Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 20. toukokuuta 2015 - Strasbourg

10. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


10.1. Euroopan parlamentin varapuhemiehen vaali (äänestys)

Puhemies ilmoitti vastaanottaneensa Fabio Massimo Castaldon ja Anneli Jäätteenmäen ehdokkuudet.

Ehdokkaat ovat ilmoittaneet hyväksyneensä toistensa ehdokkuudet.

Puhemies päätti toimittaa salaisen äänestyksen koneäänestyksenä.

Äänestys toimitettiin.

Puhemies luki ääneen äänestyksen tulokset:

äänestäneitä       692

annettuja ääniä       586

tyhjää         106

ehdoton enemmistö      294

äänten jakautuminen:

Anneli Jäätteenmäki       301 ääntä

Fabio Massimo Castaldo    285 ääntä

(Luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (20.5.2015 pidetyn istunnon pöytäkirja liite I).

Puhemies julisti Anneli Jäätteenmäen Euroopan parlamentin varapuhemieheksi ja onnitteli häntä valinnan johdosta.

Työjärjestyksen 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti Jäätteenmäki ottaa arvojärjestyksessä edeltäjänsä paikan eli kymmenennen paikan.


10.2. Euroopan parlamentin vuoden 2016 istuntokalenteri

Euroopan parlamentin vuoden 2016 istuntokalenteri (2015/2695(RSO)): ks. puheenjohtajakokouksen ehdotus (istunnon pöytäkirja 18.5.2015, kohta 5)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

Julistettiin hyväksytyksi

Euroopan parlamentin vuoden 2016 istuntokalenteri on näin ollen seuraava:

- 18. - 21. tammikuuta

- 1. - 4. helmikuuta

- 24. ja 25. helmikuuta

- 7. - 10. maalikuuta

- 11. - 14. huhtikuuta

- 27. ja 28. huhtikuuta

- 9. - 12. toukokuuta

- 25. ja 26. toukokuuta

- 6. - 9. kesäkuuta

- 22. ja 23. kesäkuuta

- 4. - 7. heinäkuuta

- 12. - 15. syyskuuta

- 3. - 6. lokakuuta

- 24. - 27. lokakuuta

- 21. - 24. marraskuuta

- 30. marraskuuta ja 1. joulukuuta

- 12. - 15. joulukuuta.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI


10.3. Etelä-Afrikan kanssa tehty kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimus (lisäpöytäkirja Kroatian unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan väliseen kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimukseen liitettävän lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi [07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE)] - Kehitysvaliokunta. Esittelijä: Davor Ivo Stier (A8-0146/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0200)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.


10.4. Rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta [05933/4/2015 - C8-0109/2015- 2013/0025(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijät: Krišjānis Kariņš ja Judith Sargentini (A8-0153/2015)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P8_TA(2015)0201)


10.5. Varainsiirtojen mukana toimitettavat tiedot ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi varainsiirtojen mukana toimitettavista tiedoista ja asetuksen (EY) N:o 1781/2006 kumoamisesta [05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijät: Timothy Kirkhope ja Peter Simon (A8-0154/2015)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P8_TA(2015)0202)


10.6. Maksukyvyttömyysmenettelyt ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi maksukyvyttömyysmenettelyistä (uudelleenlaadittu) [16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P8_TA(2015)0203)


10.7. Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien ja metallien tuojien omaehtoinen vakuutus ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien tinan, tantaalin ja volframin, niiden malmien ja kullan toimitusketjuun sovellettavan, vastuullisten tuojien omaehtoiseen vakuutukseen perustuvan unionin due diligence -järjestelmän perustamisesta [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2015)0204)

Bernd Lange (INTA-valiokunnan puheenjohtaja) käytti puheenvuoron ja pyysi, että istunto keskeytetään hetkeksi, jotta hän voi arvioida tarkistuksista toimitettujen äänestysten tuloksia esittelijän, varjoesittelijöiden ja koordinaattoreiden kanssa.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)

Bernd Lange ehdotti luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi toimitettavan äänestyksen lykkäämistä työjärjestyksen 61 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen KÄ:llä (343 puolesta, 331 vastaan, 9 tyhjää). Asia katsotaan palautetuksi asiasta vastaavaan valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten.


10.8. Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen sen poikkeuksen osalta, joka koskee kadmiumia valaistussovelluksissa ja näyttöjärjestelmien valaistussovelluksissa (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0464/2015 (2015/2542(DEA))

(päätöslauselmaesityksen hyväksymiseen vaaditaan määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0205)


10.9. Komission delegoitu asetus asetuksen (EY) N:o 376/2008 muuttamisesta siltä osin kuin kyseessä on vaatimus esittää maatalousperäisen etyylialkoholin tuontitodistus sekä maatalousperäisen etyylialkoholin markkinoihin liittyvistä erityistoimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 670/2003 yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2336/2003 kumoamisesta (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0440/2015 (2015/2580(DEA))

(päätöslauselmaesityksen hyväksymiseen vaaditaan määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0206)

Puheenvuorot:

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) antoi lausuman ennen äänestystä.


10.10. Äitiysloma (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0453/2015 (2015/2655(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0207)

Puheenvuorot:

Gerard Batten.


10.11. YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0460/2015 (2015/2684(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0208)


10.12. Oliivipuita kiusaavan Xylella fastidiosa -bakteerin leviäminen (äänestys)

Keskustelu käytiin 30. huhtikuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 30.4.2015, kohta 5)

Päätöslauselmaesityksestä on ilmoitettu 20. toukokuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 20.5.2015, kohta 6).

Päätöslauselmaesitykset B8-0450/2015, B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0456/2015, B8-0457/2015 ja B8-0458/2015(2015/2652(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0450/2015

Hylättiin

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0451/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0457/2015 ja B8-0458/2015)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Esther Herranz García, Nuno Melo, Barbara Matera, Marijana Petir, Giovanni La Via, Ramón Luis Valcárcel Siso, Angélique Delahaye, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Daniel Buda, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Lara Comi ja Davor Ivo Stier PPE-ryhmän puolesta

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Michela Giuffrida, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, Laurenţiu Rebega ja Ricardo Serrão Santos S&D-ryhmän puolesta

James Nicholson, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska ja Notis Marias ECR-ryhmän puolesta

Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0209)

(Päätöslauselmaesitys B8-0456/2015 raukesi.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö