Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 20 Μαΐου 2015 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 3.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 4.Κατάθεση εγγράφων
 5.Μεταφορές πιστώσεων
 6.Επιδημία Xylella fastidiosa, βακτηρίου που προσβάλλει τα ελαιόδεντρα (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 7.Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη μετανάστευση (συζήτηση)
 8.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 9.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  
10.1.Εκλογή Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ψηφοφορία)
  
10.2.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου για το 2016
  
10.3.Συμφωνία για το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία με τη Νότια Αφρική (Πρωτόκολλο προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Κροατίας) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
10.4.Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ***II (ψηφοφορία)
  
10.5.Πληροφορίες που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών ***II (ψηφοφορία)
  
10.6.Διαδικασίες αφερεγγυότητας ***II (ψηφοφορία)
  
10.7.Αυτοπιστοποίηση των εισαγωγέων ορισμένων μεταλλευμάτων που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου ***I (ψηφοφορία)
  
10.8.Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία ../…/ΕΕ της Επιτροπής για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά εξαίρεση για τη χρήση καδμίου στις εφαρμογές φωτισμού γενικά και φωτισμού οθόνης (ψηφοφορία)
  
10.9.Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) …/... της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 όσον αφορά την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού για τις εισαγωγές αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 για καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 670/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση ειδικών μέτρων σχετικά με την αγορά στον τομέα της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης (ψηφοφορία)
  
10.10.Άδεια μητρότητας (ψηφοφορία)
  
10.11.Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ψηφοφορία)
  
10.12.Επιδημία Xylella fastidiosa, βακτηρίου που προσβάλλει τα ελαιόδεντρα (ψηφοφορία)
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 13.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 14.Έκθεση προόδου του 2014 για την Τουρκία (συζήτηση)
 15.Κατάσταση στη Αιθιοπία (συζήτηση)
 16.Κατάσταση στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (συζήτηση)
 17.Σύνοδος κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (21-22 Μαΐου) (συζήτηση)
 18.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 19.Διάσκεψη κορυφής ΕΕ-CELAC (10-11 Ιουνίου) (συζήτηση)
 20.Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (συζήτηση)
 21.Ιαπωνική φαλαινοθηρία στην Ανταρκτική (συζήτηση)
 22.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 23.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (222 kb) Κατάσταση παρόντων (64 kb)    Ονομαστικές ψηφοφορίες (2752 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (238 kb) Κατάσταση παρόντων (37 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (35 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (97 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (304 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (636 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (2366 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου