Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 20 Μαΐου 2015 - Στρασβούργο

2. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με τη χρήση ζεστού ανακυκλωμένου νερού για την εξάλειψη της μικροβιολογικής επιφανειακής μόλυνσης από τα σφάγια (D037356/08 - 2015/2693(RPS) - προθεσμία: 7.8.2015)
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων amidosulfuron, fenhexamid, kresoxim-methyl, thiacloprid και trifloxystrobin μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D038149/02 - 2015/2691(RPS) - προθεσμία: 7.7.2015)
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 284/2013 όσον αφορά τα μεταβατικά μέτρα για τις διαδικασίες σχετικά με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (D038716/02 - 2015/2713(RPS) - προθεσμία: 13.8.2015)
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: AGRI (άρθρο 54 του Κανονισμού), IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III της οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (D038826/02 - 2015/2714(RPS) - προθεσμία: 13.8.2015)
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την κατάρτιση του «καταλόγου Prodcom» 2015 για τα βιομηχανικά προϊόντα όπως προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3924/91 (D038926/01 - 2015/2680(RPS) - προθεσμία: 29.7.2015)
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 244/2009 όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τους μη κατευθυντικούς οικιακούς λαμπτήρες και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 245/2009 όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τους λαμπτήρες φθορισμού χωρίς ενσωματωμένα στραγγαλιστικά πηνία, για τους λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης καθώς και για τα στραγγαλιστικά πηνία και φωτιστικά σώματα που είναι ικανά να λειτουργούν με τους εν λόγω λαμπτήρες, και περί κατάργησης της οδηγίας 2000/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1194/2012 όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τους κατευθυντικούς λαμπτήρες, τους λαμπτήρες διόδων φωτοεκπομπής και τον συναφή εξοπλισμό (D038978/02 - 2015/2689(RPS) - προθεσμία: 6.8.2015)
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ENVI

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου