Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 20 maj 2015 - Strasbourg

14. 2014 års lägesrapport om Turkiet (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: 2014 års lägesrapport om Turkiet (2014/2953(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (rådets tjänstgörande ordförande) och Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Kati Piri för S&D-gruppen, Renate Sommer för PPE-gruppen, Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen, Alexander Graf Lambsdorff för ALDE-gruppen, Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Marco Affronte för EFDD-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Cristian Dan Preda, vilken även besvarade tre frågor (”blått kort”) från Urmas Paet, Tibor Szanyi och Sofia Sakorafa; Richard Howitt, Anna Elżbieta Fotyga, Nedzhmi Ali, Kostas Chrysogonos, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Costas Mavrides ställde en fråga ("blått kort") till till Ska Keller, som besvarade frågan; Edouard Ferrand, Francisco José Millán Mon, som även besvarade en fråga ("blått kort") från William (The Earl of) Dartmouth; Victor Boştinaru, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, Ernest Maragall, Fabio Massimo Castaldo, Konstantinos Papadakis, Manolis Kefalogiannis, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Alexander Graf Lambsdorff; Javi López, Bas Belder, Sofia Sakorafa, Marcel de Graaff, Andrey Kovatchev, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Angel Dzhambazki; Demetris Papadakis, Amjad Bashir och Mario Borghezio.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: Eleni Theocharous, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică; Eugen Freund, Notis Marias, Franz Obermayr, László Tőkés, Nikos Androulakis, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ilhan Kyuchyuk; Anders Primdahl Vistisen, Eduard Kukan, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Georgios Epitideios; Jan Zahradil, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Petras Auštrevičius; Anna Maria Corazza Bildt, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Eleni Theocharous; Charles Tannock, Dubravka Šuica, Angel Dzhambazki, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Bendt Bendtsen och Lefteris Christoforou.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Birgit Collin-Langen, Costas Mavrides, Doru-Claudian Frunzulică och Josu Juaristi Abaunz.

Talare: Christos Stylianides och Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

- Kati Piri, för utskottet AFET, om 2014 års framstegsrapport om Turkiet 2014/2953(RSP) (B8-0455/2015).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.7 i protokollet av den 21.5.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy