cora van Nieuwenhuizen je predlagala preložitev glasovanja o tem osnutku zakonodajne resolucije v skladu s členom 61(2) Poslovnika.

Parlament je podprl ta predlog.

Zadeva se torej šteje za vrnjeno pristojnemu odboru v ponovno obravnavo.

Govorili so

James Carver o vodenju glasovanja.


5.12. Financiranje za razvoj (glasovanje)

Poročilo o financiranju za razvoj [2015/2044(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalec: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0196)


5.13. Varnejše zdravstveno varstvo v Evropi (glasovanje)

Poročilo o varnejšem zdravstvenem varstvu v Evropi: izboljšanje varnosti pacientov in boj proti protimikrobni odpornosti [2014/2207(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0197)


5.14. Priložnosti za zeleno rast MSP (glasovanje)

Poročilo o priložnostih za zeleno rast MSP [2014/2209(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Philippe De Backer (A8-0135/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0198)


6. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Cora van Nieuwenhuizen - A8-0131/2015
Eamon Gilmore, Marijana Petir, Luke Ming Flanagan, Steven Woolfe in Ivana Maletić

Poročilo: Pedro Silva Pereira - A8-0143/2015
Brian Hayes, Neena Gill, Marijana Petir, Martina Anderson in Anna Záborská

Poročilo: Piernicola Pedicini - A8-0142/2015
Jens Rohde, Pablo Iglesias, Neena Gill, Bronis Ropė, Marijana Petir, Notis Marias, Seán Kelly in Marian Harkin

Poročilo: Philippe De Backer - A8-0135/2015
Jens Rohde, Zoltán Balczó, Neena Gill, Marijana Petir, Bendt Bendtsen, Daniel Hannan, Seán Kelly in Marian Harkin.


7. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.20, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

8. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


9. Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike - Financiranje skupne varnostne in obrambne politike - Varnost in obrambne zmogljivosti v Evropi (razprava)

Poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike (na podlagi letnega poročila Sveta Evropskemu parlamentu o skupni zunanji in varnostni politiki) [2014/2220(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

Poročilo o financiranju skupne varnostne in obrambne politike [2014/2258(INI)] - Odbor za zunanje zadeve - Odbor za proračun. Soporočevalca: Eduard Kukan in Indrek Tarand (A8-0136/2015)

Poročilo o vplivu razvoja evropskih obrambnih trgov na varnost in obrambne zmogljivosti v Evropi [2015/2037(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Ana Gomes (A8-0159/2015)

Arnaud Danjean, Eduard Kukan, Indrek Tarand in Ana Gomes so predstavili svoja poročila.

Govorila je Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Govorili so Ildikó Gáll-Pelcz (pripravljavka mnenja odbora IMCO), Georgios Kyrtsos v imenu skupine PPE, Ioan Mircea Paşcu v imenu skupine S&D, Anna Elżbieta Fotyga v imenu skupine ECR, Jozo Radoš v imenu skupine ALDE, Sabine Lösing v imenu skupine GUE/NGL, Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE, Janusz Korwin-Mikke samostojni poslanec, Michael Gahler, Tonino Picula, Charles Tannock, Anneli Jäätteenmäki, Pablo Iglesias, Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, Elmar Brok, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Fernando Maura Barandiarán, Javier Couso Permuy, Konstantinos Papadakis, Andrej Plenković, Marju Lauristin, David Campbell Bannerman, Florian Philippot, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Victor Negrescu, Eleftherios Synadinos, Lorenzo Cesa, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil James Carver, in Afzal Khan.

PREDSEDSTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsednica

Govorili so Sophie Montel, Alojz Peterle, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivan Jakovčić, Victor Boştinaru, Aymeric Chauprade, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki mu ga je z dvigom modrega kartončka postavila Liisa Jaakonsaari, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jens Geier, Jeppe Kofod, Gilles Pargneaux, Jonás Fernández in Nicola Caputo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Milan Zver, Michela Giuffrida, Ruža Tomašić, Petras Auštrevičius, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė in Gianluca Buonanno.

Govorili so Federica Mogherini, Arnaud Danjean, Indrek Tarand in Ana Gomes.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.4 zapisnika z dne 21.5.2015, točka 7.5 zapisnika z dne 21.5.2015 in točka 7.6 zapisnika z dne 21.5.2015.

PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik


10. Razmere na Madžarskem (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Razmere na Madžarskem (2015/2700(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (predsedujoča Svetu) in Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, István Ujhelyi, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje Manfredu Webru, ki je nanj odgovoril, Ildikó Gáll-Pelcz, ki je z dvigom modrega kartončka postavila vprašanje Gianniju Pittelli, ki je nanj odgovoril (predsednik je dal pojasnilo v zvezi z vprašanjem, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Ildikó Gáll-Pelcz), Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Péter Niedermüller, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Zdzisław Krasnodębski, Laura Ferrara v imenu skupine EFDD, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil József Szájer, in Zoltán Balczó samostojni poslanec, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Daniele Viotti.

Govoril je Viktor Orbán (predsednik vlade Madžarske).

Govorili so Esteban González Pons, Péter Niedermüller, Guy Verhofstadt, Judith Sargentini, Georg Mayer, József Szájer, Josef Weidenholzer, Louis Michel, Ulrike Lunacek, Csaba Sógor, István Ujhelyi, Cecilia Wikström, Benedek Jávor, Kinga Gál in Pedro Silva Pereira.

Po postopku "catch the eye" so govorili Marijana Petir, Boris Zala, Marek Jurek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ernest Maragall in Ignazio Corrao.

Govoril je Viktor Orbán.

Govorili so David Borrelli v imenu skupine EFDD, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, in Manfred Weber v imenu skupine PPE.

Govorila sta Frans Timmermans in Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: na prvem junijskem delnem zasedanju.


11. Izvolitev podpredsednika Evropskega parlamenta (vložitev kandidatur)

Predsednik je v skladu s členom 15 Poslovnika sporočil, da je prejel naslednji kandidaturi za mesto podpredsednika Evropskega parlamenta:

- za skupino EFDD: Fabio Massimo Castaldo

- za skupino ALDE: Anneli Jäätteenmäki.

Volitve bodo potekale jutri, v sredo, 20. maja 2015 ob 12.00 (točka 10.1 zapisnika z dne 20.5.2015).

PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica


12. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Predsednica je sporočila:

Priporočilo odbora AGRI, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 27. aprila 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA)) (B8-0439/2015), bilo podano na plenarnem zasedanju v ponedeljek, 18. maja 2015 (točka 11 zapisnika z dne 18.5.2015).

V roku 24 ur, določenem v členu 105(6) Poslovnika, ni bilo ugovora zoper to priporočilo.

Zato se šteje, da je bilo priporočilo odobreno, sklep pa bo objavljen v Sprejetih besedilih seje v sredo, 20. maja 2015.


13. Preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma ***II - Informacije, ki spremljajo prenose sredstev ***II (razprava)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES [05933/4/2015 - C8-0109/2015- 2013/0025(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Soporočevalca: Krišjānis Kariņš in Judith Sargentini (A8-0153/2015)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1781/2006 [05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Soporočevalca: Timothy Kirkhope in Peter Simon (A8-0154/2015)

Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini, Timothy Kirkhope in Peter Simon so predstavili priporočili za drugo obravnavo.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Govorili so Emil Radev v imenu skupine PPE, Ana Gomes v imenu skupine S&D, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Beatrix von Storch v imenu skupine ECR, Nils Torvalds v imenu skupine ALDE, Rina Ronja Kari v imenu skupine GUE/NGL, Eva Joly v imenu skupine Verts/ALE, Laura Ferrara v imenu skupine EFDD, Mario Borghezio samostojni poslanec, Eva Paunova, Elisa Ferreira, Anna Elżbieta Fotyga, Petr Ježek, Kostas Chrysogonos, Ignazio Corrao, Steeve Briois, Thomas Mann, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Marco Valli, Alojz Peterle, Iliana Iotova, Peter van Dalen, Monica Macovei, Elly Schlein, Kazimierz Michał Ujazdowski, Julia Pitera in Tomáš Zdechovský.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ildikó Gáll-Pelcz, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes in Milan Zver.

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

Govorili so Věra Jourová, Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini, Timothy Kirkhope in Peter Simon.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.4 zapisnika z dne 20.5.2015 in točka 10.5 zapisnika z dne 20.5.2015.


14. Postopki v primeru insolventnosti ***II - Pregled in podaljšanje priporočila Komisije o novem pristopu k poslovnemu neuspehu in insolventnosti z dne 12. marca 2014, kar zadeva plačilno nesposobnost družin in drugo priložnost za posameznike in gospodinjstva (razprava)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o postopkih v primeru insolventnosti (prenovitev) [16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)

Izjava Komisije: Pregled in podaljšanje priporočila Komisije o novem pristopu k poslovnemu neuspehu in insolventnosti z dne 12. marca 2014, kar zadeva plačilno nesposobnost družin in drugo priložnost za posameznike in gospodinjstva (2015/2701(RSP))

Tadeusz Zwiefka je predstavil priporočilo za drugo obravnavo.

Věra Jourová (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so József Nagy v imenu skupine PPE, Enrico Gasbarra v imenu skupine S&D, Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR, Izaskun Bilbao Barandica v imenu skupine ALDE, Jiří Maštálka v imenu skupine GUE/NGL, Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, Gilles Lebreton samostojni poslanec, Jiří Pospíšil, Evelyn Regner, Javi López in Sergio Gaetano Cofferati.

Po postopku "catch the eye" so govorili Claudia Tapardel, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos in Doru-Claudian Frunzulică.

Govorila sta Věra Jourová in Tadeusz Zwiefka.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.6 zapisnika z dne 20.5.2015.


15. Porodniški dopust (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000049/2015), ki sta ga postavili Iratxe García Pérez in Maria Arena v imenu odbora FEMM Svetu: Direktiva o porodniškem dopustu (2015/2655(RSP)) (B8-0119/2015)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000050/2015), ki sta ga postavili Iratxe García Pérez in Maria Arena v imenu odbora FEMM Komisiji: Direktiva o porodniškem dopustu (2015/2655(RSP)) (B8-0120/2015)

Maria Arena je predstavila vprašanji.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (predsedujoča Svetu) je odgovorila na vprašanje B8-0119/2015.

Věra Jourová (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje B8-0120/2015.

PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik

Govorili so Anna Záborská v imenu skupine PPE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Javi López v imenu skupine S&D, Julie Girling v imenu skupine ECR, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea v imenu skupine ALDE, Inês Cristina Zuber v imenu skupine GUE/NGL, Monika Vana v imenu skupine Verts/ALE, Daniela Aiuto v imenu skupine EFDD, Vicky Maeijer samostojna poslanka, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Jadwiga Wiśniewska, Eleonora Forenza, Jordi Sebastià, Georgios Epitideios, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Hedh, Jana Žitňanská, Ernest Urtasun, Dubravka Šuica, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivan Jakovčić, Mary Honeyball, Beatrix von Storch, Lara Comi, Sylvie Guillaume, Elisabeth Morin-Chartier, Jutta Steinruck, Therese Comodini Cachia, Agnes Jongerius in Elena Gentile.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Michela Giuffrida, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Sotirios Zarianopoulos, Momchil Nekov in Arne Gericke.

Govorili sta Věra Jourová in Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom123(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Maria Arena in Iratxe García Pérez v imenu odbora FEMM o porodniškem dopustu (2015/2655(RSP)) (B8-0453/2015).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.10 zapisnika z dne 20.5.2015.


16. Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov (razprava)

Izjava Komisije: Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov (2015/2684(RSP))

Marianne Thyssen (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Ádám Kósa v imenu skupine PPE, Vilija Blinkevičiūtė v imenu skupine S&D, Helga Stevens v imenu skupine ECR, Marian Harkin v imenu skupine ALDE, Kostadinka Kuneva v imenu skupine GUE/NGL, Ulrike Lunacek v imenu skupine Verts/ALE, Eleonora Evi v imenu skupine EFDD, Marek Plura, Soledad Cabezón Ruiz, Jana Žitňanská, Martina Anderson, Sofia Ribeiro, Jutta Steinruck, Dieter-Lebrecht Koch, Soraya Post in Jiří Pospíšil.

Po postopku "catch the eye" so govorili Csaba Sógor, Michela Giuffrida, Kostas Chrysogonos, Notis Marias in Inês Cristina Zuber.

Govorila je Marianne Thyssen.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom123(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Martin Schulz, Ádám Kósa, David Casa, Marek Plura, Roberta Metsola, Barbara Matera, Rosa Estaràs Ferragut, Elisabeth Morin-Chartier, Davor Ivo Stier, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, József Nagy, Miroslav Mikolášik, Ivan Štefanec, Anna Záborská, Danuta Jazłowiecka, Anne Sander, Claude Rolin, Daniel Buda, Lara Comi, Michaela Šojdrová, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Norbert Erdős, László Tőkés, Andor Deli, Andrea Bocskor, György Hölvényi in Ramón Luis Valcárcel Siso v imenu skupine PPE, Birgit Sippel, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Marlene Mizzi, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Soraya Post, Brando Benifei, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Hugues Bayet, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Sergio Gutiérrez Prieto, Michela Giuffrida, Demetris Papadakis, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Inés Ayala Sender, Nikos Androulakis, José Blanco López in Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández v imenu skupine S&D, Helga Stevens, Timothy Kirkhope in Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Martina Dlabajová in Juan Carlos Girauta Vidal v imenu skupine ALDE, Kostadinka Kuneva, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Pablo Iglesias, Max Andersson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán in Lidia Senra Rodríguez v imenu skupine GUE/NGL, Tatjana Ždanoka, Tamás Meszerics, Karima Delli, Pascal Durand, Michael Cramer, Margrete Auken, Helga Trüpel, Claude Turmes, Bart Staes, Judith Sargentini, Ska Keller, Bronis Ropė, Monika Vana, Philippe Lamberts, Terry Reintke, Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Igor Šoltes in Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, Tiziana Beghin, Laura Agea, Laura Ferrara, Ignazio Corrao in Eleonora Evi v imenu skupine EFDD o seznamu zadev, ki ga je sprejel Odbor za pravice invalidov, in začetnem poročilu Evropske unije (2015/2684(RSP)) (B8-0460/2015).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.11 zapisnika z dne 20.5.2015.


17. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 557.487/OJME).


18. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.40.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Crowley, Gabriel, Händel, Herranz García, Liberadzki, Morvai, Picierno

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov