Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 20 maj 2015 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 3.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 4.Inkomna dokument
 5.Anslagsöverföringar
 6.Utbrott av Xylella fastidiosa som angriper olivträd (ingivna resolutionsförslag)
 7.Den europeiska migrationsagendan (debatt)
 8.De politiska gruppernas sammansättning
 9.Utskottens och delegationernas sammansättning
 10.Omröstning
  
10.1.Val av en vice talman för Europaparlamentet (omröstning)
  
10.2.Parlamentets sammanträdeskalender för 2016
  
10.3.Avtal med Republiken Sydafrika om handel, utveckling och samarbete (tilläggsprotokoll med anledning av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.4.Förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism ***II (omröstning)
  
10.5.Uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel ***II (omröstning)
  
10.6.Insolvensförfaranden ***II (omröstning)
  
10.7.Självcertifiering av importörer av vissa mineraler och metaller med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden ***I (omröstning)
  
10.8.Kommissionens delegerade direktiv .../.../EU om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för kadmium för användning i belysning och displaybelysning (omröstning)
  
10.9.Kommissionens delegerade förordning (EU) …/… om ändring av förordning (EG) nr 376/2008 vad gäller skyldigheten att uppvisa en licens för import av etanol som framställts av jordbruksprodukter och om upphävande av förordning (EG) nr 2336/2003 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 670/2003 om inrättande av särskilda åtgärder för marknaden för etanol som framställts av jordbruksprodukter (omröstning)
  
10.10.Mammaledighet (omröstning)
  
10.11.FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (omröstning)
  
10.12.Utbrott av Xylella fastidiosa som angriper olivträd (omröstning)
 11.Röstförklaringar
 12.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 14.2014 års lägesrapport om Turkiet (debatt)
 15.Situationen i Etiopien (debatt)
 16.Situationen i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (debatt)
 17.Toppmöte inom det östliga partnerskapet (21–22 maj) (debatt)
 18.Utskottens och delegationernas sammansättning
 19.Toppmöte mellan EU och Celac (10–11 juni) (debatt)
 20.Ungdomssysselsättningsinitiativet (debatt)
 21.Japans valfångst i Antarktis (debatt)
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde
 23.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (196 kb) Närvarolista (63 kb)    Omröstningar med namnupprop (2752 kb) 
 
Protokoll (197 kb) Närvarolista (37 kb) Omröstningsresultat (29 kb) Omröstningar med namnupprop (97 kb) 
 
Protokoll (283 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (579 kb) Omröstningar med namnupprop (2298 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy