Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 20 Μαΐου 2015 - Στρασβούργο

17. Σύνοδος κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (21-22 Μαΐου) (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Σύνοδος κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (21-22 Μαΐου) (2015/2610(RSP))

Παρεμβαίνει ο Seán Kelly σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης (Η Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις ως προς το θέμα αυτό).

Η Zanda Kalniņa-Lukaševica (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Jacek Saryusz-Wolski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Knut Fleckenstein, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Petras Auštrevičius, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tamás Meszerics, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Janusz Korwin-Mikke, μη εγγεγραμμένος, Cristian Dan Preda, Tonino Picula, Karol Karski, Urmas Paet, Miloslav Ransdorf, Bronis Ropė, Bill Etheridge, Zoltán Balczó, Andrej Plenković, Victor Boştinaru, Kosma Złotowski, Ivo Vajgl, Javier Couso Permuy, Tatjana Ždanoka, Jean-Luc Schaffhauser, Tunne Kelam, Andrejs Mamikins, Marek Jurek, Jaromír Štětina, Tibor Szanyi, David McAllister, Eduard Kukan, Andi Cristea, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Michael Gahler και László Tőkés.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Michał Boni, Andrzej Grzyb και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Krzysztof Hetman, Νότης Μαριάς και Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνει η Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου