Index 
Protokoll
PDF 270kWORD 186k
Tisdagen den 19 maj 2015 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Självcertifiering av importörer av vissa mineraler och metaller med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden ***I
 4.Beslut om den digitala inre marknaden (debatt)
 5.Omröstning
  5.1.Skyddsåtgärder som föreskrivs i avtalet med Schweiziska edsförbundet ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.2.Europeiska konventionen om rättsligt skydd för tjänster som bygger på eller utgörs av villkorad tillgång *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.3.Begäran om upphävande av Viktor Uspaskichs immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.4.Begäran om upphävande av Jérôme Lavrilleux immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.5.Begäran om upphävande av Janusz Korwin-Mikkes immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.6.Begäran om upphävande av Theodoros Zagorakis immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.7.Begäran om att höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén i fråga om att förbättra Europeiska unionens funktion med utgångspunkt i Lissabonfördragets potential (artikel 137 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.8.Begäran om att höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén i fråga om en möjlig utveckling och anpassning av Europeiska unionens nuvarande institutionella struktur (artikel 137 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.9.Begäran om att höra Regionkommittén i fråga om att förbättra Europeiska unionens funktion med utgångspunkt i Lissabonfördragets potential (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.10.Begäran om att höra Regionkommittén i fråga om en möjlig utveckling och anpassning av Europeiska unionens nuvarande institutionella struktur (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.11.Index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal ***I (omröstning)
  5.12.Finansiering för utveckling (omröstning)
  5.13.Säkrare hälso- och sjukvård i Europa (omröstning)
  5.14.Möjligheter till grön tillväxt för små och medelstora företag (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 9.Genomförande av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken - Finansiering av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken - Säkerhets- och försvarsförmågan i Europa (debatt)
 10.Situationen i Ungern (debatt)
 11.Val av en vice talman för Europaparlamentet (inlämning av nomineringar)
 12.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 13.Förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism ***II - Uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel ***II (debatt)
 14.Insolvensförfaranden ***II - Översyn och utvidgning av kommissionens rekommendation av den 12 mars 2014 om en ny strategi för att hantera konkurs och insolvens, vad gäller familjers insolvens och en andra chans för enskilda och hushåll (debatt)
 15.Mammaledighet (debatt)
 16.FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (debatt)
 17.Föredragningslista för nästa sammanträde
 18.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.05.

°
° ° °

Talare: Emmanouil Glezos.


2. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 135 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Fallet med människorättsförsvararen Itai Dzamara i Zimbabwe (2015/2710(RSP))

- Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki och Jana Žitňanská för ECR-gruppen, om fallet med människorättsförsvararen Itai Dzamara i Zimbabwe (B8-0465/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo och Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, om fallet med människorättsförsvararen Itai Dzamara i Zimbabwe (B8-0466/2015);

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero och Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, om fallet med människorättsförsvararen Itai Dzamara i Zimbabwe (B8-0467/2015);

- Catherine Bearder, Philippe De Backer, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Hilde Vautmans, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, Petr Ježek, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Beatriz Becerra Basterrechea, Alexander Graf Lambsdorff, Javier Nart, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Yana Toom, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, Hannu Takkula och Urmas Paet för ALDE-gruppen, om fallet med människorättsförsvararen Itai Dzamara i Zimbabwe (B8-0468/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee och Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, om fallet med människorättsförsvararen Itai Dzamara i Zimbabwe (B8-0471/2015);

- Cristian Dan Preda, Michael Gahler, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Csaba Sógor, Franck Proust, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka och Elisabetta Gardini för PPE-gruppen, om fallet med människorättsförsvararen Itai Dzamara i Zimbabwe (B8-0474/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Marc Tarabella, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Daciana Octavia Sârbu, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Afzal Khan och Jeppe Kofod för S&D-gruppen om fallet med människorättsförsvararen Itai Dzamara i Zimbabwe (B8-0478/2015).

II.   Den svåra situationen för rohingya-flyktingar, inbegripet massgravar i Thailand (2015/2711(RSP))

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni och Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, om den svåra situationen för rohingya-flyktingar, inbegripet massgravar i Thailand (B8-0469/2015);

- Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Ernest Urtasun och Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, om den svåra situationen för rohingya-flyktingar, inbegripet massgravar i Thailand (B8-0470/2015);

- Dita Charanzová, Philippe De Backer, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Dlabajová, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart, Pavel Telička, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Alexander Graf Lambsdorff, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Yana Toom, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez och Urmas Paet för ALDE-gruppen, om den svåra situationen för rohingya-flyktingar, inbegripet massgravar i Thailand (B8-0472/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Jana Žitňanská och Branislav Škripek för ECR-gruppen, om den svåra situationen för rohingya-flyktingar, inbegripet massgravar i Thailand (B8-0477/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo och Pablo Iglesias för GUE/NGL-gruppen, om den svåra situationen för rohingya-flyktingar, inbegripet massgravar i Thailand (B8-0480/2015);

- Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Csaba Sógor, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka och Elisabetta Gardini för PPE-gruppen, om den svåra situationen för rohingya-flyktingar, inbegripet massgravar i Thailand (B8-0482/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Daciana Octavia Sârbu, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Javi López, Afzal Khan, Simona Bonafè, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod och Joachim Schuster för S&D-gruppen, om den svåra situationen för rohingya-flyktingar, inbegripet massgravar i Thailand (B8-0484/2015).

III.   Fallet med människorättsaktivisterna Thulani Maseko och Bheki Makhubu i Swaziland (2015/2712(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki och Jana Žitňanská för ECR-gruppen, om fallet med människorättsaktivisterna Thulani Maseko och Bheki Makhubu i Swaziland (B8-0473/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo och Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, om fallet med människorättsaktivisterna Thulani Maseko och Bheki Makhubu i Swaziland (B8-0475/2015);

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero och Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, om fallet med människorättsaktivisterna Thulani Maseko och Bheki Makhubu i Swaziland (B8-0476/2015);

- Javier Nart, Philippe De Backer, Louis Michel, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Beatriz Becerra Basterrechea, Alexander Graf Lambsdorff, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Yana Toom, Martina Dlabajová, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula och Urmas Paet för ALDE-gruppen, om fallet med människorättsaktivisterna Thulani Maseko och Bheki Makhubu i Swaziland (B8-0479/2015);

- Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Curzio Maltese, Younous Omarjee, Kostadinka Kuneva och Rina Ronja Kari för GUE/NGL-gruppen, om fallet med människorättsaktivisterna Thulani Maseko och Bheki Makhubu i Swaziland (B8-0481/2015);

- Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Franck Proust, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu och Tadeusz Zwiefka för PPE-gruppen, om fallet med människorättsaktivisterna Thulani Maseko och Bheki Makhubu i Swaziland (B8-0483/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Jude Kirton-Darling, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, Liisa Jaakonsaari, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Marc Tarabella, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Daciana Octavia Sârbu, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Javi López, Afzal Khan och Jeppe Kofod för S&D-gruppen, om fallet med människorättsaktivisterna Thulani Maseko och Bheki Makhubu i Swaziland (B8-0485/2015).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 162 i arbetsordningen.


3. Självcertifiering av importörer av vissa mineraler och metaller med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden ***I

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett unionssystem för självcertifiering av tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan hos ansvarstagande importörer av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

Iuliu Winkler redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Bogdan Brunon Wenta (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Daniel Caspary för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Emma McClarkin för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från William (The Earl of) Dartmouth; Marielle de Sarnez för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Tiziana Beghin för EFDD-gruppen, Steeve Briois, grupplös, och Davor Ivo Stier, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić; Maria Arena, Marietje Schaake, Lola Sánchez Caldentey, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Lampros Fountoulis, Salvatore Cicu, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Maria Arena och Tiziana Beghin; David Martin, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Daniel Caspary; Louis Michel, Patrick Le Hyaric, Yannick Jadot, Jarosław Wałęsa, Bernd Lange, Malin Björk, Heidi Hautala, Anna Záborská, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ignazio Corrao; Seb Dance, Lars Adaktusson, Linda McAvan, Nicola Danti, Richard Howitt, Eric Andrieu och Emmanuel Maurel.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Patrizia Toia, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Ulrike Lunacek och Ignazio Corrao.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

Talare: Cecilia Malmström och Iuliu Winkler.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.7 i protokollet av den 20.5.2015.


4. Beslut om den digitala inre marknaden (debatt)

Uttalande av kommissionen: Beslut om den digitala inre marknaden (2015/2628(RSP))

Andrus Ansip (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Françoise Grossetête för PPE-gruppen, Marju Lauristin för S&D-gruppen, Vicky Ford för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică; Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Dennis de Jong för GUE/NGL-gruppen, Michel Reimon för Verts/ALE-gruppen, David Borrelli för EFDD-gruppen, Mylène Troszczynski, grupplös, Krišjānis Kariņš, Kathleen Van Brempt, Anneleen Van Bossuyt, Antanas Guoga, Cornelia Ernst, Jan Philipp Albrecht, Nathan Gill, Marine Le Pen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić; Andreas Schwab, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Liisa Jaakonsaari; Evelyne Gebhardt, Marcus Pretzell, Kaja Kallas, Petr Mach, Barbara Kappel, Sabine Verheyen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Sotirios Zarianopoulos, Lara Comi, Silvia Costa, Sajjad Karim, Jerzy Buzek, Jutta Steinruck, Evžen Tošenovský, Angelika Niebler, Evelyn Regner, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Clare Moody, Seán Kelly, Henna Virkkunen och Eva Paunova.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Anna Maria Corazza Bildt, José Blanco López, Ruža Tomašić och Izaskun Bilbao Barandica.

Talare: Andrus Ansip.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: Marc Tarabella och Bruno Gollnisch.


5. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


5.1. Skyddsåtgärder som föreskrivs i avtalet med Schweiziska edsförbundet ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skyddsåtgärder som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet (kodifiering) [2014/0158(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Andrzej Duda (A8-0145/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0189)


5.2. Europeiska konventionen om rättsligt skydd för tjänster som bygger på eller utgörs av villkorad tillgång *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av den europeiska konventionen om rättsligt skydd för tjänster som bygger på eller utgörs av villkorad tillgång [05651/2012 - C7-0069/2012 - 2010/0361(NLE)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Pavel Svoboda (A8-0071/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0190)

Parlamentet godkände att konventionen ingås.


5.3. Begäran om upphävande av Viktor Uspaskichs immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Viktor Uspaskichs immunitet [2014/2203(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Laura Ferrara (A8-0149/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Guy Verhofstadt föreslog att omröstningen om förslaget till beslut skulle skjutas upp i enlighet med artikel 61.2 i arbetsordningen.

Talare: Richard Sulík uttryckte sitt stöd för begäran, och Laura Ferrara motsatte sig den.

Parlamentet förkastade denna begäran via EO (216 röster för, 380 röster emot, 85 nedlagda röster).

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0191)


5.4. Begäran om upphävande av Jérôme Lavrilleux immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Jérôme Lavrilleux immunitet [2015/2014(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Heidi Hautala (A8-0152/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0192)


5.5. Begäran om upphävande av Janusz Korwin-Mikkes immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Janusz Korwin-Mikkes immunitet [2015/2049(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Kostas Chrysogonos (A8-0150/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0193)


5.6. Begäran om upphävande av Theodoros Zagorakis immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Theodoros Zagorakis immunitet (II) [2015/2071(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Andrzej Duda (A8-0151/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0194)


5.7. Begäran om att höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén i fråga om att förbättra Europeiska unionens funktion med utgångspunkt i Lissabonfördragets potential (artikel 137 i arbetsordningen) (omröstning)

Begäran om samråd

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes


5.8. Begäran om att höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén i fråga om en möjlig utveckling och anpassning av Europeiska unionens nuvarande institutionella struktur (artikel 137 i arbetsordningen) (omröstning)

Begäran om samråd

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes


5.9. Begäran om att höra Regionkommittén i fråga om att förbättra Europeiska unionens funktion med utgångspunkt i Lissabonfördragets potential (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Begäran om samråd

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes


5.10. Begäran om att höra Regionkommittén i fråga om en möjlig utveckling och anpassning av Europeiska unionens nuvarande institutionella struktur (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Begäran om samråd

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes


5.11. Index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2015)0195)

Cora van Nieuwenhuizen föreslog att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp i enlighet med artikel 61.2 i arbetsordningen.

Parlamentet godkände detta förslag.

Ärendet ansågs därmed återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.

Inlägg:

James Carver yttrade sig om genomförandet av omröstningen.


5.12. Finansiering för utveckling (omröstning)

Betänkande om finansiering för utveckling [2015/2044(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0196)


5.13. Säkrare hälso- och sjukvård i Europa (omröstning)

Betänkande om säkrare hälso- och sjukvård i Europa: förbättrad patientsäkerhet och bekämpning av antimikrobiell resistens [2014/2207(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0197)


5.14. Möjligheter till grön tillväxt för små och medelstora företag (omröstning)

Betänkande om möjligheter till grön tillväxt för små och medelstora företag [2014/2209(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Philippe De Backer (A8-0135/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0198)


6. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Cora van Nieuwenhuizen - A8-0131/2015
Eamon Gilmore, Marijana Petir, Luke Ming Flanagan, Steven Woolfe och Ivana Maletić

Betänkande Pedro Silva Pereira - A8-0143/2015
Brian Hayes, Neena Gill, Marijana Petir, Martina Anderson och Anna Záborská

Betänkande Piernicola Pedicini - A8-0142/2015
Jens Rohde, Pablo Iglesias, Neena Gill, Bronis Ropė, Marijana Petir, Notis Marias, Seán Kelly och Marian Harkin

Betänkande Philippe De Backer - A8-0135/2015
Jens Rohde, Zoltán Balczó, Neena Gill, Marijana Petir, Bendt Bendtsen, Daniel Hannan, Seán Kelly och Marian Harkin.


7. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.20 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

8. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


9. Genomförande av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken - Finansiering av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken - Säkerhets- och försvarsförmågan i Europa (debatt)

Betänkande om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (baserat på årsrapporten från rådet till Europaparlamentet om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken) [2014/2220(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

Betänkande om finansiering av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken [2014/2258(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor - Budgetutskottet. Föredragande: Eduard Kukan och Indrek Tarand (A8-0136/2015)

Betänkande om konsekvenserna av utvecklingen på de europeiska försvarsmarknaderna för säkerhets- och försvarsförmågan i Europa [2015/2037(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Ana Gomes (A8-0159/2015)

Arnaud Danjean, Eduard Kukan, Indrek Tarand och Ana Gomes redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Ildikó Gáll-Pelcz (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Georgios Kyrtsos för PPE-gruppen, Ioan Mircea Paşcu för S&D-gruppen, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Jozo Radoš för ALDE-gruppen, Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Janusz Korwin-Mikke, grupplös, Michael Gahler, Tonino Picula, Charles Tannock, Anneli Jäätteenmäki, Pablo Iglesias, Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, Elmar Brok, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Fernando Maura Barandiarán, Javier Couso Permuy, Konstantinos Papadakis, Andrej Plenković, Marju Lauristin, David Campbell Bannerman, Florian Philippot, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Arnaud Danjean; Tunne Kelam, Victor Negrescu, Eleftherios Synadinos, Lorenzo Cesa, som även besvarade en fråga ("blått kort") från James Carver; Afzal Khan.

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

Talare: Sophie Montel, Alojz Peterle, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić; Victor Boştinaru, Aymeric Chauprade, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Liisa Jaakonsaari; Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jens Geier, Jeppe Kofod, Gilles Pargneaux, Jonás Fernández och Nicola Caputo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Milan Zver, Michela Giuffrida, Ruža Tomašić, Petras Auštrevičius, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė och Gianluca Buonanno.

Talare: Federica Mogherini, Arnaud Danjean, Indrek Tarand och Ana Gomes.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.4 i protokollet av den 21.5.2015, punkt 7.5 i protokollet av den 21.5.2015 och punkt 7.6 i protokollet av den 21.5.2015.

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman


10. Situationen i Ungern (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Situationen i Ungern (2015/2700(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (rådets tjänstgörande ordförande) och Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, István Ujhelyi, ställde en fråga ("blått kort") till Manfred Weber, som besvarade frågan; Ildikó Gáll-Pelcz, ställde en fråga ("blått kort") till Gianni Pittella, som besvarade frågan; (talmannen gjorde vissa förtydliganden till frågan (”blått kort”) från Ildikó Gáll-Pelcz), Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Péter Niedermüller; Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge; Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Zdzisław Krasnodębski; Laura Ferrara för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från József Szájer; Zoltán Balczó, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Daniele Viotti.

Talare: Viktor Orbán (Ungerns premiärminister).

Talare: Esteban González Pons, Péter Niedermüller, Guy Verhofstadt, Judith Sargentini, Georg Mayer, József Szájer, Josef Weidenholzer, Louis Michel, Ulrike Lunacek, Csaba Sógor, István Ujhelyi, Cecilia Wikström, Benedek Jávor, Kinga Gál och Pedro Silva Pereira.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Boris Zala, Marek Jurek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ernest Maragall och Ignazio Corrao.

Talare: Viktor Orbán.

Talare: David Borrelli för EFDD-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, och Manfred Weber för PPE-gruppen.

Talare: Frans Timmermans och Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: sammanträdesperioden juni I.


11. Val av en vice talman för Europaparlamentet (inlämning av nomineringar)

Talmannen meddelade, i enlighet med artikel 15 i arbetsordningen, att han hade erhållit följande nomineringar till posten som vice talman för Europaparlamentet:

- för EFDD-gruppen: Fabio Massimo Castaldo

- för ALDE-gruppen: Anneli Jäätteenmäki.

Valet skulle äga rum följande dag, dvs. onsdagen den 20 maj 2015 kl. 12.00 (punkt 10.1 i protokollet av den 20.5.2015).

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman


12. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade följande:

Måndagen den 18 maj 2015 tillkännagavs i kammaren en rekommendation från AGRI-utskottet om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 27 april 2015 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA)) (B8-0439/2015) (punkt 11 i protokollet av den 18.5.2015).

Inga invändningar hade framförts mot denna rekommendation inom den tidsfrist på 24 timmar som föreskrivs i artikel 105.6 i arbetsordningen.

Rekommendationen ansågs därmed godkänd, och beslutet kommer att offentliggöras i ”Antagna texter” från sammanträdet onsdagen den 20 maj 2015.


13. Förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism ***II - Uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel ***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG [05933/4/2015 - C8-0109/2015- 2013/0025(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Krišjānis Kariņš och Judith Sargentini (A8-0153/2015)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel och om upphävande av förordning (EG) nr 1781/2006 [05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Timothy Kirkhope och Peter Simon (A8-0154/2015)

Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini, Timothy Kirkhope och Peter Simon redogjorde för andrabehandlingsrekommendationerna.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Emil Radev för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Beatrix von Storch för ECR-gruppen, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, Rina Ronja Kari för GUE/NGL-gruppen, Eva Joly för Verts/ALE-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Mario Borghezio, grupplös, Eva Paunova, Elisa Ferreira, Anna Elżbieta Fotyga, Petr Ježek, Kostas Chrysogonos, Ignazio Corrao, Steeve Briois, Thomas Mann, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Marco Valli, Alojz Peterle, Iliana Iotova, Peter van Dalen, Monica Macovei, Elly Schlein, Kazimierz Michał Ujazdowski, Julia Pitera och Tomáš Zdechovský.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ildikó Gáll-Pelcz, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes och Milan Zver.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Věra Jourová, Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini, Timothy Kirkhope och Peter Simon.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.4 i protokollet av den 20.5.2015 och punkt 10.5 i protokollet av den 20.5.2015.


14. Insolvensförfaranden ***II - Översyn och utvidgning av kommissionens rekommendation av den 12 mars 2014 om en ny strategi för att hantera konkurs och insolvens, vad gäller familjers insolvens och en andra chans för enskilda och hushåll (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om insolvensförfaranden (omarbetning) [16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)

Uttalande av kommissionen: Översyn och utvidgning av kommissionens rekommendation av den 12 mars 2014 om en ny strategi för att hantera konkurs och insolvens, vad gäller familjers insolvens och en andra chans för enskilda och hushåll (2015/2701(RSP))

Tadeusz Zwiefka redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: József Nagy för PPE-gruppen, Enrico Gasbarra för S&D-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Gilles Lebreton, grupplös, Jiří Pospíšil, Evelyn Regner, Javi López och Sergio Gaetano Cofferati.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Claudia Tapardel, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos och Doru-Claudian Frunzulică.

Talare: Věra Jourová och Tadeusz Zwiefka.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.6 i protokollet av den 20.5.2015.


15. Mammaledighet (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000049/2015) från Iratxe García Pérez och Maria Arena, för utskottet FEMM, till rådet: Direktivet om mammaledighet (2015/2655(RSP)) (B8-0119/2015)

Fråga för muntligt besvarande (O-000050/2015) från Iratxe García Pérez och Maria Arena, för utskottet FEMM, till kommissionen: Direktivet om mammaledighet (2015/2655(RSP)) (B8-0120/2015)

Maria Arena utvecklade frågorna.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan B8-0119/2015.

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) besvarade frågan B8-0120/2015.

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Talare: Anna Záborská för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică; Javi López för S&D-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Arena; Beatriz Becerra Basterrechea för ALDE-gruppen, Inês Cristina Zuber för GUE/NGL-gruppen, Monika Vana för Verts/ALE-gruppen, Daniela Aiuto för EFDD-gruppen, Vicky Maeijer, grupplös, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Jadwiga Wiśniewska, Eleonora Forenza, Jordi Sebastià, Georgios Epitideios, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Hedh, Jana Žitňanská, Ernest Urtasun, Dubravka Šuica, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić; Mary Honeyball, Beatrix von Storch, Lara Comi, Sylvie Guillaume, Elisabeth Morin-Chartier, Jutta Steinruck, Therese Comodini Cachia, Agnes Jongerius och Elena Gentile.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Michela Giuffrida, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Sotirios Zarianopoulos, Momchil Nekov och Arne Gericke.

Talare: Věra Jourová och Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

- Maria Arena och Iratxe García Pérez, för utskottet FEMM, om mammaledighet (2015/2655(RSP)) (B8-0453/2015).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.10 i protokollet av den 20.5.2015.


16. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (debatt)

Uttalande av kommissionen: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (2015/2684(RSP))

Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Ádám Kósa för PPE-gruppen, Vilija Blinkevičiūtė för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Marian Harkin för ALDE-gruppen, Kostadinka Kuneva för GUE/NGL-gruppen, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Marek Plura, Soledad Cabezón Ruiz, Jana Žitňanská, Martina Anderson, Sofia Ribeiro, Jutta Steinruck, Dieter-Lebrecht Koch, Soraya Post och Jiří Pospíšil.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Michela Giuffrida, Kostas Chrysogonos, Notis Marias och Inês Cristina Zuber.

Talare: Marianne Thyssen.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

- Martin Schulz, Ádám Kósa, David Casa, Marek Plura, Roberta Metsola, Barbara Matera, Rosa Estaràs Ferragut, Elisabeth Morin-Chartier, Davor Ivo Stier, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, József Nagy, Miroslav Mikolášik, Ivan Štefanec, Anna Záborská, Danuta Jazłowiecka, Anne Sander, Claude Rolin, Daniel Buda, Lara Comi, Michaela Šojdrová, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Norbert Erdős, László Tőkés, Andor Deli, Andrea Bocskor, György Hölvényi och Ramón Luis Valcárcel Siso för PPE-gruppen, Birgit Sippel, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Marlene Mizzi, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Soraya Post, Brando Benifei, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Hugues Bayet, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Sergio Gutiérrez Prieto, Michela Giuffrida, Demetris Papadakis, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Inés Ayala Sender, Nikos Androulakis, José Blanco López och Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández för S&D-gruppen, Helga Stevens, Timothy Kirkhope och Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Martina Dlabajová och Juan Carlos Girauta Vidal för ALDE-gruppen, Kostadinka Kuneva, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Pablo Iglesias, Max Andersson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán och Lidia Senra Rodríguez för GUE/NGL-gruppen, Tatjana Ždanoka, Tamás Meszerics, Karima Delli, Pascal Durand, Michael Cramer, Margrete Auken, Helga Trüpel, Claude Turmes, Bart Staes, Judith Sargentini, Ska Keller, Bronis Ropė, Monika Vana, Philippe Lamberts, Terry Reintke, Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Igor Šoltes och Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Tiziana Beghin, Laura Agea, Laura Ferrara, Ignazio Corrao och Eleonora Evi för EFDD-gruppen, om den förteckning över frågor som FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning har antagit i samband med Europeiska unionens inledande rapport (2015/2684(RSP)) (B8-0460/2015).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.11 i protokollet av den 20.5.2015.


17. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 557.487/OJME).


18. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.40.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Crowley, Gabriel, Händel, Herranz García, Liberadzki, Morvai, Picierno

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy