Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 20 май 2015 г. - Страсбург

14. Доклад за напредъка на Турция през 2014 г. (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Доклад за напредъка на Турция през 2014 г. (2014/2953(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (действащ председател на Съвета) и Christos Stylianides (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Kati Piri, от името на групата S&D, Renate Sommer, от името на групата PPE, Geoffrey Van Orden, от името на групата ECR, Alexander Graf Lambsdorff, от името на групата ALDE, Takis Hadjigeorgiou, от името на групата GUE/NGL, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, Marco Affronte, от името на групата EFDD, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Cristian Dan Preda, който отговори също така на три въпроса „синя карта“ от Urmas Paet, Tibor Szanyi и Sofia Sakorafa, Richard Howitt, Anna Elżbieta Fotyga, Неджми Али, Kostas Chrysogonos, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Costas Mavrides, за да зададе въпрос „синя карта“ на Ska Keller, който/която отговори, Edouard Ferrand, Francisco José Millán Mon, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от William (The Earl of) Dartmouth, Victor Boştinaru, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, Ernest Maragall, Fabio Massimo Castaldo, Konstantinos Papadakis, Manolis Kefalogiannis, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Alexander Graf Lambsdorff, Javi López, Bas Belder, Sofia Sakorafa, Marcel de Graaff, Андрей Ковачев, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ангел Джамбазки, Demetris Papadakis, Amjad Bashir и Mario Borghezio.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Изказаха се: Eleni Theocharous, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Eugen Freund, Notis Marias, Franz Obermayr, László Tőkés, Nikos Androulakis, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Илхан Кючюк, Anders Primdahl Vistisen, Eduard Kukan, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Georgios Epitideios, Jan Zahradil, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Petras Auštrevičius, Anna Maria Corazza Bildt, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Eleni Theocharous, Charles Tannock, Dubravka Šuica, Ангел Джамбазки, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Bendt Bendtsen и Lefteris Christoforou.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Birgit Collin-Langen, Costas Mavrides, Doru-Claudian Frunzulică и Josu Juaristi Abaunz.

Изказаха се: Christos Stylianides и Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Kati Piri, от името на комисията AFET, относно доклада на Комисията от 2014 г. за напредъка на Турция 2014/2953(RSP) (B8-0455/2015).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.7 от протокола от 21.5.2015 г.

Правна информация - Политика за поверителност