Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 20. mája 2015 - Štrasburg

14. Správa Komisie o pokroku Turecka za rok 2014 (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Správa Komisie o pokroku Turecka za rok 2014 (2014/2953(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úradujúca predsedníčka Rady) a Christos Stylianides (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Kati Piri v mene skupiny S&D, Renate Sommer v mene skupiny PPE, Geoffrey Van Orden v mene skupiny ECR, Alexander Graf Lambsdorff v mene skupiny ALDE, Takis Hadjigeorgiou v mene skupiny GUE/NGL, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE, Marco Affronte v mene skupiny EFDD, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Cristian Dan Preda, aby zároveň odpovedal na tri otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Urmas Paet, Tibor Szanyi a Sofia Sakorafa, Richard Howitt, Anna Elżbieta Fotyga, Nedzhmi Ali, Kostas Chrysogonos, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Costas Mavrides, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Skae Kellerovej, ktorá odpovedala na otázku, Edouard Ferrand, Francisco José Millán Mon, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Victor Boştinaru, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, Ernest Maragall, Fabio Massimo Castaldo, Konstantinos Papadakis, Manolis Kefalogiannis, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Alexander Graf Lambsdorff, Javi López, Bas Belder, Sofia Sakorafa, Marcel de Graaff, Andrey Kovatchev, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Angel Dzhambazki, Demetris Papadakis, Amjad Bashir a Mario Borghezio.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Eleni Theocharous, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Eugen Freund, Notis Marias, Franz Obermayr, László Tőkés, Nikos Androulakis, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ilhan Kyuchyuk, Anders Primdahl Vistisen, Eduard Kukan, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Georgios Epitideios, Jan Zahradil, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Petras Auštrevičius, Anna Maria Corazza Bildt, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Eleni Theocharous, Charles Tannock, Dubravka Šuica, Angel Dzhambazki, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Bendt Bendtsen a Lefteris Christoforou.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Birgit Collin-Langen, Costas Mavrides, Doru-Claudian Frunzulică a Josu Juaristi Abaunz.

Vystúpili: Christos Stylianides a Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Kati Piri, v mene výboru AFET, o správe Komisie o pokroku Turecka za rok 2014 2014/2953(RSP) (B8-0455/2015).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.7 zápisnice zo dňa 21.5.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia